I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ngesikhathi uNkulunkulu eba yinyama eNkathini Yomusa wayengumfanekiso womuntu wesilisa ongumJuda, ngakho kungani uNkulunkulu wezinsuku zokugcina ebonakale njengomuntu wase-Asia?

Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu:

UNkulunkulu engomkhulu kakhulu kuyo yonke indawo, kokubili phezulu naphansi, wayengangakwazi yini ukuzichaza ngokugcwele esebenzisa umfanekiso wenyama? UNkulunkulu wembatha le nyama ukuze enze isigaba esisodwa somsebenzi Wakhe. Akukho kubaluleka okutheni kulo mfanekiso wenyama, ayinabuhlobo nokwedlula kwezinkathi, futhi ayihlangene ngalutho nesimo sikaNkulunkulu. Kungani uJesu engavumelanga ukuthi umfanekiso Wakhe ukuthi usale? Kungani engavumelanga ukuthi umuntu adwebe umfanekiso Wakhe ukuze udluliselwe ezizukulwaneni zakamuva? Kungani engavumelanga abantu ukuba bavume ukuthi umfanekiso Wakhe kwakuwumfanekiso kaNkulunkulu? … Uba yinyama kuphela ukuze uMoya athole indawo efanele yokuhlala lapho enza umsebenzi Wakhe, ukuze akwazi kangcono ukufeza umsebenzi Wakhe enyameni—ukuze abantu bakwazi ukubona umsebenzi Wakhe, baxhumane nesimo Sakhe, bezwe amazwi Akhe, futhi bazi ukumangalisa komsebenzi Wakhe. Igama Lakhe limelele isimo Sakhe, umsebenzi Wakhe umelele ubunjalo Bakhe, kodwa akaze athi ukubonakala Kwakhe enyameni kumelele umfanekiso Wakhe; lokho kungumcabango womuntu nje. Ngakho futhi, izingxenye ezisemqoka zokuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu ziyigama Lakhe, umsebenzi Wakhe, isimo Sakhe, nobulili Bakhe. Lezi zisetshenziselwa ukumelela ukuphatha Kwakhe kule nkathi. Ukubonakala Kwakhe enyameni akuhlobene nokuphatha Kwakhe, njengoba kungenxa yomsebenzi Wakhe nje ngaleso sikhathi. Kodwa ngeke kwenzeke ukuthi uNkulunkulu osesimweni somuntu angabi nakubukeka okuthile, ngakho-ke ukhetha umndeni ofanele ukuze anqume ukubukeka Kwakhe. Ukuba ukubukeka kukaNkulunkulu bekuyoba nokubaluleka kokumela bonke-ke labo abanesakhiwo sobuso esifana nesakhe nabo babeyomelela uNkulunkulu. Kwakungeke lokho kube yiphutha elimangalisayo? … UNkulunkulu unguMoya, futhi umuntu akasoze akwazi ukuqukatha lokho umfanekiso Wakhe oyikho ekugcineni. Umfanekiso Wakhe ungamelelwa kuphela yisimo Sakhe. … Futhi awukwazi ukusebenzisa ulimi lwesintu ukuchaza umfanekiso kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uphakeme kakhulu, mkhulu kakhulu, umangalisa futhi akaqondakali kakhulu!

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

kuphoqelekile ukuthi uNkulunkulu osenyameni awushiye umhlaba ekuqedeni umsebenzi adinga ukuwenza, ngoba usuke ezele ukuzokwenza kuphela umsebenzi okumele awenze, hhayi ukuzobonisa abantu isiqu Sakhe. Nakuba ukubaluleka kokuba Kwakhe senyameni sekugcwaliswe nguNkulunkulu eba yinyama kabili, usazoqhubeka nokungazibonakalisi obala kunoma yisiphi isizwe esingakaze simbone. UJesu ngeke aphinde futhi aziveze kumaJuda njengeLanga lokulunga, noma enyuke iNtaba Yeminqumo abonakale kubo bonke abantu; konke okubonwa ngamaJuda ngumfanekiso wakhe ngesikhathi eseJudiya. Lokhu kungenxa yokuthi umsebenzi kaJesu esenyameni waphela eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili ezedlule; ngeke abuyele eJudiya esesiqwini Sakhe sangaphambili, ikuyoba kuncane kakhulu okokuveza isiqu Sakhe sangaleso sikhathi kunoma yiziphi iZizwe, ngoba isiqu sikaJesu eyinyama yisithombe nje somJuda, akusona esendodana yomuntu eyayibonwe nguJohane. Nakuba uJesu wethembisa abalandeli Bakhe ukuthi uyobuya futhi, ngeke avele aziveze esimweni somJuda kwabeZizwe. … Lokhu kufana nendlela isiqu sikaJesu njengeJuda esingamelela ngayo kuphela isiqu sikaNkulunkulu njengoba wayesebenza eJudiya, lapho wayengenza kuphela umsebenzi wokubethelwa. Ngesikhathi uJesu esenyameni, akazange awenze umsebenzi wokuphetha inkathi noma ukubhubhisa isintu. Ngakho, ngemva kokuba esebethelwe futhi waphetha umsebenzi Wakhe, wenyukela phezulu futhi wazifihla ngokuphelele kubantu. Kusuka ngaleso sikhathi, labo kwabeZizwe ababekholwa ngobuqotho babebona kuphela izithombe Zakhe ababezinameka ezindongeni, hhayi ukubonakaliswa kweNkosi uJesu. Lesi sithombe sidwetshwe ngumuntu nje, asiyiso isiqu uNkulunkulu uqobo asikhombisa umuntu. UNkulunkulu ngeke azibonakalise ezihlweleni esiqwini sangenkathi ebe yinyama kabili. Umsebenzi awenzayo esintwini uwukusivumela ukuba siqonde isimo Sakhe. Konke lokhu kufezwa ngokubonisa umuntu umsebenzi wezinkathi ezahlukahlukene kanye nesimo asenze saziwa nomsebenzi awenzile kunokuba azibonakalise ngoJesu. Lokhu kusho ukuthi, isiqu sikaNkulunkulu asaziswanga abantu ngesiqu senyama, kunalokho ngomsebenzi owenziwe inyama Yakhe, uNkulunkulu wesiqu nesimo; futhi ngomsebenzi Wakhe, isiqu Sakhe siyakhonjiswa nesimo Sakhe senziwe saziwe. Lokhu wukubaluleka komsebenzi afisa ukuwenza esenyameni.

kwesithi “Imfihlakalo Yokuba Senyameni (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Mina noJesu sivela eMoyeni owodwa. Noma inyama yethu ingenabudlelwano, uMoya Wethu munye; yize ingqikithi yesikwenzayo nomsebenzi esiwenzayo kungefani, ingqikithi Yethu iyefana; inyama Yethu ithatha izimo ezihlukene, kodwa lokhu kwenziwa yinguquko enkathini nokwehlukana kwezidingo zomsebenzi Wethu; izinkonzo Zethu azifani, ngakho umsebenzi esiwenzayo nesimo esisembula kumuntu nakho akufani. Kungakho lokhu umuntu akubonayo nakuqondayo namuhla kungafani nokwedlule; lokhu kwenziwa ukuguquka kwenkathi. Yize ubulili nesimo senyama Yabo kwehlukene noma bengazalwa emndenini munye, nangasikhathi sinye, uMoya Wabo noma kunjalo munye. Noma inyama yabo ingenabo ubudlelwane begazi nenyama nganoma iyiphi indlela, lokhu akukuphikisi ukuthi bawukuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu ngezikhathi ezimbili ezingefani. Yiqiniso elingephikwe ukuthi bayinyama esesimweni somuntu kukaNkulunkulu, yize bengenagazi elifanayo noma ulimi oluvamile lwabantu (omunye wayengowesilisa okhuluma ulimi lwamaJuda omunye ungowesifazane okhuluma isiShayina kuphela). Yilezi zizathu ezenze baphile emazweni ukuze benze umsebenzi okumele bobabili bawenze, nasezikhathini ezehlukene futhi. Ngaphandle kokuba Moya munye, banengqikithi eyodwa, akukho ukufana koqobo phakathi kwamagobolondo enyama Yabo yangaphandle. Bafana ngobuntu kuphela, kodwa ukubukeka nokuzalwa kwenyama Yabo akufani. Lokhu akunamthelela emisebenzini Yabo ehlukene noma ulwazi umuntu analo Ngabo, ngoba, ekugcineni, bawuMoya munye futhi akekho ongabahlukanisa. Noma bengahlobene ngegazi, ububona Babo bonke buphethe uMoya Wabo, obahlukanisela umsebenzi ongefani ngezikhathi ezingefani, nenyama Yabo uyinike izinhlobo ezehlukene zegazi. Ngokufanayo, uMoya kaJehova awuyena uyise woMoya kaJesu, noMoya kaJesu awuyona indodana yoMoya kaJehova. BaMoya munye. NjengoNkulunkulu osesimweni somuntu wale mihla noJesu nje. Yize bengahlobene ngegazi, Bamunye; lokhu kungenxa yokuthi uMoya Wabo munye. Angenza umsebenzi womusa nesisa, kanye nalowo wokwahlulela ngokulunga nokusolwa kwabantu, nowokuqalekiswa kwabantu; futhi ekugcineni, angenza umsebenzi wokubhubhisa umhlaba nokujezisa ababi. Ingabe akakwenzi lokhu ngoKwakhe? Ingabe lokhu akukhona ukuba namandla onke kukaNkulunkulu?

kwesithi “Ukuba Semzimbeni Wobuntu Okubili Kuphelelisa Ukubaluleka Kokuba Semzimbeni Wobuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene