I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VIII

UNkulunkulu Ungumthombo Wokuphila Kwazo Zonke Izinto (II)

Masiqhubekeni nesihloko sengxoxo sangesikhathi esidlule. Ningasikhumbula isihloko esasikhulume ngaso ngesikhathi esidlule? (UNkulunkulu ungumthombo wokuphila kwazo zonke izinto.) Isihloko esithi “uNkulunkulu ungumthombo wokuphila kwazo zonke izinto,” ingabe sizwakala sikude nani? Ukhona ongangitshela iphuzu elisemqoka lalesi sihloko esikhulume ngaso ngesikhathi esidlule? (Ngokudala kukaNkulunkulu zonke izinto, ngiyabona ukuthi uNkulunkulu unakekela zonke izinto futhi anakekele nesintu. Esikhathini esidlule, bengilokhu ngicabanga ukuthi uma uNkulunkulu enikeza abantu, unikeza izwi laKhe kubantu baKhe abakhethekileyo kuphela, kodwa angizange ngibone, ngemithetho yazo zonke izinto, ukuthi uNkulunkulu unakekela isintu. Kungokukhuluma kukaNkulunkulu kuphela ngalesi sibonakaliso seqiniso okwenza ukuthi manje ngibone ukuphila kwazo zonke izinto ukuthi kunikezwa nguNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu ulawula le mithetho, nokuthi unakekela zonke izinto. Kusukela ekudaleni kwaKhe zonke izinto ngibona uthando lukaNkulunkulu futhi ngizwa ukuthi uNkulunkulu ungumthombo wazo zonke izinto.) Mm, esikhathini esidlule, siqale sakhuluma ngokudala kukaNkulunkulu zonke izinto nokuthi wazimisela kanjani imithetho nezimiso. Ngaphansi kwemithetho enjalo nangaphansi kwezimiso ezinjalo, zonke izinto ziyaphila futhi zife nabantu ziphinde zibe khona nabantu ngaphansi kombuso kaNkulunkulu nasemehlweni kaNkulunkulu. Sikhulume ngani kuqala? UNkulunkulu wadala zonke izinto futhi wasebenzisa izindlela zaKhe ukumisa imithetho yokukhula yazo zonke izinto, kanye nendlela yokukhula kwazo namaphethini, wabuye wamisa nezindlela zokuba khona kwazo zonke izinto kulo mhlaba, ukuze ziqhubeke ziphile zincike enye kwenye. Ngezindlela nemithetho enje, zonke izinto zikwazi ukuba khona ngempumelelo nangokuthula zikhule kulo mhlaba. Kungokuba sendaweni enjalo kuphela lapho abantu bengaba nekhaya elizinzile nendawo yokuphila, nangaphansi kokuqondiswa uNkulunkulu, baqhubeke bathuthuke futhi baqhubekele phambili, bathuthuke futhi baqhubekele phambili.

Esikhathini esidlule sikhulume ngomqondo oyisisekelo wokwenza kukaNkulunkulu zonke izinto. UNkulunkulu uqala ngokwenza zonke izinto ngale ndlela ukuze zonke izinto zibe khona futhi ziphilele isintu. Indawo enjalo ikhona ngenxa yemithetho ebekwe uNkulunkulu. UNkulunkulu kuphela ophethe futhi olawula imithetho enjalo ukuthi isintu sibe nendawo yokuphila esinayo manje. Esikhulume ngakho esikhathini esidlule igxathu elikhulu ekwazini uNkulunkulu esikhulume ngakho ngaphambilini. Kungani igxathu elingaka likhona? Ngoba ngenkathi sikhuluma ngokwazi uNkulunkulu esikhathini esidlule, besixoxa ngokusindisa nokuqondisa kukaNkulunkulu isintu—okusho ukuthi, ukusindiswa nokuphathwa kwabantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo—ngokwazi uNkulunkulu, izenzo zikaNkulunkulu, isimo saKhe, lokho anakho nayikho, izinhloso zaKhe, nokuthi ubanikeza kanjani abantu iqiniso nokuphila. Kodwa isihloko esikhulume ngaso esikhathini esidlule sasingagcini nje kuphela eBhayibhelini nasendleni kaNkulunkulu yokusindisa abantu baKhe abakhethiweyo. Kunalokho, seqele ngaphandle kwalokhu, ngaphandle kweBhayibheli, nangaphandle kwemingcele yezigaba ezintathu zomsebenzi uNkulunkulu awenzayo kubantu bakhe abakhethiweyo ukuxoxa ngoNkulunkulu ngokwaKhe. Ngakho uma uzwa le ngxenye yenkulumo yaMi, ungakhawulisi ulwazi lwakho ngoNkulunkulu eBhayibhelini nasezigabeni ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu. Kunalokho, nifanele nigcine umbono wenu uvulekile futhi nibone izenzo zikaNkulunkulu nalokho anakho nayikho kuzo zonke izinto, kanye nendlela uNkulunkulu abusa futhi alawule ngayo izinto zonke. Ngale ndlela nangokwalesi sisekelo, ungabona indlela uNkulunkulu enza ngayo zonke izinto. Lokhu kwenza isintu siqonde ukuthi uNkulunkulu ungumthombo wangempela wokuphila kwazo zonke izinto nokuthi nguYe ngempela uNkulunkulu uqobo lwaKhe. Okungukuthi, ungubani uNkulunkulu, isikhundla negunya nakho konke okwaKhe akuqondisiwe nje kulabo abamlandelayo manje—okusho ukuthi akuqondisiwe kinina bantu—kodwa kuzo zonke izinto. Khona-ke yini ehlanganisiwe kuzo zonke izinto? Okuhlanganisiwe kuzo zonke izinto kubanzi kakhulu. Ngisebenzisa elithi “zonke izinto” ukuchaza ububanzi bokusebenza komthetho kaNkulunkulu phezu kwazo zonke izinto ngoba ngifuna ukunitshela ukuthi izinto ezibuswa uNkulunkulu akuzona nje lezo ongazibona ngamehlo akho, kodwa zihlanganisa nezwe elibonakalayo bonke abantu abangalibona, kanye nelinye izwe elingebonwe ngamehlo enyama ngaphandle kwezwe elibonakalayo, futhi phezu kwalokho zihlanganisa umkhathi namaplanethi angaphandle kwalapha lakunesintu khona manje. Lokho kuhlanganisa ukubusa kukaNkulunkulu phezu kwazo zonke izinto, nomqondo wokuthi uNkulunkulu ubusa phezu kwazo zonke izinto. Okuhlanganisa ukubusa kukaNkulunkulu phezu kwazo zonke izinto kubanzi kakhulu. Nina-ke, okufanele nikuqonde, nokufanele nikubone, nezinto okufanele nithole ulwazi ngazo—lezi yilezo zinto omunye nomunye wenu ohlezi lapha adinga nafanele ukuziqonda, azibone, futhi acacelwe yizo. Ngisho nakuba okuhlanganiswe “yizo zonke izinto” kubanzi kakhulu, angeke nginitshele ngokuhlanganisiwe eningeke nikubone nhlobo noma eningeke nize nithintane nakho. Ngizonitshela kuphela ngalokho abantu abangathintana nakho, abangakuqonda, nabangakuzwisisa, ukuze wonke umuntu ezozwa incazelo yeqiniso yebinzana elithi “UNkulunkulu ungumthombo wokuphila kwazo zonke izinto.” Ngaleyo ndlela, noma yini enginitshela yona angeke ibe ngamazwi ayize. Esikhathini esidlule, ngasebenzisa izindlela zokuxoxa indaba ukunikeza umqondo olula wesihloko esithi “UNkulunkulu ungumthombo wokuphila kwazo zonke izinto,” ukuze ube nokuqonda okuyisisekelo kwendlela uNkulunkulu enza ngayo zonke izinto. Yini inhloso yokugxilisa lo mqondo oyisisekelo kinina? Ukunazisa ukuthi, ngaphandle kweBhayibheli nezigaba ezintathu zomsebenzi waKhe, uNkulunkulu ubuye enze umsebenzi ongaphezu kwalowo abantu abangawuboni noma bathintane nawo. Umsebenzi onjalo wenziwe nguNkulunkulu ngokwaKhe. Uma ngabe uNkulunkulu ubeholela phambili nje kuphela abantu baKhe abakhethiweyo, ngaphandle kwalo msebenzi ongaphandle komsebenzi wokulawula kwaKhe, khona-ke bekuzoba nzima kakhulu kulaba bantu, kuhlanganise nani nonke, ukuqhubeka niye phambili, futhi laba bantu nalo mhlaba angeke ukwazi ukuqhubeka uthuthuka. Yilokho ukubaluleka kwebinzana elithi “UNkulunkulu ungumthombo wokuphila kwazo zonke izinto” engikhuluma ngalo kini namuhla.

1. Indawo Yokuphila Eyisisekelo uNkulunkulu Ayenzela Isintu

Sixoxe ngezihloko eziningi nokuqukethwe yibinzana elithi “UNkulunkulu ungumthombo wokuphila kwazo zonke izinto,” kodwa niyazi yini ezinhliziyweni zenu ukuthi yiziphi izinto uNkulunkulu azinika isintu ngaphandle kokuninika izwi laKhe nokwenza usebenzisa wokujezisa nokwahlulela kwaKhe kinina? Abanye abantu bangathi, “uNkulunkulu unginikeza umusa nezibusiso, futhi uyangisola, angiduduze, anginakekele futhi angivikele ngayo yonke indlela okungenzeka ngayo.” Abanye bazothi, “uNkulunkulu unginikeza ukudla nokuphuzwayo nsuku zonke,” ngenkathi abanye bethi nje, “uNkulunkulu unginikeza konke.” Mayelana nalezi zinto abantu abangahlangabezana nazo empilweni yabo yemihla ngemihla, kungenzeka nonke nibe nezimpendulo zokwenzeka ekuphileni kwenu kwangempela. UNkulunkulu unikeza umuntu ngamunye izinto eziningi, nakuba lokhu esixoxa ngakho lapha kungagcini nje ezintweni eziyizidingo zabantu zansuku zonke, kodwa kuvumela omunye nomunye wenu ukuba abheke ngale kwalokho. Ngokombono obanzi, njengoba uNkulunkulu engumthombo wokuphila kwazo zonke izinto, ukugcina kanjani ukuphila kwazo zonke izinto? Ukuze zonke izinto ziqhubeke zibe khona, yini uNkulunkulu ayifaka ezintweni zonke ukulondoloza ubukhona bazo nokuthi zigcine imithetho yobukhona bazo? Lelo iphuzu elisemqoka lalokho esixoxa ngakho namuhla. Ingabe niyakuqonda engikushilo? Ningahambisana yini naMi ngendlela engishesha ngayo uma ngikhuluma? (Yebo.) Njengoba senginesiqiniseko sokuthi nilalele, ngizoqhubeka. Lesi sihloko singaba ngesingajwayelekile impela kinina, kodwa angeke ngikhulume nganoma yiziphi izimfundiso ezinkulu kakhulu. Ngizozama ukunenza ukuba nonke niqonde ngemva kokulalela. Anidingi ukuzizwa ninomthwalo—konke okufanele nikwenze ukulalelisisa. Kepha, ngisafanele ukusigcizelela kakhudlwana: Yisiphi lesi sihloko engikhuluma ngaso? Ngitsheleni. (UNkulunkulu ungumthombo wokuphila kwazo zonke izinto.) Manje uNkulunkulu uzenza kanjani zonke izinto? Yini uNkulunkulu ayinika zonke izinto? Kungani kungathiwa “uNkulunkulu ungumthombo wokuphila kwazo zonke izinto”? Unayo yini noma yimiphi imibono nemicabango ngalokhu? Kubonakala sengathi lesi sihloko engikhuluma ngaso siveza ukungabi nalutho ezinhliziyweni nasezingqondweni zenu. Kodwa ngethemba ukuba nizohlanganisa isihloko nezinto engizokhuluma ngazo nezenzo zikaNkulunkulu, hhayi ukuzixhumanisa nanoma yiluphi olunye ulwazi noma nizihlanganise nanoma yimaphi amasiko noma ucwaningo lwabantu. Ngikhuluma ngoNkulunkulu kuphela nangoNkulunkulu uqobo lwaKhe. Lowo umbono waMi kinina. Ingabe niyaqonda? (Yebo.)

UNkulunkulu unikeze isintu izinto eziningi. Ngizoqala ngokukhuluma ngalokho abantu abangakubona, okusho ukuthi, lokho abangakuzwa. Lezi yizinto abantu abangaziqonda ngaphakathi nabangazamukela. Ngakho ekuqaleni masiqale ngezwe elibonakalayo ukuxoxa ngalokho uNkulunkulu akunike isintu.

(1) Umoya

Okokuqala, uNkulunkulu wadala umoya ukuze abantu baphefumule. Akuwona yini lo “moya” umoya wokuphila kwansuku zonke lowo abantu abahlala njalo benawo? Ingabe lo moya awuyona into abantu abathembele kuyo sonke isikhathi, ngisho noma belele? Umoya lowo uNkulunkulu awudalile ubaluleke kakhulu esintwini: Uyingxenye ebalulekile yawo wonke umphefumulo wabo nasekuphileni ngokwakho. Le nto, eniyizwa kuphela kodwa ningayiboni, kwakuyisipho sokuqala sikaNkulunkulu kuzo zonke izinto. Ngemva kokudala umoya, ingabe uNkulunkulu wavele wayekela nje? Kukhona izingxenye zalokhu ezingenakucatshangwa ngabantu. Esewudalile umoya, isisindo sangempela nenani lomoya bekufanele ufanelane ngqo nesintu ukuze siphile. Mayelana nesisindo, okokuqala kunendaba yomoya-mpilo. Lo umbuzo wesayensi yemvelo. Wayecabangani uNkulunkulu ngenkathi enza umoya? Kungani uNkulunkulu enza umoya, kanti kwabe kuyini isizathu saKhe? Abantu badinga umoya, futhi badinga ukuphefumula. Okokuqala, isisindo somoya kufanele silingane namaphaphu omuntu. Ingabe ukhona osaziyo isisindo somoya? Lokhu akuyona into abantu abadinga ukuyazi; asikho isidingo sokwazi lokhu. Ukuba nje nomqondo ovamile kulungile—asisidingi isibalo esinembayo mayelana nesisindo somoya. Okokuqala, uNkulunkulu wenze umoya waba nesisindo esizofanelana kakhulu namaphaphu abantu ukuba baphefumule—uvumelane nokuphefumula kwabantu. Okuwukuthi, lapho udonswa, umoya unesisindo esingawulimazi umzimba. Lokhu iyona nhloso ngesisindo somoya. Okokuqala, izinga lomoya alinawo ushevu ebantwini ngakho-ke angeke uwalimaze amaphaphu nomzimba. Kwakufanele uNkulunkulu akucabangele konke lokhu. Kwakufanele uNkulunkulu akucabangele ukuthi umoya ophefumulwa ngabantu kufanele ungene futhi uphume kahle, futhi, ngemva kokuba usungenile, izinga nenani lomoya kufanele kube ukuthi igazi nalo njengomoya ongcolile emaphashini nasemzimbeni umuncwe kahle, nokuthi futhi umoya awufanele ube nezingxenye ezinoshevu. Mayelana nalawa mazinga amabili, angithandi ukunifunza ngolwazi oluningi, kodwa kunalokho ukumane nginazise ukuthi uNkulunkulu ubenenqubo yomcabango othile engqondweni ngenkathi edala into ngayinye—ngokuseqophelweni eliphezulu. Inani lothuli olusemoyeni, inani lothuli, isihlabathi nokungcola emhlabeni, kanye nothuli oluvela esibhakabhakeni, uNkulunkulu wayenecebo lalezi zinto futhi—indlela yokususa noma yokulungisa lezi zinto. Ngenkathi kunothuli, uNkulunkulu wenze ukuba uthuli lungalimazi umzimba nokuphefumula komuntu, nokuthi izingcezwana zothuli zingaba nesilinganiso esingeke saba yingozi emzimbeni. Ingabe ukudala kukaNkulunkulu umoya akumangazi? (Yebo.) Ingabe kwakulula njengokumane uphefumlele umoya emlonyeniwaKhe? (Cha.) Ngisho nasekudaleni kwaKhe izinto ezilula kakhulu, imfihlo kaNkulunkulu, ingqondo yaKhe, imicabango yaKhe, nokuhlakanipha kwaKhe konke kuyabonakala. Ingabe uNkulunkulu ungokoqobo? (Yebo.) Okungukuthi, ngisho nasekudaleni into elula, uNkulunkulu ubecabanga ngesintu. Okokuqala, umoya ophefumulwa ngabantu uhlanzekile, awunabuthi futhi ulungele ukuphefumulwa abantu kanti awubalimazi abantu, nesisindo sihlelelwe ukuphefumulwa ngabantu. Lo moya abantu abawufakayo nabawukhiphayo ubalulekile emizimbeni nasenyameni yabo. Ngakho abantu bangaphefumula ngokukhululeka, ngaphandle kwengcindezi noma ukukhathazeka. Bangaphefumula ngokujwayelekile. Umoya yilokho okudalwe nguNkulunkulu ekuqaleni futhi ubalulekile ekuphefumuleni kwabantu.

(2) Amazinga okushisa nokubanda

Into yesibili amazinga okushisa nokubanda. Wonke umuntu uyazi ukuthi ayini amazinga okushisa nokubanda. Amazinga okushisa nokubanda yinto leyo indawo efanele ukuphila abantu okumele ibe nayo. Uma amazinga okushisa ephezulu kakhulu, ake sithi uma amazinga okushisa engaphezulu kwama-degrees Celsius angama-40, lokho kusho ukuthi kuzoba kubi kakhulu ngabantu ukuphila lapho. Abengeke yini anciphe kakhulu? Yini engenzeka uma amazinga okushisa ephansi kakhulu, efika kuma-degrees Celsius angaphansi kwezinga-qhwa elingama-40? Abantu bebengeke bakwazi ukuwamela. Ngakho-ke, uNkulunkulu wayecophelela kakhulu ekubekeni lawa mazinga okushisa nokubanda. Amazinga okushisa lawo umzimba womuntu ongamelana nawo yilawo angaphansi kwama-degrees Celsius angama-30 ukufinyelela kwangama-40. Lawa amazinga okushisa nokubanda ayisisekelo kusukela enyakatho kuye eningizimu. Ezindaweni ezibandayo, amazinga okushisa nokubanda angafika cishe kuma-degrees Celsius angaphansi kwezinga-qhwa elingama-50. Indawo enjalo akuyona indawo uNkulunkulu avumela abantu ukuba bahlale kuyo. Kungani kunezindawo ezibanda kangako? Kulokhu kunokuhlakanipha nezinhloso zikaNkulunkulu. Akanivumeli ukuba nisondele eduze kwalezo zindawo. UNkulunkulu uyazivikela izindawo ezishisa kakhulu nezibanda kakhulu, ngokuthi angavumeli abantu bahlale lapho. Akuyona indawo yokuhlala isintu. Kungani avumela izindawo ezinjalo ukuba zibe khona emhlabeni? Uma uNkulunkulu ubengeke avumele abantu ukuhlala lapho noma babe khona lapho, manje kungani uNkulunkulu ezidalile? Kulokhu kunokuhlakanipha kukaNkulunkulu. Kusho ukuthi, amazinga okushisa ayisisekelo endawo yokuphila abantu alungiswe ngokufanele nguNkulunkulu. Kunomthetho futhi lapha. UNkulunkulu udale ezinye izinto ukuthi zikwazi ukumelana namazinga okushisa nokubanda anjalo, ukulawula la mazinga okushisa nokubanda. Yiziphi izinto ezisetshenziswayo ukugcina la mazinga okushisa nokubanda? Okokuqala, ilanga lingalethela abantu ukufudumala, kodwa abantu angeke bakwazi ukulimela uma lifudumele kakhulu. Ingabe kukhona into emhlabeni engasondela kakhulu elangeni? (Cha.) Kungani kungenjalo? Lishisa kakhulu. Kuzoncibilika. Ngakho-ke, uNkulunkulu ubuye wenza isilinganiso esithile sebanga lelanga eliqhelile kubantu. UNkulunkulu unendinganiso yaleli banga. Kukhona futhi nendawo engasekugcineni komhlaba ngaseNingizimu nangaseNyakatho. Kunani endaweni engasekugcineni komhlaba ngaseNingizimu naseNyakatho? Yiqhwa kuphela. Ingabe isintu singahlala eqhweni? Ingabe ikulungele ukuhlalwa ngabantu? (Cha.) Cha, ngakho angeke niye lapho. Njengoba ningayi lapho ezindaweni ezingasekugcineni komhlaba ngaseNingizimu nangaseNyakatho, amaqhwa azolondolozeka, futhi azokwazi ukudlala indima yawo, yokulawula amazinga okushisa nokubanda. Niyathola? Uma ngabe akukho zindawo ezingasekugcineni komhlaba ngaseNingizimu nangaseNyakatho futhi ilanga lihlala njalo likhanyise umhlaba, bonke abantu emhlabeni bangafa ukushisa. Ingabe uNkulunkulu usebenzisa nje lezi zinto ezimbili ukulawula amazinga okushisa nokubanda? Cha, akasebenzisi nje lezi zinto ezimbili ukulawula amazinga okushisa nokubanda afanele ukuphila kwabantu. Kukhona nezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo, ezinjengotshani esigangeni, izinhlobo ezahlukene zezihlahla nazo zonke izinhlobo zezitshalo emahlathini. Zidonsa ukushisa kwelanga futhi zihlanganise ukufudumala kwamandla elanga ukulawula amazinga okushisa nokubanda abantu abahlala kuwona. Kukhona nemithombo yamanzi, njengemifula namachibi. Indawo yemifula namachibi akuyona into enganqunywa nayinoma ngubani. Ingabe ukhona ongalawula ukuthi angakanani amanzi asemhlabeni, lapho amanzi agelezela khona, indlela agelezela kuyo, umthamo wamanzi, noma isivinini agijima ngaso? Akekho ongawalawula. UNkulunkulu kuphela owaziyo. Le mithombo eyehlukene yamanzi, kuhlanganise namanzi angaphansi komhlaba nemifula namachibi angaphezu komhlaba lawo abantu abangawabona, angalawula amazinga okushisa nokubanda alapho abantu bahlala khona. Ngaphandle kwalokho, kunezinhlobo eziningi zokwakheka kokuma kwezwe, njengezintaba, amathafa, izigodi namaxhaphozi. Izindawo nobukhulu balokhu kwakheka kokuma kwezwe okwahlukene konke kungakwazi ukulawula amazinga okushisa nokubanda. Ngokwesibonelo, uma intaba inobubanzi bamakhilomitha ayi-100, la makhilomitha ayi-100 azoba nomthelela wamakhilomitha ayi-100. Ukuthi zingaki nje izintaba eziwukhahlamba ezinjalo nezigodi uNkulunkulu azidalile emhlabeni, lokhu yinto uNkulunkulu ayicabangisisile. Ngamanye amazwi, kukho konke okukhona okudalwe nguNkulunkulu kunenjongo ethile, kanti futhi kuqukethe ukuhlakanipha namasu kaNkulunkulu. Ake senze isibonelo, amahlathi nazo zonke izinhlobo zezimila—indawo kanye nobukhulu bendawo lapho zikhula khona angeke kulawulwe umuntu, noma umuntu abe nezwi lokugcina kulezi zinto. Ukuthi zimunca amanzi angakanani, ukuthi zidonsa amandla angakanani okushisa elangeni nakho kungelawulwe yinoma yimuphi umuntu. Zonke lezi zinto zisendaweni lapho zahlelwa khona uNkulunkulu ngenkathi edala zonke izinto.

Kungenxa yokuhlela kungokucophelela, ukucabanga, nangamalungiselelo kaNkulunkulu kuphela kuzo zonke izinto umuntu angahlala endaweni enamazinga afanele kangaka okushisa nokubanda. Ngakho-ke, yonke into umuntu ayibonayo ngamehlo akhe, njengelanga, noma izindawo ezingasekugcineni komhlaba ngaseNingizimu nangaseNyakatho abantu abahlala bezwa ngazo, kanye nezinto ezahlukene eziphila ngaphezulu nangaphansi komhlaba kanye nasemanzini, nezindawo zamahlathi nezinye izinhlobo zezimila, nemithombo yamanzi, izinhlobonhlobo zamachibi, ubungako bamanzi asolwandle namanzi ahlanzekile akhona, kanye nezindawo zokuma kwezwe ezahlukene—uNkulunkulu usebenzisa lezi zinto ukugcina amazinga okushisa nokubanda afanele ukuze abantu baphile. Lokhu kungokwempela. Kungenxa yokucabangela kukaNkulunkulu kuphela ukuthi umuntu angaphila endaweni enalawo mazinga okushisa nokubanda afanele. Angeke kubande kakhulu noma kushise kakhulu: Izindawo ezishisa kakhulu lapho amazinga okushisa edlula lokho umzimba womuntu ongakumela azilungiselelwe nina uNkulunkulu. Izindawo ezibanda kakhulu lapho amazinga okushisa nokubanda ephansi kakhulu; izindawo, lapho kungathi abantu uma befika khona, zibenze babe yiqhwa emizuzwini nje embalwa baze bangakwazi nokukhuluma, ubuchopho babo bungaba yiqhwa, ngeke bakwazi ukucabanga futhi bangaphelelwa umoya masinyane—izindawo ezinjalo azilungiselelwanga isintu nguNkulunkulu. Noma ngabe yiluphi ucwaningo abantu abafuna ukulwenza, noma ngabe bafuna ukuqamba kabusha noma bafuna ukuveza imikhawulo ethize—noma ngabe yini abantu abayicabangayo, angeke bakwazi ukweqa imikhawulo yalokho umzimba womuntu omiselwe ukukumela. Angeke bakwazi ukususa le mikhawulo uNkulunkulu ayidalele umuntu. Njengoba uNkulunkulu adala abantu, uNkulunkulu wazi kangcono ukuthi yimaphi amazinga okushisa umzimba womuntu ongamelana nawo. Ingabe abantu ngokwabo bayazi? (Cha.) Kungani uthi abantu abazi? Yiziphi izinto eziwubuwula ezenziwe ngabantu? Akuzange yini kube khona idlanzana labantu abahlala befuna ukuya ezindaweni ezingasekugcineni komhlaba ngaseNyakatho nangaseNingizimu? Bahlala befuna ukuya lapho ukuyothatha umhlaba, ukuze bezozinza futhi bawuthuthukise. Ingabe lokhu akusona yini isenzo sokuzibulala? (Yebo.) Ake sithi nizicwaninge kahle lezi zindawo ezingasekugcineni komhlaba ngaseNingizimu nangaseNyakatho. Kodwa noma ungawamela amazinga anjalo okushisa nokubanda, ingabe ukuguqula indawo okuhlalwa nokuphilwa kuyona ezindaweni ezingasekugcineni komhlaba ngaseNingizimu nangaseNyakatho kungaba usizo kumuntu ngandlela thize? Ungajabula yini uma lonke iqhwa ezindaweni ezingasekugcineni komhlaba ngaseNingizimu nangaseNyakatho lingancibilika? Lokhu akukholakali. Isenzo esingenangqondo. Isintu sinendawo esingaphila kuyona, kodwa angeke bahlale lapha nje ngokuthula nangenhliziyo emhlophe, futhi kungafanela ukuthi baye lapho bangeke baphile khona. Kungani kunjalo? Badiniwe ukuhlala kula mazinga okushisa nokubanda afanele. Bajabulela izibusiso eziningi. Ngaphandle kwalokhu, le ndawo ejwayelekile yokuhlala yonakaliswe impela yisintu, bangavele nje baye endaweni esekugcineni komhlaba eseNingizimu neseNyakatho ukudala omunye umonakalo noma ukuzibandakanya kwesinye “isenzo,” ukuze babe “amavulandlela” athize. Ingabe akubona ubuwula lobu? Ngaphansi kobuholi bukakhokho waso uSathane, lesi sintu siyaqhubeka nokwenza izinto ezingenangqondo enye emva kwenye, ngokungakhathali nangokunganakile sibhubhisa ikhaya elihle uNkulunkulu alidalele isintu. Lokhu yilokho okwenziwe uSathane. Ngaphezu kwalokho, lapho bebona ukuthi ukuphila kwesintu emhlabeni kusengozini encane, abantu abaningana bafuna ukuthola izindlela zokuyohlala enyangeni, ukuthola indlela yokuya beyobona ukuthi bangahlala yini lapho. Ekugcineni, yini engekho lapho? (Umoya-mpilo.) Ingabe abantu bangaphila ngaphandle komoya-mpilo? (Cha.) Njengoba inyanga ingenawo umoya-mpilo, akuyona indawo abantu abangahlala kuyo, kodwa abantu balokhu befuna ukuya lapho. kuyini lokhu? (Ukuzibulala nokuzibizela ingozi.) Ukuzibulala, angithi? Indawo engenawo umoya, futhi namazinga okushisa nokubanda awafanele ukuphila komuntu, ngakho ayilungiselelwanga abantu nguNkulunkulu.

Amazinga okushisa nokubanda esikhulume ngawo yilokho abantu abangahlangabezana nakho empilweni yabo yansuku zonke. “Isimo sezulu sihle impela namuhla, ama-degrees Celsius angama-23. Isimo sezulu sihle, isibhakabhaka sicwebile, nomoya uyaqabula. Phefumula umoya omusha. Ilanga liyakhanya. Zelule ngaphansi kokukhanya kwelanga. Ngisesimweni esihle!” Noma “Isimo sezulu sanamuhla sibanda kakhulu. Uma ukhiphela izandla zakho ngaphandle zizoba yiqhwa masinyane. Kuyabanda kakhulu, ngakho ungahlali ngaphandle isikhathi eside. Shesha ubuye, ungabandi kakhulu!” Amazinga okushisa nokubanda yinto engezwiwa yiyo yonke imizimba yabantu, kodwa akekho ocabanga ukuthi la mazinga okushisa nokubanda aba khona kanjani, noma ubani ophethe nolawula la mazinga okushisa nokubanda afanele ukuphila kwabantu. Yilokhu esesizokwazi manje. Ingabe kukhona ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kulokhu? Ukhona yini umsebenzi kaNkulunkulu kulokhu? (Yebo.) Uma sicabanga ukuthi uNkulunkulu udale indawo yokuhlala namazinga okushisa nokubanda okufanele ukuphila kwabantu, akuyona yini enye yezindlela leyo uNkulunkulu enza ngayo zonke izinto? Yiyona ngempela. Lokhu kukhombisa ukuthi ukwenza nokuphatha izinto zonke kukaNkulunkulu kwenzeka ngeqiniso!

(3) Umsindo

Into yesithathu umsindo. Lokhu okunye okufanele ukuthi indawo ejwayelekile ehlala abantu ibe nakho. Umsindo waba khona ngenkathi uNkulunkulu edala zonke izinto. UNkulunkulu wawenza kahle kakhulu ngaleso sikhathi. Lokhu yinto ebaluleke kakhulu kuNkulunkulu nasekuphileni kwabantu futhi. Ukube uNkulunkulu akazange ayiphathe kahle le ndaba yomsindo, yayizoba ingqinamba enkulu ekuphileni kwabantu. Lokhu kusho ukuthi yayizoba nomthelela obalulekile emzimbeni nasempilweni yomuntu, kangangokuthi isintu besingeke sikwazi ukuphila endaweni enjalo. Kungaphinde futhi kushiwo ukuthi zonke izinto eziphilayo angeke zikwazi ukuphila endaweni enjalo. Ngakho iyini le nto? Umsindo. UNkulunkulu udale zonke izinto, futhi ukuphila kwazo zonke izinto kusezandleni zikaNkulunkulu. Emehlweni kaNkulunkulu, zonke izinto ziyanyakaza futhi ziyaphila. UNkulunkulu udale zonke izinto, kanti ukuba khona kwento ngayinye kubalulekile futhi kunenjongo. Okusho ukuthi, zonke zinesidingo sokuba khona. Nokho, phakathi kwazo zonke izinto ezidalwe nguNkulunkulu, into ngayinye iyaphila; njengoba zonke ziphila futhi zinyakaza, zizoveza imisindo ngokwemvelo. Ngokwesibonelo, umhlaba uyaphenduka zonke izikhathi, ilanga liyaphenduka zonke izikhathi, futhi nenyanga nayo iyaphenduka zonke izikhathi. Imisindo yenzeka ngazo zonke izikhathi ekuphileni nasekunyakazeni kwazo zonke izinto. Izinto emhlabeni nazo ziyanda, zithuthuke futhi zinyakaze zonke izikhathi. Ngokwesibonelo, izisekelo zezintaba ziyanyakaza futhi zigudluke, ngenkathi zonke izinto eziphila ekujuleni kwezilwandle zinyakaza futhi zibhukuda zonke. Lezi zinto eziphilayo, zonke izinto emehlweni kaNkulunkulu, zonke zinyakaza zikhathi zonke, ngokujwayelekile futhi njalo. Ngakho kulethani ukwandiswa, ukuthuthukiswa nokunyakaza okusheshayo kwalezi zinto? Imisindo enamandla. Ngaphandle kwasemhlabeni, zonke izinhlobo zamaplanethi nazo zinyakaza zikhathi zonke, kanti izinto eziphilayo nokuphilayo kula maplanethi nakho kuyanda, kuyathuthuka futhi kunyakaza zikhathi zonke. Kusho ukuthi, zonke izinto eziphilayo nezingenakho ukuphila zilokhu ziqhubekela phambili emehlweni kaNkulunkulu, futhi uma zonke izinhlobo zezinto eziphilayo zinyakaza futhi ngesikhathi esifanayo zenza nemisindo. UNkulunkulu futhi usebenzile ngale misindo. Kungani? Nifanele ukukwazi lokhu, akunjalo? Uma usondela ebhanoyini, umsindo wokuduma kwebhanoyi uzokwenzani kuwena? (Izindlebe zizovaleka.) Ingabe ungalimaza ukuzwa kwabantu? Ingabe izinhliziyo zabo zingakwazi ukuwumela? (Cha.) Abanezinhliziyo ezibuthakathaka angeke bakwazi ukuwumela. Kunjalo, ngisho nalabo abanezinhliziyo eziqinile angeke bakwazi ukuwumela uma uqhubeka isikhathi eside. Okusho ukuthi, umthelela womsindo emzimbeni womuntu, noma ngabe kusezindlebeni noma enhliziyweni, ubaluleke kakhulu komunye nomunye umuntu, kanti imisindo ephezulu kakhulu izolimaza abantu. Ngakho-ke, uma uNkulunkulu ayedala zonke izinto nangemuva kokuba ziqale ukusebenza ngokujwayelekile, uNkulunkulu wafaka le misindo—imisindo yazo zonke izinto ezinyakazayo—ngokulawulwa ngendlela efanele. Lokhu kungenye yezinto ezidingekayo uNkulunkulu azicabangela ngenkathi edala indawo yokuhlala isintu.

Okokuqala, ukuphakama komkhathi ukusuka emhlabeni kuzoqeda futhi kuvimbele imisindo. Futhi, ubungako bezindawo eziphakathi komhlaba, okusho ukuthi, ubungakho bomhlaba ongenalutho, kuzolawula futhi kube nomthelela emsindweni. Bese kuba nokuhlangana kwezindawo zokuma kwezwe ezinhlobonhlobo, okuzoba nomthelela futhi nasemsindweni. Okusho ukuthi, uNkulunkulu usebenzisa izindlela ezithize ukususa imisindo ethile, ukuze abantu baphile endaweni lapho izindlebe nezinhliziyo zabo zingamelana nayo. Kungenjalo imisindo izoletha ingqinamba enkulu ekuphileni kwesintu, futhi izoletha inkathazo enkulu ezimpilweni zabo. Le yinkinga enkulu. Lokho kusho ukuthi, uNkulunkulu wayeqikelela ekudaleni kwaKhe umhlaba, umkhathi nezindawo zokuma kweze ezinhlobonhlobo okuhlalwa kuzona ezweni. Ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kukhona kukho konke lokhu. Ukuthi isintu siqonde lokhu akudingi imininingwane eminingi. Okufanele bakwazi nje ukuthi isenzo sikaNkulunkulu sikhona lapho. Ukudala kukaNkulunkulu zonke izinto bekwenzelwe ngempela ukuba isintu siphile. Manje ngitshele, ingabe umsebenzi kaNkulunkulu wokulawula umsindo ubuyisidingo? Ungasizwa isidingo sikaNkulunkulu ekwenzeni lokhu? Umsebenzi owenziwe uNkulunkulu wawulawula kahle kakhulu umsindo. Wenze lo msebenzi ukuze agcine indawo okuphila kuyo isintu nezimpilo zaso ezijwayelekile. Ingabe lo msebenzi ubunesidingo? (Yebo.) Uma lo msebenzi ubudingeka, ngakho-ke ngokwalombono, kungashiwo ukuthi uNkulunkulu usebenzise indlela enjalo ukwenza zonke izinto? UNkulunkulu wenza isintu futhi wadala indawo yokuphila ezothile, ukuze imizimba yesintu ikwazi ukuhlala kahle endaweni enjalo yokuhlala, nokuthi isintu singabi nanoma yikuphi ukuphazamiseka futhi sikwazi ukuba siphile khona kahle. Ingabe lokhu akuyona enye yezindlela uNkulunkulu enza ngazo isintu? (Yebo.) Ingabe le nto eyenziwe nguNkulunkulu yayibaluleke kakhulu? (Yebo.) Yayidingeka kakhulu. Manje nikubonga kanjani lokhu? Yize ningeke nizwe ukuthi lokhu bekuyisenzo sikaNkulunkulu, noma nazi ukuthi wakwenza kanjani ngaleso sikhathi, ingabe nisasizwa isidingo sokuba uNkulunkulu enze le nto? Niyakuzwa yini ukuhlakanipha kukaNkulunkulu noma ukunakekela nokucabanga akwenza kulokhu? (Yebo.) Ukukwazi ukuzwa lokhu nje kulungile. Kwanele. Ziningi izinto uNkulunkulu azenzile phakathi kwazo zonke izinto abantu abangeke bazizwe nokunzima kubona ukuthi bazibone. Inhloso yaMi yokuthi ngikusho lapha ukuninikeza ulwazi oluthile ngezenzo zikaNkulunkulu ukuze nazi uNkulunkulu. Le mikhondo inganenza ukuba nazi futhi niqonde izenzo zikaNkulunkulu kangcono.

(4) Ukukhanya

Into yesine ehlobene namehlo abantu—ukukhanya. Lokhu kubalulekile. Uma ubona ukukhanya okuxhophayo, bese ukuxhopha kwalokhu kukhanya kufika ezingeni elithile, amehlo akho ngeke abone. Vele, amehlo abantu amehlo enyama. Awakavikeleki ekulimaleni. Ingabe ukhona ongagqolozela ilanga? (Cha.) Ingabe ukhona oke wazama? Abanye abantu bake bazama. Ungakwazi ukulibuka ngezibuko zelanga, akunjalo? Lokho kudinga usizo lwezinsiza noma amathuluzi. Ngaphandle kwezinsiza noma amathuluzi, amehlo abantu enyama angeke alokothe abheke ngqo ilanga. Abantu abanalo leli khono. UNkulunkulu wadala ilanga ukuba lilethe ukukhanya esintwini kodwa wabuye wakulawula lokhu kukhanya. UNkulunkulu akazange ayeke ilanga nje futhi alizibe ngemva kokulidala. “Ubani onendaba nokuthi amehlo abantu angamelana nalo!” UNkulunkulu akenzi izinto kanjalo. Wenza izinto ngokucophelela futhi abheke zonke izinto. UNkulunkulu uphe isintu amehlo ukuze sibone, kodwa uNkulunkulu ubuye walungisa uhlelo lokukhanya abangabona phansi kwakho. Angeke kwenzeke uma kungekho kukhanya okwanele. Uma kumnyama kangangokuba abantu bangaboni izandla zabo phambi kwabo, amehlo abo azolahlekelwa ukusebenza kwawo angabi namsebenzi. Amehlo abantu angeke akwazi ukumelana nezindawo ezikhanya kakhulu, futhi akukho abakwazi ukukubona. Ngakho endaweni yokuhlala isintu, uNkulunkulu ubanikeze isilinganiso sokukhanya esanele amehlo abantu. Loku kukhanya angeke kulimaze noma kone amehlo abantu. Ngaphezu kwalokho angeke kwenze amehlo abantu alahlekelwe ukusebenza kwawo, futhi kungaqinisekisa ukuthi amehlo abantu angabona kahle konke abafanele ukukubona. Yingakho uNkulunkulu ebeke inani lamafu elanele ukuzungeza ilanga nomhlaba nesisindo somoya esikwazi ukusefa ukukhanya okungalimaza amehlo noma isikhumba sabantu. Lokhu kuyahlobana. Ngaphezu kwalokho, umbala womhlaba odalwe uNkulunkulu nawo ukhombisa ukukhanya kwelanga nazo zonke izinhlobo zokukhanya futhi kususe leyo ngxenye yokukhazimula kokukhaya okwenza amehlo abantu angakhululeki. Ngaleyo ndlela, abantu abadingi ukuhlala befake izibuko zamehlo ezimnyama ukuze bakwazi ukuhamba ngaphandle baqhubeke nezimpilo zabo. Ngaphansi kwezimo ezivamile, amehlo abantu angabona izinto endaweni yabo yokubona bangaphazanyiswa ukukhanya. Lokho kusho ukuthi lokhu kukhanya angeke kuhlabe kakhulu noma kube luvindi kakhulu: uma ngabe kuluvindi, amehlo abantu azolimala futhi angeke bakwazi ukuwasebenzisa isikhathi eside ngaphambi kokuba amehlo abo ayeke ukusebenza; uma ngabe kukhanya kakhulu amehlo abantu angeke akwazi ukukumela, futhi amehlo abo angeke asebenze phakathi kweminyaka engama-30 ukuya kwengama–40 noma engama-40 ukuya kwengama-50. Okusho ukuthi, lokhu kukhanya kulungele amehlo omuntu ukuba abone, futhi ukulimala okulethwe emehlweni omuntu ukukhanya kwehliswa nguNkulunkulu ngezindlela ezahlukene kungakhathaliseki noma ukukhanya kuletha usizo noma izingozi emehlweni abantu, kwanele ukuvumela amehlo abantu ukuba asebenze kuze kube sekugcineni kwempilo yabo. Akunjalo? (Yebo.) Ingabe uNkulunkulu akakucabangisisanga kahle? Kodwa uma uSathane, udeveli, enza izinto, akazicabangi lezi zinto. Akanandaba nhlobo noma ngabe into izolimaza abantu. Wenze izinto eziningi ukulimaza indawo, futhi abantu sebekubonile okunye kwakho. Ukukhanya kukhanya kakhulu noma kube luvindi kakhulu—akukhathali nhlobo ngemizwa yesintu.

UNkulunkulu wenze lezi zinto kuzo zonke izingxenye zomzimba womuntu—ukubona, ukuzwa, ukunambitha, ukuphefumula, imizwa … ukukhulisa ukuvumelana nokuphila kwesintu ukuze siphile—ukuphila okuvamile nokuqhubeka nokuphila. Indawo enjalo yokuphila edalwe uNkulunkulu iyindawo yokuphila efaneleke kakhulu futhi esiza ukuphila kwesintu. Abanye bangacabanga ukuthi lokhu akukuningi nokuthi kuvame nje kakhulu. Imisindo, ukukhanya, nomoya izinto abantu abazizwa bezalwe nazo, izinto abangazijabulela kusukela bezalwa. Kodwa lokho uNkulunkulu akwenzile ngemuva kokujabulela kwenu lezi zinto yinto okufanele niyazi futhi niyiqonde. Kungakhathaliseki ukuthi nizwa sengathi kunesidingo sokuqonda noma sokwazi lezi zinto, ngamafuphi nje, ngenkathi uNkulunkulu edala lezi zinto, wasebenzisa umcabango, wayenecebo, wayenemibono ethize. Akabekanga isintu endaweni enjalo yokuphila nje, ngokunganaki noma ngaphandle kokucabanga. Nina ningacabanga ukuthi enye yalezi zinto engikhulume ngazo ayinamsebenzi, kodwa ngokubona kwaMi, into ngayinye uNkulunkulu ayenzele isintu iyadingeka ukuze abantu baphile. Kunezenzo zikaNkulunkulu kulokhu.

(5) Ukuhamba komoya

Yini into yesihlanu? Le nto ihlobene kakhulu nempilo yawo wonke umuntu, futhi yinto leyo umzimba womuntu ongeke uphile ngaphandle kwayo kule lizwe elibonakalayo. Le nto ukuhamba komoya. “Ukuhamba komoya” yigama eliqondwa cishe yibo bonke abantu. Ngakho kuyini ukuhamba komoya? Zamani ukuchaza ngamazwi enu. (Ukuhamba komoya yindlela umoya ohamba ngayo.) Ningasho njalo. Ukuhamba komoya “ukuhamba komoya.” Ingabe zikhona ezinye izincazelo? Asho ukuthini amagama “ukuhamba komoya”? Ukuhamba komoya umoya lowo iso lomuntu elingeke liwubone. Kubuye kube yindlela igesi ehamba ngayo. Nalokho kulungile. Kodwa kuyini ukuhamba komoya esikhuluma ngakho lapha? Nizoqonda uma nje ngiqeda ukukusho. Umhlaba unezintaba, izilwandle, nazo zonke izinto uma ulokhu uphenduka, futhi uma uphenduka kuba nesivinini. Noma ungeke ukuzwe ukuzungeza, ukuzungeza kwawo kukhona. Ukuzungeza kwawo kulethani? Kwenzekani uma umuntu egijima? Ingabe kuba khona umoya ezindlebeni zenu uma nigijima (Yebo.) Kunjalo. Uma ngabe umoya ungavela ngenkathi nigijima, khona-ke kungahlala kanjani kungenamandla omoya lapho umhlaba uzungeza? Ngenkathi umhlaba uzungeza, zonke izinto ziyanyakaza. Uyanyakaza futhi uyazungeza ngesivinini esithize, uma zonke izinto emhlabeni zanda futhi zilokhu zithuthuka. Ngakho-ke, ukuhamba ngesivinini esithize kuzoletha ukuhamba komoya ngokwemvelo. Yilokho ukuhamba komoya okuyikhona. Ingabe lokhu kuhamba komoya kuzoba nomthelela emzimbeni womuntu ngezinga elithile? (Yebo.) Kuzoba nomthelela. Uma ngabe umhlaba wonke ugcwele amathafa, bese kuthi uma umhlaba nazo zonke izinto zizungeza ngesivinini esithize, umzimba omncane womuntu angeke ukwazi ukumelana namandla omoya. I-Taiwan ne-Hong Kong zombili zinezivunguvungu zasolwandle. Lezo zivunguvungu zasolwandle azinamandla kangako, kodwa uma zivunguza, abantu abakwazi ukuma ndawonye futhi bakuthola kunzima nokuhamba emoyeni. Kunzima ngisho nokuthatha isinyathelo. Le enye yezindlela ukuhamba komoya okungaba nomthelela ngayo esintwini. Uma umhlaba wonke ugcwele amathafa, ukuhamba komoya okuvelayo ngenkathi umhlaba uzungeza akukhona lokho umzimba womuntu ongakumela. Kuzoba nzima kakhulu ukukumela. Uma ngabe kunjalo, ukuhamba komoya angeke nje kulimaze abantu, kodwa kuzobhubhisa. Akekho ongaphila endaweni enjalo. Yingakho uNkulunkulu esebenzisa izindawo ezahlukene zezwe ukuxazulula ukuhamba okunjalo komoya ngokuguqula indlela ohamba ngayo, isivinini, namandla ngezindawo zezwe ezahlukene. Yingakho abantu bebona izindawo zezwe ezehlukene, ezifana nezintaba, izintaba eziwukhahlamba, amathafa, amagquma, iziziba, izigodi, amathafa aphakeme nemifula. UNkulunkulu usebenzisa lezi zindawo zokuma kwezwe ezahlukene ukuguqula isivinini sokuhamba komoya, indlela yokuhamba kwawo kanye namandla awo esebenzisa indlela enjalo ukwehlisa noma ukuwulawula isivinini somoya, indlela yomoya namandla omoya kube okufanele ukuze abantu babe nendawo ejwayelekile yokuhlala. Ukwenza into efana nale kubukeka kunzima kubantu, kodwa kulula kuNkulunkulu ngoba ubona zonke izinto. Ukuthi yeNa adale indawo enokuhamba komoya okufanele kwesintu kulula kakhulu, kulula impela.Ngakho-ke, endaweni enjalo edalwe uNkulunkulu, into nento phakathi kwazo zonke izinto idingeka impela. Kubalulekile futhi kunesidingo konke ukuba khona kwazo. Noma kunjalo, uSathane nabantu abakhohlakele ababoni kanjalo. Bahlala bebhubhisa bethuthukisa, bephupha ize lokuguqula izintaba zibe yindawo ephansi, bagcwalise izigodi, kanye nokwakha izitezi ezinde endaweni eyithafa ukuze benze amahlathi abiyelwe ngokhonkolo. Kuyisifiso sikaNkulunkulu ukuthi isintu sihlale ngenjabulo, sikhule ngenjabulo, sichithe usuku nosuku sijabulile endaweni efanele impela ayilungiselele sona. Yingakho uNkulunkulu engazange abe budedengu uma kuziwa ekuphathweni kwendawo yokuhlala isintu. Ukusuka emazingeni okushisa nokubanda kuye emoyeni, ukusuka emsindweni kuye ekukhanyeni, uNkulunkulu wenze amacebo nokuhlela okumangalisayo, ukuze indawo yokuhlala isintu nemizimba yaso ingaphazanyiswa yinoma yiziphi izimo zemvelo, futhi kunalokho isintu sikwazi ukuphila sande kahle, futhi sihlale nazo zonke izinto kahle nangokuzwana nangokuhlalisana kahle. Lokhu konke kwenziwe uNkulunkulu kuzo zonke izinto nasesintwini.

Ningabona yini, ngale ndlela enze ngayo kulezi zimo eziyisihlanu eziyisisekelo ekuphileni kwabantu, lokho uNkulunkulu akwenzele isintu? (Yebo) Okusho ukuthi uNkulunkulu udale zonke izimo ezinkulu eziyisihlanu eziyisisekelo sokuphila kwabantu. Ngesikhathi esifanayo, uNkulunkulu ubuye aphathe futhi alawule lezi zinto, ngisho namanje, emva kokuba abantu bebe khona izinkulungwane zeminyaka, uNkulunkulu usaqhubeka nokuguqula indawo yabo yokuhlala enikeza ngendawo yokuhlala enhle kakhulu nefanele kakhulu yokuhlala isintu ukuze izimpilo zabo zigcinwe kahle. Kuzogcinwa kuze kube nini lokhu? Ngamanye amazwi, uNkulunkulu uzohlala elokhu enikeza indawo enjalo kuze kube nini? Aze uNkulunkulu aqede kahle umsebenzi waKhe wokuphatha. Yilapho uNkulunkulu ezoguqula khona indawo lapho isintu siphila khona. Kungaba ngezindlela ezifanayo, noma kungaba ngezindlela ezihlukene, kodwa lokho abantu abadinga ukukwazi manje ukuthi uNkulunkulu uyaqhubeka nokwenzela isintu izidingo zaso, ephethe nendawo isintu esiphila kuyo, elondoloza, evikela futhi egcina indawo isintu esiphila kuyo. Kungenxa yendawo yokuhlala enjalo lapho abantu abakhethiweyo bakaNkulunkulu bekwazi khona ukuphila kahle futhi bamukele insindiso kaNkulunkulu nokujeziswa nokwahlulelwa. Zonke izinto ziyaqhubeka ngokuba khona ngenxa yomthethokaNkulunkulu, ngenkathi sonke isintu siqhubekela phambili ngoba uNkulunkulu wenza ngale ndlela.

Ingabe le ngxenye engikhulume ngayo inilethele miphi imicabango? Niyawuzwa manje umehluko omkhulu phakathi kukaNkulunkulu nesintu? Ubani inkosi yazo zonke izinto? Ingabe umuntu? (Cha). Khona-ke niyawazi umehluko phakathi kokuthi uNkulunkulu nabantu basebenza kanjani ngazo zonke izinto? (UNkulunkulu ubusa phezu kwezinto zonke abuye azihlele, kuyilapho umuntu ejabulela zonke izinto). Uyavumelana yini nalawa mazwi? (Yebo) Umehluko omkhulu kakhulu phakathi kukaNkulunkulu nesintu ukuthi uNkulunkulu ubusa phezu kwazo zonke izinto futhi wenza zonke izinto. UNkulunkulu ungumthombo wakho konke, bese isintu siyakujabulela konke, ngenkathi uNkulunkulu ezenza. Okusho ukuthi, abantu bajabulela izinto uma bemukela impilo uNkulunkulu ayinikeze kuzo zonke izinto. Isintu sijabulela umphumela wokudala kukaNkulunkulu zonke izinto njengoba uNkulunkulu eyiNkosi. Akunjalo? Ngokubukeka kwezinto zonke yini umehluko phakathi kukaNkulunkulu nesintu? UNkulunkulu angabona ngokucacile ukukhula kwamaphethini kwazo zonke izinto, alawule, engamele amaphethini nokukhula kwazo zonke izinto. Okusho ukuthi, zonke izinto zisemehlweni kaNkulunkulu futhi angakwazi ukuzihlola. Ingabe isintu singabona zonke izinto? (Cha.) Lokho isintu esikubonayo kunomkhawulo. Anikwazi ukubiza lokho ngokuthi “izinto zonke”—kumane kube yilokho abakubona phambi kwamehlo abo. Uma nicaca le ntaba enikubonayo yile ntaba. Angeke nibone okungale kolunye uhlangothi lwentaba. Uma niya ebhishi nibona lolu hlangothi lolwandle kodwa anazi ukuthi olunye uhlangothi lolwandle lunjani. Uma nifika kuleli hlathi nizobona izitshalo phambi kwamehlo enu nezinizungezile kodwa angeke nibone okuphambili kakhulu. Abantu abakwazi ukubona izindawo eziphakeme, ezikude nezijulile. Konke abangakubona yilokho okuphambi kwamehlo abo nalokho okuseduze nalokho abangakufinyelela ngamehlo. Noma ngabe abantu bayayazi iphethini yezinkathi ezine zonyaka namaphethini okukhula azo zonke izinto, abakwazi ukuphatha noma ukwengamela zonke izinto. Ngakolunye uhlangothi, indlela uNkulunkulu abona ngayo zonke izinto kufana nendlela uNkulunkulu azobheka ngayo umshini lowo awakhe ngokwaKhe, uzozazi kahle kakhulu zonke izingxenye. Iyini imigomo yawo, ayini amaphethini awo kanti inhloso yawo yona iyini–uNkulunkulu uzazi kahle zonke lezi zinto ngokukhanyayo nangokucacile. Yingakho uNkulunkulu enguNkulunkulu, umuntu engumuntu! Yize umuntu engaze acwaninge ngesayensi nemithetho yazo zonke izinto, kusemkhawulweni othize nje lapho uNkulunkulu elawula zonke izinto. Kumuntu, lokho akunamkhawulo. Uma abantu becwaninga okuncane kakhulu okwenziwe nguNkulunkulu, bangachitha impilo yabo yonke becwaninga ngaphandle kokuthola noma yimiphi imiphumela yeqiniso. Yingakho nisebenzisa ulwazi nalokho enikufundile ukufunda ngoNkulunkulu, ningeke nikwazi ukumazi nokumqonda uNkulunkulu. Kodwa uma nisebenzisa indlela yeqiniso nifuna uNkulunkulu, bese nibheka uNkulunkulu ngendlela yokuthi nifuna ukumazi uNkulunkulu, ngolunye usuku nizovuma ukuthi izenzo nokuhlakanipha kukaNkulunkulu kusendaweni yonke, futhi nizokwazi ukuthi kungani uNkulunkulu ebizwa ngokuthi iNkosi yazo zonke izinto nomthombo wokuphila wazo zonke izinto. Uma kwanda ulwazi olunjalo, yilapho nizoqonda ukuthi kungani uNkulunkulu ebizwa ngokuthi iNkosi yazo zonke izinto. Zonke izinto kanye nayo yonke into, kuhlanganise nani, niqhubeka nithola ukunakwa uNkulunkulu. Nizokwazi futhi ukuzwa ngokucacile ukuthi kulo mhlaba futhi naphakathi kwalesi sintu, akekho omunye ngaphandle kukaNkulunkulu ongaba namandla nokufaneleka okungaka ukubusa, ukuphatha nokulondoza ubukhona bezinto zonke. Uma nizuza ukuqonda okunjalo, nizovuma ngempela ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu wenu. Uma nifika kuleli zinga, senimamukele ngempela uNkulunkulu futhi namvumela ukuthi abe nguNkulunkulu wenu neNkosi yenu. Uma seninokuqonda okunjalo nempilo yenu yafika kulelo zinga, uNkulunkulu angeke esanivivinya noma anahlulele, noma anibekele noma yiziphi izimfuneko, ngoba niyamqonda uNkulunkulu, nazi inhliziyo yaKhe, futhi nimamukele ngeqiniso ezinhliziyweni zenu. Lesi yisizathu esibalulekile sokukhuluma ngalezi zihloko zokubusa nokuphatha kukaNkulunkulu izinto zonke. Ukunikeza abantu ulwazi nokuqonda okuthe xaxa; hhayi nje ukunenza nivume, kodwa ukuninikeza ulwazi nokuqonda okusebenzisekayo kwezenzo zikaNkulunkulu.

2. Ukudla Neziphuzo Zansuku Zonke UNkulunkulu Azilungiselela Isintu

Sikhulume ngengxenye yemvelo yonke, izimo ezidingekayo ukuze umuntu aphile uNkulunkulu azilungiselele isintu njengoba edale umhlaba. Sikhulume ngezinto ezinhlanu, kanti lezi zinto ezinhlanu ziyimvelo yonke. Okulandelayo esizokhuluma ngakho kuhlobene kakhulu nempilo yomuntu ngamunye engokwenyama. Kuyisimo esiyisidingo esiqondene nesihambisana kakhulu nempilo yomuntu enyameni. Le nto ukudla. UNkulunkulu wadala umuntu wambeka endaweni efanele ukuphila. Ngemva kwalokho, umuntu wadinga ukudla namanzi. Umuntu waba nesidingo esikhulu, ngakho-ke uNkulunkulu wenzela umuntu lawa malungiselelo. Ngakho-ke, ungabona ukuthi isinyathelo ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu nento ngayinye ayenzayo ayiwona nje amazwi angasho lutho, kodwa kuyenzeka. Ingabe ukudla yinto abantu abangeke bakwazi ukuhlala ngaphandle kwayo ezimpilweni zabo zansuku zonke? (Yebo.) Ingabe ukudla kubaluleke kakhulu kunomoya? (Kubaluleke ngokulinganayo.) Kubaluleke ngokulinganayo. Kokubili kuyizimo nezinto ezidingwa isintu ukuze siphile futhi zigcina ukuqhubeka kwempilo yomuntu. Ingabe umoya ubaluleke kakhulu noma amanzi abaluleke kakhulu? Ingabe izinga lokushisa nokubanda libaluleke kakhulu noma ukudla okubaluleke kakhulu? Konke kubalulekile. Abantu abakwazi ukukhetha ngoba ngeke bakwazi ukuphila ngaphandle kwakho konke. Lena inkinga ngempela, akusiyo into ongayikhetha. Awazi, kodwa uNkulunkulu uyazi. Uma ubona lezi zinto, uzoba nomuzwa wokuthi, “angeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kokudla!” Kodwa uma ngabe wawubekwe lapho ngemva kokuba udaliwe, ingabe wawuyokwazi ukuthi udinga ukudla? Ubungeke wazi, kodwa uNkulunkulu uyazi. Kulapho ulamba khona bese ubona ukuthi kukhona izithelo ezihlahleni nokusanhlamvu okusenhlabathini ongakudla okwenza ukuthi ubone ukuthi “Hhayi bo, ngidinga ukudla.” Kulapho uma womile bese ufuna ukuphuza amanzi lapho ubona khona ukuthi, “Ngidinga amanzi. Ngingawathola kuphi amanzi?” Ubona isiphethu samanzi phambi kwakho, bese uyaphuza kuso. Uthi, “lesi siphuzo sinambitheka kahle kakhulu. Siyini?” Amanzi, futhi uNkulunkulu wayewalungiselele umuntu. Uma sikhuluma ngokudla, akunandaba noma udla izidlo ezintathu ngosuku, izidlo ezimbili ngosuku, noma ngisho nangaphezulu kwalokho; kafushane nje, ukudla yinto abantu abangeke bakwazi ukuphila ngaphandle kwayo ekuphileni kwabo kwansuku zonke. Kungenye yezinto ezidingekayo ukugcina isimo somzimba womuntu esivamile. Ngakho-ke, ngokuyinhloko kuvela kuphi ukudla? Okokuqala, kuvela enhlabathini. UNkulunkulu walungisa inhlabathi kuqala eyilungisela isintu. Inhlabathi ilungele ukuphila kwezitshalo eziningi ezahlukene, hhayi izihlahla noma utshani kuphela. UNkulunkulu walungisa izimbewu zakho konke okusanhlamvu nokudla okuningi okwehlukene ezilungiselela isintu, kanjalo nenhlabathi efanele nomhlaba ukuze abantu batshale, lokho okuzobanika ukudla. Yiziphi izinhlobo zokudla ezikhona? Kumele kunicacele lokhu. Okokuqala, kunezinhlobo eziningi ezahlukene zokusanhlamvu. Kuhlanganisani okusanhlamvu? Ukolweni, unyaluthi, imbewu yezinyoni, ilayisi…, lezi eziphuma nezimpepha. Izilimo ezisanhlamvu ezidliwayo zanoma yiluphi uhlobo nazo zihlukaniswa ngezinhlobo eziningi ezahlukene. Ziningi izinhlobo zezilimo ezisanhlamvu ezidliwayo zanoma yiluphi uhlobo kusukela eningizimu kuye enyakatho, ezifana nebhali, ukolweni, i-oats, kanye nokolo wemfuyo. Izinhlobo ezahlukene zilungele ukutshalwa ezindaweni ezehlukene. Kukhona nezinhlobo ezehlukene zamalayisi. Iningizimu inezinhlobo zayo zelayisi, ezinde nezilungele abantu baseningizimu ngoba alinamatheli kakhulu. Njengoba isimo sezulu sishisa kakhudlwana eningizimu kumele badle izinhlobo ezifana nelayisi elaziwa nge-indica. Akumele linamathele kakhulu ngale kwalokho ngeke bakwazi ukulidla bese bephelelwa uthando lalo. Ilayisi elidliwa abantu abasenyakatho lona liyanamathela. Njengoba inyakatho ihlala ibanda kakhulu, kumele badle ilayisi elinamathelayo. Ngaphezu kwalokho, kunezinhlobo ezahlukene zobhontshisi. Lokhu kona kutshalwa ngaphezulu kwenhlabathi. Kukhona nalokho okutshalwa ngaphansi kwenhlabathi, okufana namazambane, ubhatata, i-taro, kanye nokunye okuningi. Lokhu okusanhlamvu okuningi okwahlukene, kuyisidingo sokudla nokuphuzwa abantu kwansuku zonke. Abantu basebenzisa okusanhlamvu okuningi okwahlukene ukwenza ama-noodle, amabhanisi aphekwe ngesitimu, ilayisi, kanye nama-noodle elayisi. Abantu baphinde badle amazambane basebenzise amazambane kanye nobhatata ukwenza ukudla okuyinhloko. I-taro, evame ukudliwa abantu abaseningizimu, ingaba nayo ukudla okuyinhloko. UNkulunkulu ubeke lezi zinhlobo eziningi ezahlukene zokusanhlamvu esintwini ngobuningi. Kungani kunezinhlobo eziningi kangaka? Izinhloso zikaNkulunkulu zingatholakala kulokhu: Kolunye uhlangothi, ukuhambisana nezinhlabathi ezingafani kanye nezimo zezulu enyakatho, eningizimu, empumalanga nasentshonalanga; kolunye uhlangothi, izingxenye eziningi ezehlukene kanye nalokhu okusanhlamvu kuhambisana nezingxenye eziningi ezahlukene kanye nomzimba womuntu. Abantu bangakwazi ukugcina izakhamzimba eziningi ezahlukene kanye nezingxenye ezidingekayo emizimbeni yabo ngokuthi badle lokhu okusanhlamvu. Yize noma ukudla kwasenyakatho nokudla kwaseningizimu kwehlukene, kunokuningi okufanayo kunokwehlukene. Lokhu kudla konke kunganelisa izidingo ezivamile zomzimba womuntu kanti futhi kungagcina ukuphila okuvamile komzimba womuntu. Ngakho-ke, isizathu esenza ukuthi izinhlobo ezikhiqizwa ezindaweni eziningi ezahlukene zibe yinala ukuthi umzimba womuntu uyakudinga lokho okutholakala kulokho kudla. Idinga lokhu okutholakala ekudleni okuningi okwehlukene okutshalwa enhlabathini ukugcina ukuphila okuvamile komzimba womuntu nokuzuza impilo yomuntu evamile. Niyaqonda? (Yebo.) Amazambane atshalwa enyakatho. Izinga lamazambane asenyakatho lihle kakhulu. Uma abantu bengenakho okusanhlamvu abazokudla, amazambane yiwona azoba ukudla okunhloko ekudleni kwabo ukuze bezogcina izidlo ezintathu ngosuku. Amazambane angaba ukudla. Izinga likabhatata alilihle njengelamazambane, kodwa ungasetshenziswa abantu njengokudla ukuze bagcine izidlo ezintathu zosuku. Uma okusanhlamvu kungekho, abantu bangasebenzisa ubhatata ukugcwalisa izisu zabo. I-taro nayo ingasetshenziswa ngendlela efanayo. Kafushane, uNkulunkulu wayesicabangela isintu. Ukudla okuningi okwehlukene uNkulunkulu akubekele abantu akukubi—kuphelele. Uma abantu befuna ukudla okusanhlamvu bangadla okusanhlamvu. Abanye bangathi, “Angithandi ukudla ama-noodle, ngifuna ukudla ilayisi,” bangadla ilayisi. Kukhona zonke izinhlobo zelayisi—ilayisi elide, ilayisi elifushane, kanti angenelisa ukunambitha kwabantu, angithi? Ngakho-ke, uma abantu bedla lokhu okusanhlamvu—inqobo nje uma bengakhethi ukudla kwabo—angeke baswele izakhamzimba kanti futhi kunesiqiniseko sokuthi bazohlala benempilo baze babe badala. Lokho kwakuwumqondo uNkulunkulu ayenawo ekuqaleni ngenkathi enika isintu ukudla. Umzimba womuntu awukwazi ukuhlala ngaphandle kwalezi zinto—ingabe akulona iqiniso lelo? (Yebo.) Isintu asikwazi ukuxazulula lezi zinkinga zangempela, kodwa uNkulunkulu sekulungiselele futhi wakucabangela kahle. UNkulunkulu walungiselela isintu izinto kudala, wazilungisa zaba ningi. Lelo iqiniso.

UNkulunkulu unike isintu okungaphezulu kwalokhu—kukhona nemifino. Uma udla ilayisi, uma ilayisi kuyikhona kudla okudlayo kuphela, ungase uswele izakhamzimba. Uma uhlanganisa bese uthosa izidlo ezimbalwa ezincane noma uhlanganise isaladi elizohamba nesidlo, ngalokho amavithamini asemifinweni kanye nezinye izinhlobo eziningi ezahlukene ezitholakayo noma ezinye izakhamzimba zizokwazi ukukunika okudingwa umzimba womuntu ngendlela ejwayelekile. Uma abantu bengadli ukudla okukhulu bangadla izithelo, akunjalo? Kwesinye isikhathi, uma abantu befuna okungamanzi okuningana noma ezinye izakhamzimba noma ubumnandi obehlukile, kukhona imifino nezithelo ezizobanika lokho. Njengoba inhlabathi nezimo zezulu enyakatho, eningizimu, empumalanga nasentshonalanga kungafani, kunezinhlobo eziningi ezahlukene zemifino nezithelo. Njengoba isimo sezulu eningizimu sishisa kakhulu, izithelo eziningi nemifino yakhona yizinhlobo ezipholile ezikwaziyo ukumelana nokubanda nokushisa emizimbeni yabantu uma bekudla. Kolunye uhlangothi, zimbalwa izinhlobo ezahlukene zemifino nezithelo enyakatho, kodwa kwanele ukuthi abantu basenyakatho bakuthokozele. Akunjalo? (Yebo.) Kodwa-ke, ngenxa yentuthuko emphakathini kule minyaka yamanje, ngenxa yalokhu okubizwa ngokuthuthukiswa komphakathi, kanye nokuthuthukiswa kwezokuthutha kanye nokuxhumana okuxhumanisa inyakatho neningizimu nempumalanga nentshonalanga, abantu basenyakatho sebeyakwazi ukudla ezinye izithelo, ezikhethekile zasendaweni noma imifino yaseningizimu, sonke isikhathi sonyaka. Ngaleyo ndlela, yize abantu bekwazi ukwanelisa izinkanuko zabo nokufisa kwabo izinto ezibambekayo, imizimba yabo izithola isibhekana namazinga ahlukene okulimala. Lokhu kungenxa yokuthi phakathi kokudla uNkulunkulu akulungisele isintu, kukhona ukudla, izithelo nemifino efanele abantu baseningizimu, kanye nokudla, izithelo nemifino efanele abantu basenyakatho. Lokhu ukuthi, uma wawuzalelwe eningizimu, ukudla izinto zaseningizimu ikhona okukufanele. UNkulunkulu ukulungisele lokhu kudla nezithelo nemifino ngoba eningizimu kunesimo esithile sezulu. Inyakatho inokudla okudingwa imizimba yabantu basenyakatho. Kodwa ngoba abantu banomhobholo, bagaxele ezintweni zentuthuko yomphakathi, nokubenza ngokungaqondi bangathobeli imithetho enjalo. Yize abantu benomuzwa wokuthi izimpilo zabo sezingcono, le ntuthuko yomphakathi iletha ukulimala okucashile emizimbeni yabantu abaningi. Lokhu akukhona lokhu uNkulunkulu afuna ukukubona futhi akukhona lokhu uNkulunkulu ayekuhlosile uma edala zonke lezi zinto nalokhu kudla, izithelo nemifino esintwini. Lokhu kwabangelwa ukuthi isintu sephule umthetho wendalo sabe sesilandela intuthuko yezesayensi, engahlangene noNkulunkulu.

Lokhu uNkulunkulu akunike isintu kunothile futhi kuyinala, indawo nendawo inezinto zayo ezikhethekile. Isibonelo, ezinye izindawo zinothile ngamasundu abomvu (aziwa ngokuthi ama-jujube), kanti ezinye zinothe ngamantongomane, amakinati, noma ezinye izinhlobo eziningi zamakinati. Lezi zinto zonke zinika izakhamzimba ezidingwa umzimba womuntu. Kodwa uNkulunkulu unika isintu izinto ngokuhambisana nenkathi yonyaka nesikhathi, kanti futhi unika ngenani elifanele ngesikhathi esifanele. Isintu sifisa okuthokozisa umzimba futhi sinomona, sikwenza kube lula ukuphambana nokulimaza imithetho yokukhula komuntu kusukela uNkulunkulu adala isintu. Njengesibonelo, ake sibheke amathunduluka, wonke umuntu okufanele awazi, angithi? Sinini isikhathi sama-cherry? (NgoNhlangulana.) Avunwa ngoNhlangulana. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, aphela nini? (NgoNcwaba.) Abantu baqala ukuwadla ngesikhathi eqala ukutholakala, kusukela ngoNhlangulana kuya kuNcwaba, isikhathi esiyizinyanga ezimbili. Ama-cherry aba mahle izinyanga ezimbili kuphela, kodwa ngezindlela zesayensi abantu bayakwazi ukunweba leso sikhathi sibe yizinyanga eziyi-12, kuze kube isikhathi sonyaka ozayo sama-cherry. Lokho kusho ukuthi kuba nama-cherry unyaka wonke. Ingabe lokhu kujwayelekile? (Cha.) Pho yisiphi isikhathi sonyaka esilungele ukudliwa kwama-cherry? Isikhathi esisuka kuNhlangulana siya kuNcwaba. Ngaphezu kwalo mkhawulo, noma ungawagcina emasha kangakanani, angeke anambitheke ngendlela efanayo, futhi awakona lokhu okudingwa umzimba womuntu. Uma usuku lokuphelelwa yisikhathi seludlulile, noma ngabe usebenzise maphi amakhemikhali, angeke ukwazi ukuwabuyisela endleleni aba ngay0 ngenkathi ezimilela ngokwendalo. Futhi, ukulimala okudalwa amakhemikhali kubantu yinto umuntu angeke akwazi ukuyiqeda noma ukuyiguqula. Uyaqonda? Imakethe yamanje yini eyilethayo kubantu? Izimpilo zabantu zibukeka zingcono, izithuthi zokuya noma kuphi sezitholakala kalula, nabantu bangadla zonke izinhlobo zezithelo noma kungasiphi isikhathi sonyaka kuzo zozine izinkathi zonyaka onyakeni. Abantu basenyakatho bajwayele ukudla ubhanana nanoma yikuphi okunye ukudla, okukhethekile kwasendaweni noma izithelo zaseningizimu. Kodwa lokhu akuyona impilo uNkulunkulu afuna ukuyinika isintu. Lokhu kwenziwa intuthuko yesayensi yesintu. Okulethwe umnotho wemakethe emzimbeni wabantu ukuphula imithetho ejwayelekile yokukhula ngokwendalo. Ekulethile ukulimala nenhlekelele, hhayi injabulo. Uyaqonda? (Yebo.)

Bheka. Ingabe amagilebhisi adayiswa unyaka wonke zozine izinkathi zonyaka emakethe? (Yebo.) Amagilebhisi aba mahle isikhathi esifushane kakhulu uma esekhiwe esihlahleni. Uma uwagcina kuze kube uNhlangulana olandelayo, asengabizwa ngamagilebhisi? Ungawabiza ngodoti? Akukhona ukuthi awasenazo izakhi zamagilebhisi kuphela, kodwa asenamakhemikhali amaningi kuwo. Ngemva konyaka, akukhona ukuthi awasemahle kuphela, kodwa izakhamzimba zawo nazo azisekho. Uma abantu bedla amagilebhisi, bazizwa: “Bayajabula! Ingabe wawungakwazi ukudla amagilebhisi ngalesi sikhathi eminyakeni engama-30 eyedlule? Ubungeke uwadle noma ngabe ubufuna. Yeka ukuthi yinhle kanjani impilo manje!” Ingabe lokhu kuyinjabulo ngempela? Uma unentshisekelo ungayokwenza ucwaningo ngamagilebhisi agcinwe ngamakhemikhali ubone ukuthi akhiwe kanjani ubheke nokuthi lezi zakhi zinosizo yini kubantu. Cabanga ubuyele eNkathini yoMthetho. Ngenkathi abakwa-Israyeli besendleleni ngemva kokuphuma eGibhithe, uNkulunkulu wabanika izigwaca nemana. Ingabe uNkulunkulu wabavumela ukuba bazigcine? (Cha.) Abanye abantu babecabanga kancane besaba ukuthi angeke babe nakho okwanele kosuku olulandelayo, base bezibekela okunye eceleni. “Siyakugcina ukuze sikusebenzise ngokuhamba kwesikhathi!” Kwabe sekwenzekani? Ngosuku olulandelayo kwase kubolile. UNkulunkulu akabavumelanga bashiye okunye abazogada ngakho ngoba uNkulunkulu wayebalungiselele, okwakuqinisekisiwe ukuthi angeke balambe. Kodwa abantu azange bakwethembe lokho futhi babelokhu befuna ukushiya okunye ngoba babecabanga ukuthi: “Ngeke bathembele ekwenzeni kukaNkulunkulu! Ongakuboni futhi ongakwazi ukukuthinta. Kusalungile ukuthi ushiye okuncane ubekele isikhathi esizayo. Kumele uzicabangele ngoba akekho umuntu ozokunakekela uma ungakwenzi lokho wena mathupha!” Njengoba ubona, isintu asinakho lokho kwethemba, futhi abanalo ukholo lwangempela kuNkulunkulu. Bahlala beshiya okuncane eceleni benzela isikhathi esizayo futhi asikwazi ukubona konke ukunakekela nokucabangela kukaNkulunkulu elungiselela isintu. Bahlale bengakwazi ukukuzwa, bahlale bengamethembi uNkulunkulu, bahlale becabanga: “Ngeke bathembele ekwenzeni kukaNkulunkulu! Ubani owaziyo ukuthi uNkulunkulu uzosinika isintu noma uzosinika nini! Uma ngilambe kakhulu bese uNkulunkulu enganginiki, ngeke ngibulawe yindlala? Ngeke ngiswele izakhamzimba?” Uyabona ukuthi luncane kanjani ukholo lomuntu!

Okusanhlamvu, izithelo nemifino, kanye nazo zonke izinhlobo zamantongomane konke kungukudla kwabantu abadla imifino kuphela. Yize kungukudla kwabadla imifino kuphela, kunezakhamzimba ezanele ukwanelisa izidingo zomzimba womuntu. Kodwa-ke, uNkulunkulu akazange athi: “Ukunikeza isintu lokhu kwanele. Isintu singazidla lezi zinto.” UNkulunkulu akagcinanga lapho kodwa kunalokho walungiselela izinto ezinambitheka kamnandi kakhulu esintwini. Yiziphi lezi zinto? Izinhlobo eziningi ezahlukene zenyama nezinhlanzi enifuna ukuzibona ematafuleni enu okudlela nizidle zonke izinsuku. Kukhona izinhlobo eziningi zenyama nezinhlanzi. Izinhlanzi zonke eziphila emanzini; isimo senyama yazo sehlukile kunenyama ekhula emhlabeni kanti futhi inganikeza isintu izakhamzimba ezihlukene. Izakhi zenhlanzi ziyakwazi nokuguqula ukubanda nokushisa emizimbeni yabantu, ngakho-ke inosizo kakhulu esintwini. Kodwa okunambitheka kamnandi akumele kudliwe kakhulu. Kusasebenza isisho esifanayo: UNkulunkulu ubeka phezu kwesintu inani elifanele ngesikhathi esifanele, ukuze abantu bezokwazi ukuzithokozela kahle lezi zinto ngenkathi efanele nangesikhathi sazo. Inyama yenkukhu neyezinyoni ezifuywayo ihlanganisani? Inkukhu, izigwaca, ijuba, njll. Abantu abaningi badla nedada nehansi. Nakuba uNkulunkulu enza amalungiselelo, abantu abakhethwe uNkulunkulu, uNkulunkulu waphinde waba nezindinganiso azibekile futhi wabeka nohlobo oluthile eNkathini yoMthetho. Manje lolu hlobo seluncike kumuntu ngamunye ngokunambitha kwakhe nangokuqonda kwakhe. Lezi zinhlobo eziningi ezihlukene zenyama zinikeza umzimba womuntu izakhamzimba ezehlukene, ezibuyisa amaphrotheni kanye nokusansimbi, kondle igazi, kuqinise imisipha namathambo, kunikeze namandla amaningi. Kungakhathaliseki ukuthi basebenzisa ziphi izindlela zokupheka nokuzidla lezi zinto, kafushane, lezi zinto ngakolunye uhlangothi zisiza abantu benze ngcono ubumnandi kanye nothando lokuzidla, kuthi kolunye uhlangothi kusuthise izisu zabo. Into ebaluleke kakhulu ukuthi zinikeza umzimba womuntu izakhamzimba ozidinga nsuku zonke. Lena yimicabango uNkulunkulu ayenayo ngenkathi elungiselela isintu ukudla. Kukhona ukudla kwabantu abadla imifino kuphela kanjalo nokwabantu abadla inyama—ingabe lokho akukona ukuceba nenala? (Yebo.) Kodwa abantu kumele baqonde izinhloso zokuqala zikaNkulunkulu ngenkathi elungiselela isintu zonke lezi zinhlobo zokudla. Ingabe wayevumela isintu ukuba sithokoze lokhu kudla ngobugovu? Kwenzekani uma abantu bedla kakhulu lokhu abathanda ukukudla? Ngeke babe nezakhamzimba eziningi emzimbeni? Ngeke yini izakhamzimba eziningi emzimbeni zilethe zonke izinhlobo zokugula emzimbeni womuntu? Akukuhle neze ukuphula umthetho wendalo edalwe uNkulunkulu, yingakho-ke uNkulunkulu ebeka inani elifanele ngesikhathi esifanele bese abantu bethokozela ukudla okuhlukile ngokwesikhathi nezinkathi ezehlukile. Iyona ndlela enhle leyo. Ngokwesibonelo, ngemva kokuphila ngenkathi yasehlobo eshisa kakhulu, abantu bazobamba ukushisa okuthile, ukoma okudala izifo kanye nokuswakama emizimbeni. Uma ikwindla lifika, kuzovuthwa izithelo eziningi, bese kuthi uma abantu bedla izithelo ezithile ukuswakama kwabo kuzosuka. Ngesikhathi esifanayo, izinkomo nezimvu zizobe sezikhule kakhulu, ngakho-ke abantu kumele badle inyama ukuze bondleke. Ngemva kokudla izinhlobo eziningi zenyama, imizimba yabantu izoba namandla ifudumale ikwazi ukumelana nokubanda kwasebusika, ngalokho bazokwazi ukuthi badlule ngokuthula esikhathini sasebusika. Ukuthi yisiphi isikhathi sokulungiselela isintu izinto, ukuthi isiphi isikhathi sokuthi kukhule ini, kuthele izithelo kuvuthwe—konke lokhu kulawulwa uNkulunkulu futhi kwase kuhlelwe uNkulunkulu kusukela kudala, futhi wakulinganisa kahle. Ukuthi nje isintu asiyiqondi intando kaNkulunkulu. Lesi yisihloko esimayelana nokuthi “uNkulunnkulu wakulungisa kanjani ukudla enzela ukuphila kwansuku zonke komuntu.”

Ngaphandle kwazo zonke izinhlobo zokudla, uNkulunkulu waphinda wenzela isintu imithombo yamanzi. Abantu kumele baphuze amanzi uma beqeda ukudla. Ingabe ukudla isithelo kwanele? Abantu ngeke bakwazi ukudla izithelo kuphela, ngale kwalokho, ngezinye izinkathi zonyaka azikho izithelo. Pho inkinga yesintu yamanzi ingasombululeka kanjani? Ngokuthi uNkulunkulu alungiselele imithombo eminingi yamanzi phezu komhlaba nangaphansi komhlaba, okubandakanya amachibi, imifula, kanye neziphethu. Le mithombo yamanzi kungaphuzwa kuyo uma amanzi akhona enganukubezekile, noma engasetshenzisiwe ngabantu noma engonakalisiwe. Mayelana nemithombo yokudla kwezimpilo zemizimba yabantu, uNkulunkulu wenze amalungiselelo aqonde ngqo, nafanele, ukuze izimpilo zabantu zicebe futhi zibe nenala zingasweli lutho. Lokhu yinto abantu abayizwayo nabayibonayo. Phezu kwalokho, kuzo zonke izinto, kungaba izilwane, izitshalo, noma zonke izinhlobo zotshani, uNkulunkulu uphinde wadala ezinye izitshalo ezidingekayo ekulungiseni ukulimala noma ukugula emizimbeni yabantu. Wenzani, ngokwesibonelo, uma usha? Ingabe ungawasha ngamanzi? Ingabe ungamane uthathe isiqephu sendwangu noma kuphi usithandele khona? Kungase kugcwale ubomvu noma ungenwe amagciwane ngaleyo ndlela. Wenzenjani, ngokwesibonelo, uma ushiswa ngephutha ilangabi noma amanzi ngengozi? Ingabe ungawasha ngamanzi? Ngokwesibonelo, uma ungenwa umkhuhlane, ungenwa amakhaza, ulimala ngesikhathi wenza umsebenzi, uma ugula uphethwe isisu ngoba hleze udle into engalungile, noma ube nezifo ezithile ngenxa yomkhuba wokuphila noma unezinkinga emoyeni, ezifana nezifo zemithambo, izimo eziphathelene nengqondo noma izifo zezitho zomzimba ezingaphakathi—kukhona izitshalo zokwelapha lezi zinto. Kukhona izitshalo ezithuthukisa ukuhamba kwegazi ukuze kusuke ukuma kwegazi, kusuke izinhlungu, zimise ukopha, zinike izinzwa, zisize abantu babe nesikhumba esijwayelekile, zisuse ukuma kwegazi emzimbeni, nezisusa ukungcola emzimbeni. Kafushane, zonke zingasetshenziswa nsuku zonke. Ziwusizo kubantu kanti zilungiswe nguNkulunkulu uma kwenzeka umzimba womuntu uzidinga. Ezinye zazo zavunyelwa nguNkulunkulu ukuthi zitholwe umuntu engaqondile, kanti ezinye zatholwa ngenxa yezimo ezithile noma abantu abathile abalungiselwe nguNkulunkulu. Ngemva kokuzithola, isintu sazidlulisela kwabanye, futhi abantu abaningi bazi ngazo. Ngale ndlela, ukudala kukaNkulunkulu lezi zitshalo kubalulekile futhi kunenjongo ethile. Kafushane, zonke lezi zinto zivela kuNkulunkulu futhi zalungiselelwa futhi zatshalwa ngenkathi edala indawo yokuhlala isintu. Zonke lezi zinto zinesidingo esikhulu. Akukhombisi yini ukuthi ngenkathi uNkulunkulu edala amazulu nomhlaba nakho konke, imicabango yaKhe yayingcono kuneyesintu? Uma ubona konke lokhu uNkulunkulu akwenzile, ingabe uyakwazi ukuzwa uhlangothi lukaNkulunkulu olubonakalayo? UNkulunkulu wasebenza emfihlakalweni. Abantu bengakafiki kulo mhlaba, ngaphambi kokuthi ahlangane nesintu, uNkulunkulu wayesevele ekudalile konke lokhu. Yonke into ayenza wayenzela isintu, enzela ukuphila kwabo, nokucabangela ubukhona besintu, ukuze isintu siphile kulo mhlaba kaNkulunkulu ocebile nonenala awulungiselele bona, nokuthi baphile ngokujabula, bangakhathazeki ngokudla noma ngezingubo zokugqoka, bangasweli lutho. Isintu siyaqhubeka nokwanda kanye nokuphila endaweni efana nale, kodwa ababaningi abaqondayo ukuthi uNkulunkulu udale yonke into eyidalela isintu. Kunalokho, uSathane wenze kube ngathi kudalwe yindalo.

Ngitshele: Ingabe ikhona into uNkulunkulu ayenzayo, noma ngabe inkulu noma ngabe incane, engabalulekile noma engenanjongo? Yonke into ayenzayo ibalulekile futhi inenjongo. Ake sixoxe ngalokhu ngombuzo abantu abahlala bekhuluma ngawo: Yini eyafika kuqala, inkukhu noma iqanda? Ukuphendula kanjani lokhu? Inkukhu yafika kuqala, kuyiqiniso lokho! Kungani inkukhu yafika kuqala? Kungani kungafikanga iqanda kuqala? Ingabe inkukhu ayichanyiselwa eqandeni? Amaqanda achamusela izinkukhu, izinkukhu zifukamela amaqanda. Ngemva kokufukamela amaqanda izinsuku ezingama-21, inkukhu iyachamusela. Leyo nkukhu bese ibekelela amaqanda, futhi inkukhu iphinde iphume emaqandeni. Ngakho-ke inkukhu noma iqanda eyafika kuqala? (Inkukhu.) Niphendule nathi “inkukhu” ngokukhulu ukuqiniseka. Kungani? (IBhayibheli lithi uNkulunkulu wadala izinyoni nezilwane.) Lokho kusekelwe eBhayibhelini. Ngifuna nikhulume ngolwenu ulwazi ukuze ngibone ukuthi ninalo ulwazi lwezenzo zikaNkulunkulu. Ingabe niqinisekile ngezimpendulo zenu noma cha? (Ngoba zonke izinto ezidalwe uNkulunkulu ziqinisa futhi zisekelane okunye nokunye, kanti futhi zithembele komunye nomunye ngokufanayo. UNkulunkulu wadala inkukhu, ezozalela amaqanda, kanti isikhukhukazi kumele sifukamele amaqanda. Kukhona lesi sidingo nendlela okwenzeka ngayo.) Abanye abafowethu nodadewethu bayahleka. Kungani ningakhulumi ngakho? (UNkulunkulu wadala inkukhu, wase eyenza ukuthi ikwazi ukukhiqiza impilo.) Yikuphi lokho? (Ikhono lokufukamela amaqanda, nekhono lokuqhubekisa impilo.) Mm, le ncazelo ngathi iyiyo. Ingabe abanye abafowethu nodadewethu banawo omunye umbono? Khulumani nikhululeke nixoxe. Lena yindlu kaNkulunkulu. Yibandla. Uma kukhona enifuna ukukusho, kushoni. (Nakhu engikucabangayo: UNkulunkulu wadala zonke izinto, futhi konke akudala kuhle futhi kuphelelisiwe. Inkukhu isidalwa semvelo kanti sinomsebenzi wokuzalela nokufukamela amaqanda. Lokhu kuphelelisiwe. Ngakho-ke, inkukhu yafika kuqala, kwase kufika iqanda. Kulandelana kanjalo.) (Kuqala inkukhu, bese kuba iqanda.) Lokhu kuyiqiniso. Akuyona imfihlakalo ejulile, kodwa abantu basemhlabeni bakubona kujulile bese besebenzisa ukucabanga kwabo. Ekugcineni, ababi naso isiphetho. Le nto iyafana nomuntu ongazi ukuthi wadalwa nguNkulunkulu. Abantu abawazi lo mgomo, futhi abacacelwa ukuthi iqanda noma inkukhu efika kuqala. Abazi ukuthi yini okumele ifike kuqala, ngakho-ke bahlale bengakwazi ukuthola impendulo. Ngitshele futhi: Ingabe kufanele ukuthi kube iqanda noma inkukhu eyeza kuqala? Ngokuvamile inkukhu ifika kuqala. Uma iqanda lingafika kuqala kunenkukhu lokho ngabe kungavamile! Inkukhu impela eyafika kuqala. Lena yinto elula kabi. Ayidingi nokuthi kuze kube ukuthi nazi kakhulu. UNkulunkulu wadala konke lokhu. Inhloso yaKhe yokuqala kwakungukuthi abantu bakuthokozele. Uma kukhona inkukhu iqanda liyafika ngokwendalo. Akuve kusobala lokho? Ukube iqanda lalidalwe kuqala, belingeke lidinge ukuthi inkukhu ilifukamele? Ukudala inkukhu ngokuqondile kulula kakhulu. Ngakho-ke, uNkulunkulu wadala inkukhu ngokuqondile, yase inkukhu izalela amaqanda bese ifukamela amachwane, kanti abantu bangayidla futhi inkukhu. Akwenzi impilo ibe lula lokho? Indlela uNkulunkulu enza ngayo izinto iqonde ngqo futhi ayinzima neze. Iqanda nalo linokhokho, lowo inkukhu. UNkulunkulu wadala into ephilayo! Isintu esonakalisiwe ngempela asinangqondo futhi siyiziphukuphuku, njalo babambeka ezintweni ezilula, ekugcineni begcina bezenzela ezabo izinkolelo ezingenangqondo. Ubungane! Ubudlelwane phakathi kweqanda nenkukhu bucacile: Inkukhu yafika kuqala. Yileyo ncazelo eyiqiniso, iyona ndlela eyiqiniso yokuyiqonda, futhi iyona mpendulo eyiqiniso. Lokhu kuyiqiniso.

Ekuqaleni, sikhulume ngendawo yokuhlala isintu nokuthi yini uNkulunkuu ayenza, akulungisa, nabhekana nakho kule ndawo, kanjalo nobudlelwano phakathi kwazo zonke izinto uNkulunkulu azilungiselele isintu nokuthi uNkulunkulu ubusingathe kanjani lobu budlelwano ukuze avimbele zonke izinto ukuthi zingalimazi isintu. UNkulunkulu uphinde wasombulula izinto eziningi ezilethwe yizo zonke izinto kanye nomthelela ongemuhle ezingaba nawo endaweni yesintu, wavumela zonke izinto ukuthi zikhulise ukusebenza kwazo, watholela isintu indawo efanele ukuhlala, wenza nokuthi yonke into ibe usizo, okwenza isintu sikwazi ukumelana nendawo enjalo siphinde siqhubeke sizalane siqhubeke nempilo njengenjwayelo. Okulandelayo kwaba ukudla okudingwa imizimba yabantu—ukudla kwansuku zonke nokokuphuza. Lokhu nakho yisimo esidingekayo ukuze isintu siphile. Okungukuthi, umzimba womuntu angeke uphile ngokuphefumula nje kuphela, ngokukhanya kwelanga noma umoya kuphela, noma ngamazinga okushisa nokubanda afanele kuphela. Badinga ukuthi badle basuthe. Lezi zinto zokugcwalisa izisu zabo nazo zilungiselelwe uNkulunkulu ezilungiselela isintu—lona ngumthombo wokudla kwesintu. Ngemva kokubona le mikhiqizo enothile neyinala—imithombo yokudla nokokuphuza kwesintu—ingabe ungasho ukuthi uNkulunkulu ungumthombo wokudla kwesintu kanye nazo zonke izinto? Ungasho njalo ngempela. Ukube uNkulunkulu wadala izihlahla notshani noma kwamane kwaba izinto eziphilayo ezahlukene ngenkathi edala zonke izinto, futhi isintu singadla noma yikuphi kwako, ingabe isintu besizokwazi ukuphila kuze kube yimanje? Bekuyokwenzekani uma izinto eziningi eziphilayo ezadalwa uNkulunkulu zonke kwakungezezinkomo nezimvu ukuthi zizidle, noma kungezamadube nezinyamazane kanye nezinye izinhlobo zezilwane—isibonelo, amabhubesi adle ukudla okufana namadube nezinyamazane, izingwe zidle ukudla okufana namazinyane ezimvu kanye nezingulube—kodwa kungekho okulungele ukuthi kudliwe abantu? Ingabe lokho kungasebenza? Angeke kusebenze. Uma bekunjalo lokho kungasho ukuthi isintu angeke sikwazi ukuqhubeka siphile. Bekuyokwenzekani uma abantu bebedla amacembe ezihlahla kuphela? Kungasebenza lokho? Izisu zabantu ngeke zakwazi ukumelana nakho. Angeke wazi uma ungakaze ukuzame, kodwa uma usukwenza uzokwazi kahle kamhlophe. Pho ungakwazi ukudla utshani obulungiselwe izinkomo nezimvu? Kungalunga uma ungakuzama kancane, kodwa qhubeka ukudle isikhathi eside, angeke ukwazi ukumelana nakho. Ezinye izinto zingadliwa yizilwane, kodwa uma abantu bezidla bangangenwa ubuthi. Kukhona izinto ezinobuthi ezingadliwa yizilwane kodwa zona zingalimali, kodwa abantu bona ngeke bakwenze lokho okufanayo. UNkulunkulu wadala abantu, ngakho-ke uNkulunkulu uyazi kangcono imigomo nesakhiwo somzimba womuntu nokuthi abantu badingani. UNkulunkulu uzazi kahle izakhi zomzimba nokuqukethwe yiwo, okudingayo, nokuthi izitho zangaphakathi zomzimba womuntu zisebenza, zibamba, zibulala, futhi zigaya kanjani. Abantu abacacelwa yilokhu yingakho kwesinye isikhathi bedla baphinde bafake izithasiselo zokudla ngokunganaki. Bafaka izithasiselo zokudla kakhulu bagcine sebebangela ukungalingani emzimbeni. Uma nidla lezi zinto uNkulunkulu anilungiselele zona, nizidle futhi nizithokozele njengenjwayelo, angeke kube khona okungahambi kahle ngani. Yize noma kwesinye isikhathi uzizwa ungekho esimweni esikahle futhi unegazi elimile, akunandaba. Kumele nje udle uhlobo oluthile lwesitshalo ukuma kwegazi kuzophela. UNkulunkulu uzilungisile zonke lezi zinto. Emehlweni kaNkulunkulu, isintu singaphezulu kwazo zonke izinto eziphilayo. UNkulunkulu walungisa izindawo zokuphila zazo zonke izitshalo eziphilayo walungisa nokudla nezindawo zokuphila zazo zonke izilwane, kodwa izidingo zesintu kuphela ezinzima futhi ezingamelani nokunganakekelwa. Ngale kwalokho, isintu angeke sikwazi ukuqhubeka sizalane futhi siphile ngokujwayelekile. UNkulunkulu ukwazi kahle lokhu enhliziyweni yaKhe. Ngenkathi uNkulunkulu enza le nto, wabeka kuyo ukubaluleka okungaphezulu kwakho konke okunye. Hleze awukwazi ukuzwa ukubaluleka kwezinye izinto ezingabalulekile ozibonayo nozithokozelayo noma into oyizwa sengathi uzalwe nayo futhi ongayithokozela, kodwa uNkulunkulu kade akulungiselela yona kudala. UNkulunkulu futhi waphinda wasombulula konke okungaba nomthelela omubi okungahambelani nesintu nokungalimaza umzimba womuntu. Kucacisani lokhu? Akucacisa yini isimo sikaNkulunkulu esintwini ngenkathi esidala ngalesi sikhathi? Kwakuyisiphi leso simo? Isimo sikaNkulunkulu sasinzima futhi silukhuni, futhi akazange abekezelele ukugxambukela kwanoma yini noma kwanoma yiziphi izimo noma amandla esitha ngaphandle kukaNkulunkulu. Kulokhu, uyasibona isimo sikaNkulunkulu ngenkathi edala isintu nokuphatha isintu ngalesi sikhathi. Siyini isimo sikaNkulunkulu? Ngendawo yokuphila isintu esiyithokozelayo kanjalo nokudla nokokuphuza kwansuku zonke nezidingo zansuku zonke, siyasibona isimo sikaNkulunkulu ekugcineni ukuzalana nokuphila kwesintu kanye nomthwalo anawo kuso, kanjalo nokuzimisela kukaNkulunkulu ukusindisa isintu kulesi sikhathi. Ingabe siyabubona ubuqiniso bukaNkulunkulu kulezi zinto? Ingabe siyakubona ukumangalisa kukaNkulunkulu? Ingabe siyakubona ukungaqondakali kukaNkulunkulu? Ingabe siyabubona ubukhulu bukaNkulunkulu? UNkulunkulu usebenzisa amandla aKhe aphakeme nezindlela zaKhe ezikhaliphile ukwenzela isintu konke, kanye nokwenza zonke izinto.

Sisakhuluma ngalokho, ngemva kokuthi sengisho okuningi kangaka, ingabe niyakwazi ukuthi nithi uNkulunkulu ungumthombo wokuphila kwazo zonke izinto? (Yebo.) Kunjalo! Lokhu kuyiqiniso. Ukwenza kukaNkulunkulu zonke izinto kwanele ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu ungumthombo wokuphila kwazo zonke izinto, ngoba ungumthombo owenza zonke izinto nowenza zonke izinto zibe khona, ziphile, zizalane, ziqhubeke. Akekho omunye ngaphandle kukaNkulunkulu. Wenza zonke izidingo zazo zonke izinto kanye nazo zonke izidingo zesintu, kungakhathaliseki noma isidingo sincane kanjani, lokhu abantu abakudinga nsuku zonke, noma ukunikeza iqiniso emimoyeni yabantu. Kuzo zonke izinhlangothi, uma kuza ekubonakaleni kwaKhe kanye nesimo saKhe esintwini, uNkulunkulu uqobo lwaKhe kuphela ongumthombo wempilo yazo zonke izinto. Lokhu kuyiqiniso. UNkulunkulu unguMholi, uMphathi omkhulu, noMdali wale lizwe elibonakalayo abantu abangalibona ngamehlo abo futhi balizwe. Esintwini, ingabe lokhu akwembuli ukuthi uNkulunkulu ungubani? Lokhu kuyiqiniso. Ngakho-ke, uma ubona izinyoni zindiza esibhakabhakeni, kumele wazi ukuthi uNkulunkulu wadala izinto ezikwazi ukundiza. Kodwa kukhona izinto eziphilayo ezibhukuda emanzini, nazo ziphila ngezindlela ezahlukene. Izihlahla nezitshalo ezihlala enhlabathini ziyaqhuma entwasahlobo zithele izithelo ziwise amacembe ekwindla, ebusika wonke amacembe asuke esewile bese zidlula enkathini yobusika. Iyona ndlela yazo yokuphila leyo. UNkulunkulu wadala zonke izinto, zonke ngayinye ziphila ngezindlela ezihlukene nangezindlela ezehlukene futhi zisebenzisa izindlela ezehlukene ukuveza amandla azo nokwakheka kwempilo. Noma ngabe iyiphi indlela, konke kungaphansi komthetho kaNkulunkulu. Iyini inhloso kaNkulunkulu yokubusa phezu kwazo zonke izinhlobo zezinto eziphilayo? Ingabe kungenxa yokuphila kwesintu? (Yebo.) Ulawula yonke imithetho yempilo ngenxa yokuphila kwesintu. Lokhu kukhombisa ukuthi kubaluleke kanjani ukuphila kwesintu kuNkulunkulu. Uyakubona lokho manje?

Ukuthi isintu sikwazi ukuphila sizalane sande ngendlela ejwayelekile kuyinto esemqoka kakhulu kuNkulunkulu. Ngakho-ke, uNkulunkulu uhlala elungiselela isintu nazo zonke izinto. Wenza zonke izinto ngezindlela ezehlukene, nangaphansi kwezimo zokugcina ukuphila kwazo zonke izinto, wenza isintu sikwazi ukuqhubekela phambili ngokugcina ukuba khona kwabantu okujwayelekile. Lezi yizinto ezimbili esikhuluma ngazo namuhla. Yiziphi lezi zinto ezimbili? (Uma sibheka ohlangothini olukhulu, uNkulunkulu wadala indawo yokuphila isintu. Into yokuqala leyo. Futhi, uNkulunkulu walungisa lezi zinto ezidingwa isintu esingakwazi ukuzibona nokuzithinta.) Sikhulume ngesihloko sethu esikhulu ngalezi zinto zombili. Yisiphi isihloko sethu esikhulu? (UNkulunkulu ungumthombo wempilo yazo zonke izinto.) Manje kumele ukuthi usunakho ukuqonda okuthile kokuthi kungani ngikhulume ngalokhu okuqukethwe ngaphansi kwalesi sihloko. Ingabe zike zaba khona izingxoxo ezingahambisani nesihloko esikhulu? Azikho, angithi? Hleze ngemva kokuzwa lezi zinto, abanye benu bangase bathole ukuqonda okuthile bezwe nokuthi lawa mazwi abaluleke kakhulu, kodwa abanye bangaba nokuqonda okuqondile bezwe sengathi lawa mazwi awasho lutho. Noma ngabe njengoba nikhona lapha nikuqonda kanjani lokhu manje, ekuhambeni nasekwazini kwenu kuzofika usuku lapho ukuqonda kwenu kuzofinyelela endaweni ethile, okungukuthi, uma ulwazi lwezenzo zikaNkulunkulu, noNkulunkulu uqobo lwaKhe efinyelela endaweni ethile, nizosebenzisa amazwi enu asebenzayo ukudlulisa ubufakazi obujulile nobuyiqiniso bezenzo zikaNkulunkulu.

Ngicabanga ukuthi ukuqonda kwenu manje kuselula kakhulu futhi kuqondile, kodwa okungenani niyakwazi ukuthi, ngemva kokungilalela ngikhuluma ngalezi zinto ezimbili, nibone ukuthi yiziphi izindlela uNkulunkulu azisebenzisayo ukwenzela isintu noma yiziphi izinto uNkulunkulu azenzela isintu? Ingabe niyawuthola umqondo oyisisekelo kanye nokuqonda okuyisisekelo? Kodwa ingabe lezi zinto ezimbili engikhulume ngazo zihlobene neBhayibheli? (Cha.) Ingabe zihlobene nokujezisa nokwahlulela eNkathini yoMbuso? (Cha.) Pho kungani ngikhulume ngalezi zinto ezimbili? Ingabe yingoba abantu kumele baziqonde ukuze bazi uNkulunkulu? (Yebo.) Kunesidingo esikhulu sokuthi nizazi lezi zinto futhi kunesidingo esikhulu sokuthi niziqonde lezi zinto. Ningavinjwa yiBhayibheli kuphela, futhi ningavinjwa ukujezisa nokwahlulela kukaNkulunkulu umuntu ukuqonda zonke izinto ngoNkulunkulu. Iyini inhloso yami yokuphuma emazwini kaNkulunkulu eNkathini yoMbuso? Kungukwazisa abantu ukuthi uNkulunkulu akayena nje uNkulunkulu wabantu baKhe abakhethiweyo. Njengamanje ulandela uNkulunkulu, futhi unguNkulunkulu wakho, kodwa labo abangaphandle kwabantu abalandela uNkulunkulu, ingabe uNkulunkulu unguNkulunkulu wabo? Ingabe uNkulunkulu unguNkulunkulu wabo bonke abantu ngaphandle kwalabo abamlandelayo? (Yebo.) Pho ingabe uNkulunkulu unguNkulunkulu wazo zonke izinto? (Yebo.) Pho ingabe uNkulunkulu wenza umsebenzi waKhe kanye nezenzo zaKhe kulabo abamlandelayo kuphela? (Cha.) Usebenza emhlabeni wonke. Ohlangothini oluncane, umsebenzi waKhe owesintu sonke nakuzo zonke izinto. Ohlangothini olukhulu, umhlaba wonke jikelele. Ngakho-ke singathi uNkulunkulu wenza umsebenzi waKhe nezenzo zaKhe kuso sonke isintu. Lokhu kwanele ukwazisa abantu ngoNkulunkulu uqobo lwaKhe. Uma ufuna ukwazi uNkulunkulu ngempela futhi ufuna ukumazi nokumqonda, ngakho-ke ungapheleli ezigabeni ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu, futhi ungapheleli ezindabeni zomsebenzi kaNkulunkulu ake wawenza. Uma uzama ukumazi ngaleyo ndlela, ngalokho uNkulunkulu umbekela umkhawulo. Ubona uNkulunkulu emncane kakhulu. Imiphumela efana nalena izoba namithelela mini kuwe? Angeke ukwazi ukumangalisa nobukhulu bukaNkulunkulu, futhi ngeke uwazi amandla nobukhulu kanye nalapho kusebenza khona igunya laKhe. Ukuqonda okufana nalokhu, kuzoba nomthelela ekwazini kwakho ukwamukela iqiniso lokuthi uNkulunkulu unguMbusi wazo zonke izinto, kanjalo nolwazi lukaNkulunkulu uqobo nesimo saKhe. Ngamanye amazwi, uma ukuqonda kwakho uNkulunkulu kunomkhawulo, lokho ozokwamukela nakho kuzoba nomkhawulo. Yingakho kumele unwebe umkhawulo wakho. Noma ngabe umsebenzi kaNkulunkulu, ukuphatha kukaNkulunkulu, nomthetho kaNkulunkulu, noma zonke izinto zinomthetho futhi ziphathwa uNkulunkulu, kumele ukwazi konke futhi wazi nezenzo zikaNkulunkulu kukho. Ngale ndlela yokuqonda, uzozwa ngaphakathi ukuthi uNkulunkulu ulawula, uphethe futhi wenza zonke izinto. Khona lapho, uzozwa ngempela ukuthi uyingxenye yazo zonke izinto futhi uyilungu lazo zonke izinto. Njengoba uNkulunkulu enza zonke izinto, nawe wamukela umthetho kaNkulunkulu nokwenza kwaKhe. Leli yiqiniso elingephikiswe muntu. Zonke izinto zingaphansi kwemithetho yazo, engaphansi komthetho kaNkulunkulu, futhi zonke izinto zinomthetho wazo wokuphila, ongaphansi komthetho kaNkulunkulu, kanti ikusasa lesintu nalokhu esikudingayo kusondelene kakhulu nomthetho kaNkulunkulu nokwenza kwaKhe. Yingakho, ngaphansi komthetho nokubusa kukaNkulunkulu, isintu nazo zonke izinto kuhlangene, okunye kuncike kokunye, futhi kudidiyelwe ndawonye. Lena yinhloso nokubaluleka kukaNkulunkulu kokudala zonke izinto. Ingabe uyakuqonda lokhu manje? (Yebo.) Uma nikuqonda masiyivale lapha ingxoxo yethu namuhla. Sala kahle!

Nhlolanja 2, 2014

Okwedlule:UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizie VII

Okulandelayo:UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele IX

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Kubaluleke Kakhulu Ukuqonda Isimo SikaNkulunkulu

  Ziningi izinto enginethemba lokuthi nizozizuza. Nokho, izenzo zenu kanye nezimpilo zenu akuhlangabezani ngokuphelele nezidingo Zami, ngakho-ke kufanel…

 • Isahluko 13

  Okufihlakele kokushiwo yizwi Lami yizinhloso Zami eziningi. Kodwa abantu abazi futhi abaqondi lutho kulokhu, bayaqhubeka nokuthola amazwi Ami ngaphand…

 • Ingabe Usuyaphila?

  Lapho usuzuze ukuphila ubuntu obujwayelekile, futhi uye wapheleliswa, nakuba ungenakukwazi ukukhuluma isiprofetho, noma ezinye izimfihlakalo, uzophila…

 • Ababi Kumele Bajeziswe

  Ukuhlola ukuthi konke okwenzayo kulungile yini, nokuthi uNkulunkulu uyazibona yini zonke izenzo zakho, kuyimiyalo yokuziphatha yalabo abakholelwa kuNk…