Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Kuyini ngempela ukuhlobana phakathi komsebenzi kaNkulunkulu kanye neBhayibheli? Ingabe umsebenzi kaNkulunkulu wafika kuqala noma iBhayibheli lafika kuqala?

Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu:

Ukuthi aliyilutho oludlula umbhalo womlando ngomsebenzi kaNkulunkulu, kanye nobufakazi bezigaba ezimbili zomsebenzi kaNkulunkulu zaphambilini, futhi alikuniki ukuqonda izinhloso zomsebenzi kaNkulunkulu. Wonke umuntu oke walifunda iBhayibheli uyazi ukuthi likhuluma ngezigaba ezimbili zomsebenzi kaNkulunkulu ngesikhathi seNkathi Yomthetho kanye neNkathi Yomusa. ITestamente Elidala lilanda umlando ka-Israyeli kanye nomsebenzi kaJehova kusukela ngesikhathi sokudala kuze kube sekugcineni kweNkathi Yomthetho. ITestamente Elisha likhuluma ngomsebenzi kaJesu emhlabeni, osemaVangelini Amane, kanye nomsebenzi kaPawulu; akuyona yini imibhalo yomlando? … Ngokufunda iBhayibheli, ozokuthola ngeke kudlule ekutheni uyoqonda kancane ngomlando wakwa-Israyeli, uyofunda ngezimpilo zika-Abrahama, uDavide, kanye noMose, uyothola ukuthi babemazisa kakhulu kangakanani uJehova, ukuthi uJehova wayebashisa kanjani labo ababemelana Naye, nokuthi Yena wayekhuluma kanjani kubantu bangaleyo nkathi. Uzothola ulwazi ngomsebenzi kaNkulunkulu wakudala kuphela. Imibhalo yeBhayibheli imayelana nokuthi abantu bakuqala bakwa-Israyeli babemazisa kanjani uNkulunkulu futhi babephila kanjani ngaphansi kokuqondisa kukaJehova. Ngenxa yokuthi abakwa-Israyeli babengabantu abakhethiweyo bakaNkulunkulu, eTestamenteni Elidala uyakwazi ukubona ukwethemba kwabo bonke abantu bakwa-Israyeli kuJehova, nokuthi bonke labo ababemlalela uJehova babenakekelwa futhi bebusiswa kanjani Nguye, ungafunda ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu esebenza kwa-Israyeli wayegcwele uthando nomusa, kanti futhi wabe enamalangabi aqedayo, nokuthi bonke abakwa-Israyeli, kusukela kwabaphansi kuya kwabanamandla, babemazisa uJehova, ngakho izwe lonke lalibusiswe nguNkulunkulu. Unjalo umlando ka-Israyeli obhalwe eTestamenteni Elidala.

kwesithi “Mayelana NeBhayibheli (4)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Umsebenzi wokudala wenzeka ngaphambi kokuba khona kwesintu, kodwa iNcwadi kaGenesise yabakhona lapho sekukhona isintu; incwadi eyabhalwa nguMose ngeNkathi Yomthetho; Injengezinto ezenzeka phakathi kwenu namhlanje: Emuva kokuthi sezenzekile, nizibhala phansi ukuze nizikhombise abantu ngesikhathi esizayo, futhi kubantu bangesikhathi esizayo, lokho enakubhala izinto ezenzeka ezikhathini ezedlule—zimane zingumlando nje. Izinto ezibhalwe eTestamenteni Elidala zingumsebenzi kaJehova kwa-Israyeli, futhi lezo ezibhalwe eTestamenteni Elisha ngumsebenzi kaJesu ngeNkathi Yomusa; abhala ngomsebenzi owenziwe nguNkulunkulu ezinkathini ezimbili ezihlukene. ITestamente Elidala libhala ngomsebenzi owenziwa nguNkulunkulu ngeNkathi Yomthetho, ngakho iTestamente Elidala liyincwadi yomlando, lapho iTestamente Elisha liphethe umsebenzi weNkathi Yomusa. Lapho umsebenzi omusha uqala, lezi zincwadi zibe seziphelelwa isikhathi—ngakho iTestamente Elisha nalo liyincwadi yomlando. Kusobala ukuthi, iTestamente Elisha alihambisi ngomthetho njengeTestamente Elidala, futhi alibhali ngezinto eziningi kangako. Wonke amazwi amaningi akhulunywa nguJehova eTestamenteni Elidala abhalwe eBhayibhelini, kanti amazwi athile kuphela kaJesu abhalwa kumaVangeli Amane. Kunjalo, uJesu Naye wenza umsebenzi omningi kodwa akuzange kubhalwe yonke imininingwane. Ukuthi kuncane okwabhalwa eTestamenteni Elisha yingenxa yobuningi bomsebenzi owenziwa nguJesu; umsebenzi awenza ngesikhathi seminyaka emithathu kanye nengxenye emhlabeni kanye nalowo wabaphostoli wabe umncane kakhulu kunomsebenzi kaJehova. Ngakho, zincane izincwadi eziseTestamenteni Elisha kunaseTestamenteni Elidala.

…………

… Ngesikhathi sikaJesu, uJesu wahola amaJuda kanye nabo bonke labo ababemlandela ngokuhambisana nomsebenzi woMoya oNgcwele Kuye ngaleso sikhathi. Akazange athathe iBhayibheli njengesisekelo salokho abe ekwenza, kodwa wakhuluma ngokuhambisana nomsebenzi Wakhe; wakushaya indiva okwakushiwo yiBhayibheli, futhi akazange afune eBhayibhelini ukuze athole indlela ayezohola ngayo abalandeli Bakhe. Kusukela ngesikhathi eqala ukusebenza, wasakaza indlela yokuphenduka—izwi elalingakaze liphathwe eziprofethweni zeTestamente Elidala. Akazange enze ngokuhambisana neBhayibheli, kodwa wavula indlela entsha futhi wenza umsebenzi omusha. Wayengakaze abhekise eBhayibhelini uma eshumayela. NgeNkathi Yomthetho, akekho owake wakwazi ukwenza izimangaliso Zakhe zokuphulukisa abagulayo nokukhipha amadimoni. Umsebenzi Wakhe, izimfundiso Zakhe, igunya Lakhe—akekho owayeke wakwenza lokhu ngeNkathi Yomthetho. UJesu wenza umsebenzi Wakhe omusha nje, futhi nakuba abantu abaningi bamsola besebenzisa iBhayibheli—futhi baze basebenzisa iTestamente Elidala ukuze bambethele—umsebenzi Wakhe walidlula iTestamente Elidala; ukuba lokhu bekungenjalo kungani abantu bambethela esiphambanweni? Akuve kungenxa yokuthi iTestamente Elidala lalingasho lutho ngemfundiso Yakhe, nekhono Lakhe lokuphulukisa abagulayo nokukhipha amadimoni? Umsebenzi Wakhe kwakungowokuvula indlela entsha, kwabe kungewona owokuqala uchuku ngamabomu nokumelana neBhayibheli noma ukuphetha ngamabomu iTestamente Elidala. Weza kuphela ukuzokwenza inkonzo Yakhe, ukuletha umsebenzi omusha kulabo ababemlangazelela futhi bemfuna. … Ingabe imfundiso iyadinga ukusetshenziswa emsebenzini kaNkulunkulu? Futhi kumele yini ukuba kuhambisane nokubikezela kwabaprofethi? Kanti phela, ubani omkhulu: uNkulunkulu noma iBhayibheli? Kungani umsebenzi kaNkulunkulu kufanele uhambisane neBhayibheli? Kungenzeka yini ukuthi uNkulunkulu akanalo ilungelo lokudlula iBhayibheli? Angeke yini uNkulunkulu akwazi ukushiya eBhayibhelini futhi enze omunye umsebenzi? Kungani uJesu nabafundi Bakhe babengaligcini iSabatha? Uma wayengaligcina iSabatha futhi enze ngokuhambisana nemiyalelo yeTestamente Elidala, kungani uJesu wayengaligcini iSabatha emva kokufika, kodwa kunalokho, wageza izinyawo, wamboza ikhanda, wahlephula isinkwa, futhi waphuza iwayini? Akuve konke lokhu kungekho emiyalelweni yeTestamente Elidala? Uma uJesu wayelihlonipha kakhulu iTestamente Elidala, kungani wazishaya indiva lezi zimfundiso? Kufanele wazi ukuthi yikuphi okweza kuqala, uNkulunkulu noma iBhayibheli! Njengoba eyiNkosi yeSabatha, ubengeke futhi abe yiNkosi yeBhayibheli?

kwesithi “Mayelana NeBhayibheli (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Phambilini, abantu bakwa-Israyeli babefunda iTestamente Elidala kuphela. Okungukuthi, ngeNkathi Yomusa abantu babefunda iTestamente Elidala. ITestamente Elisha lavela kuphela ngeNkathi Yomusa. ITestamente Elisha labe lingekho ngesikhathi uJesu esebenza; abantu emuva kokuvuka nokunyukela Kwakhe ezulwini babhala phansi umsebenzi Wakhe. Yilapho kuphela kwaba khona amaVangeli Amane, ukwengeza kulokho, kwakukhona izincwadi zikaPawulu noPetru, kanye neNcwadi yeSambulo. Emuva kweminyaka engaphezu kwama-300 uJesu enyukela ezulwini, yilapho kuphela izizukulwane ezalandela zaqoqa ndawonye imibhalo, kwaba khona iTestamente Elisha. Kuphela emuva kokuthi lo msebenzi wabe sewuqediwe, kwaba khona iTestamente Elisha; lalingazange libe khona phambilini. UNkulunkulu wayekade enze wonke loya msebenzi, umphostoli uPawulu wayekade enze wonke loya msebenzi futhi emva kwalokho izincwadi zikaPawulu noPetru zihlangene, kanye nombono omkhulu kakhulu owabhalwa nguJohane esiqhingini sasePhatimose wabekwa ekugcineni, ngoba wawuphrofetha umsebenzi wezinsuku zokugcina. Lokhu konke kwabe kungukuhlela kwezizukulwane ezeza kamuva…. Ngakho, uma ukhonza iBhayibheli njengoNkulunkulu uwunalwazi futhi uyisiphukuphuku ngokwedlulele! Kungani ungafuni umsebenzi kaNkulunkulu wanamhlanje? Umsebenzi kaNkulunkulu kuphela ongasindisa umuntu. IBhayibheli ngeke limsindile umuntu, futhi alishintshanga nhlobo eminyakeni eyizinkulungwane eziningi, futhi uma ukhonza iBhayibheli awusoze wawuzuza umsebenzi kaMoya oNgcwele.

kwesithi “Mayelana NeBhayibheli (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene