Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amazwi kaNkulunkulu Avelele ngeVangeli Lombuso (Okukhethwayo)

Okuqukethwe

Ukwazi Umsebenzi kaNkulunkulu Namhlanje

Ukwazi umsebenzi kaNkulunkulu kule zikhathi, esikhathini esiningi, kungukwazi uNkulunkulu othathe isimo sesintu ezinsukwini zokugcina, ukuthi iyini inkonzo yakhe esemqoka, nokuthi uzokwenzani emhlabeni. Ngishilo ngaphambilini emazwini ami ukuthi uNkulunkulu ufike emhlabeni (ngezinsuku zokugcina) ukuzokwenza isiboniso ngaphambi kokuthi emuke. UNkulunkulu usenza kanjani lesi siboniso? Ngokukhuluma amazwi, ngokusebenza nokukhuluma ezweni lonke. Lo umsebenzi kaNkulunkulu lona ezinsukwini zokugcina; Uyakhuluma kuphela, ukuze umhlaba ube ngumhlaba wamazwi, khona wonke umuntu ezohlinzekwa futhi akhanyiselwe ngamazwi akhe, futhi khona umoya womuntu uzophaphama futhi acacelwe ngemibono. Ngezinsuku zokugcina, uNkulunkulu othathe isimo sesintu ufike emhlabeni ikakhulukazi ukuze akhulume amazwi. Lapho uJesu efika, wasabalalisa ivangeli lombuso wasezulwini, futhi wafeza umsebenzi wokuhlengwa ngokubethelwa. Waletha isiphetho seNkathi yoMthetho, futhi wachitha zonke izinto ezindala. Ukufika kukaJesu kwaqeda iNkathi yoMthetho futhi kwaletha iNkathi yoMusa. Ukufika kwaNkulunkulu othathe isimo sesintu ezinsukwini zokugcina sekulethe isiphetho seNkathi yoMusa. Ufike ikakhulukazi ukuzokhuluma amazwi akhe, ukusebenzisa amazwi ukuphelelisa umuntu, ukukhanyisa nokukhanyisela umuntu, nokususa indawo kaNkulunkulu ongaqondakali enhliziyweni yomuntu. Lokhu akusona isigaba somsebenzi owenziwa nguJesu ngesikhathi efika. Lapho uJesu efika, wenza izimanga eziningi, wasindisa futhi wakhipha amadimoni, futhi wenza umsebenzi wokuhlenga ngokubethelwa. Ngenxa yalokho, emibonweni yakhe, umuntu ukholwa ukuthi uNkulunkulu kufanele abe njalo. Ngoba ngesikhathi uJesu efika, akawenzanga umsebenzi wokususa umfanekiso kaNkulunkulu ongacacile enhliziyweni yomuntu; lapho Efika, Yena wabethelwa, waphulukisa waphinde wakhipha amadimoni, futhi wasakaza ivangeli lombuso wasezulwini. Ngendlela eyodwa, ukuthatha kukaNkulunkulu isimo sesintu ezinsukwini zokugcina kususa indawo ephethwe nguNkulunkulu ongacacile emibonweni yabantu, ukuze ungabe usaba khona umfanekiso kaNkulunkulu ongacacile enhliziyweni yomuntu. Esebenzisa amazwi akhe uqobo kanye nomsebenzi wakhe uqobo, uhamba kuzo zonke izizwe futhi umsebenzi awenzayo kumuntu owangempela ngoqobo futhi ujwayelekile, ukuze umuntu agcine elazi iqiniso ngoNkulunkulu, futhi uNkulunkulu ongacacile uyalahlekelwa indawo enhliziyweni yomuntu. Ngenye indlela, uNkulunkulu usebenzisa amazwi akhulunywa inyama yakhe ukwenza umuntu aphelele, futhi nokufeza zonke izinto. Lona umsebenzi uNkulunkulu azowenza ezinsukwini zokugcina.

Okufanele ukwazi:

1. Umsebenzi kaNkulunkulu akuwona owemvelo engasiyo eyasemhlabeni, futhi ungabi nemibono ngawo.

2. Kufanele uqonde umsebenzi osemqoka uNkulunkulu Othathe isimo somuntu Afike ukuzowenza ngale sikhathi.

Akafikanga ukuzosindisa noma ukukhipha amadimoni, noma ukuzokwenza izimanga, futhi akezile ukuzosakaza ivangeli lokuphenduka, noma ukuhlenga umuntu. Yingoba uJesu usewenzile lo msebenzi, uNkulunkulu akawuphindi umsebenzi ofanayo. Namhlanje uNkulunkulu uze ukuzophetha iNkathi yoMusa futhi alahle le zinqubo zeNkathi yoMusa. UNkulunkulu owenza izinto ezibonakayo uze esikakhulukazi ukukhombisa ukuthi ukhona ngempela. Ngesikhathi uJesu efika, wakhuluma amazwi ambalwa; Wenza izimanga okusemqoka, wenza izimanga nezimangaliso, futhi waphulukisa waphinde wakhipha amadimoni, noma okunye wakhuluma iziprofetho ukuze akholise umuntu, futhi nokwenza umuntu ukuthi abone ukuthi wabe enguNkulunkulu ngempela futhi uNkulunkulu ozibambayo. Ekugcineni, Wawuqedela umsebenzi Wakhe wokubethelwa. UNkulunkulu wanamhlanje akakhombisi izimanga nezimangaliso, futhi akaphulukisi aphinde akhiphe amadimoni. Ngesikhathi uJesu efika, umsebenzi awenza wawumele ingxenye eyodwa kaNkulunkulu, kodwa ngale sikhathi uNkulunkulu ufike ukuzokwenza isigaba somsebenzi esisele, ngoba uNkulunkulu akawuphindi umsebenzi; UnguNkulunkulu ohlale emusha ongakaze aguge, ngakho konke okubonayo namhlanje ngamazwi nomsebenzi kaNkulunkulu obonakalayo.

UNkulunkulu wezinsuku zokugcina ufike ikakhulukazi ukuzokhuluma amazwi Akhe, ukuchaza konke okudingekayo empilweni yomuntu, ukukhombisa lokho umuntu okufuneka angene kukho, ukukhombisa umuntu imisebenzi kaNkulunkulu, ukukhombisa umuntu ukuhlakanipha, ukuba ngumninimandla onke kanye nesimangaliso sikaNkulunkulu. Ngezindlela eziningi uNkulunkulu akhuluma ngazo, umuntu ubuka ubukhosi bukaNkulunkulu, ubukhulu bukaNkulunkulu, kanye, ngaphezulu kwalokho, ukuthobeka nokufihleka kukaNkulunkulu. Umuntu uyabona ukuthi uNkulunkulu unobukhosi, futhi uthobekile, futhi ucashile futhi angaphenduka omncane kunabo bonke. Amanye amazwi akhe akhulunywa ngombono kaMoya, amanye amazwi akhe akhulunywa ngombono womuntu, futhi amanye amazwi akhe akhulunywa ngombono womuntu wesithathu. Kulokhu kuyabonakala ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uyahluka kakhulu futhi uvumela umuntu ukuthi awubone ngamazwi. Umsebenzi kaNkulunkulu ngale sikhathi sezinsuku zokugcina ujwayelekile futhi uyiqiniso, ngakho iqembu labantu bezinsuku zokugcina bafakwa ezilingweni ezinzima kunazo zonke. Ngenxa yokujwayeleka kanye neqiniso likaNkulunkulu, bonke abantu sebengene ezilingweni ezinjalo; ukuthi umuntu usehlele ezilingweni zikaNkulunkulu kungenxa yokujwayeleka neqiniso likaNkulunkulu. Ngesikhathi senkathi kaJesu, kwakungekho mibono kanye nezilingo. Ngoba umsebenzi omningi owenziwa uJesu wenziwa ngokuhambisana nemibono yomuntu, abantu bamlandela, futhi babengenayo imibono ngaye. Izilingo zanamhlanje ezinzima kakhulu ukudlula zonke umuntu ake abhekana nazo, futhi uma kuthiwa labantu baphume osizini olukhulu, yilolu sizi okukhulunywa ngalo.

Namhlanje, UNkulunkulu ukhuluma ukwakha ukukholwa, uthando, ukubekezela kanye nokulalela kulaba bantu. Amazwi akhulunywe nguNkulunkulu othathe umzimba womuntu ezinsukwini zokugcina ahambisana nomnyombo wemvelo yomuntu, ahambisana nokuziphatha komuntu, futhi ahambisana nalokho umuntu ekufanele angene kukho namuhlanje. Indlela yakhe yokukhuluma[a] eyangempela futhi ijwayelekile kokubili: Akakhulumi ngekusasa, futhi akabheki kokwayizolo; Ukhuluma kuphela ngalokho okufanele kungenwe kukho, kwenziwe, futhi kuqondwe namhlanje. Uma, njengamanje, kungavela umuntu okwazi ukwenza izimanga nezimangaliso, futhi ekwazi ukukhipha amadimoni, futhi asindise, futhi enze izimanga eziningi, futhi uma lo muntu ethi ungukubuya kukaJesu, ngabe lokhu kuyinkohliso yemimoya emibi, kanye nokulingisa uJesu. Khumbula lokhu! UNkulunkulu akawuphindi umsebenzi owodwa. Umsebenzi kaNkulunkulu ngeke uhambisane nemibono yabantu; njengesibonelo, iTestamente Elidala labikezela ngokuza kukaMesiya, kodwa kwenzeka ukuthi uJesu afike, ngakho kungaba yiphutha ukuthi omunye uMesiya afike futhi. UJesu usefikile kanye, futhi kungaba yiphutha uma uJesu ubengeza futhi manje. Kunegama elilodwa enkathini ngayinye, futhi igama ngalinye lifuza inkathi. Emibonweni yomuntu, uNkulunkulu kufanele njalo enze izimanga nezimangaliso, kufanele njalo aphulukise futhi akhiphe amadimoni, futhi kufanele njalo abenjengoJesu, kepha manje uNkulunkulu akanjalo neze. Uma, ngezinsuku zokugcina, uNkulunkulu wabe Enza izimanga nezimangaliso nakalokhu, futhi esakhipha amadimoni futhi aphulukise—uma ubenza njengoJesu uqobo—uNkulunkulu ungabe uphinda umsebenzi ofanayo, futhi umsebenzi kaJesu ubungeke ube nokubaluleka noma isigqi. Ngakho uNkulunkulu wenza isigaba esisodwa somsebenzi kuzo zonke izinkathi. Uma isigaba somsebenzi wakhe sesiphelile, silinganiswa imimoya emibi ngokushesha emuva kwalokho, futhi emuva kokuthi uSathane eqalise ukulandela uNkulunkulu eduzane, uNkulunkulu ushintshela kwenye indlela; uma uNkulunkulu eseqedile isigaba somsebenzi wakhe, ulingiswa imimoya emibi. Kufanele ucacelwe yilezi zinto. Kungani umsebenzi kaNkulunkulu namhlanje uhlukile kunomsebenzi kaJesu? Kungani uNkulunkulu engenzi izimanga nezimangaliso, engakhiphi amadimoni, futhi engaphulukisi? Uma umsebenzi kaJesu ubufana nalowo obowenziwe ngeNkathi yoMthetho, ubengamumela uNkulunkulu weNkathi yoMusa? Ubengakwazi uJesu ukufeza umsebenzi wokubethelwa? Uma, njengaseNkathini yoMthetho, uJesu wayengene ethempelini futhi wagcina iSabatha, ubengeke ahlushwe unoma ubani futhi ubeyokwamukelwa yibo bonke. Uma lokho bekunjalo, ubengabethelwa? Ubengawuqedela umsebenzi wokuhlenga? Bekungaba yini usizo lokuthi uNkulunkulu othathe isimo somuntu ezinsukwini zokugcina ubenza izimanga nezimangaliso, njengoJesu? Uma kuphela uNkulunkulu enza enye ingxenye yomsebenzi wakhe ngezinsuku zokugcina, leyo emele ingxenye yohlelo lwakhe lokuphatha, umuntu angazuza ulwazi olujule kakhulu ngoNkulunkulu, futhi yilapho kuphela uhlelo lukaNkulunkulu lokuphatha luyofezeka.

Ngezinsuku zokugcina uNkulunkulu ufike esikakhulukazi ukuze akhulume amazwi akhe. Ukhuluma ngombono kaMoya, ngombono womuntu, futhi nangombono womuntu wesithathu; Ukhuluma ngezindlela ezehlukene, esebenzisa indlela eyodwa ngesinye isikhathi, futhi asebenzise ezinye izindlela zokukhuluma ukushintsha imibono yomuntu kanye nokususa umfanekiso waNkulunkulu ongacacile enhliziyweni yomuntu. Lokhu iwona umsebenzi osemqoka owenziwa nguNkulunkulu. Ngenxa yokuthi umuntu ukholwa ukuthi uNkulunkulu ufike ukuzophulukisa, ukukhipha amadimoni, nokwenza izimanga, kanye nokuletha izibusiso eziphathekayo kumuntu, uNkulunkulu wenza lesi sigaba somsebenzi–umsebenzi wokujezisa nokwahlulela—-ukuze asuse izinto ezinjalo emibonweni yomuntu, ukuze umuntu azi iqiniso kanye nokujwayeleka kukaNkulunkulu, futhi ukuze umfanekiso kaJesu ususwe enhliziyweni yakhe futhi indawo yawo ithathwe umfanekiso omusha kaNkulunkulu. Ngokushesha uma umfanekiso kaNkulunkulu kumuntu uba mudala, uphenduka isithixo. Ngesikhathi uJesu efika futhi enza leso sigaba somsebenzi, wayengamele uNkulunkulu Ophelele. Wenza izimanga nezimangaliso ezithile, wakhuluma amazwi athile, futhi wagcina ngokubethelwa, futhi wamela ingxenye eyodwa kaNkulunkulu. Wayengeke amele konke okungokwaNkulunkulu, kodwa wamela uNkulunkulu ngokwenza ingxenye eyodwa yomsebenzi kaNkulunkulu. Lokhu yingoba uNkulunkulu mukhulu kakhulu, futhi uyamangalisa kakhulu, futhi akanakuqhathaniswa, futhi ngoba uNkulunkulu wenza ingxenye yomsebenzi wakhe enkathini ngayinye. Umsebenzi owenziwa nguNkulunkulu kule Nkathi owokuhlinzeka esikakhulukazi amazwi empilo yomuntu, ukuvezwa komnyombo wemvelo yomuntu kanye nesimo esonakalisiwe somuntu, ukususa kwemibono yezenkolo, ukucabanga kwasemandulo, ukucabanga osekuphelelwe isikhathi, kanye nolwazi namasiko omuntu. Konke lokhu kufanele kunekwe obala futhi kuhlanzwe ngamazwi kaNkulunkulu. Ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu usebenzisa amazwi, hhayi izimanga nezimangaliso, ukuphelelisa umuntu. Usebenzisa amazwi akhe ukudalula umuntu, ukwehlulela umuntu, ukujezisa umuntu futhi nokuphelelisa umuntu, ukuze emazwini kaNkulunkulu, umuntu aze abone ukuhlakanipha nobuhle bukaNkulunkulu, futhi aze abone isimo sikaNkulunkulu, ukuze ngamazwi kaNkulunkulu, umuntu abone izenzo zikaNkulunkulu. NgeNkathi yoMthetho, uJehova wahola uMose wamkhipha eGibhithe ngamazwi Akhe, futhi Wakhuluma amazwi athile kuma-Israyeli; ngaleso sikhathi, ingxenye yezenzo zikaNkulunkulu yenziwa yacaca, kodwa ngenxa yokuthi izinga lomuntu lalilinganiselwe nje futhi yayingekho into eyayingenza ukuthi ulwazi lwakhe luphelele, uNkulunkulu waqhubeka wakhuluma futhi wasebenza. NgeNkathi yoMusa, umuntu waphinde wabona ingxenye yemisebenzi kaNkulunkulu. UJesu wakwazi ukwenza izimanga nezimangaliso, ukuphulukisa nokukhipha amadimoni, futhi wabethelwa, kwathi emuva kwezinsuku ezintathu wavuka wavela kubantu esenyameni. Abantu babengazi lutho olunye ngaphandle kwalokhu. Umuntu wazi nangalokho akukhonjiswa nguNkulunkulu, futhi uma uNkulunkulu wayengaphindi akhombisi lutho kumuntu, umuntu angagcina kulelo zinga lokukhawulisa uNkulunkulu. Ngakho, uNkulunkulu uyaqhubeka ukusebenza, khona ulwazi lomuntu ngaye lungaya lujula, futhi ukuze kancane kancane afinyelele ekwazini umnyombo kaNkulunkulu. UNkulunkulu usebenzisa amazwi akhe ukuphelelisa umuntu. Isimo sakho esonakele sivezwa amazwi kaNkulunkulu, kanti nemibono yakho yenkolo ithathelwa indawo iqiniso likaNkulunkulu. UNkulunkulu othathe isimo sesintu ezinsukwini zokugcina ufike isikakhulukazi ukugcwalisa amazwi athi “ULizwi waba-yinyama, uLizwi ufika enyameni, futhi uLizwi wavela esenyameni,” futhi uma ungenalo ulwazi oluphelele ngalokhu, uzolokhu ungakwazi ukuma uqine; ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu ufuna esikakhulukazi ukufeza isigaba somsebenzi lapho uLizwi evela esenyameni, futhi lokhu ingxenye yohlelo lukaNkulunkulu lokuphatha. Ngakho, ulwazi lwakho kufanele lucace; akukhathaleki ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani, uNkulunkulu akavumeli umuntu ukuthi amkhawulise. Uma uNkulunkulu ubengawenzi lo msebenzi ngezinsuku zokugcina, ulwazi lomuntu ngaye belungeke luqhubeke. Ubuzokwazi ukuthi nje uNkulunkulu angabethelwa futhi angabhubhisa iSodoma, kanye nokuthi uJesu angavuswa ekufeni futhi avele kuPetru…. Kodwa ubungeke uthi amazwi kaNkulunkulu angagcwalisa konke, futhi anganqoba umuntu. Kuphela ngokuzizwela amazwi kaNkulunkulu ilapho ungakhuluma ngolwazi olunjalo, futhi ngokwanda komsebenzi kaNkulunkulu ongawuzwa, ulwazi lwakho ngaye lungaluhle kakhulu. Yilapho kuphela uyoyeka ukukhawulisa uNkulunkulu ngemibono yakho. Umuntu ufinyelela ekwazini uNkulunkulu ngokuzizwela umsebenzi wakhe, futhi ayikho enye indlela elungile yokwazi uNkulunkulu. Namhlanje, baningi abantu abangenzi lutho kodwa abalinda ukubona izimanga nezimangaliso nesikhathi sesigemegeme. Ukholelwa kuNkulunkulu noma ukholelwa esigemegemeni? Uma ulinda kuze kufike isigemegeme, siyobe sesikushiyile isikhathi, futhi uma uNkulunkulu engasithumeli isigemegeme, akayena-ke uNkulunkulu? Ukholelwa ezimangeni nezimangaliso noma ukholelwa kuNkulunkulu uqobo lakhe? UJesu akazange azenze izimanga nezimangaliso lapho ehlekwa usulu ngabanye; wayengeyena uNkulunkulu? Ukholelwa ezimangeni nezimangaliso noma ukholelwa emnyombeni kaNkulunkulu? Imibono yomuntu ngokukholwa kuNkulunkulu ayilungile! UJehova wakhuluma amazwi amaningi ngeNkathi yoMthetho, kepha nanamuhlanje amanye awo akakagcwaliseki. Ungathi uJehova wayengeyena uNkulunkulu?

Namhlanje, kufanele kucace kunina nonke ukuthi, ezinsukwini zokugcina, into esemqoka iqiniso lokuthi “uLizwi waba yinyama” elifezwa nguNkulunkulu. Ngomsebenzi wakhe woqobo emhlabeni, wenza umuntu ukuthi amazi, nokusebenzisana naye, futhi ukubona izenzo zakhe uqobo. Wenza umuntu ukuthi abone ngokucacile ukuthi uyakwazi ukwenza izimanga nezimangaliso futhi kunezikhathi lapho engakwazi ukukwenza lokho, futhi lokhu kuncike enkathini. Ngalokhu uyabona ukuthi akuve kuwukuthi uNkulunkulu akakwazi ukwenza izimanga nezimangaliso, kodwa kunalokho, uyashintsha ukusebenza kwakhe ngokuhambisana nomsebenzi wakhe, nangokuhambisana nenkathi. Kulesi sigaba somsebenzi Wakhe wamanje, akazikhombisi izimanga nezimangaliso; ukuthi wakhombisa izimanga nezimangaliso eziyingcosana ngenkathi kaJesu yingoba umsebenzi wakhe kuleyo nkathi wawuhlukile. UNkulunkulu akasawenzi lowo msebenzi namhlanje, futhi abanye abantu bakholwa ukuthi akakwazi ukwenza izimanga nezimangaliso, noma makungenjalo bacabanga ukuthi uma engakhombisi izimanga nezimangaliso, akayena uNkulunkulu. Akukhona ukukholwa okudukile lokho? UNkulunkulu uyakwazi ukukhombisa izimanga nezimangaliso, kodwa usebenza enkathini ehlukile, ngakho akawenzi umsebenzi onjalo. Ngenxa yokuthi inkathi ehlukile lena, nangenxa yokuthi isigaba esihlukile somsebenzi kaNkulunkulu lesi, izenzo ezenziwa obala nguNkulunkulu nazo zihlukile. Inkolelo yomuntu kuNkulunkulu akuyona inkolelo ezimangeni nezimangaliso, noma inkolelo ezimangalisweni, kodwa inkolelo emsebenzini wakhe wangempela ngalenkathi entsha. Umuntu ufinyelela ekwazini uNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu asebenza ngayo, okungukuthi, futhi lolwazi lwakha kumuntu inkolelo kuNkulunkulu, okungukuthi, inkolelo emsebenzini nasezenzweni zikaNkulunkulu. Kulesi sigaba somsebenzi uNkulunkulu uyakhuluma ikakhulu. Ungalindi ukubona izimanga nezimangaliso; ngeke uzibone! Ngoba awuzalwanga ngeNkathi yoMusa. Uma wawuzalwe ngaleyo nkathi, ubungazibona izimanga nezimangaliso, kodwa uzalwe ngezinsuku zokugcina, ngakho ungabona kuphela iqiniso nokujwayeleka kukaNkulunkulu. Ungalindeli ukubona uJesu ongesiye wemvelo yasemhlabeni ngezinsuku zokugcina. Ukwazi ukubona uNkulunkulu othathe isimo sesintu obonakalayo, ongahlukile kunanoma imuphi umuntu ojwayelekile. Enkathini ngayinye, uNkulunkulu wenza izenzo ezithile zibe sobala. Enkathini ngayinye, wenza kucace ingxenye yezenzo zikaNkulunkulu, futhi nomsebenzi wenkathi ngayinye, umele ingxenye eyodwa yesimo sikaNkulunkulu, futhi umele ingxenye eyodwa yezenzo zikaNkulunkulu. Izenzo azenza zicace zihlukahlukene ngenkathi asebenza kuyo, kodwa zonke zinika umuntu ulwazi olujule kakhulu ngoNkulunkulu, nenkolelo kuNkulunkulu ezithobile futhi eyiqiniso kakhulu. Umuntu ukholelwa kuNkulunkulu ngenxa yazo zonke izenzo zikaNkulunkulu, nangenxa yokuthi uNkulunkulu uyamangalisa kakhulu, mkhulu kakhulu, ngoba Ungusomandla, aphinde akanakuqhathaniswa. Uma ukholelwa kuNkulunkulu ngoba ekwazi ukwenza izimanga nezimangaliso futhi ekwazi ukuphulukisa, nokukhipha amadimoni, umbono wakho uyiphutha futhi abanye abantu bazothi kuwe, “Imimoya emibi ayikwazi nayo ukwenza izinto ezinjalo?” Akukhona lokhu ukudidanisa umfanekiso kaNkulunkulu nomfanekiso kaSathane? Namhlanje, inkolelo yomuntu kuNkulunkulu ingenxa yezenzo zakhe eziningi kanye nezindlela eziningi asebenza futhi akhuluma ngazo. UNkulunkulu Usebenzisa amazwi Akhe ukunqoba umuntu nokumphelelisa. Umuntu ukholelwa kuNkulunkulu ngenxa yezenzo zakhe eziningi, hhayi ngoba ukwazi ukwenza izimanga nezimangaliso, futhi umuntu umqonda kuphela ngoba ebona imisebenzi yakhe. Ingokwazi izenzo zikaNkulunkulu zoqobo, ukuthi usebenza kanjani, izindlela asebenzisa ngazo ukuhlakanipha kwakhe, ukuthi ukhuluma kanjani, nokuthi umenza kanjani umuntu apheleliswe—yingokwazi lezi zingxenye kuphela-ilapho ungaqonda iqiniso likaNkulunkulu futhi uqonde isimo Sakhe. Ukuthi yini ayithandayo, yini ayizondayo, ukuthi usebenza kanjani kumuntu—ngokuqonda izinto azithandayo nangazithandi uNkulunkulu, uyakwazi ukwehlukanisa phakathi kwalokho ukuhle nalokho okubi, futhi ngolwazi lwakho ngoNkulunkulu kunenqubekela phambili empilweni yakho. Kafushane, kufanele uzuze ulwazi ngomsebenzi kaNkulunkulu, futhi kufanele uqondise imibono yakho ngenkolelo kuNkulunkulu.

Imibhalo yaphansi:

a. Embhalweni wokuqala kuthiwe “khona”