I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ubufakazi Ngokubhekana Nokwahlulela kukaKristu

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

`

1. Ukweduka kanye Nokuthola Indlela

UXiaobing    Wasedolobheni laseXuanzhou, Esifundazweni sase-Anhui 

Into oyijabulelalayo namauhla yiyo kanye eyonakalisa ikusasa lakho, kanti ubuhlungu obuzwayo namuhla yibo kanye obukuvikelayo. Kufanele ukwazi lokho ukuze ungangeni esilingweni futhi ugweme ukungena enkungwini ethe ngci esitha ilanga.” Njalo uma ngicula leli culo lezwi likaNkulunkulu elithi “Ukujabulelala Ukunethezeka Okungokwenyama Kuzokonakalisa Ikusasa Lakho,” Ngicabanga ngezikhathi lapho ngavivinya futhi ngakhaphela khona uNkulunkulu, futhi ngizwa ukuzisola okungapheli kanye nokubonga okumangalisayo.

Ngo-1997, ngamukela umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina, futhi ngemuva kwesikhashana ngaziphonsa ngogqozi emsebenzini wokusabalalisa ivangeli futhi ngazimisela phambi kukaNkulunkulu, ngizozinikela ngakho konke ngenxa Yakhe ngaphandle kwemikhawulo ukuze nganelise inhliziyo Yakhe. Kodwa ngesikhathi umsebenzi kaNkulunkulu uguquka, ngesikhathi umsebenzi kaNkulunkulu ungahambisani nemicabango yami futhi nezifiso zami azifezekanga, “ukuzinikela” kwami kuNkulunkulu kwanyamalala ngaphandle komkhondo futhi nemvelo yami yokukhaphela uNkulunkulu yaphumela obala ngokupheleleyo.

Kwaba nosuku ngo-1999 okwathi lapho ngibuyela ekhaya emuva kohambo lokwenza umsebenzi wami, ngahlangana nengangifunda naye kudala okwase kuphele iminyaka ngingamboni. Ngabona isudu nothayi, kanye nomakhalekhukhwini wakhe—kusukela ekhanda kuya ozwaneni, wayebukeka enothile. Ngaba nomona ngendlela emangalisayo; ngokuphambene kunalokho, ngangibukeka ngihluphekile kakhulu. Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa, into eyashiwo ugogo wami yangishaya kuleyondawo ebuhlungu: “Awusebenzi futhi awuholi mali manje—kungabe awuzibuyiseli emuva na? Ubani ongacabanga utho ngawe uma ungena mali? Bheka umuntu obe ukade ufunda naye, waphuma wayohola imali eningi, ethenga zonke izinhlobo zezinto … kodwa kwenzakalani ngawe? Awunalutho!” Ngokushesha, ngacabanga ngalowo moya othile owayenawo lowo engangifunda naye. Ngazizwa nginosizi futhi ngafuna ukukhasela emgodini omncane! Wabe esethi ugogo: Imboni yomqulu olengayo ephethwe umalume wakho idinga abantu futhi ufuna ukuba wena usebenze khona.” Ngaphendula ngathi: “Kulungile! Ngizohamba!” Ngalobo busuku, ngaqwasha ngilokhu ngiphenduka, ngihlushwa yilemicabango: Kungabe ngizohola imali ngempela? Uma kungenzeka ngilingeke futhi ngingakwazi ukuzikhulula? Kodwa ngenxa yobuze bami nokuhehwa imali kanye nobunzima bangempela, ngaqala ukungabaza amazwi kaNkulunkulu. Ngacabanga: Angeke kwenzeke ukuba ukuhola imali encane kangaka kungenze ngihluleke ukuzikhulula.… Emuva komzukuzuku, ngangingakwazi ukumelana nesilingo semali, ngakho ngaziduduza ngalokhu: “Akunandaba; emuva kokuba sengiyiholile imali encane futhi ngaguqula isimo, nakanjani ngiyokwenza konke ukuba ngifeze umsebenzi wami. Angeke ngifane nabantu bezwe abangasoze bathola imali eyanele.” Ngakho, ngosuku olulandelayo ngaya embonini yomqulu olengayo.

Ngesikhathi ngiqala, ngangisebenza futhi ngihamba phambili ebandleni. Ngangihlala ngizikhumbuza: Angeke ngimfulathele uNkulunkulu! Kodwa kancane kancane ngacwila phansi futhi ngazizwa nginesithukuthezi ngokudla nokuphuza izwi likaNkulounkulu. Ngangingafuni ukubona abafowethu nodadewethu. Nakuba kuyo yonke inhlanganyelo ngangithi imali ayibalulekile njengempilo, masinyane uma ngibuyela embonini, ngangiba matasatasa ngaphandle kokucabanga ngakho. Kwesinye isikhathi ngangizenza ndikindiki ngokuthi ngisebenze njalo ukuze ngibe matasa kakhulu ukuba ngicabange ngokungajwayelekile, kanye eminyakeni yenhlekelele eyayihlelwe uNkulunkulu. Kwakusemuva kwalokho lapho ngakhetha ukuphila impilo engenanjongo njengabantu bezwe futhi ngangingazimisele ukufuna impilo yeqiniso enhle emazwini kaNkulunkulu.

Kamuva, enhlanganweni, ngezwa ubuhlungu ngokushesha esiswini sami okungathi ngishaywe isando. Ngahluleka ngempela ukukubekezelela, ngaya ekamelweni ukuyolala phansi. Kodwa abunqamukanga—Ngangiginqika embhedeni ngisezinhlungwini. Uma abafowethu nodadewethu bebona lokho okwakwenzeka, baphuthuma ukungisa esibhedlela, kodwa udokotela akatholanga lutho olonakele ngami. Abafowethu nodadewthu bangeluleka ukuba ngizihlole, hhayi kuphela ukuthi angizibhekisisanga, kodwa ngakholwa kakhulu ukuthi akungifanele ukuba nemali. Ngacabanga: “Kungathiwani uma ngolunye usuku ngigule kakhulu, futhi ngife ngoba ngingasenayo imali yokwelashwa?” Ngaleso sizathu, ngaqala ukukucasukela ukuthi umholo wenyanga wasembonini yomqulu olengayo wawungu-400 yaun kuphela futhi ngase ngikhetha ukubuyela ekhaya futhi ngizilahlele emsebenzini wami. Ngakho ngaboleka u-6,000 yuan ngase ngiqala imboni yomqulu olengayo. Kodwa ukuze ngigweme inhlekelele yezinsuku ezidlule, ngabamba imali yami ngesandla esisodwa kanye neqiniso ngakwesinye, ngangakudedela nakunye. Ubani owabe azi ukuthi emuva kwezinyanga eziyisithupha, hhayi kuphela ukuthi angiyenzanga imali, kodwa ngase ngikweleta inzalo engaphezu kuka-10,000 yuan. Ngalahlekelwa isizathu ngaleso sikhathi, ngase ngikhononda kuNkulunkulu: “Oh Nkulunkulu, angeke ungibusise ngokwenza imali, kodwa bekungamele ungenze ngilahlekelwe imali! Ngingafisa kanjani ukukulandela uma wenza lokhu? Nakuba nginecala, kufanele ukuba uqonde ubuthakathaka bami! …” Ngaleso sikhathi, ngangiphuphuthekiswe imali futhi uNkulunkulu wayengasenayo nencane indawo enhliziyweni yami; Ngangingaboni nakancane ukuthi isimo esilungileyo sikaNkulunkulu sasiphezu kwami. Angiphendukanga; empeleni ngamkhaphela uNkulunkulu futhi, ngashiya ibandla ngayofundela ukwenza ikhanda. Ngazicwilisa esonweni futhi ngakhohlwa ngoNkulunkulu ngokuphelele.

Kwaze kwaba ngolunye usuku lapho ngangishova ibhayisikili ngiyohlangana nobaba wami. Ngafika esicongweni sokwenyuka, ngingazelele kwaqhamuka inja elumayo yagijima ngasohlangothini lomgwaqo, ingijaha ngolaka. Ngashova ngamandla ami onke, ngindiza ngehla igquma, kodwa inja yabe iseduze emuva kwami, iveze amazinyo ayo futhi ikhonkotha. Ngangesaba kakhulu ngiqhaqhazela kusukela ekhanda kuya ozwaneni. Ngangisemjulukweni obandayo futhi ngaphakamisa izinyawo zami zombili. Ngokungqubuzeka, ngadilika ebhayisikilini ngawela emgwaqeni, owawugcwele amatshe acijile. Ngaginqikela emseleni eduze komgwaqo, kwathi ekugcineni ngama. Angikwazanga ukunyakazisa imilenze, izandla zami zazindikindiki, futhi ngangethukile. Ngacabanga: Ngingathini uma lokhu kungangenza ukuba ngikhubazeke? Ngingathini uma into embi izokwenzeka? Ngabekezelela ubuhlungu futhi ngalala emseleni, ngethemba ukuthi ubaba uzobuyela ekhaya masinyane. Ekugcineni, wabuya ubaba wami, engibona ngishayekile, wangibuza ukuthi kwenzakaleni. Angazanga ukuthi kumele ngihleke noma ngikhale, Ngathi: “Ngithuswe inja!” “Kuyamangaza! Inja ayilumi omunye umuntu, kungani ibizoluma wena?” Ekugcineni, ubaba wami wasebenzisa amandla amakhulu wabe esengikhipha emseleni ekugcineni wabe esengibeka ebhayisikilini, wangiphusha wangiyisa ekhaya. Ngilele embhedeni, ngangingakwazi ukukugwema ukucabanga ngamazwi kababa wami futhi: “Kuyamangaza! Inja ayimlumi omunye umuntu, kungani ibizoluma wena?” Masinyane, ngabona ukukhanya ngase ngiyambonga uNkulunkulu! Ngacabanga: Lokhu ukuwa kungiginqele ekuvusweni! Uma bengiginqikele ekufeni namuhla emuva kokuwa noma bengilunywe inja ngase ngifa, noma ngabe bengizuze malini, ibizoba usizo lwani? Ikakhulu ngicabanga ngakho, ikakhulu ngisaba, futhi masinyane, ngacabanga ngamazwi kaNkulunkulu: “Ngabe umhlaba ngempela uyindawo yakho yokuphumula? Ngabe ungathola ukumamatheka kokukhululeka emhlabeni ngokugwema ukujezisa Kwami? … Ngiyakweluleka: kungcono ukuchitha ngobuqotho ingxenye yempilo yakho Kimi kunokuthi impilo yakho uyichithe kokuvamile nasemisebenzini ematasa yenyama, uqinisela kukho konke ukuhlupheka umuntu angekumele. Kusiza ngani ukuzigcina wena kangangokuthi ubalekele ukujezisa Kwami? Kusiza ngani ukuzifihla ekujeziseni Kwami kwesikhashanyana bese uvuna ukuhlazeka kwaphakade nokujeziswa kwaphakade? Angeke, ngempela ngigobele noma ngubani emphathe kabi. Kodwa ngidinga ukuthi bonkntandweni Yami. Uma ngabe umuntu uzimisele ngempela ukuthobela wonke amacebo Ami, angeke ngie abantu bakholwe Kimi…” (“Kushoni Ukuba Umuntu Woqobo” kwethi Izwi Livela Lisenyameni) “Kungenzeka ukuthi uke wakhononda phambilini, kodwa noma ngabe ukhononde kangakanani uNkulunkulu akakukhumbuli lokho ngawe. Usuku lufikile futhi asikho isizathu sokubheka izindaba zayizolo” (“Uthando Lwangempela lukaNkulunkulu Luyazenzakalela” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngaleso sikhathi, umuzwa wokubonga wanelisa inhliziyo yami. Izimpilo zesintu sonke zisezandleni zikaNkulunkulu, futhi uSomandla uNkulunkulu onginike ukuphila. Kodwa ngaleso sikhathi ngangingasithathaphi isibindi sokubuyela ebandleni! Ngangigcwele ukuzisola futhi ngizonda nokuthi bengingenwe ukukhaphela uNkulunkulu. Hhayi kuphela ukuthi angifakazelanga uNkulunkulu endaweni angidalele yona, kodwa ngizamile futhi ukuphikisana noNkulunkulu futhi ngakhononda, futhi ngalandela inyama yami ekwenzeni okubi noSathane. Uma ngizicabanga ngilinga isimo sikaNkulunkulu, ukunganaki ubukhona Bakhe, amehlo Akhe acingayo phezu kwesintu, kanye nokuyala Kwakhe, kanye nezikhathi lapho ngazama ukuphikisana noNkulunkulu ngeqholo nokungabi namahloni, angikwazanga ukuzibamba kodwa ngakhala izinyembezi zokuzisola. Ngaphezu kwezinhlungu, ngaguqa embhedeni ngakhuleka kuNkulunkulu: “Somandla Nkulunkulu! Ngiyahlubuka kakhulu. Ngangikholwa Kuwe kodwa ngakungabaza, ngangikholwa Kuwe kodwa ngaziqhelelanisa Nawe. Angikuphathanga kahle njengoNkulunkulu; Kufanele ngabe ngiyajeziswa ngempela! Ngokwezenzo zami namuhla, bekumele ngilunywe futhi ngibulawe yileya nja. Ngoba awumvumeli umuntu ukuba akhonze amaKhosi amabili, futhi ikakhulukazi awumvumeli umuntu ukuba akholwe Nguwe kodwa angayigcini inhliziyo yakhe. Kunamuhla kuphela lapho engibone khona ukuthi ngaphandle Kwakho ngiyadabukisa kakhulu. Ngangiphila ekungcoleni kodwa anginyanyanga, futhi angikuzwanga ukuthi uSathane ungenza isilima. Oh Nkulunkulu! Ngiyalangalezela ukuzinikela Kuwe ngokuphelele. Ngicela ube nomusa kimi futhi, uvikele inhliziyo yami, uvumele inhliziyo yami ibuyele Kuwe. Uma ukulimala kwami sekupholile, ngizoyishiya isaluni bese ngiziphosa emsebenzini wevangeli ukuze ngifeze umsebenzi wokuzalwa kwami, ukuze ngikhokhe uthando Lwakho, ukuze ngiduduze inhliziyo YakKho, futhi ngingabe ngisaba matasa ngemali noma ngijahe ngenxa yenyama.”

Ngibonga uthando lukaSomandla uNkulunkulu; Usebenzisa ukusola nokwahlulela ukungisindisa futhi esonweni, uyangivumela ukuthi ngithole indlela yokubuya ekudukeni, ngishisekele impilo enenjongo, enenani. Uthando lukaSomandla uNkulunkulu ngempela lubanzi futhi lujulile; lungishiya ngingakwazi ukuluchaza ngamazwi. Ngiyafisa ukubeka lokhu ukuzimisela phambi kukaNkulunkulu: Kusukela namuhla, angeke ngisamfulathela uNkulnkulu; ngizomlandela eduze kuze kube sekugcineni ukuze ngikhokhele uNkulunkulu othanda isintu njengenyama negazi Lakhe!

Okulandelayo:Ukubona Ngokucacile Ubunjalo Bami

Ungase Uthande Nalezi