EZwini LikaNkulunkulu USomandla, Ngithole Indlela Yami Yempilo

UNovo ePhillippines Igama lami nginguNovo, ngingumFiliphi. Kusela ngisemncane, ngangikholwa uNkulunkulu nomama wami. Ngangiya enkonzweni nabafowethu nodadewethu siyolalela izintshumayelo. Nakuba ngangikholwa yiNkosi imi…

2018-11-06 20:46:21

UNkulunkulu uSomandla wangiholela endleleni yokuthola ukuhlanjululwa

UGangqiang   e-USA  Ngo-2007, ngenxa yengcindezi eningi empilweni yami ngazifikela ngokwami eSingapore ukuze ngisebenze ngizokwazi ukuziphilisa. Isimo sezulu siyashisa kakhulu unyaka wonke eSingapore, ngakho-k…

2018-11-06 21:46:21

Ukuhamba Endleleni Ekhanyayo Yempilo

uXieli, eMelika Ngangivame ukuba ngumuntu owayelandela izinto zezwe, ngangifuna ukuzinikela empilweni yokuzijabulisa, futhi engangikukhathalela nje kwakuyinjabulo yenyama. Ngangivame ukuhamba nabangani bami siye e-KTV…

2018-11-07 00:46:21

Ngiyitholile Intokozo Yeqiniso

uZhang Hua, eCambodia Ngazalelwa emndenini ojwayelekile nje wabalimi. Yize noma umndeni wami wawungacebile, ubaba nomama babethandana futhi bengiphethe kahle. Impilo yomndeni wami yayiphuphuma futhi ibusisekile. Ngithe …

2018-11-07 13:46:21

Ngathola Ukukhanya Kweqiniso

UQiuhe  eJapan Ngazalelwa emndenini wamaKhatholika. Kusukela ebuncaneni bami, bengihamba Imisa esontweni nomkhulu nogogo. Ngenxa yomthelela wendawo yangakithi nokukholwa kwami uNkulunkulu, ngifundile ukusho amavesi aman…

2018-11-07 17:46:21

Ukubusiswa Ngenxa Yokugula—I-Eseyi emayelana noThando lukaNkulunkulu

UDujuan eJapan  Ngazalelwa emndenini ompofu emzini wasemakhaya. Kusukela ngiseyingane, ngangiphila impilo enzima futhi ngangibukelwa phansi abanye abantu. Ngesinye isikhathi ngangingazi nokuthi ngangizoba naso yini…

2018-11-07 18:46:21

Iminyaka Engazikhipha Ngayo Ngaphandle Ngenxa Yendodakazi Yami

uYang Yuqing, eJapan Ngazalelwa edolobhaneni elincane eChina, futhi ngakhulela lapho ngiphila impilo ejwayelekile, nelula. Ngenxa yokuthi umndeni wami wawumpofu, kwadingeka ngiyosebenza edolobheni elikhulu ngemuva k…

2019-06-18 08:14:25

Ukuphaphama Komphefumulo Okhohlisiwe

uYuanzhi, eBrazil Ngazalelwa edolobheni elincane eNyakatho neChina. Ngo-2010, ngalandela izihlobo zami ngaya eBrazil. EBrazil, ngajwayelana nomngane ongumKristu. Wangivakashisa ebandleni ukuba ngilalele izintshumayelo. …

2018-11-06 18:46:21

Indlela Engacishe Ngaba Ngayo Yintombi Eyisiwula

ULi Fang, EChina Ngokwindla wango-2002, uDadewethu uZhao ovela ehlelweni lami, iBandla Leqiniso, waletha umshana wakhe, uDadewethu uWang, ekhaya lami ukuzongitshela izindaba ezinhle zokuthi iNkosi yase ibuyile. Ngemva k…

2018-11-06 19:46:21

Ukufohla Enkungwini Ukuze Ngibone Ukukhanya

UFaith eChina Ngiyisisebenzi esijwayelekile. Ekupheleni kukaNovemba, 2013, umlingani engisebenza naye wabona ukuthi mina nenkosikazi yami sizohlala njalo sibanga umsindo ngezinto ezincane, nsuku zonke sasihlala sikhatha…

2018-11-07 06:46:21

Ukukhanya Kufudumele Uma Udlula Emhubheni

uWang Yuping, eChina Njengabo bonke abanye abafowethu nodadewethu abomele ukubuya kweNkosi uJesu, nami ngilangazelele ukuba iNkosi yethu ibuye ukuze isamukele embusweni wezulu masinya ukuze sikwazi ukuthokozelela izibus…

2018-11-07 07:46:21

Isivunguvungu Esadaleka Ekhaya Ngodaba LwaseZhaoyuan Lomhla ka- 28 kuMeyi

u-Enhui, eChina  Ngingowesifazane ojwayelekile wasemakhaya, futhi ngangivame ukusindwa yimithwalo enzima yekhaya. Ngenxa yalokhu, omoya wami waba yinto enobudlova kakhulu, futhi mina nomyeni wami sasihlala sixabana…

2018-11-07 15:46:21

Ukuthola Indlela Ebuyela Emuva Ngemuva Kokulahleka

UXieli, eMelika Ngangihlale ngifuna impilo yenjabulo nezinga eliphakeme lokuphila, ngakho ngaya eMelika ukuze ngizosebenza kanzima ngokusemandleni ami. Emva kweminyaka embalwa yokusebenza kanzima nokuhlupheka, ngakwazi …

2018-11-07 16:46:21

Ukubaleka “Emphandwini Wengwe”

uXiaoyou eChina Igama lami nguXiaoyou futhi kulo nyaka, ngineminyaka engama-26 ubudala. Ekuqaleni, ngangingumKhatholika. Ngesikhathi ngisemncane, ngangihamba nomama siye eMiseni, ngicula imiBhalo, ngivuma izono futhi ng…

2019-06-15 10:27:39

Udwani Lotshani Olwakhula Phakathi Kwamajikijolo

uYixin, eSingapore NgoNovemba 2016 ngajwayelana, ngoFacebook, noMfowethu uLin noDade uZhang noXiaoxiao beBandla likaNkulunkulu uSomandla. Bahlanganisa ezinye zeziphrofetho eBhayibhelini, bahlanganyela nami futhi baba no…

2019-06-16 05:19:57

Ukwahlukana Ngokuphelele Nempilo Yakudala

UFangfang, eChina Sonke emndenini wami sikholwa eNkosini uJesu, futhi yize noma ngiyikholwa nje elijwayelekile ubaba wami ungomunye wezisebenzi zebandla. NgoFebhuwari 2004, ngamukela umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wez…

2019-06-17 01:15:59

I Am Following in the Footsteps of the Lamb

When I was 18 years old my mother got ill, and so she started believing in the Lord Jesus. At the time, I knew the Lord Jesus’ name but didn’t understand anything about faith in the Lord. It was quite a coincidence that …

2018-08-20 03:26:16

Indlela Eya Ekuhlanzweni

UChristopher, EPhilippines  Igama lami nginguChristopher futhi ngingumfundisi webandla lomndeni ePhilippines. Ngo-1987, ngabhapathizwa futhi ngabuyela eNkosini uJesu. Ngomusa weNkosi, ngo-1996 ngaba umfundisi web…

2018-11-06 17:46:21

Itabernakele LikaNkulunkulu Likubantu

UChen Bo, eChina Ngolunye usuku, ngaya endlini kadadewethu ukuyohlola umama wethu. Ngaphambi kokuhamba, udadewethu wanginika incwadi, engicela ukuba ngiqiniseke ukuthi ngiyifunda ngokucophelela. Ngazicabangela ngathi: L…

2018-11-06 22:46:21

Livela Kuphi Leli Zwi

UShiyin, EChina  Ngazalelwa emndenini wamaKristu, futhi nginezihlobo eziningi ezingabashumayeli. Kusukela ngesikhathi ngisemncane, ngalandela abazali bami ekukholweni eNkosini. Emva kokuba sengikhulile, ngabhekisa …

2018-11-06 23:46:21

Ngakwamukela Ukubuya KweNkosi

uQingxin, eMyanmar Abazali bami bobabili bangamaKristu futhi kusukela ebuncaneni bami ngaqala ukuya nabo enkonzweni ukuze ngithamele izinkonzo. Lapho ngineminyaka eyi-12 ngahambela ikhempu enkulukazi yamaKristu eMyanmar…

2018-11-07 01:46:21

Iposi “Lejuba”

USu Jie, eChina Ngelinye ilanga ngo-1999, emuva kokuphela komhlangano, umfundisi wathi kimina, “Su Jie, nansi incwadi yakho.” Ngithe nje lapho ngiyibona, ngavele ngabona ukuthi ivela ebandleni engangilisungule eShandong…

2018-11-07 02:46:21

Ukuhlangana neNkosi Futhi

UJianding, eMelika Ngazalelwa emndenini wamaKhatholika, futhi kusukela ngisemncane umama wangifundisa ukufunda iBhayibheli. Ngaleso sikhathi, “iQembu LobuKhomanisi LaseShayina” lalivuselela izwe ngemva kwempi yombango…

2018-11-07 05:46:21

Ngaloluya Suku Isibhakabhaka Sasicace Futhi Sinelanga Ngokukhethekile

UTian Ying, eChina Ngangikade ngiyikholwa leBandla i-Three-Self eChina. Ngenkathi ngiqala ukuzibandakanya emibuthanweni, abefundisi babevame ukuthi kithina: “Bafowethu nodadewethu, kulotshiwe eBhayibhelini ukuthi: ‘Ngob…

2018-11-07 08:46:21

Sengiyakwazi Ukuhlukanisa Phakathi KukaKristu Wangempela NoKristu Bamanga

UChuanyang. eMelika Ngo-2010, ubusika eMelika bangenza ngagodola kakhulu. Ngaphezu kokubanda okuhlabayo kudalwa inhlanganisela yomoya nokukhithika, okwakukubi nakakhulu ukuthi inhliziyo yami yayingenelwe futhi yahlaselw…

2018-11-07 14:46:21

EZwini LikaNkulunkulu USomandla, Ngithole Indlela Yami Yempilo

UNovo ePhillippines Igama lami nginguNovo, ngingumFiliphi. Kusela ngisemncane, ngangikholwa uNkulunkulu nomama wami. Ngangiya enkonzweni nabafowethu nodadewethu siyolalela izintshumayelo. Nakuba ngangikholwa yiNkosi imi…

2018-11-06 20:46:21

UNkulunkulu uSomandla wangiholela endleleni yokuthola ukuhlanjululwa

UGangqiang   e-USA  Ngo-2007, ngenxa yengcindezi eningi empilweni yami ngazifikela ngokwami eSingapore ukuze ngisebenze ngizokwazi ukuziphilisa. Isimo sezulu siyashisa kakhulu unyaka wonke eSingapore, ngakho-k…

2018-11-06 21:46:21

Ukuhamba Endleleni Ekhanyayo Yempilo

uXieli, eMelika Ngangivame ukuba ngumuntu owayelandela izinto zezwe, ngangifuna ukuzinikela empilweni yokuzijabulisa, futhi engangikukhathalela nje kwakuyinjabulo yenyama. Ngangivame ukuhamba nabangani bami siye e-KTV…

2018-11-07 00:46:21

Ngiyitholile Intokozo Yeqiniso

uZhang Hua, eCambodia Ngazalelwa emndenini ojwayelekile nje wabalimi. Yize noma umndeni wami wawungacebile, ubaba nomama babethandana futhi bengiphethe kahle. Impilo yomndeni wami yayiphuphuma futhi ibusisekile. Ngithe …

2018-11-07 13:46:21

Ngathola Ukukhanya Kweqiniso

UQiuhe  eJapan Ngazalelwa emndenini wamaKhatholika. Kusukela ebuncaneni bami, bengihamba Imisa esontweni nomkhulu nogogo. Ngenxa yomthelela wendawo yangakithi nokukholwa kwami uNkulunkulu, ngifundile ukusho amavesi aman…

2018-11-07 17:46:21

Ukubusiswa Ngenxa Yokugula—I-Eseyi emayelana noThando lukaNkulunkulu

UDujuan eJapan  Ngazalelwa emndenini ompofu emzini wasemakhaya. Kusukela ngiseyingane, ngangiphila impilo enzima futhi ngangibukelwa phansi abanye abantu. Ngesinye isikhathi ngangingazi nokuthi ngangizoba naso yini…

2018-11-07 18:46:21

Iminyaka Engazikhipha Ngayo Ngaphandle Ngenxa Yendodakazi Yami

uYang Yuqing, eJapan Ngazalelwa edolobhaneni elincane eChina, futhi ngakhulela lapho ngiphila impilo ejwayelekile, nelula. Ngenxa yokuthi umndeni wami wawumpofu, kwadingeka ngiyosebenza edolobheni elikhulu ngemuva k…

2019-06-18 08:14:25

Ukuphaphama Komphefumulo Okhohlisiwe

uYuanzhi, eBrazil Ngazalelwa edolobheni elincane eNyakatho neChina. Ngo-2010, ngalandela izihlobo zami ngaya eBrazil. EBrazil, ngajwayelana nomngane ongumKristu. Wangivakashisa ebandleni ukuba ngilalele izintshumayelo. …

2018-11-06 18:46:21

Indlela Engacishe Ngaba Ngayo Yintombi Eyisiwula

ULi Fang, EChina Ngokwindla wango-2002, uDadewethu uZhao ovela ehlelweni lami, iBandla Leqiniso, waletha umshana wakhe, uDadewethu uWang, ekhaya lami ukuzongitshela izindaba ezinhle zokuthi iNkosi yase ibuyile. Ngemva k…

2018-11-06 19:46:21

Ukufohla Enkungwini Ukuze Ngibone Ukukhanya

UFaith eChina Ngiyisisebenzi esijwayelekile. Ekupheleni kukaNovemba, 2013, umlingani engisebenza naye wabona ukuthi mina nenkosikazi yami sizohlala njalo sibanga umsindo ngezinto ezincane, nsuku zonke sasihlala sikhatha…

2018-11-07 06:46:21

Ukukhanya Kufudumele Uma Udlula Emhubheni

uWang Yuping, eChina Njengabo bonke abanye abafowethu nodadewethu abomele ukubuya kweNkosi uJesu, nami ngilangazelele ukuba iNkosi yethu ibuye ukuze isamukele embusweni wezulu masinya ukuze sikwazi ukuthokozelela izibus…

2018-11-07 07:46:21

Isivunguvungu Esadaleka Ekhaya Ngodaba LwaseZhaoyuan Lomhla ka- 28 kuMeyi

u-Enhui, eChina  Ngingowesifazane ojwayelekile wasemakhaya, futhi ngangivame ukusindwa yimithwalo enzima yekhaya. Ngenxa yalokhu, omoya wami waba yinto enobudlova kakhulu, futhi mina nomyeni wami sasihlala sixabana…

2018-11-07 15:46:21

Ukuthola Indlela Ebuyela Emuva Ngemuva Kokulahleka

UXieli, eMelika Ngangihlale ngifuna impilo yenjabulo nezinga eliphakeme lokuphila, ngakho ngaya eMelika ukuze ngizosebenza kanzima ngokusemandleni ami. Emva kweminyaka embalwa yokusebenza kanzima nokuhlupheka, ngakwazi …

2018-11-07 16:46:21

Ukubaleka “Emphandwini Wengwe”

uXiaoyou eChina Igama lami nguXiaoyou futhi kulo nyaka, ngineminyaka engama-26 ubudala. Ekuqaleni, ngangingumKhatholika. Ngesikhathi ngisemncane, ngangihamba nomama siye eMiseni, ngicula imiBhalo, ngivuma izono futhi ng…

2019-06-15 10:27:39

Udwani Lotshani Olwakhula Phakathi Kwamajikijolo

uYixin, eSingapore NgoNovemba 2016 ngajwayelana, ngoFacebook, noMfowethu uLin noDade uZhang noXiaoxiao beBandla likaNkulunkulu uSomandla. Bahlanganisa ezinye zeziphrofetho eBhayibhelini, bahlanganyela nami futhi baba no…

2019-06-16 05:19:57

Ukwahlukana Ngokuphelele Nempilo Yakudala

UFangfang, eChina Sonke emndenini wami sikholwa eNkosini uJesu, futhi yize noma ngiyikholwa nje elijwayelekile ubaba wami ungomunye wezisebenzi zebandla. NgoFebhuwari 2004, ngamukela umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wez…

2019-06-17 01:15:59

I Am Following in the Footsteps of the Lamb

When I was 18 years old my mother got ill, and so she started believing in the Lord Jesus. At the time, I knew the Lord Jesus’ name but didn’t understand anything about faith in the Lord. It was quite a coincidence that …

2018-08-20 03:26:16

Indlela Eya Ekuhlanzweni

UChristopher, EPhilippines  Igama lami nginguChristopher futhi ngingumfundisi webandla lomndeni ePhilippines. Ngo-1987, ngabhapathizwa futhi ngabuyela eNkosini uJesu. Ngomusa weNkosi, ngo-1996 ngaba umfundisi web…

2018-11-06 17:46:21

Itabernakele LikaNkulunkulu Likubantu

UChen Bo, eChina Ngolunye usuku, ngaya endlini kadadewethu ukuyohlola umama wethu. Ngaphambi kokuhamba, udadewethu wanginika incwadi, engicela ukuba ngiqiniseke ukuthi ngiyifunda ngokucophelela. Ngazicabangela ngathi: L…

2018-11-06 22:46:21

Livela Kuphi Leli Zwi

UShiyin, EChina  Ngazalelwa emndenini wamaKristu, futhi nginezihlobo eziningi ezingabashumayeli. Kusukela ngesikhathi ngisemncane, ngalandela abazali bami ekukholweni eNkosini. Emva kokuba sengikhulile, ngabhekisa …

2018-11-06 23:46:21

Ngakwamukela Ukubuya KweNkosi

uQingxin, eMyanmar Abazali bami bobabili bangamaKristu futhi kusukela ebuncaneni bami ngaqala ukuya nabo enkonzweni ukuze ngithamele izinkonzo. Lapho ngineminyaka eyi-12 ngahambela ikhempu enkulukazi yamaKristu eMyanmar…

2018-11-07 01:46:21

Iposi “Lejuba”

USu Jie, eChina Ngelinye ilanga ngo-1999, emuva kokuphela komhlangano, umfundisi wathi kimina, “Su Jie, nansi incwadi yakho.” Ngithe nje lapho ngiyibona, ngavele ngabona ukuthi ivela ebandleni engangilisungule eShandong…

2018-11-07 02:46:21

Ukuhlangana neNkosi Futhi

UJianding, eMelika Ngazalelwa emndenini wamaKhatholika, futhi kusukela ngisemncane umama wangifundisa ukufunda iBhayibheli. Ngaleso sikhathi, “iQembu LobuKhomanisi LaseShayina” lalivuselela izwe ngemva kwempi yombango…

2018-11-07 05:46:21

Ngaloluya Suku Isibhakabhaka Sasicace Futhi Sinelanga Ngokukhethekile

UTian Ying, eChina Ngangikade ngiyikholwa leBandla i-Three-Self eChina. Ngenkathi ngiqala ukuzibandakanya emibuthanweni, abefundisi babevame ukuthi kithina: “Bafowethu nodadewethu, kulotshiwe eBhayibhelini ukuthi: ‘Ngob…

2018-11-07 08:46:21

Sengiyakwazi Ukuhlukanisa Phakathi KukaKristu Wangempela NoKristu Bamanga

UChuanyang. eMelika Ngo-2010, ubusika eMelika bangenza ngagodola kakhulu. Ngaphezu kokubanda okuhlabayo kudalwa inhlanganisela yomoya nokukhithika, okwakukubi nakakhulu ukuthi inhliziyo yami yayingenelwe futhi yahlaselw…

2018-11-07 14:46:21