I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ubufakazi Ngokubhekana Nokwahlulela kukaKristu

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

11. Imvelo Yomuntu Ngeze Yahlulelwa Ngokubonwayo

uYang Rui wasedolobheni laseYuci esifundazwe sase- Shanxi

Ngelinye ilanga, ngabe sengizwa ukuthi ubaba wami wayexoshiwe ebandleni. Ngethuka kakhulu ngalesosikhathi ngahluleka ukukuqonda. Enhliziyweni yami, ubaba wami wayengumuntu omkhulu kakhulu emhlabeni. Nakuba ecasuka kalula, wasinakekela kakhulu thina mantombazane akakaze asishaye noma asithethise. Nakuba kwakunobunzima emndenini, wayengavumi ukuba sizizwele siphatheke kabi noma ngabe kwakumelwe ezwe ubuhlungu obungakanani. Emveni kokuba umndeni wonke wakithi sewamukele umsebenzi kaNkulunkulu, ubaba wami phezu kwalokho wayekhuthele ekufezeni umsebenzi wakhe, futhi ubesikhuthaza ukuba sifeze umsebenzi wethu kahle. Nakuba ubaba wami wayenolaka kancane, lapho kunomsebenzi omelwe ukwenziwa, nakuba kwakunomoya futhi lina noma kunobunzima, wayethola indlela yokuwuqeda. Umuntu omuhle kangaka wayexoshwa kanjani? Uma engayamukeli insindiso, pho ubani ongayamukela? Isimo sagcwalisa inhliziyo yami ngokucasuka nokulwa, ngoba ngazizwela ukuthi ibandla alimuphathanga ngendlela ekahle ubaba. Nakuba ngingakushongo, ngakuthola kunzima ukuthulisa inhliziyo yami ngalila ngisezinhlungwini.

Ezinsukwini ezimbalwa ezadlule, ngabona lokho okulandelayo emazwini kaNkulunkulu: “Kungenzeka ukuthi kuyo yonke le minyaka yokukholwa kuNkulunkulu, anikaze nithuke muntu noma nenze izenzo ezimbi, kodwa ekuzihlanganiseni noKristu, anikwazi … nilalele izwi likaKristu; ngakho ngithi ningabakhohlisi futhi nabadukisi abakhulu emhlabeni. Uma nilungile futhi nithembekile ikakhulukazi ezihlotsheni zenu, kubangani benu, emakhosikzini (noma kubayeni), emadodaneni kanye namadodakazi, nakubazali, futhi ningasizakali ngabanye, kepha ningakwazi ukuhambisana futhi nibe nokuthula noKristu, ngisho noma … ninakekele oyihlo, onyoko, kanye nemizi yenu, Mina ngisathi nikhohlakele, ningamaqili futhi. Ningacabangi ukuthi ningabahambisana noKristu uma nihambisana nomuntu noma nenza izenzo ezinhle. … Nicabanga ukuthi izenzo zenu ezinhle zithatha indawo yokulalela kwenu?” (“Labo Abangahambisani NoKristu Impela Bangabaphikisana NoNkulunkulu” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Emveni kokuzindla ngamazwi kaNkulunkulu, kancane ngabe sengiqonda: Ukuze ubone noma umuntu ulungile noma mubi, ungabheki ukuthi ukwenza kwabo okubonakalayo kuhle noma kubi noma ubudlelwano babo nabanye abantu bunjani. Nokho, bheka ubudlelwano babo noNkulunkulu, nanokuthi bamlalela ngokweqiniso yini nokumesaba uNkulunkulu. Noma ngabe umuntu unobudlelwano obuhle kangakanani, babi uma bengefaniswe noKristu futhi bengalaleli amazwi Akhe. Ebandleni ayekade ekulo, ubaba wami wayengumholi. Emveni kokwamukela lesisigaba somsebenzi kaNkulunkulu, abafowethu nodadewethu ebandleni abamkhethanga ukuba abe ngumholi ngoba ngokwemvelo wayezithwele. Nakuba wayevela elalela uma umbheka futhi enza konke ayekutshelwa, inhloso yakhe efihlakele kwakuwukuhlala “eihlalweni sabaholi” futhi. Kamuva, lapho isifiso sakhe singafezeki, waveza ubunjalo bakhe ehlezi eziphakamisa ebandleni, engalaleli muntu, ephoqa abantu ukuba balalele yena noma kuthiwani. Uma ebona umsebenzi ayengamthandi, wayemahlulela, amehlise isithunzi futhi ambukele phansi. … Akusikho yini ukwenza kwababi lokho? Uma ngabe wayengumholi ngempela, ngakube lokho bekungoni ibandla nabafowethu nodadewethu? Angiyazanga imvelo kababa nomongo wakhe, bengihlale njalo ngidideka ngamagama akhe nokwenza kwakhe okubonakalayo ngiphuphuthekwiswe uthando lwakhe lobubaba. Ngangingemuhle ekwahluleleni abantu. Njengoba uNkulunkulu eshilo: “Izinga umuntu ahlulela ngalo omunye, lisekelwe endleleni aziphatha ngayo; lowo oziphatha kahle ungumuntu olungile, lowo oxegelwa isimilo ukhohlakele. Izinga uNkulunkulu ahlulela ngalo umuntu lisekelwe ekutheni lowo muntu uyamlalela yini; lowo olalela uNkulunkulu ungumuntu olungile, futhi lowo ongamlaleli uNkulunkulu uyisitha futhi ungumuntu okhohlakele, kungakhathaliseki ukuthi ukuziphatha kwalowo muntu kuhle noma kubi, kungakhathaliseki ukuthi lowo muntu ukhuluma ngendlela efanele noma engafanele” (“UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngokwamazwi kaNkulunkulu, ukwenza kukababa wami kwakungalaleli uhlelo nokuhleleka kukaNkulunkulu futhi kudala ukungahleleki. Nakuba umongo kuyiwo omelana noNkulunkulu. Nokho ngasebenzisa ukuziphatha kwakhe okubonakalayo, njengokunginakekela nokungibheka, nokukwazi ukufeza umsebenzi wakhe, ukwahlulela ukuthi ungumuntu omuhle, ngicabanga ukuthi ibandla bekungamelwe ngabe limxoshile. Nokho ke izenzo zakhe zobuhle ezibonakalayo zingelinganiswe nokulalela uNkulunkulu, phezu kwalokho ngeke abizwe ngokuthi ungolungileyo. Ilabo kuphela abamlalela ngokweqiniso ukuhlela kukaNkulunkulu futhi bazimisele ukwamukela ukukhuzwa nokwahlulelwa uNkulunkulu bese befuna inguquko esuka ngaphakathi, abangamukela insindiso. Ubaba wami angazisola yena ngokuthi awele isimeni azithola kuso namuhla. Sadalwa nguyena engafuni iqiniso, ngakho akekho omunye angamsola. Phezukwalokho, lokhu kwakungukubonakaliswa kwesimo sokulunga sikaNkulunkulu.

Oh Nkulunkulu! Ngiyabonga ukuba usebenzise lesisimo nokuba unginikeze lengxenye yeqiniso ukuguqula imibono yami engemihle, nokungenza ngibone ubungcwele Bakho nokuthi ukulunga kanye nobukhosi besimo Sakho akumelwe kucunulwe muntu. Lokhu sekungenze ngaqonda ukuthi ngingehlukanise noma ngibone ngale kwezinto ngaphandle kweqiniso. Ukusuka manje kuya phambili, noma ngabe ngehlelwa yini, angeke ngiphinde ngehlulele umuntu ngezinto ezibonakala ngaphandle. Kumelwe ngithathe iqiniso ngamukele konke okwenzayo. Noma ngabe angiboni izinto ozenzayo, ngiyakukholwa ukuthi konke okwenzayo kukahle. Ngeke ngiphinde ngicubungule ngihlolisise ukubheka ngehlo lokuba umuntu. Ngiyoma ohlangothini lweqiniso, ngihlezi ngiziqwashisha ukuba ngibe ufakazi Wakho.

Okwedlule:Imigomo Yempilo Ymai Yangishiya Ngilimele

Okulandelayo:Akukho Bantu Abakhethwayo Ebandleni

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Ngingasiza Abanye Ngempela Ngokungena Ngokwami Eqinisweni Kuphela

  Muva nje, ibandla lalibambe ukhetho lokuqoka umholi omusha, kodwa umholi owengamele waphambana nezimiso zebandla, esebenzisa indlela yakhe yokwenza ukhetho. Lapho abanye abafowethu nodadewethu beveza imibono yabo, akazange nje kuphela angakwamukeli, kodwa waphikelela ngokubambelela endleleni yakhe.

 • Ukubona Uthando Olukhulu LukaNkulunkulu

  UJiayi    Edolobheni LaseFuyang, Esifundazweni Sase-Anhui Imvelo yami inokuzithwala kakhulu; kungakhathaleki ukuthi ngenzani, njalo ngiseben…

 • Ukuqonda Ngokusindiswa

  ULin Qing      Edolobheni LaseQingzhou, Esifundazweni iShandong Kule minyaka eminingi yokulandela uNkulunkulu, ngibuyekile ubumnand…

 • Ngizimisele Ukwamukela Ukuhlolwa Yibo Bonke

  UXian shang eJinzhong City, eShanxi Province  Esikhathini esincane esedlule, zikhathi zonke uma ngizwa ukuthi abashumayeli besifunda beza ebandle…