Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Esikhathini esedlule, ngimelane futhi ngenqaba umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla kakhulu futhi ngisho izinto ezihlambalazayo; ingabe uNkulunkulu usazongisindisa?

Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu:

Labo abajezisiwe ngeke ngempela basindiswe, kuthi labo abasindisiwe kuyoba yilabo abayozuza insindiso kaNkulunkulu, bonke labo abangasindiswa bayosindiswa ngokuphelele, akekho nomunye oyolahlwa, ngoba inhloso yomsebenzi kaNkulunkulu ukusindisa abantu. Bonke labo, ngesikhathi sensindiso kaNkulunkulu yabantu, abakwazi ukufeza ukuguqula isimo sabo, bonke labo abangakwazanga ukulalela uNkulunkulu ngokuphelele, bazoba yizinto zesijeziso. Lesi sigaba somsebenzi singumsebenzi wamazwi uvulela abantu izindlela zonke nezimfihlakalo abangaziqondi, ukuba abantu bakwazi ukuqonda intando kaNkulunkulu nezindingo zikaNkulunkulu kubantu, ukuze bakwazi ukuba nemibandela yokukwenza njengokusho kwamazwi kaNkulunkulu futhi bazuze izinguquko esimweni sabo. UNkulunkulu usebenzisa amazwi kuphela ukwenza umsebenzi Wakhe, futhi akabajezisi abantu ngoba behlubuka kancane, ngoba manje yisikhathi somsebenzi wensindiso. Ukube wonke umuntu owayehlubuka wayejeziswa ngabe akekho noyedwa obengaba nethuba lokusindiswa; bebengajeziswa futhi bawele eHayidesi. Inhloso yamazwi okwahlulela abantu ukubavumela ukuba bazi futhi balalele uNkulunkulu; akusiko okwabo ukuthi bajeziswe ngokwesahlulelo samazwi. Ngesikhathi somsebenzi wamazwi, abantu abaningi bazoveza ukuhlubuka kwabo nokungalaleli, futhi bazoveza ukungalaleli kwabo uNkulunkulu esesimweni somuntu. Kodwa ngeke abajezise bonke laba bantu ngenxa yalokhu, kunalokho uyolahla labo abakhohlakele kakhulu futhi abangenakusindiswa. Uyonika uSathane inyama yabo, futhi idlanzana, uyobhubhisa inyama yalo. Laba abasele bayoqhubeka nokulandela futhi bezwe ukubhekana nokuthenwa. Uma besalandela bengakwazi ukwamukela ukubhekana nokuthenwa futhi beqhubeke beba babi, laba bantu bayolahlekelwa ithuba lensindiso. Bonke abantu abamukele ukunqoba kwamazwi bazoba nethuba elanele lensindiso. Insindiso kaNkulunkulu yomuntu ngamunye kulaba ikhombisa isihe Sakhe, okuchaza ukuthi bakhonjiswa ukubekezelelwa okukhulu. Uma nje abantu befulathela indlela engalungileyo, uma nje bephenduka, uNkulunkulu uzobanika ithuba lokuzuza insindiso Yakhe. Uma abantu beqala ukuhlubuka kuNkulunkulu, uNkulunkulu akanaso isifiso sokubabhubhisa, kodwa kunalokho wenza konke angakwazi ukubasindisa. Uma umuntu engenayo indawo yensindiso, kulapho uNkulunkulu eyomlahla khona. Lowo Nkulunkulu uyaphuza ukujezisa umuntu ngoba uyafuna ukusindisa bonke labo abangasindiswanga. Uyahlulela, akhanyisele futhi ahole abantu ngamagama kuphela, futhi akasebenzisi induku ukubabhubhisa. Ukusebenzisa amazwi ukusindisa abantu, iyona nhloso nokubaluleka kwesigaba sokugcina somsebenzi.

kwesithi “Kufanele Ubeke Eceleni Izibusisio Zesimo Futhi Uqonde Intando KaNkulunkulu Yensindiso Yomuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Baningi abamelene noNkulunkulu, futhi phakathi kwalabo bantu, kunezinhlobo ezehlukehlukene zokumelana noNkulunkulu. Njengoba kukhona zonke izinhlobo zamakholwa, ngokunjalo kukhona zonke izinhlobo zabantu abamelene noNkulunkulu, omunye akafani nomunye. Akekho noyedwa kulabo abangayiboni ngokucacile inhloso kaNkulunkulu ongasindiswa. Akukhathali ukuthi umuntu ubemelene kanjani noNkulunkulu ngaphambilini uma umuntu eseyiqonda inhloso yomsebenzi kaNkulunkulu futhi enikela imizamo yakhe ukwenelisa uNkulunkulu, izono zakhe zangaphambilini ziyosulwa nguNkulunkulu ahlanzeke. Inqobo nje uma umuntu efuna iqiniso futhi elenza iqiniso, uNkulunkulu ngeke akugcine emqondweni Wakhe ukuthi wenzani. Ngakho-ke, kuncike ekwenzeni iqiniso komuntu, ukuthi uNkulunkulu alungisise umuntu. Ukulunga kukaNkulunkulu lokhu. Ngaphambi kokuthi umuntu abone uNkulunkulu noma azizwele umsebenzi Wakhe, akukhathaleki ukuthi umuntu wenza kanjani mayelana noNkulunkulu, Akakugcini emqondweni lokho. Kepha, uma umuntu esembonile uNkulunkulu futhi wazizwela umsebenzi Wakhe, yonke imisebenzi nezenzo zomuntu ziyabhalwa “emilandweni” kaNkulunkulu, ngoba umuntu usembonile uNkulunkulu futhi waphila emsebenzini Wakhe.

Uma umuntu esebonile lokho uNkulunkulu anakho nayikho, esebonile ubukhulu Bakhe, futhi waze wawazi ngempela umsebenzi kaNkulunkulu, futhi ngaphezu kwalokho, uma isimo somuntu sangaphambilini sesishintshiwe, umuntu uzobe eselahla isimo sakhe esinokudlubulunda esimelana noNkulunkulu. Kungashiwo ukuthi wonke umuntu uke wamelana noNkulunkulu futhi wonke umuntu wake wamhlubuka uNkulunkulu. Kepha, uma uzimisele ukulalela uNkulunkulu Osethathe isimo sesintu, futhi kusukela manje wenelise inhliziyo kaNkulunkulu ngokuthembeka kwakho, ukwenza iqiniso okufanele ulenze, ukwenza umsebenzi wakhe njengoba kufanele, futhi ugcine imigomo ekufanele uyigcine, uyilowo ozimisele ukulahla ukudlubulunda ukwenelisa uNkulunkulu futhi lowo ungapheleliswa uNkulunkulu. Uma unqaba ukubona amaphutha akho futhi ungenayo inhliziyo yokuphenduka; uma uqhubeka ezindleleni zakho zokuhlubuka, futhi ungenayo nhlobo inhliziyo yokusebenza noNkulunkulu nokwenelisa uNkulunkulu, isiwula esinenkani njengawe ngokuqinisekile siyothola ukujeziswa futhi asisoze sibe yilowo angapheleliswa nguNkulunkulu. Uma unjalo, uyisitha sikaNkulunkulu namuhla nakusasa, futhi uyohlala uyisitha sikaNkulunkulu nangosuku okulandelayo; uyohlala njalo uyimbangi nesitha sikaNkulunkulu. Uyokudedela kanjani uNkulunkulu?

kwesithi “Bonke Abangamazi UNkulunkulu Bayilabo Abaphikisana NoNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene