I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Abantu abaningi bathi, “Lapho izulu liwa wonke umuntu uzokufa.” Ngakho lapho izinhlekelele zehla, ingabe abakholwa kuNkulunkulu bazosindiswa ngempela ekufeni?

Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu:

UNkulunkulu wadala lo mhlaba, wadala isintu, futhi ngaphezu kwalokho, wayengumakhi wesiko lamaGriki lasendulo kanye nokuphucuka kwabantu. UNkulunkulu kuphela oduduza lesi sintu, futhi uNkulunkulu kuphela onakekela lesi sintu ubusuku nemini. Ukuthuthuka komuntu nokuqhubekela phambili kungehlukaniswe nobukhosi bukaNkulunkulu, futhi umlando nekusasa lesintu kungeke kwakhishwa ezinhlelweni zikaNkulunkulu. Uma ungumKristu ngokweqiniso, uzokholwa ukuthi ukuvuka nokuwa kwanoma iliphi izwe noma isizwe kwenzeka ngokuhlela kukaNkulunkulu. UNkulunkulu yedwa owazi isiphetho sezwe noma isizwe, futhi uNkulunkulu yedwa olawula inkambo yale sintu. Uma isintu sifisa ukuba nesiphetho esihle, uma izwe lifuna ukuba nesiphetho esihle, kufanele umuntu aguqe phansi adumise uNkulunkulu, aphenduke futhi avume phambi kukaNkulunkulu, ngaphandle kwalokho isiphetho nesiphetho somuntu ngokungenakugwemeka siyogcina ngenhlekelele.

Bheka emuva esikhathini somkhumbi kaNowa: isintu sasonakele kakhulu, sasidukile esibusisweni sikaNkulunkulu, sasingasanakekelwe nguNkulunkulu, futhi sasesilahlekelwe izithembiso zikaNkulunkulu. Babephila ebumnyameni, ngaphandle kokukhanya kukaNkulunkulu. Ngakho baba nezinkanuko ngokwemvelo, bazilahlela ekonakaleni okusabekayo. Abantu abanjalo babengeke basakwazi ukwemukela isithembiso sikaNkulunkulu: babengafanele ukubona ubuso bukaNkulunkulu, noma ukuzwa izwi likaNkulunkulu, ngoba babemshiyile uNkulunkulu, babelahle kude konke ayekade ebaphe khona, futhi basebezikhohliwe izimfundiso zikaNkulunkulu. Inhliziyo yabo yedukela kude kakhulu noNkulunkulu, njengoba kwenzeka lokho, bonakala ngaphezulu kokucabanga nobuntu, futhi baphenduka baba babi kakhulu. Ngakho baya besondela ekufeni, bawela olakeni nokujezisa kukaNkulunkulu. UNowa kuphela owayekhonza uNkulunkulu futhi ebalekela ububi, ngakho wayekwazi ukuzwa izwi likaNkulunkulu, futhi ezwa nemiyalelo kaNkulunkulu. Wawakha umkhumbi ngokusho kwemiyalelo yezwi likaNkulunkulu, futhi waqoqa zonke izinhlobo ngezinhlobo zezidalwa. Ngale ndlela, kwathi uma yonke into seyilungiselelwe, uNkulunkulu wadedela imbubhiso Yakhe phezu komhlaba. UNowa kuphela kanye namalunga ayisikhombisa omndeni wakhe abasinda kuleyo mbubhiso, ngoba uNowa wayekhonza uJehova futhi ebalekela ububi.

kwesithi "UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke" encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Uma inhlekelele ifika, indlala kanye nesifo esibhubhisayo siyokwehlela bonke labo abaphikisana Nami futhi bayokhala. Labo abenze zonke izinhlobonhlobo zobubi, kodwa asebengilandele iminyaka eminingi, ngeke bangabi nacala; nabo futhi, bayokwehlela enhlekeleleni efana nayo engakaze ibonakale ezinkathini zonke, futhi futhi bayohlala esimweni esingapheli sokwethuka novalo. Futhi labo abalandeli Bami abakade bethembekile Kimi ngedwabayojabula futhi bababaze amandla Ami. Bayokuzwa ukweneliseka okungachazeki ngaphakathi futhi baphile ngenjabulo engingakaze ngiyiphe isintu. Ngokuba ziyigugu Kimi izenzo zabantu ezinhle kepha ngiyazinyanya izenzo zabo zobubi. Selokhu ngaqala ukuhola isintu, bengilokhu ngethemba ukuthi kuzoba neqembu labantu elinomqondo ofana noWami. angikaze ngibakhohlwe labo abangenawo umqondo ofanayo noWami; yilokhu ngibenyanya enhliziyweni Yami, ngilinde kuphela ithuba lokuletha impindiselo Yami kubona, okuyonginika injabulo ukuyibona. Usuku Lwami seluze lwafika namuhla, futhi angisadingi ukulinda!

Umsebenzi Wami wokugcina akusiwona owokujezisa umuntu kuphela kodwa ukuhlela isiphetho somuntu. Nangaphezu kwalokho, kungesizathu sokuthola ukwamukelwa kubo bonke, ngakho konke engikwenzile. Ngifuna wonke umuntu abone ukuthi konke engikwenzile kulungile nokuthi konke kuyindlela yokubonisa isimo Sami; akusikho ukwenza komuntu, kungasaphathwa imvelo, okwaletha isintu. Kunalokho, Yimina okhulisa konke okuphilayo endalweni. Ngaphandle kobukhona Bami, isintu singabhubha kuphela futhi sihlushwe yizinhlekelele. Akekho umuntu oyophinda futhi abone ilanga elihle kanye nenyanga noma umhlaba oluhlaza; isintu siyobona kuphela ubusuku obubandayo kanye nesigodi sethunzi lokufa esingenamkhawulo. Yimina kuphela insindiso yesintu. Yimina kuphela ithemba lesintu nangaphezulu, Ngiyilowo okuhlala kuye ubukhona besintu sonke. Ngaphandle Kwami, isintu siyoma ngqi masinyane. Ngaphandle Kwami, isintu siyovelelwa inhlekelele futhi sinyathelwe yilo lonke uhlobo lwemimoya emibi, nakuba engekho ongilalelayo. Ngenze umsebenzi obungeke wenziwe ngomunye, ithemba lokuthi umuntu uzongikhokhela ngezenzo ezinhle. Noma beyingcosana abangangikhokhela, ngisazophetha uhambo Lwami emhlabeni bese ngiqala isinyathelo esilandelayo somsebenzi owembulekayo, ngoba ukuphuthuma kwami ngiya le nale kule minyaka eminingi phakathi kwabantu kube nezithelo, futhi kuyangithokozisa. Engikhathazeka ngakho akulona inani labantu kodwa kunalokho izenzo zabo ezinhle. Noma kunjalo, ngethemba ukuthi uzolungisela isiphetho sakho isamba esenele sezenzo ezinhle. Ngiyobe sengeneliseka; ngaphandle kwalokho, akekho phakathi kwenu oyophunyuka enhlekeleleni ezonehlela. Inhlekelele isuka Kimi futhi ngokusobala ihlelwe Yimi. Uma ningeke nivele nibahle emehlweni Ami, ngeke niphephe ekwehlelweni yinhlekelele.

kwesithi "Kumele Wenze Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho" encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Zonke izinhlekelele ziyokwehla ngokulandelana; zonke izizwe futhi zonke izindawo ziyokwehlelwa yizinhlekelele—izifo ezibhubhisayo, indlala, izikhukhula, isomiso nokuzamazama komhlaba kukhona yonke indawo. Lezi zinhlekelele azenzeki nje endaweni eyodwa noma ezimbili, noma zizophela osukwini olulodwa noma ezimbili, kodwa kunalokho zizokwenabela endaweni enkulu ngokwengeziwe, futhi izinhlekelele zizoba nzima ngokwengeziwe. Ngalesi sikhathi lonke uhlobo lohlupho lwesinambuzane luyovela lulandelana, futhi isimo sokudla inyama yabantu siyokwenzeka kuzo zonke izindawo. Lokhu kungukwahlulela Kwami kuzo zonke izizwe nabantu. Madodana Ami! Akufanele nizwe ubuhlungu noma ubunzima bezinhlekelele. Ngifisa ukuba nikhule ngokushesha futhi nithathe umthwalo osemahlombe Ami ngokushesha okungenzeka; kungani ningayiqondi intando Yami? Umsebenzi ophambili uzoya ngokuya uba nzima ngokwengeziwe. Ngabe ninezinhliziyo ezilukhuni ngendlela yokuthi ningishiye nezandla Zami zigcwele, ukuze ngizisebenzele Mina kanzima kangaka? Ngizokhuluma ngokusobala ngokwengeziwe: Labo abanezimpilo ezivuthwayo bazongena ekukhoseleni futhi ngeke bezwe ubuhlungu noma ubunzima; labo abanezimpilo ezingavuthwa kufanele bezwe ubuhlungu nokulimala. Amazwi Ami acace ngokwanele, awanjalo?

Kwesithi Amazwi Kanye Nobufakazi bukaKristu Ekuqaleni

Kodwa yazi ukuthi angizukunqoba umhlaba uwonke, noma angizukunqoba sonke isintu. Ngizogcina ingxenye—ingxenyana ethanda Mina futhi enqontshwe Yimi kakhulu, futhi ngizokwenza ukuthi le ngxenyana ithele izithelo futhi igcwalise umhlaba njengoba kwenza ama-Israyeli ngaphansi komthetho, bondliwe ngezimvu eziningi kanye nomhlambi wezinkomo kanye nayo yonke ingcebo yomhlaba. Lesi sintu sizohlala Nami ingunaphakade, kube ayisiso lesi sintu esingcolile nesinengayo sanamuhla, kodwa isintu esihlanganisa bonke abazuzwa Yimi. Isintu esinjalo asizukumoshakala, siphazamiseke, noma sizungezwe uSathane, futhi kuzoba yiso kuphela isintu esikhona emhlabeni emuva kokuba senginqobe uSathane. Yisintu esinqotshwe Yimi namuhla futhi esizuze isethembiso Sami. Ngakho, isintu esinqotshwe ngezinsuku zokugcina siphinde sibe yisintu esizohlengwa nesizothola izibusiso Zami ingunaphakade. Kuzoba yibo kuphela ubufakazi bokunqoba Kwami uSathane, futhi yikho kuphela okuzobe kuwumqhele wempi Yami noSathane. Le miqhele yempi isindiswe Yimi esigodlweni sikaSathane, futhi iwukukhazimula nezithelo zohlelo lokuphatha Lwami lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha. Iphume kuwo wonke amazwe namabandla, nakuzo zonke izindawo namazwe emhlabeni jikelele. Yehlukile kunezinye izinhlanga, inezilimi ezehlukile, amasiko kanye namabala esikhumba, futhi igcwele ezweni ngalinye nebandla emhlabeni jikelele, kanye namagumbi omane omhlaba. Ekugcineni, izohlangana njengesintu esiphelele, inhlangano yabantu amandla kaSathane angefinyelele kubo. Labo phakathi kwesintu abangasindiswanga nabanganqotshwanga Yimi bazominzela ekujuleni kolwandle, futhi bazoshishwa amalangabi Ami avutha bhe ingunaphakade. Ngizosinqoba lesi sintu esidala nesingcole ngokwedlulele, njengoba nganqoba amadodana ayengamazibulo kanye nomhlambi waseGibhithe, kusale ama-Israyeli, adla inyama yemvu, aphuza igazi lemvu, futhi afakwa uphawu ezicabheni zawo ngegazi lemvu. Ngabe abantu abanqotshwa Yimi futhi abangabomndeni Wami asibo laba bantu abadla inyama Yami Imvu, baphuza igazi Lami Imvu, futhi bahlengwa Yimi futhi bangidumisa? Ngabe laba bantu abahlali behambisana nenkazimulo Yami? Ngabe labo abangenayo inyama Yami Imvu sebeminzele ekujuleni kolwandle?

kwesithi "Akekho Umuntu Osenyameni Ongabalekela Usuku Lolaka" encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni