I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Kungani uNkulunkulu ebesesimweni somuntu wesifazane ezinsukwini zokugcina? Kuyini ukubaluleka kwalokhu?

Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu:

Isigaba ngasinye somsebenzi owenziwe nguNkulunkulu sinokubaluleka kwaso ngokoqobo. Kudala, lapho uJesu efika, wayengowesilisa, kodwa manje ungowesifazane. Ngalokhu, uyabona ukuthi uNkulunkulu wadala kokubili owesilisa nowesifazane ebadalela umsebenzi Wakhe, futhi Kuye awukho umehluko wobulili. Lapho uMoya Wakhe ufika, ungathatha noma yisiphi isimo senyama ngokuthanda, futhi leyo nyama ingammela. Noma owesilisa noma owesifazane, ingamela uNkulunkulu inqobo nje uma iyinyama Yakhe esesimweni somuntu. Ukuba uJesu wayebonakale njengowesifazane lapho efika, ngamanye amazwi, lapho umntwana wentombazane, hhayi womfana, wayethatshathwe ngoMoya oNgcwele, leso sigaba somsebenzi sasizoqedwa sonke noma kunjalo. Ukuba lokhu kwakunjalo, lesi sigaba somsebenzi bekuzodingeka ukuba siqedwe ngowesilisa futhi umsebenzi ubuzoqedwa noma kunjalo. Umsebenzi owenziwe kuzo zombili izigaba ubaluleke ngokulinganayo; awukho umsebenzi ophindwayo noma ongqubuzana nomunye. Ngaleso sikhathi, ekwenzeni umsebenzi Wakhe, uJesu wayebizwa ngeNdodana eyodwa, futhi “iNdodana” ikhombisa ubulili besilisa. Ngakho kungani iNdodana ezelwe iyodwa ingabalwa kulesi sigaba? Kungenxa yokuthi izidingo zomsebenzi zenze ukuba kube noguquko ebulilini obehlukile kobukaJesu. KuNkulunkulu akukho kuhlukanisa ngobulili. Wenza umsebenzi Wakhe njengoba efisa futhi ekwenzeni umsebenzi Wakhe akavinjelwa lutho, kodwa ukhululeke ngokukhethekile. Nokho isigaba ngasinye sinokubaluleka kwaso ngokoqobo. UNkulunkulu ube yinyama kabili, futhi lokhu kucace bha ukuthi ukuba sesimweni somuntu Kwakhe ezinsukwini zokugcina kungokokugcina. Uze ukuzokwambula zonke izenzo Zakhe. Ukuba kulesi sigaba ubengazange abe yinyama ukuze enze umsebenzi mathupha ukuze ubonwe ngumuntu, umuntu ubezohlala ebambelele emcabangweni wokuthi uNkulunkulu ungowesilisa kuphela, hhayi owesifazane. Ngaphambi kwalokhu, bonke babekholwa ukuthi uNkulunkulu angaba owesilisa kuphela futhi owesifazane wayengeke akwazi ukubizwa ngoNkulunkulu, ngoba bonke babethatha indoda njengenamandla kunowesifazane. Babekholwa ukuthi akekho owesifazane okufanele abe negunya, kodwa yindoda kuphela. Okunye, baze bathi indoda yinhloko yowesifazane nokuthi owesifazane kufanele alalele indoda futhi wayengeke ayedlule. Kudala, lapho kuthiwa indoda iyinhloko yowesifazane, lokhu kwakuqondiswe ku–Adamu no–Eva ababekhohliswe yinyoka, hhayi kowesilisa nowesifazane njengoba babedalwe nguJehova ekuqaleni. Kuyiqiniso, owesifazane kufanele alalele futhi athande umyeni wakhe, njengoba nendoda kufanele ifunde ukondla nokusekela umndeni wayo. Le yimithetho nezinqumo ezibekwe uJehova okufanele abantu baphile ngazo emhlabeni. UJehova wathi kowesifazane, “ukunxanela kwakho kuyoba sendodeni yakho, futhi iyobusa phezu kwakho.” Lokhu wakusho kuphela ukuze isintu (okusho ukuthi, bobabili owesilisa nowesifazane) baphile impilo ejwayelekile ngaphansi kombuso kaJehova, futhi ukuze kuphela izimpilo zabantu zibe nokwakheka zingalahlekelwa ukuma kahle. Ngakho–ke, uJehova wenza imithetho efanele yokuthi owesilisa nowesifazane kufanele benze kanjani, kodwa lokhu kwakumayelana nakho konke okudaliwe okuphila emhlabeni futhi kwakungenabuhlobo nenyama kaNkulunkulu yobuntu. UNkulunkulu wayengafana kanjani nendalo Yakhe? Amazwi Akhe ayeqondiswe kuphela esintwini sendalo Yakhe; ayeyimithetho ebekelwe owesilisa nowesifazane ukuze isintu siphile impilo ejwayelekile. Ekuqaleni, ngesikhathi uJehova edala isintu, wadala bobalili owesilisa nowesifazane; ngakho-ke umzimba Wakhe osesimweni somuntu wehlukaniswa futhi phakathi kowesilisa noma owesifazane. Akazange anqume umsebenzi Wakhe ngokwamazwi awakhuluma ku-Adamu no-Eva. Izikhathi ezimbili athatha ngazo umzimba wenyama zanqunywa ngokuhambisana kahle ngokuphelele nokucabanga Kwakhe ngesikhathi eqala ukudala abantu, okusho ukuthi, waqeda umsebenzi wokuba sesimweni somuntu kabili, okusekelwe kowesilisa nowesifazane bengakonakali. Ukuba umuntu wathatha amazwi akhulunywa nguJehova ku-Adamu no-Eva abase bekhohliswe yinyoka wawasebenzisa emsebenzini kaNkulunkulu osesimweni somuntu, ingabe uJesu naye kwakungeke kufanele athande inkosikazi Yakhe njengoba kufanele? Ngale ndlela, ngabe uNkulunkulu ubengaba esenguNkulunkulu? Uma kunjalo, wayengawuqeda umsebenzi Wakhe? Uma kungalungile ukuba umzimba kaNkulunkulu osesimweni somuntu ube ngowesifazane kwakungeke yini kube yiphutha elikhulu futhi lapho uNkulunkulu edala owesifazane? Uma umuntu esakholwa ukuthi ngeke kulunge ukuba uNkulunkuku athathe isimo somuntu wesifazane, ngabe-ke ngeke uJesu, ongazange ashade ngakho-ke wangakwazi ukuthanda inkosikazi Yakhe, abe sephutheni ngokufanayo nokuba sesimweni somuntu kwamanje? Njengoba usebenzisa amazwi uJehova awakhuluma ku-Eva ukulinganisa iqiniso lokuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu namhlanje, kuzofuneka usebenzise amazwi kaJehova ku-Adamu ukwehlulela iNkosi uJesu owaba yinyama ngeNkathi Yomusa. Ingabe lokhu okubili akufani? Njengoba wahlulela iNkosi uJesu ngokowesilisa ongazange akhohliswe yinyoka, awukwazi-ke ukwahlulela iqiniso lokuba sesimweni somuntu namuhla ngowesifazane owakhohliswa yinyoka. Akulungile lokhu! Uma wahlulela kanjalo, lokhu kubonisa ukuthi ulahlekelwe wumqondo. Ngesikhathi uJehova eba yinyama kabili, ubulili bokuba sesimweni somuntu Kwakhe babuhlobene nowesilisa nowesifazane abangazange bakhohliswe yinyoka; ube yinyama kabili ngokuhambelana nowesilisa nowesifazane abangazange bakhohliswe yinyoka. Ungacabangi ukuthi ukuba ngowesilisa kukaJesu kwakufana nokuka-Adamu owakhohliswa yinyoka. Akahlobene nhlobo naye, futhi bangabesilisa ababili abanemvelo eyehlukene. Ngempela ngeke kube yikhona ukuthi ukuba ngowesilisa kukaJesu kukhombisa ukuthi uyinhloko yabo bonke abesifazane kuphela kodwa hhayi eyabo bonke abesilisa? Akayona iNkosi yawo wonke amaJuda (kuhlanganise kokubili abesilisa nabesifazane)? UnguNkulunkulu uqobo Lwakhe, hhayi nje inhloko yabesifazane kuphela kodwa inhloko yabesilisa futhi. UyiNkosi yazo zonke izidalwa kanye nenhloko yazo zonke izidalwa. Unganquma kanjani ukuthi ubulili bukaJesu buwuphawu lokuba yinhloko yabesifazane? Ingabe lokhu akukhona ukuhlambalaza? UJesu ungowesilisa ongakaze onakaliswe. UnguNkulunkulu; unguKristu; uyiNkosi. Angaba kanjani owesilisa njengo-Adamu owonakalisiwe? UJesu uyinyama embethwe nguMoya oNgcwele kakhulu kaNkulunkulu. Ungasho kanjani ukuthi unguNkulunkulu onobulili buka-Adamu? Ngakho kwakungeke yini kube wonke umsebenzi kaNkulunkulu ubungalungile? Ingabe uJehova wayengakwazi ukufaka kuJesu ubulili buka-Adamu owakhohliswa? Ingabe ukuba sesimweni somuntu manje akuwona omunye umsebenzi kaNkulunkulu osesimweni somuntu ohlukile ngobulili kuJesu kodwa ofanayo ngemvelo? Ingabe usalokotha uthi uNkulunkulu osesimweni somuntu ngeke abe ngowesifazane, ngoba owesifazane waba ngowokuqala ukukhohliswa yinyoka? Ingabe usalokotha ukuthi, njengoba owesifazane engongcole kakhulu nowumthombo wenkohlakalo yesintu, uNkulunkulu ubengeke akwazi ukuba sesimweni somuntu wesifazane? Ingabe usalokotha uthi “owesifazane uyohlala elalela owesilisa futhi akasoze abonakalise noma amele uNkulunkulu ngokuqondile”? …

Ukuba nje umsebenzi kaJesu wawenziwe ngaphandle kokugcwaliswa ngomsebenzi kulesi sigaba sezinsuku zokugcina, umuntu ubezohlala ebambelele emqondweni wokuthi uJesu kuphela oyiNdodana kaNkulunkulu, okusho ukuthi uNkulunkulu unendodana eyodwa kuphela, nokuthi noma ubani oza ngemva kwalokho nelinye igama ngeke abe yiNdodana eyodwa kaNkulunkulu, ingasaphathwa eyokuba nguNkulunkulu uqobo Lwakhe. Umuntu unomcabango wokuthi lowo osebenza njengomnikelo wesono noma othatha amandla egameni likaNkulunkulu futhi ahlenge sonke isintu, yiNdodana eyodwa kaNkulunkulu. Kukhona abanye abakholwa ukuthi inqobo nje uma kungowesilisa ozayo, angathathwa njengeNdodana eyodwa kaNkulunkulu nomele uNkulunkulu, futhi kukhona ngisho nalaba abathi uJesu uyiNdodana kaJehova, iNdodana Yakhe okungukuphela kwayo. Ingabe lokhu akuwona umcabango ojulile womuntu? Ukuba lesi sigaba somsebenzi asenziwanga enkathini yokugcina, ngalokho bonke abantu bebezombozwa yithunzi elimnyama uma kuza kuNkulunkulu. Ukuba kunjalo, owesilisa ubezocabanga ukuthi usesikhundleni esiphezulu kunowesifazane, kanti abesifazane bebengeke bakwazi nokuhambela phezulu, futhi akekho noyedwa owesifazane obengakwazi ukusindiswa. Abantu njalo bakholwa ukuthi uNkulunkulu ungowesilisa, nokuthi umbukela phansi owesifazane futhi ngeke amnikeze insindiso owesifazane. Uma kunjalo, akulona iqiniso ukuthi bonke abesifazane abadalwe nguJehova nabonakalisiwe abasoze balithole ithuba lokusindiswa? Ngakho bekungeke kubonakale sengathi kwakungenamqondo ukuba uJehova adale owesifazane, okusho ukuthi, adale u-Eva? Futhi ingabe owesifazane ubengeke abhubhe kuze kube phakade? Ngakho-ke, lesi sigaba somsebenzi ezinsukwini zokugcina esokwenziwa ukuze kusindiswe sonke isintu, hhayi abesifazane kuphela, kodwa sonke isintu. Lo msebenzi wenziwa ngenxa yaso sonke isintu hhayi ngenxa yabesifazane kuphela. Uma kukhona ocabanga ngokunye, uzobe uyisiwula esiphindiwe!

… Mina noJesu sivela eMoyeni owodwa. Noma inyama yethu ingenabudlelwano, uMoya Wethu munye; yize ingqikithi yesikwenzayo nomsebenzi esiwenzayo kungefani, ingqikithi Yethu iyefana; inyama Yethu ithatha izimo ezihlukene, kodwa lokhu kwenziwa yinguquko enkathini nokwehlukana kwezidingo zomsebenzi Wethu; izinkonzo Zethu azifani, ngakho umsebenzi esiwenzayo nesimo esisembula kumuntu nakho akufani. Kungakho lokhu umuntu akubonayo nakuqondayo namuhla kungafani nokwedlule; lokhu kwenziwa ukuguquka kwenkathi. Yize ubulili nesimo senyama Yabo kwehlukene noma bengazalwa emndenini munye, nangasikhathi sinye, uMoya Wabo noma kunjalo munye. Noma inyama yabo ingenabo ubudlelwane begazi nenyama nganoma iyiphi indlela, lokhu akukuphikisi ukuthi bawukuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu ngezikhathi ezimbili ezingefani. Yiqiniso elingephikwe ukuthi bayinyama esesimweni somuntu kukaNkulunkulu, yize bengenagazi elifanayo noma ulimi oluvamile lwabantu (omunye wayengowesilisa okhuluma ulimi lwamaJuda omunye ungowesifazane okhuluma isiShayina kuphela). Yilezi zizathu ezenze baphile emazweni ukuze benze umsebenzi okumele bobabili bawenze, nasezikhathini ezehlukene futhi. Ngaphandle kokuba Moya munye, banengqikithi eyodwa, akukho ukufana koqobo phakathi kwamagobolondo enyama Yabo yangaphandle. Bafana ngobuntu kuphela, kodwa ukubukeka nokuzalwa kwenyama Yabo akufani. Lokhu akunamthelela emisebenzini Yabo ehlukene noma ulwazi umuntu analo Ngabo, ngoba, ekugcineni, bawuMoya munye futhi akekho ongabahlukanisa. Noma bengahlobene ngegazi, ububona Babo bonke buphethe uMoya Wabo, obahlukanisela umsebenzi ongefani ngezikhathi ezingefani, nenyama Yabo uyinike izinhlobo ezehlukene zegazi. Ngokufanayo, uMoya kaJehova awuyena uyise woMoya kaJesu, noMoya kaJesu awuyona indodana yoMoya kaJehova. BaMoya munye. NjengoNkulunkulu osesimweni somuntu wale mihla noJesu nje. Yize bengahlobene ngegazi, Bamunye; lokhu kungenxa yokuthi uMoya Wabo munye. Angenza umsebenzi womusa nesisa, kanye nalowo wokwahlulela ngokulunga nokusolwa kwabantu, nowokuqalekiswa kwabantu; futhi ekugcineni, angenza umsebenzi wokubhubhisa umhlaba nokujezisa ababi. Ingabe akakwenzi lokhu ngoKwakhe? Ingabe lokhu akukhona ukuba namandla onke kukaNkulunkulu?

kwesithi “Ukuba Semzimbeni Wobuntu Okubili Kuphelelisa Ukubaluleka Kokuba Semzimbeni Wobuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ukuhlakanipha kukaNkulunkulu, ukumangalisa kukaNkulunkulu, ukulunga kukaNkulunkulu nobukhosi bukaNkulunkulu akusoze kwaguquka. Ingqikithi Yakhe, nalokho anakho nayikho, akusoze kwaguquka. Umsebenzi Wakhe, nokho, uhlala uqhubekela phambili futhi uqhubeka ujula, ngoba Yena uhlala emusha futhi akasoze aguga. Kuyo yonke inkathi uNkulunkulu uthatha igama elisha, enze umsebenzi omusha futhi avumele ukuba izidalwa Zakhe zibone intando Yakhe entsha nesimo esisha. Uma, enkathini entsha, abantu behluleka ukubona ukuvezwa kwesimo esisha sikaNkulunkulu, ingabe abasoze yini bambethela esiphambanweni unomphela? Futhi ngokwenza kanjalo, bayobe benganqumi yini uNkulunkulu? Ukuba uNkulunkulu weza enyameni kuphela njengomuntu wesilisa, abantu babeyomchaza njengomuntu wesilisa, njengoNkulunkulu wabesilisa, futhi babengasoze bakholwa ukuthi unguNkulunkulu wabesifazane. Abantu-ke babezobambelela ekuthini uNkulunkulu unobulili obufanayo nobamadoda, ukuthi uNkulunkulu uyinhloko yamadoda—bese kwenzekani-ke ngabesifazane? Akulungile lokhu; ngabe akukhona ukuphatha ngokwenzelela? Uma lokhu bekunjalo, ngakho bonke labo uNkulunkulu abasindisayo bekuyoba amadoda afana Naye, futhi akukho noyedwa owesifazane obeyosindiswa. Lapho uNkulunkulu edala isintu, wadala u-Adamu futhi wadala u-Eva. Akadalanga u-Adamu kuphela, kodwa wenza bobabili owesilisa nowesifazane ngomfanekiso Wakhe. UNkulunkulu akayena uNkulunkulu wamadoda kuphela—kodwa ungowamakhosikazi futhi. UNkulunkulu ungena esigabeni esisha somsebenzi ezinsukwini zokugcina. Uzoveza okukhudlwana kwesimo Sakhe, futhi ngeke kube uzwelo nothando lwesikhathi sikaJesu. Ngenxa yokuthi unomsebenzi omusha, lo msebenzi omusha uyophelezelwa yisimo esisha. Ngakho, ukuba umsebenzi wawenziwa nguMoya—ukuba uNkulunkulu akabanga yinyama, futhi kunalokho uMoya wakhuluma ngqo ngokuduma kwezulu ukuze umuntu angabi nandlela yokuba nokuthintana Naye, ingabe wayengakwazi umuntu ukwazi isimo Sakhe? Ukuba kwakuwuMoya wodwa owawenza umsebenzi, umuntu wayengeke abe nendlela yokufika ekwazini isimo sikaNkulunkulu. Abantu bakwazi kuphela ukubona isimo sikaNkulunkulu ngamehlo abo lapho eba yinyama, lapho izwi livela lisenyameni, nalapho eveza sonke isimo Sakhe ngenyama. UNkulunkulu uhlala ngokoqobo nangempela phakathi kwabantu. Uyathinteka; umuntu empeleni angaxhumana nesimo Sakhe, axhumane nalokho ayikho nanakho; kungale ndlela kuphela lapho umuntu engakwazi ngempela ukufinyelela ekumazini. Ngaso leso sikhathi, uNkulunkulu uphinde waphetha umsebenzi lapho “uNkulunkulu enguNkulunkulu wamadoda futhi enguNkulunkulu wabesifazane,” futhi wafeza wonke umsebenzi Wakhe esenyameni.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene