I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Imibuzo Eyikhulu Nezimpendulo Ukuhlola Indlela Yeqiniso

  • 1
  • 2
  • 3

Ingxenye Yesibili Imibuzo Eyikhulu Nezimpendulo Ukuhlola Indlela Yeqiniso

1Kungani isintu kufanele sikholwe kuNkulunkulu?
2Kungani izwe limnyama futhi lilibi kangaka? Ngokuba kwesintu sezingeni eliphezulu lokukhohlakala, ingabe kufanele libhujiswe?
3Ngokombono wami, zonke izinkolo zifundisa isintu ukuba silunge. Ingabe lokho kusho ukuthi kungakhathalekile ukuthi iyiphi inkolo isintu esiyilandelayo, kuphela nje uma siqotho futhi singenzi izenzo ezimbi sizothola insindiso?
4AmaBuddha namaToa anemikhuba yenkolo yokuzehlukanisa nezindaba zezwe futhi baphile ngokuzithiba, ingabe ngalokho angathola insindiso?
5Abantu bavame ukuthi, “Ubuhle bunomvuzo wakho, ububi ukujeziswa kwakho,” khona-ke kungani uNkulunkulu engasusi bonke abantu ababi?
6Angasindiswa yini umuntu uma eqongelela kuphela izenzo ezinhle ngaphandle kokwenza okubi kodwa angakholwa kuNkulunkulu?
7Abantu abaningi bathi, “Lapho izulu liwa wonke umuntu uzokufa.” Ngakho lapho izinhlekelele zehla, ingabe abakholwa kuNkulunkulu bazosindiswa ngempela ekufeni?
8Kungani abantu abakholwa kuNkulunkulu kufanele bathandaze, bahlangane, futhi bafunde izwi likaNkulunkulu ukuze bathole ukuphila okusha?
9Njengoba uNkulunkulu ethanda isintu, kungani ehlisa izinhlekelele ukuze abhubhise bonke abantu ababi abamphikayo nabamelana Naye?
10Abanye abantu bathi akekho nhlobo uNkulunkulu; kungani lo mbono uyiphutha? Singaqiniseka kanjani ukuthi uNkulunkulu ukhona?
11Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, kodwa ngimusha futhi ngisenokuningi kakhulu okufanele ngikwenze empilweni. Ingabe ngisengayithola insindiso uma ngilinda kuze kube yilapho sengimatasa kancane ukuze ngikholwe Kuye?
12Izigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu zijula kanjani kancane kancane ukuze zilethele isintu insindiso?
13Sikholwa ukuthi lapho iNkosi ibuya, umuntu uyoguqulelwa emzimbeni ongcwele ngokuphazima kweso, ngakho kungani ezinsukwini zokugcina uNkulunkulu kufanele enze umsebenzi wokwahlulela nokuhlanza?
14Kulabo abakholwe eNkosini uJesu iminyaka eminingi nabazidele ngentshiseko futhi basebenza ngokungakhathali, bahlupheke kakhulu ngenxa yeNkosi. Ingabe ngokungamukeli umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina bazokwenqatshelwa insindiso kanye nokungena embusweni wezulu?
15Ingabe ukukholwa kuNkulunkulu uSomandla kuzokwenza ngempela ukuba umuntu angabhubhi futhi abe nokuphila okuphakade?
16INkosi uJesu inguNkulunkulu onomusa nothando. Kuphela nje uma sisekela igama leNkosi uJesu futhi sigcina indlela Yakhe, sikholwa ukuthi lapho ebuya, ngeke asishiye, futhi siyohlwithwa ngokuqondile singene embusweni wezulu.
17Abanye abantu bathe, “Uma sigcina indlela yeNkosi uJesu futhi siziphatha ngokuvumelana nezimfuneko Zakhe, uma sithobekile futhi sibekezela, sithanda izitha zethu, sithwala isiphambano, sithiba imizimba yethu, sishumayela futhi senza umsebenzi weNkosi bese sifakaza Ngayo, uma sizama kulezi zinto, siyoba ngcwele.” Kungani kuyiphutha ukusho lokhu?
18UNkulunkulu akaguquki phakade, ngakho kungani iNkosi uJesu iguqulele igama Layo kuNkulunkulu uSomandla?
19Ukungakholwa kuNkulunkulu uSomandla akukhona yini ukukhaphela iNkosi uJesu? Ingabe lokhu akukhona ukuhlubuka?
20Sixolelwe izono zethu futhi safaneleka ngokholo eNkosini, futhi ngaphezu kwalokho, sidele izinto eziningi, sazidela, futhi sayisebenzela ngokungakhathali iNkosi. Ngikholwa ukutheni lolu hlobo lokholo luzosivumela ukuba sihlwithwe siye embusweni wezulu. Kungani uthi lokhu ngeke kusenze sithole ukungena embusweni wezulu?
21Kuyo yonke le minyaka ngokholo lwami eNkosini ngithole izibusiso eziningi futhi ngelashwa ekuguleni. Ngakho uma kudingeka ngibe nokholo kuNkulunkulu uSomandla, ingabe lokho bekungeke kubonise ukungabi nanembeza?
22Uma nginokholo kakade eNkosini uJesu, kungani kufanele ngibe nokholo kuNkulunkulu uSomandla ukuze ngithole insindiso?
23Njengoba iNkosi uJesu noNkulunkulu uSomandla benguNkulunkulu ofanayo, ingabe ukukholwa kuJesu kuphela akwanele ukuze umuntu asindiswe?
24Izono zethu zaxolelwa ngemva kokukholwa eNkosini, kodwa sisona kaningi; ekugcineni singakubalekela kanjani ngokuphelele ukuboshwa yisono?
25Lapho iNkosi uJesu ibethelwa yathi, “Kufeziwe,” okubonisa ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu wokusindisa isintu wase uphelile. Ngakho ungasho kanjani ukuthi uNkulunkulu wenze isigaba esengeziwe somsebenzi ukwahlulela, ukuhlanza nokusindisa isintu?
26Sikholwa ukuthi igazi eliyigugu leNkosi selivele lisihlanzile futhi sesingcwelisiwe futhi asiseyibo abesono, ngakho akusekho sidingo sokuthi sithole umsebenzi wokuhlanzwa. Kungani ukusho okunje kungalungile?
27INkosi uJesu wenze umsebenzi Wakhe wokuhlenga eNkathini Yomusa futhi ezinsukwini zokugcina uNkulunkulu uSomandla wenza umsebenzi Wakhe wokwahlulela. Sikubona kanjani ukuthi umsebenzi wokwahlulela wezinsuku zokugcina kanye nomsebenzi wokuhlenga weNkathi Yomusa kuvela kuNkulunkulu oyedwa?
28INkosi uJesu isethembise ukuthi, “noma ubani okholwa kuye ngeke abhubhe, kodwa uyokuba nokuphila okuphakade.” UNkulunkulu uzokufeza kanjani lokho akushilo?
29Ngesikhathi uJesu enza umsebenzi Wakhe, waphulukisa abagulayo, wakhipha amadimoni, futhi wenza izibonakaliso nezimangaliso. Kungani uNkulunkulu uSomandla engenzi izibonakaliso nezimangaliso emsebenzini Wakhe?
30Nithe iNkosi uJesu isibuyile, kodwa asikukholwa lokho. Sibe nokholo eNkosini iminyaka eminingi futhi siyisebenzele njalo ngokungakhathali. Lapho iNkosi ifika kufanele ikwembule kithi. Njengoba iNkosi ingakakwembuli kithi, lokho kubonisa nje kithi ukuthi ayikabuyi. Yini eyiphutha ngalokhu kukholwa?
31Esikhathini esedlule, ngimelane futhi ngenqaba umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla kakhulu futhi ngisho izinto ezihlambalazayo; ingabe uNkulunkulu usazongisindisa?
32EBhayibhelini kuthiwa, alikho elinye igama ngaphansi kwezulu elinikwe abantu, kuphela uMsindisi nguJesu Kristu, onguye izolo, nanamuhla, naphakade. Kodwa namuhla kungani nikholwa kuNkulunkulu uSomandla?
33EBhayibhelini kuthiwa, “lo Jesu ofanayo … uyokuza ngendlela efanayo njengoba nimbonile ebuyela ezulwini.” Lapho iNkosi ibuya, iyokuza igibele phezu kwefu elimhlophe, kungani kufanele abe yinyama?"
34Kungani iBandla likaNkulunkulu uSomandla lichuma ngokwengeziwe ngesikhathi amabandla eNkathi Yomusa eyincithakalo kangaka?
35Izwe linezinkolo ezinkulu eziningana futhi ngayinye ithi owazo nguNkulunkulu weqiniso, ngakho umuntu angaqiniseka kanjani ukuthi yimuphi uNkulunkulu owukuphela kukaNkulunkulu weqiniso?
36Umuntu uwehlukanisa kanjani umsebenzi kaNkulunkulu nomsebenzi womuntu?
37Singaqiniseka kanjani ukuthi uNkulunkulu uSomandla unguJesu obuyile?
38Ihlelo ngalinye phakathi komhlaba wenkolo likholwa ukuthi indlela yalo yindlela yeqiniso, ngakho umuntu angayehlukanisa kanjani indlela yeqiniso ezindleleni zamanga?
39Kungani uNkulunkulu enza umsebenzi omusha enkathini ngayinye? Kungenxa yaziphi izizathu ngempela ukuba nenkathi entsha?
40Umphakathi wenkolo waqala ukumelana noKristu esenyameni eNkathini Yomusa, ngakho kungani uKristu ehlala engamukelwa futhi elahlwa umphakathi wenkolo?
41Siyini isizathu esenza inkolo yomphakathi imelane ngokuxhamazela futhi izame ukulahla umsebenzi kaNkulunkulu omusha enkathini ngayinye? Uyini umsuka?
42Ingabe ukwahlulela kwezinsuku zokugcina okushiwo eBhayibhelini kubhekise emsebenzini kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina?
43Kungani uNkulunkulu ehlulela futhi esola isintu esikhohlakele emsebenzini Wakhe wezinsuku zokugcina?
44Yini umehluko phakathi komsebenzi wokuhlenga weNkathi Yomusa kanye nomsebenzi wokwahlulela weNkathi Yombuso? Kungani umuntu kufanele amukele umsebenzi wokwahlulela kwezinsuku zokugcina ngaphambi kokuthola insindiso?
45Uma uNyazi lwaseMpumalanga luyindlela yeqiniso, kungani uhulumeni we-CCP njalo ucindezela kanzima, ubopha, futhi ushushisa ngokumelene noNyazi lwaseMpumalanga?
46Uma umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina uyindlela yeqiniso, kungani abadala, abefundisi, nabapristi bebandla bengayamukeli?
47Ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu useqalile kakade umsebenzi Wakhe omusha. Kungani abantu abangakwazi ukuhambisana nomsebenzi kaNkulunkulu omusha futhi behlala ebandleni leNkathi Yomusa bengeke bakwazi ukuthola insindiso?
48Silalela futhi sithobele abefundisi nabadala kuyo yonke into, ingabe lokhu kuyafana nokuzithoba kuNkulunkulu? Ingabe ukukholwa kuNkulunkulu ngale ndlela kuyindlela yokuthola insindiso?
49Nithe uNkulunkulu usebuyile, kodwa asilokothi sikukholwe ngoba iBhayibheli lithi, Ngakho uma noma ubani engathi kini, Bhekani, nangu uKristu, noma nanguya; ningakholwa. Ngoba kuzoba khona oKristu bamanga, nabaphrofethi bamanga, nabazoveza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso; ukuze, uma kungenzeka, bazodukisa ngisho nalabo abakhethiweyo” (Mathewu 24:23-24). Singamehlukanisa kanjani ngempela uKristu weqiniso koKristu bamanga?
50Incwadini yeBhayibheli yesAmbulo kuthi, “Uma kukhona umuntu owenezela kulezi zinto, uNkulunkulu uyakwenezela kuye izinhlupho ezilotshiwe kule ncwadi: Futhi uma umuntu esusa emazwini encwadi yalesi siprofetho, uNkulunkulu uyakususa isabelo sakhe encwadini yokuphila, nasemzini ongcwele, nakuzo izinto ezilotshiwe kule ncwadi” (IsAmbulo 22:18-19). Kuyini ukuhlobana phakathi komsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina kanye neziprofetho zeNcwadi yesAmbulo? Ingabe umsebenzi kaNkulunkulu ugcwalisa zonke iziprofetho zesAmbulo?
51Kunabantu abaningi abakholwa ukuthi naphezu kokuba iBhayibheli libhalwe abantu, onke angamazwi abuya kuMoya oNgcwele nokuthi angamazwi kaNkulunkulu. Ingabe lokho kuqondile?
52Laba khona kanjani iBhayibheli? Liyinhloboni yencwadi iBhayibheli?
53Kungani abantu ngaso sonke isikhathi besebenzisa iBhayibheli ukuchaza uNkulunkulu? Kungani kuyiphutha uma umuntu evalela uNkulunkulu ngaphakathi kweBhayibheli?
54Kuyini ngempela ukuhlobana phakathi komsebenzi kaNkulunkulu kanye neBhayibheli? Ingabe umsebenzi kaNkulunkulu wafika kuqala noma iBhayibheli lafika kuqala?
55Abanye abantu, ekufundeni kwabo ngokubuya kweNkosi uJesu, basekela izifundo zabo kuphela eziprofethweni zeBhayibheli, kodwa abafuni ukulalela izwi likaNkulunkulu. Iyini inkinga ngokwenza kanjalo?
56Abantu abaningi bakholwa ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu kusho ukungaphambuki eBhayibhelini nokuthi ukuphambuka eBhayibhelini kusho ukukhaphela uNkulunkulu. Ingabe lolu hlobo lombono luqondile?
57Abanye abantu bakholwa ukuthi ukholo kuNkulunkulu kufanele lusekelwe eBhayibhelini, kodwa ingabe ukholo olusekelwe eBhayibhelini lungayifeza ngempela insindiso?
58Okholweni lomuntu kuNkulunkulu umuntu akufanele aphambuke eBhayibhelini; noma yini ephambuka eBhayibhelini iwukukhohlisa nokukholwa okuphambene. Ingabe lokhu kunengqondo?
59Kunezindawo eziningi ngempela eBhayibhelini eziprofetha ngomsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina. Sifuna ukwazi mayelana nokubonakala kukaNkulunkulu uSomandla kanye nomsebenzi Wakhe: Lokhu kuzigcwalisa futhi kuzifeze kanjani lezo ziprofetho?
60IBhayibheli lithi yonke imibhalo yaphefumulelwa uNkulunkulu, khona-ke kungani nithi iBhayibheli aliwona amazwi kaNkulunkulu aphelele?
61Mayelana nokubuya kweNkosi, iBhayibheli lisho ngokucacile, “Kodwa lolo suku nalelo hora akakho owaziyo ngalo, nazingelosi ezulwini, naNdodana, kodwa uBaba” (Marku 13:32). Uma nithi iNkosi uJesu isibuyile kakade, nikwazi kanjani?
62INkosi uJesu yathi izobuya, futhi iyiphi indlela eyobuya ngayo?
63Kungani ukubuya kweNkosi kubandakanya ukuba sesimweni somuntu—ukwehla okufihlakele—kanye nokwehla okusobala ngamafu?
64Kungani ukubuya kweNkosi kubandakanya ukuba Kwayo yinyama njengeNdodana yomuntu ukuze izembule ngokwayo esintwini?
65Kungani ukubuya kweNkosi ezinsukwini zokugcina kungabandakanyi ukubonakala kumuntu nokwenza umsebenzi Wakhe emzimbeni womoya?
66Kungani umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina ungenziwa ngabantu abasetshenziswa uNkulunkulu? Kungani kufanele azenzele wona mathupha esenyameni?
67Kungani uNkulunkulu ebesesimweni somuntu wesifazane ezinsukwini zokugcina? Kuyini ukubaluleka kwalokhu?
68Ngesikhathi uNkulunkulu eba yinyama eNkathini Yomusa wayengumfanekiso womuntu wesilisa ongumJuda, ngakho kungani uNkulunkulu wezinsuku zokugcina ebonakale njengomuntu wase-Asia?
69Kungani umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina ungenziwa ngokusebenzisa uMoya? Kungani uNkulunkulu eze ukuzokwenza umsebenzi Wakhe esenyameni?
70Uyokwenza muphi umsebenzi uJesu uma eza futhi?
71Emsebenzini kaNkulunkulu uSomandla wokwahlulela ezinsukwini zokugcina, uwenza kanjani onke amahlelo abe elilodwa?
72Iyiphi indlela amakholwa okufanele ehlukanise ngayo izwi likaNkulunkulu ukuze aqinisekise ukuthi liyindlela yeqiniso?
73Emsebenzini kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina, kungani esho amazwi amaningi kangaka okwahlulelwa kanye nokusolwa?
74Ngemva kokufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, ngizwa sengathi ngobuningi ayiphimbo likaNkulunkulu, nokuthi uNkulunkulu uyakhuluma. Kodwa kubonakala sengathi amanye amazwi afana namazwi omuntu. Kungenzeka kanjani lokhu?
75Sonke sizithola siphila emjikelezweni wokona nokuvuma isono singenayo indlela yokuphuma; ingabe amazwi kaNkulunkulu uSomandla angaguqula futhi ahlanze isintu?
76Kungani kuthiwa zonke iziprofetho zeNkosi uJesu zigcwalisekile futhi zafezeka ngomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina?
77Kungani insindiso ingenzeka kuphela ngokukholwa kuNkulunkulu uSomandla nangokwamukela umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina?
78Kungani uNkulunkulu ehlela eShayina ngokufihlekile ukuze enze umsebenzi Wakhe wezinsuku zokugcina? Kusho ukuthini lokhu?
79Kungani umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina wenziwa eShayina futhi hhayi kwa-Israyeli?
80Kungani umsebenzi kaNkulunkulu usindisa kuphela abantu abalungile futhi hhayi abantu ababi?
81Umsebenzi kaNkulunkulu eNkathini Yomusa wadonsa iminyaka eyizi-2,000, futhi kuzothatha isikhathi eside kangakanani ukuba umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina ususe inkathi endala bese umisa izulu kanye nomhlaba omusha?
82Umuntu angazithoba kanjani futhi ezwe umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina ukuze athole insindiso?
83Kuyini ngempela ukuxhumana phakathi kokuba umuntu enze umsebenzi kanye nokufuna iqiniso? Ukwenza komuntu umsebenzi kunaliphi iqhaza ekutholeni insindiso?
84Kungani ukwamukela insindiso nokupheleliswa uNkulunkulu kudinga ukubekezelela ubunzima obuningi kangaka?
85Sinjani ngempela isiphetho sesintu kanye nezimo ezinhle zombuso? Yimaphi amazwi kaNkulunkulu aqinisekisa lokhu?
86Izimo ezinhle zombuso ezaprofethwa uNkulunkulu zizofezeka futhi zigcwaliseke kanjani?
  • 1
  • 2
  • 3