Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Imibuzo Eyikhulu Nezimpendulo Ukuhlola Indlela Yeqiniso

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

`

38. Singaqiniseka kanjani ukuthi uNkulunkulu uSomandla unguJesu obuyile?

Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu:

kuqala, ukwazi ukuvula isikhathi esisha; okwesibili, ukwazi ukuhlinzeka ngokuphila kumuntu futhi akhombise umuntu indlela okumele ayilandele. Lokhu kwanele ukuze kubonakale ukuthi UnguNkulunkulu Uqobo. Okungenani, umsebenzi awenzayo ungamela uMoya kaNkulunkulu, futhi lowo msebenzi ungathathwa ngokuthi unguMoya kaNkulunkulu ongaphakathi Kwakhe. Njengoba umsebenzi owenziwa uNkulunkulu osesimweni somuntu kungukudlulisela umuntu esikhathini esisha, ukuhola umsebenzi omusha, futhi uvulekele izimo ezintsha, le migomo embalwa iyodwa yanele ukuze kubonakale ukuthi unguNkulunkulu Uqobo.

ivela kwethi “Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Onesimo Somuntu kanye Nomsebenzi Womuntu” Ezwini Elivela Lisenyameni

Ukufunda into enjengalena akunzima, kodwa kudinga ukuba sonke silazi leli qiniso: Lowo onguNkulunkulu osenyameni uzoba nesiqu sikaNkulunkulu, lowo onguNkulunkulu osenyameni uzobonakala njengoNkulunkulu. Njengoba uNkulunkulu eba yinyama, uzoletha umsebenzi okumele awenze, njengoba uNkulunkulu eba yinyama, uzoveza lokhu ayikho, futhi uzokwazi ukuletha iqiniso kubantu, alethe ukuphila phezu kwabantu, akhombise abantu indlela. Inyama ayinaso isiqu sikaNkulunkulu ayiyena uNkulunkulu osenyameni; asingabazi kulokhu. Ukuphenya ukuthi ngabe uNkulunkulu wenyama osenyameni, abantu kumele bathole isimo asivezayo kanye namazwi awakhulumayo. Okungukuthi, ingabe nguNkulunkulu osenyameni noma cha, nokuthi ingabe yindlela yeqiniso noma cha, kumele kwahlulelwe ngesiqu Sakhe. Ngakho-ke, ekutholeni[a] ukuthi yinyama kaNkulunkulu osenyameni, okubalulekile ukuthi unake usiqu Sakhe (umsebenzi Wakhe, amazwi Akhe, isimo Sakhe, nokunye okuningi), kunokubheka okubonakala ngaphandle. Uma abantu bebona ingaphandle kuphela, bese bengabheki usiqu Sakhe, lokho kuveza ukungazi komuntu. Indlela obukeka ngayo ngaphandle ayisho isiqu; ngaphezu kwalokho, umsebenzi kaNkulunkulu awukaze ulandele ukuqonda kwabantu. Ingabe ukubonakala kukaJesu ngaphandle akuzange kushayisane nokuqonda kwabantu? Ingabe ukubonakala Kwakhe kwangaphandle nendlela yokugqoka akuzange kuhluleke ukunika abantu izinkomba zokuthi ungubani Yena ngokweqiniso? Ingabe kwakungesona isizathu sokuthi abaFarisi bokuqala bamphikisa uJesu ngenxa yokuthi bebebuka ingaphandle Lakhe, bangawanaka amazwi ayewakhuluma? Ngethemba ukuthi abafowethu nodadewethu abafuna ukubonakala kukaNkulunkulu bangakuphindi lokhu okwenzeke emlandweni. Akumele nibe ngabaFarisi besikhathi samanje niphinde nibethele uNkulunkulu esiphambanweni futhi. Kumele niyibhekisise indlela enizokwamukela ngayo uNkulunkulu lapho ebuya, nibe nomqondo ocacile ngokuthi ningaba kanjani ngabantu abathobela iqiniso. Lokhu kungumthwalo wawo wonke umuntu olinde ukubuya kukaJesu ngamafu.

ivela Esethulweni seNgxenye Yesibili kwethi Izwi Elivela Lisenyameni

Umsebenzi osuwenziwe manje ususheshise umsebenzi weNkathi yoMusa; okusho ukuthi, umsebenzi wecebo lokuphatha weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha usheshile. Yize iNkathi Yomusa isiphelile, umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekele phambili. Kungani ngisho isikhathi nesikhathi ukuthi lesi sigaba somsebenzi sakhela phezu kweNkathi Yomusa neNkathi Yomthetho? Lokhu kusho ukuthi umsebenzi walolu suku ungukuqhubeka komsebenzi owenziwe ngeNkathi yoMusa nokuphakanyiswa kwalowo owenziwe ngeNkathi yoMthetho. Izigaba ezintathu zihlangene kakhulu futhi esinye sixhumene nesinye. Kungani ngibuye ngithi lesi sigaba somsebenzi sakhele kulokho okwenziwa uJesu? Uma lesi sigaba singakhelanga emsebenzini owenziwe uJesu, kulesi sigaba-ke ukubethelwa, umsebenzi wokuhlenga owenziwe ngaphambilini, bekuzodingeka ukuba kwenziwe. Lokhu bekungeke kuzwakale. Ngakho-ke, akusho ukuthi umsebenzi usuphele nya, kodwa ukuthi inkathi iqhubekele phambili, futhi nomsebenzi usube mkhudlwana kunakuqala. Kungathiwa lesi sigaba somsebenzi sakhelwe esisekelweni seNkathi yoMthetho nedwala lomsebenzi kaJesu. Umsebenzi wakhiwa ngesigaba nesigaba, kanti lesi sigaba akukhona ukuqala kabusha. Ukuhlangana kuphela kwezigaba ezintathu zomsebenzi okungathiwa icebo lokuphatha leminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha. Lesi sigaba senziwe esisekelweni somsebenzi weNkathi yoMusa. Uma lezi zigaba ezimbili zomsebenzi zingahlobane, kungani kungenakubethelwa kulesi sigaba? Kungani ngingathwali izono zabantu? Angizange ngize ngokukhuleliswa uMoya Ongcwele noma ngibethelwe esiphambanweni ukuze ngithwale izono zabantu. Kodwa, ngilapha ngokoqobo ukuba ngijezise abantu. Uma ngingabajezisanga abantu ngemva kokubethelwa, futhi manje angifiki ngokukhulelisa kukaMoya Ongcwele bengingeke ngifaneleke ukujezisa abantu. Ngempela kungenxa yokuthi ngimunye noJesu ukuthi ngiza ngoKwami uqobo ukuzojezisa nokwahlulela abantu. Lesi sigaba somsebenzi sakhele ngokuphelele phezu kwesigaba esingaphambili. Yingakho kungumsebenzi onjalo kuphela ongaletha umuntu ensindisweni ngesigaba ngasinye. Mina noJesu sivela eMoyeni owodwa. Noma izinyama zethu zingenabudlelwano, uMoya Wethu munye; Yize lokho esikwenzayo nomsebenzi esiwenzayo kungefani, Umsuka Wethu uyefana; Inyama Yethu ithatha izimo ezihlukene, lokhu kwenziwa yinguquko eNkathini nesidingo somsebenzi Wethu; Izinkonzo Zethu azifani, ngakho umsebenzi esiwenzayo nesimilo esisiveza ebantwini nakho akufani. Kungakho lokhu umuntu akubonayo nakutholayo namuhla kungafani nokwedlule; lokhu kwenziwa ukuguquka kwezikhathi. Yize ubulili nesimo senyama Yabo sehlukile noma bengazalwa emndenini munye, nangasikhathi sinye, uMoya Wabo munye. Noma inyama yabo ingenabo ubudlelwane begazi nomzimba nganoma iyiphi indlela, lokhu akukuphikisi ukuthi bayimizimba esenyameni yobuntu bukaNkulunkulu ngezikhathi ezimbili ezingefani. Yiqiniso elingephikwe ukuthi bayinyama esemzimbeni wobuntu bukaNkulunkulu, yize bengenagazi elifanayo noma ulimi oluvamile lwabantu (omunye ubengowesilisa okhuluma ulimi lwamaJuda omunye engowesifazane okhuluma isiShayina kuphela). Yingalezi zizathu abenza ngazo umsebenzi ekufanele bawenze emazweni ahlukene futhi ngezikhathi ezehlukene. Ngaphandle kokuba Moya munye; nomsuka munye, impela akukho ukufana koqobo phakathi kwamagobolondo enyama Yabo yangaphandle. Bafana ngobuntu kuphela, kodwa ukubukeka nokuzalwa kwenyama Yabo akufani. Lokhu akunamthelela emisebenzini Yabo ehlukene noma ulwazi umuntu analo Ngabo, ngoba, phela, bawuMoya munye futhi akekho ongabahlukanisa. Noma bengahlobene ngegazi impilo Yabo yonke iholwa uMoya Wabo, ukuze benze umsebenzi ongefani ngezikhathi ezingefani, ngenyama Yabo ingahlobene ngokwegazi. Ngokufanayo, uMoya kaJehova akuyena ubaba woMoya kaJesu, njengoba noMoya kaJesu ungeyona indodana yoMoya kaJehova. BaMoya munye. NjengoNkulunkulu osemzimbeni wenyama yobuntu wale mihla noJesu. Yize bengahlobene ngegazi, Bamunye, lokhu kungenxa yokuthi uMoya Wabo munye.

ivela kwethi “Ukuba Semzimbeni Wobuntu Okubili Kuphelelisa Ukubaluleka Kokuba Semzimbeni Wobuntu” Ezwini Elivela Lisenyameni

Imibhalo engezansi:

a. Umbhalo wokuqala ufundeka kanje “ngokwe-.”

Okwedlule:Sikholwa ukuthi igazi eliyigugu leNkosi selivele lisihlanzile futhi sesingcwelisiwe futhi asiseyibo abesono, ngakho akusekho sidingo sokuthi sithole umsebenzi wokuhlanzwa. Kungani ukusho okunje kungalungile?

Okulandelayo:Laba khona kanjani iBhayibheli? Liyinhloboni yencwadi iBhayibheli?

Ungase Uthande Nalezi