I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ofakazi BakaKristu Wezinsuku Zokugcina

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

X. Umuntu Kufanele Aqonde Ngokucacile Iphuzu Leqiniso Mayelana Nokuthi Waziwa Kanjani uNkulunkulu

3. Yikumaphi amaphuzu lapho Amandla nokuhlakanipha kukaNkulunkulu kwambulwa khona?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Amazwi kaNkulunkulu ayigunya, amazwi kaNkulunkulu ayiqiniso, futhi ngaphambi kokuthi aphume emlonyeni Wakhe, okungukuthi, uma ethatha isinqumo sokwenza okuthile, leyo nto seyifezekile.

kwesithi“UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I” kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Igunya namandla oMdali avezwa ngento ngayinye entsha ayidalayo futhi amazwi Akhe nokuphumelela kwakhe kwenzeka ngesikhathi esisodwa, ngaphandle ngisho kwephutha elincane futhi nangaphandle ngisho kwesikhawu esincane. Ukuvela nokuzalwa kwazo zonke lezi zinto ezintsha kwakungubufakazi begunya namandla oMdali: wethembekile, futhi izwi Lakhe lizofezeka, kanti futhi lokho okufezekile kuhlala kuze kube phakade. Leli qiniso alikaze liguquke: lalinjalo kudala, lisenjalo namanje, futhi liyobanjalo naphakade.

kwesithi“UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I” kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Ngamazwi Akhe, uMdali akazange kuphela akwazi ukuzuza konke ayezimisele ukukuzuza, nokufeza konke lokho ayezimisele ukukufeza, kodwa wayelawula ezandleni Zakhe konke ayekudalile, futhi abuse zonke izinto ayekade ezenze ngegunya Lakhe, futhi, ukudlula lokho, konke kwakuhlelekile futhi kwenzeka njalo. Zonke izinto zaziphila futhi zife ngezwi Lakhe, futhi ngaphezu kwalokho, ngokwegunya Lakhe zaphila phakathi kwegunya ayewubekile, futhi akukho okwakungaphethwe yiwo!

kwesithi“UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I” kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Ngesikhathi iNkosi uJesu ibuyisa uLazaru kwabafileyo, yasebenzisa umusho owodwa: “Lazaru, phuma.” Ayishongo lutho ngaphandle kwalokhu—kungabe amele ini la mazwi? Amele ukuthi uNkulunkulu angafeza noma yini ngokukhuluma, lokhu kubandakanya nokuvusa umuntu ofile. Ngesikhathi uNkulunkulu edala izinto zonke, ngesikhathi Yena edala izwe, wakwenza ngamazwi. Wasebenzisa amazwi akhulunywayo, amazwi anegunya, futhi kanjalo zonke izinto zadalwa. Kwafezwa kanjalo. Lo musho owodwa owakhulunywa iNkosi uJesu wawufana namazwi akhulunywa nguNkulunkulu ngesikhathi edala izulu nomhlaba kanye nazo zonke izinto; uphethe igunya likaNkulunkulu ngokulingana, ikhono lo Mdali. Zonke izinto zabunjwa futhi zama ngenxa yamazwi omlomo kaNkulunkulu, futhi ngokufanayo, uLazaru waphuma ethuneni ngenxa yamazwi aphuma emlonyeni weNkosi uJesu. Lokhu kwakuyigunya likaNkulunkulu, libonakalisiwe futhi labonwa ebunkulunkulwini Bakhe basenyameni. Lolu hlobo lwegunya nekhono olukaMdali, neNdodaneni yomuntu okuyiyona eyabonakalisa uMdali. Lokhu ukuqonda okufundiswe isintu nguNkulunkulu ngokuvusa uLazaru kwabafileyo.

kwesithi“Umsebenzi kaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Abantu bavame ukuthi akuyona into elula ukwazi uNkulunkulu.

Kuyo yonke into eyenzeka emkhathini, akukho eningenalo izwi lokugcina kuyo. Yini ekhona engekho ezandleni Zami? Konke engikushoyo kwenzeka njengoba, futhi kubantu, ubani okhona ongashintsha umqondo Wami? Kungenzeka yini kube yisivumelwano engisenze emhlabeni? Akukho okungavimba uhlelo Lwami; Ngihlala njalo ngikhona emsebenzini Wami kanye nasohlelweni Lwami lokuphatha. Yini umuntu angayiphazamisa? Ingabe akumina yini owenze lawa malungiselelo?

kwesithi “Izwi Lokuqala” Lamazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana Ezwini Elivela Lisenyameni

Yize igama elithi “izwi” lisobala futhi livamile, izwi elivela emlonyeni kaNkulunkulu obe yinyama linyakazisa lonke izulu nomhlaba; izwi Lakhe liguqula inhliziyo yomuntu, imicabango nesimo sakhe esidala nokubukeka kwakudala komhlaba wonke. Kuyo yonke iminyaka, nguNkulunkulu wanamuhla kuphela osebenza ngale ndlela, futhi NguYe kuphela okhuluma futhi asindise umuntu ngale ndlela. Emva kwalokho, umuntu uhlala ngaphansi kokuqondiswa yizwi, eluswa futhi ehlinzekwa yizwi; bahlala emhlabeni wezwi, baphila phakathi kweziqalekiso nezibusiso zezwi likaNkulunkulu, ngaphezu kwalokho bahlala phansi kokwahlulela nokusola kwezwi. La mazwi nalo msebenzi kwenzelwe nje insindiso yomuntu, ukufezwa kwentando kaNkulunkulu, nokuguqula isimo semvelo somhlaba wendalo endala. UNkulunkulu wadala umhlaba ngezwi, uhola abantu emhlabeni wonke ngalo izwi, uyanqoba abuye abasindise ngezwi. Ekugcineni, uzosebenzisa izwi ukuqeda wonke umhlaba omdala. Kungaleso sikhathi-ke lapho uhlelo lokuphatha lizophelela khona.

kwesithi “INkathi Yombuso YiNkathi Yezwi” encwadini ethi  Izwi Livela Lisenyameni

Emsebenzini wezinsuku zokugcina, izwi linamandla amakhulu kunokuvezwa kwezibonakaliso nezimangaliso futhi igunya lezwi lingcono kunelezibonakaliso nezimangaliso. Izwi lembula zonke izimo zenkohlakalo ezisenhliziyweni yomuntu. Awukwazi ukuzibonela zona. Lapho zibonakaliswa kini ngezwi, niyobe senizibona ngokwemvelo; ngeke nikwazi ukuziphika, kunalokho niyokholwa ngokuphelele. Ingabe akusilo igunya lezwi leli? Lona ngumphumela womsebenzi wanamuhla wezwi. Ngakho, umuntu akakwazi ukusindiswa ezonweni zakhe ngokugcwele ngokuphulukisa abagulayo nokuxosha amadimoni futhi angeke enziwe aphelele ngokwambulwa kwezibonakaliso nezimangaliso. Igunya lokuphulukisa nelokuxosha amadimoni limnikeza umusa kuphela umuntu kodwa inyama yomuntu isengekaSathane futhi isimo esonakele sobusathane sisekumuntu. Ngamanye amazwi, lokho okungakahlanzwa kusengokwesono nokungcola. Kungemuva kokuba umuntu esehlanziwe ngamazwi kuphela lapho engazuzwa nguNkulunkulu futhi angcweliswe. … Ngemva kweminyaka eyizinkulungwane yokonakala kukaSathane, umuntu usevele enemvelo kuye yokuphika uNkulunkulu. Ngakho, lapho umuntu esekhululiwe, akukho okungaphezu kokukhululwa kwakhe, lapho umuntu ethengwa khona ngenani eliphezulu, kodwa imvelo enobuthi kuye ingakasuswa. Umuntu osengcoliswe kangaka kumele aguquke kuqala ukuze afanele ukukhonza uNkulunkulu. Umuntu uyokwazi kahle ukungcola nokungalungi okukuye ngenxa yokwahlulela nokusola futhi uyokwazi ukuguquka bese ehlanzeka. Kungale ndlela kuphela lapho umuntu eyokwazi khona ukubuyela ngaphambi kwesihlalo sikaNkulunkulu. Wonke umsebenzi owenziwe namuhla wenzelwe ukuba umuntu ahlanzwe futhi aguqulwe; ngokwahlulela nokusola ngezwi kanye nokucwengwa, umuntu angakuxosha ukonakala kuye bese ehlanzeka. … Inkazimulo negunya likaNkulunkulu uqobo okubonayo akubonakali ngokubethelwa, ukuphulukiswa kwezifo nokukhishwa kwamadimoni, kodwa ikakhulu ngokwahlulela kwakhe ngezwi. Lokhu kunikhombisa ukuthi akukhona kuphela ukwenza izimpawu zezibonakaliso, ukwelapha izifo nokukhipha amadimoni okuyigunya namandla kaNkulunkulu, kodwa ukwahlulela ngezwi kukwazi kangcono ukumela igunya likaNkulunkulu nokwembula ukuba namandla amakhulu Kwakhe.

kwesithi “Imfihlakalo Yokuba Senyameni (4)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ufanele ukubona ukuthi intando nomsebenzi kaNkulunkulu akulula njengokudalwa kwezulu nomhlaba nazo zonke izinto. Umsebenzi wanamuhla ukuguqula labo abonakalisiwe, abangenamizwa, nokuhlanza labo abadaliwe bahlukunyezwa nguSathane, hhayi ukudala u-Adamu noma u-Eva, hhayi nokwenza ukukhanya noma ukudala zonke izinhlobo zezithombo nezilwane. Umsebenzi Wakhe manje ukuhlanza bonke labo abonakalisiwe nguSathane ukuze bazuzwe kabusha babe ngabantu Bakhe babe inkazimulo Yakhe. Umsebenzi onjalo awulula njengoba umuntu ecabanga ngokudalwa kwezulu nomhlaba nezinto zonke ezikhona, futhi akufani nomsebenzi wokuqalekisela uSathane emgodini ongenamkhawulo njengoba umuntu ecabanga. Kodwa, ukuguqula umuntu, ukuguqula lokho okungekuhle kube okuhle nokuthatha lokho okungekona okwakhe kube okwakhe. Le indaba yangaphakathi yaleli banga lomsebenzi kaNkulunkulu. Ufanele uyazi, futhi ungenzi lula kakhulu izinto. Umsebenzi kaNkulunkulu awufani nanoma yiwuphi umsebenzi ojwayelekile. Ubukhulu bawo abuqondakali emqondweni womuntu, kanti ubuhlakani bawo angeke baziwe wumuntu. UNkulunkulu akadali zonke izinto kanti futhi akazibhidlizi. Kodwa, uguqula yonke indalo Yakhe ahlanze zonke izinto ezoniwe uSathane. Ngakho-ke uNkulunkulu uzoqala umsebenzi omkhulu kanti lokhu kuwukubaluleka komsebenzi kaNkulunkulu.

kwesithi “Ngabe Umsebenzi kaNkulunkulu Ulula Njengoba Umuntu Ecabanga?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Lonke uhlelo Lwami lokuphatha, uhlelo oluhlanganisa iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, lunezigaba ezintathu, noma izinkathi ezintathu: Inkathi yoMthetho ekuqaleni; Inkathi yoMusa (ephinde yaziwe ngokuthi Inkathi yokuHlengwa); neNkathi yoMbuso ezinsukwini zokugcina. Umsebenzi Wami kulezi zinkathi ezintathu wehluka kokuqukethe ngokohlobo lwenkathi ngayinye, kodwa esigabeni ngasinye uhambisana nezidingo zomuntu — noma ukuqonda ngqo, wenziwa ngokwamaqhinga asetshenziswa uSathane empini engiyilwa naye. Inhloso yomsebenzi Wami ukunqoba uSathane, ukubonakalisa ukuhlakanipha Kwami nokuba namandla onke, ukuveza obala wonke amaqhinga kaSathane, ngalokho bese ngisindisa sonke isintu, esiphila ngaphansi kokubusa kwakhe. Kuwukukhombisa ukuhlakanipha nokuba namandla onke Kwami ngibe ngembula ububi bukaSathane obungabekezeleki. Ngaphezu kwalokho, kuwukufundisa izidalwa Zami ukuthi zikwazi ukwahlukanisa phakathi kokuhle nokubi, ukubona ukuthi nginguMbusi wazo zonke izinto, ukubona kahle ukuthi uSathane uyisitha somuntu, ophansi kunakho konke, omubi, nokwehlukanisa ngokunesiqiniseko phakathi kokuhle nokubi, iqiniso namanga, ubungcwele nokungcola, ubukhulu nobuphansi. Ngale ndlela, isintu esingenalwazi sizokwazi ukungifakazela ukuthi akuyimina owonakalisa isintu, futhi Yimi kuphela – iNkosi yendalo – ongasindisa isintu, engingabeka phezu komuntu izinto zokubathokozisa; futhi bazi ukuthi nginguMbusi wazo zonke izinto nokuthi uSathane ungomunye nje wezidalwa engazidala, wabuye wangiphendukela. Uhlelo Lwami lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha luhlukene izigaba ezintathu ukuze kutholakale umphumela olandelayo: ukuvumela izidalwa Zami zibe ofakazi Bami, zazi intando Yami, zibone ukuthi ngiyiqiniso.

kwesithi “Iqiniso Mayelana Nomsebenzi Enkathini Yokuhlengwa” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Awukho umsebenzi kaNkulunkulu owase uvele ulungisiwe ngenkathi kudalwa umhlaba; kunalokho, kwaba ukuthuthuka kwezinto okwenza uNkulunkulu enze umsebenzi Wakhe isinyathelo ngesinyathelo wokuveza iqiniso ngokwengeziwe futhi ngokoqobo phakathi kwesintu. Lokhu kufana nokuthi uJehova uNkulunkulu azange adale inyoka ukuze ilinge owesifazane. Kwakungelona uhlelo Lwakhe oluthile, futhi kwakungeyona into ayihlela kudala ngenhloso; singathi nje lokhu kwakungalindelekile. Kwaba ngenxa yalokhu ukuthi uJehova axoshe u-Adamu no-Eva eNsimini yase-Edene wase efunga ukuthi angeke aphinde adale umuntu. Kodwa ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kutholwa abantu kulesi sisekelo, njengephuzu engilibalule ekuqaleni: “Ukuhlakanipha Kwami kusebenza ngamacebo kaSathane.” Noma ngabe abantu bakhohlakala kangakanani noma inyoka ibalinga kanjani, uJehova wayesenakho ukuhlakanipha Kwakhe; ngakho-ke, ubelokhu enza umsebenzi omusha selokhu adala umhlaba, futhi akukho zinyathelo zalo msebenzi ezake zaphindwa. USathane uyaqhubeka nokwenza amaqhinga; abantu bayaqhubeka nokukhohlakaliswa nguSathane, kanti noJehova uyaqhubeka nokwenza umsebenzi Wakhe ohlakaniphile. Akakaze ahluleke, akaze ayeke umsebenzi Wakhe kusukela ekudalweni komhlaba kuze kube manje. Emva kokuthi abantu bekhohlakaliswe uSathane, waqhubeka wasebenza kubantu ukuze anqobe isitha Sakhe esikhohlakalisa abantu. Le mpi izoqhubeka kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni komhlaba. Ekwenzeni wonke lo msebenzi, akazange nje kuphela avumele abantu, abakhohlakaliswe uSathane, ukuthi bathole ukusindiswa Kwakhe okukhulu, kodwa wabenza ukuthi babone ukuhlakanipha Kwakhe, ubuninimandla onke kanye negunya Lakhe, kanti ekugcineni uzokwenza abantu babone isimo Sakhe sokulunga – ajezise ababi anike abalungile umvuzo. Ulwe noSathane kwaze kwaba namuhla kodwa akaze anqontshwe, ngoba unguNkulunkulu onokuhlakanipha, ukuhlakanipha Kwakhe kusebenza ngamaqhinga kaSathane. Ngalokho-ke akenzi kuphela konke okusezulwini kuthobele igunya Lakhe; kodwa uphinde enze konke okusemhlabeni kube isenabelo sezinyawo Zakhe, futhi akupheleli lapho, wenza bonke abenzi bokubi abahlasela nabahlukumeze abantu bawele ekusolweni Kwakhe. Yonke imiphumela yomsebenzi iphuma ngenxa yokuhlakanipha Kwakhe. Akakaze akuveze ukuhlakanipha Kwakhe ngaphambi kokuba khona kwabantu, ngoba wayengenasitha ezulwini, emhlabeni, noma endaweni yonke, futhi yayingekho imimoya yobumnyama eyahlasela yonke into endalweni. Emva kokuthi ingelosi enkulu imkhaphele, wadala abantu emhlabeni, futhi kwakungenxa yabantu ukuba aqale ngokusemthethweni impi yeminyaka eyinkulungwane yesikhathi eside noSathane, ingelosi enkulu, impi eya ngokushuba kakhulu ngesigaba ngasinye esiyimpumelelo. Ubuninimandla onke nokuhlakanipha Kwakhe kuyabonakala kulezi zigaba ngazinye. Kungalesi sikhathi kuphela lapho konke okusezulwini nokusemhlabeni kubona khona ukuhlakanipha kukaNkulunkulu, ubuninimandla onke, ikakhulukazi ukuba ngokoqobo kukaNkulunkulu. Usawenza ngale ndlela engokoqobo nanamuhla umsebenzi Wakhe; phezu kwalokho, njengoba enza umsebenzi Wakhe wembula ukuhlakanipha nobuninimandla onke Bakhe; wenza ukuthi nibone iqiniso langaphakathi lesigaba ngasinye somsebenzi, ukuze ubone ukuthi ungakuchaza kanjani ukuba umninimandla onke Kwakhe, ikakhulukazi ukuthi ungakuchaza kanjani ukuba ngokoqobo kukaNkulunkulu.

kwesithi “Kumele Wazi Ukuthi Bonke Abantu Bathuthuke Kanjani Kuze Kufike Esikhathini Samanje” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ohlelweni Lwami, uSathane akakaze wachoboza izithende zesigaba ngasinye futhi ekummiseni ngokobuhlakani Bami, ubelokhu ezama ukuthola izindlela zokuphazamisa uhlelo Lwami lokuqala. Kodwa bengingavumela amaqhinga akhe alahlekisayo? Konke okusezulwini nokusemhlabeni kukhonza Mina—ingabe amaqhinga kaSathane alahlekisayo bengahluka? Yilokhu impela okuyimpambano yobuhlakani Bami, yikho kanye okumangalisayo ngezenzo Zami futhi wumgomo engenza ngawo zonke izinhlelo Zami zokuphatha. Ngesikhathi sokwakhiwa kombuso, nalapho bengingabalekeli amaqhinga kaSathane alahlekisayo kodwa Ngiqhubeke nomsebenzi obekumele Ngiwenze. Phakathi kwazo zonke izinto emhlabeni jikelele, Ngikhethe umsebenzi kaSathane njengalokho Engizokumisa. Akusibo ubuhlakani Bami lokhu?

kwesithi “Izwi Lesishiyagalombili” Lamazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana Ezwini Elivela Lisenyameni

Uma ngiqala umsebenzi Wami ngokusemthethweni, bonke abantu banyakaza njengoba nginyakaza, kangangoba abantu emhlabeni wonke jikelele basebenza ngokuhambelana Nami, “kunenjabulo” emhlabeni jikelele, futhi umuntu ugqugquzelwa Yimi ukuya phambili. Ngaleso sikhathi, udrago omkhulu obomvu ngokwakhe ngimfake esimweni sentukuthelo nokudideka ngokomsebenzi Wami, futhi, ngaphandle kokuthi akazimisele, akakwazi ukulandela izifiso zakhe, okungamnikezi ukuzikhethela ngaphandle “kokuthobela ukulawula Kwami.” Kuwo wonke amacebo Ami, udrako omkhulu obomvu uyisithiyo Sami, isitha Sami, “nesisebenzi” Sami; angikaze ngithule “ngezidingo” Zami. Ngakho-ke, isigaba sokugcina somsebenzi Wami wokuthatha isimo somuntu siqedelwe “endlini” yakhe. Ngale ndlela, udrago omkhulu obomvu uzokwazi ukwenza umsebenzi lowo engizonqoba ngawo ngiphelelise icebo Lami kangcono.

kwesithi “Izwi Lamashumi Amabili Nesishiyagalolunye” Lamazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana Ezwini Elivela Lisenyameni

Ukunqoba kukaNkulunkulu enqoba uSathane yinto engeke ibalekelwe! USathane wahluleka kudala. Ngenkathi ivangeli liqala ukusabalala ezweni likadrako omkhulu obomvu, lokhu, ingenkathi uNkulunkulu esesimweni somuntu eqala ukusebenza lo msebenzi waqalwa, uSathane wanqontshwa ngokuphelele, ngoba uNkulunkulu esesimweni somuntu kwakumele anqobe uSathane. USathane wabona ukuthi uNkulunkulu usephinde waba yinyama waqala futhi ukwenza umsebenzi Wakhe, wabona ukuthi akunamandla angavimba umsebenzi. Ngalokho-ke, washaqeka uma ebona lo msebenzi wangasalingi ukwenza omunye umsebenzi. Ekuqaleni uSathane wacabanga ukuthi naye uhlakaniphile, waphazamisa wahlukumeza umsebenzi kaNkulunkulu; kodwa-ke, wayengalindele ukuthi uNkulunkulu usephinde waba inyama, nokuthi emsebenzini Wakhe, uNkulunkulu usebenzise ukuhlubuka kwakhe ukuletha isambulo nokwahlulela kubantu, ngalokhu wanqoba abantu wanqoba naye. UNkulunkulu unokuhlakanipha okungaphezu kwakhe, futhi umsebenzi Wakhe mkhulu kunowakhe. Ngakho-ke, nasekuqaleni ngikushilo lokhu: Umsebenzi engiwenzayo ngiwenza ngokuphendula amaqhinga kaSathane. Ekugcineni ngizokwembula ukuba usomandla Kwami nokungabinamandla kukaSathane.

kwesithi “Kumele Wazi Ukuthi Bonke Abantu Bathuthuke Kanjani Kuze Kufike Esikhathini Samanje” encwadini ethi  Izwi Livela Lisenyameni

Namuhla, uNkulunkulu usebuyele emhlabeni ukwenza umsebenzi Wakhe. Isinyathelo Sakhe sokuqala ngababusi abangaphikiswa: iShayina, inqaba eqinile yokungakholelwa kuNkulunkulu. UNkulunkulu usezuze iqembu labantu ngokuhlakanipha namandla Akhe. Ngalesi sikhathi, uyazingelwa yiqembu lababusi eShayina ngayo yonke indlela futhi ufakwa ekuhluphekeni okukhulu, engenandawo yokuphumuza ikhanda Lakhe futhi engakwazi ukuthola isiphephelo. Naphezu kwalokhu, uNkulunkulu usaqhubeka nomsebenzi ahlose ukuwenza: uyakhuluma futhi asakaze ivangeli. Akekho ongaqonda ukuba nguSomandla kukaNkulunkulu. EShayina, izwe elibuka uNkulunkulu njengesitha, uNkulunkulu akakaze ayeke umsebenzi Wakhe. Kunalokho, baningi kakhulu abantu abemukele umsebenzi nezwi Lakhe, ngoba uNkulunkulu wenza konke angakwenza ukusindisa ilunga lesintu ngalinye ngalinye. Sithemba ukuthi alikho izwe noma isizwe esizomelana nalokho uNkulunkulu afisa ukukufeza. Labo abavimba umsebenzi kaNkulunkulu, abamelana nezwi likaNkulunkulu, abaphazamisa futhi balimaze uhlelo lukaNkulunkulu, bayojeziswa nguNkulunkulu ekugcineni. Lowo oweyisa umsebenzi kaNkulunkulu uyothunyelwa esihogweni; noma iliphi ilizwe eleyisa umsebenzi kaNkulunkulu liyobhujiswa; noma isiphi isizwe esivukayo ukumelana nomsebenzi kaNkulunkulu siyoshabalaliswa emhlabeni, futhi singabe sisaba khona. …

Umsebenzi kaNkulunkulu ufana namagagasi agubha kakhulu. Akekho ongamvalela, futhi akekho ongamisa izinyathelo Zakhe. Yilabo kuphela abalalela amazwi Akhe ngokucophelela futhi abafuna baphinde bomele Yena, abalandela ezinyathelweni Zakhe futhi bazuze isithembiso Sakhe. Labo abangakwenzi bayobhekana nenhlekelele enamandla kakhulu kanye nesijeziso esifanele.

kwesithi “UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke” encwadini ethi  Izwi Livela Lisenyameni

Umbuso uyakhula phakathi kwabantu, uyasunguleka phakathi kwabantu, uyasukuma phakathi kwabantu; awekho amandla angabulala umbuso Wami. … Wake wasemukela isibusiso owasinikwa? Wake wazifuna izethembiso owazenzelwa? Nakanjani, ngokuqondiswa ukukhanya Kwami, uzogqashula emandleni obumnyama. Phakathi kobumnyama angeke ulahlekelwe ukukhanya okukuqondisayo. Uzobusa phezu kwazo zonke izidalwa. Nakanjani uzonqoba phambi kukaSathane. Nakanjani, ekuweni kombuso kadrako omkhulu obomvu, uzoma phakathi kwezinkumbi zabantu ube ngufakazi wokunqoba Kwami. Nakanjani uzoqina ungantengantengi ezweni laseSinim. Ngokuhlupheka odlule kukho, uzothola ifa lezibusiso ezivela Kimi, futhi ngokuqinisekile ngizoshisa konke okusemhlabeni ngenkazimulo Yami.

kwesithi “Izwi Leshumi Nesishiyagalolunye” Lamazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana Ezwini Elivela Lisenyameni

Okwedlule:Ingabe umuntu angazi kanjani isimo sikaNkulunkulu nomongo?

Okulandelayo:Ingabe uNkulunkulu weluse futhi wahlinzeka kanjani isintu kuze kube sezinsukwini zamanje?

Okuqukethwe Okuhlobene