Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ukuvulwa Komqulu YiWundlu

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VI

Ubungcwele bukaNkulunkulu (III)

Isihloko esasihlanganyela mhla sigcina sasingobungcwele bukaNkulunkulu. Iyiphi ingxenye kaNkulunkulu Uqobo Lwakhe ubungcwele bukaNkulunkulu obuphathelene nayo? Ingabe buphathelene nobukhona bukaNkulunkulu? (Yebo.) Ngakho yisiphi ngempela isihloko esiphathelene nengqikithi kaNkulunkulu ekuhlanganyeleni kwethu? Ingabe ubungcwele bukaNkulunkulu? Ubungcwele bukaNkulunkulu: le yingqikithi kaNkulunkulu eyingqayizivele. Iyiphi indikimba esemqoka esihlanganyela ngayo mhla sigcina? (Ukubona ukukhohlakala kukaSathane. Ukuthi, uSathane wonakalisa kanjani isintu; usebenzisa ulwazi, isayensi, isiko lendabuko, inkolelo-ze, kanye nezinkambiso eziphathelene nabantu ukonakalisa umuntu.) Lesi yisihloko esisemqoka esigcine sikhulume ngaso. USathane usebenzisa ulwazi, isayensi, inkolelo-ze, isiko lendabuko, kanye nezinkambiso eziphathelene nabantu ukonakalisa umuntu. Lezi yizindlela uSathane onakalisa ngazo umuntu. Ziyisihlanu izindlela sezizonke. Ingabe iyiphi ocabanga ukuthi uSathane uyisebenzisa kakhulu ukonalakisa umuntu, into ebonakalisa kanzima kunazo zonke? (Isiko lendabuko. Lokhu kungenxa yokuthi amafilosofi obusathane njengezimfundiso zikaConfucius noMencius angene ajula emiqondweni yethu.) Abanye abafowethu nodadewethu bakholwa ukuthi yisiko lendabuko. Omunye uthini? (Ulwazi. Ulwazi alusoze lwasivumela ukuba sikhonze uNkulunkulu. Luyakuphika ukuba khona kukaNkulunkulu, futhi luyakuphika ukubusa kukaNkulunkulu. Okungukuthi, uSathane usitshela ukuthi sifunde kusukela sisebancane, kanye nokuthi ngokufunda nokuzuza ulwazi kuphela ikusasa lethu nalokho esikudalelwe kuyoqiniseka.) USathane usebenzisa ulwazi ukulawula ikusasa lakho nokudalelwe, bese ekudonsa ngekhala; lena indlela ocabanga ngayo ukuthi uSathane wonakalisa umuntu ngokujule kakhulu. Ngakho iningi lenu nicabanga ukuthi uSathane usebenzisa ulwazi ukonakalisa umuntu ngendlela ejule kakhulu. Ingabe zikhona ezinye? Nithini mayelana nesayensi noma nezinkambiso eziphathelene nabantu, ngokwesibonelo? Ingabe ukhona ovumelana nalezi? (Yebo.) Namhlanje ngizophinda ngixoxe ngezindlela ezinhlanu uSathane onakalisa umuntu ngazo futhi, uma sengiqedile, ngisazonibuza imibuzo ethile ukubona ukuthi kukuyiphi ingxenye ngempela lapho uSathane onakalisa umuntu ngokujule kakhulu.

Phakathi kwezindlela ezinhlanu uSathane onakalisa ngazo umuntu, eyokuqala esikhulume ngayo ulwazi, ngakho-ke masithathe ulwazi kuqala njengesihloko sengxoxo. USathane usebenzisa ulwazi njengesiyengo. Lalelisisa: Luwuhlobo nje lwesiyengo. Abantu bayayengwa ukuthi “bafunde ngokuzikhandla futhi bazithuthukise nsuku zonke,” bazihlomise ngolwazi, njengesikhali bese besebenzisa ulwazi ukuvula indlela eya kwisayensi; ngamanye amazwi, lapho uzuza ulwazi oluningi, yilapho uzoqonda kakhulu. USathane utshela abantu konke lokhu. USathane utshela abantu ukuthi bagcine imiqondo enokuqhosha futhi, ngesikhathi esifanayo lapho befunda ulwazi, ebatshela ukuthi babe nokulangazelela nemiqondo. Bengazi abantu, uSathane udlulisa imiyalezo eminingi enjalo, edala abantu ukuthi ngokungazi bacabange ukuthi lezi zinto zilungile, noma ziwusizo. Bengazi, abantu bahamba kulolu hlobo lo mgwaqo, beholwa phambili bengazi yimiqondo yabo kanye nokulangazelela kwabo uqobo. Isinyathelo ngesinyathelo, abantu bengazi bafunda olwazini abalunikwe nguSathane ukucabanga kwabantu abaphakeme noma abadumile. Bafunda okunye nokunye ezenzweni zabanye abantu ababathatha njengamaqhawe. Yini uSathane agcizelela ukuyifunela umuntu ezenzweni zala maqhawe? Yini afuna ukuyifaka igxile kumuntu? Ingabe yini uSathane afuna ukuyigxilisa kumuntu? Umuntu kufanele ashisekele izwe lakubo, abe nobuzwe obunobuqotho, futhi abe nobuqhawe. Ingabe yini umuntu ayifundayo ezindabeni zomlando ezithile noma izindaba ngabantu abathile abangamaqhawe? Ukuthi abe nokuthembeka siqu, noma enze noma yini eyenzela ushomi noma umngane. Phakathi kwalolu lwazi lukaSathane, engazi, umuntu ufunda izinto eziningi ezingezinhle. Phakathi kwaloku kungazi, imbewu abayilungiselelwa uSathane iyatshalwa emiqondweni yabo engavuthiwe. Le mbewu ibenza bazizwe befanele ukuba abantu abavelele, befanele ukuba nedumela, befanele ukuba ngamaqhawe, ukuba nentshisekelo ngezwe lakubo, babe ngabantu abayithandayo imindeni yabo, noma babe ngabantu abangenza noma yini benzela umngane futhi benokuthembeka siqu sabo. Beyengwe uSathane, bengazi bahamba emgwaqeni uSathane awulungiselele bona. Njengoba behamba kulo mgwaqo, bayaphoqeleka ukwemukela imigomo kaSathane yokuphila. Bengazi futhi nabo uqobo bengaqondi ngempela, bazakhela ngokwabo imigomo yokuphila yabo, kulapho kuyi migomo nje kuphela kaSathane egxishwe kubo ngempoqo. Ngesikhathi besafunda, uSathane ubenza bazakhele ezabo izinjongo, bazimisele izinjongo zabo zempilo, imigomo yokuphila, kanye nomzila empilweni, kanti ngaso sonke leso sikhathi ebe ebagxisha izinto zikaSathane, esebenzisa izindaba, esebenzisa izindaba ezibhalwe ngabantu abathile, esebenzisa zonke izindlela ezingabakhona ukwenza abantu ukuthi, kancane kancane, bathathe isiyengo. Ngale ndlela, ngesikhathi besafunda, abanye bagcina bethanda imibhalo yezincwadi, abanye ezomnotho, abanye isayensi yezinkanyezi noma isifundo ngezendawo. Bese kuba khona labo abagcina bethanda ezombusazwe, abanye abathanda isayensi yezinto zemvelo, abanye isayensi yemithi yemvelo yomhlaba, futhi ngisho abanye abathanda isayensi ngoNkulunkulu nenkolo. Lezi zonke ziyingxenye yolwazi. Ezinhliziyweni zenu, nonke ngamunye niyazi ukuthi kuhamba kanjani ngalezi zinto, umuntu ngamunye uke wahlangabezana nazo ngaphambili. Mayelana nalezi zinhlobo zolwazi, noma ubani angakhuluma angaphezi ngolunye lwazo. Futhi kanjalo kuyacaca ukuthi lolu lwazi selungene lwajula kangakanani emqondweni womuntu, kukhombisa futhi indawo ethathwe ilolu lwazi emqondweni womuntu kanye nokujula komphumela walo kumuntu. Lapho umuntu ethanda ingxenye yolwazi, lapho enhliziyweni yakhe umuntu eba nothando olujulile lweyodwa, kumane kwakheke imiqondo engazi: Abanye abantu bafuna ukuba abalobi, abanye bafuna ukuba ababhali, abanye bafisa ukuziphilisa ngokusebenza kwezombusazwe, futhi abanye bafuna ukusebenza kwezomnotho futhi babe osomabhizinisi. Bese kubakhona iqembu labantu abafuna ukuba amaqhawe, ukuvelela noma ukuduma. Akukhathaliseki ukuthi umuntu ufuna ukuba uhlobo olunjani lomuntu, injongo yabo ukuthatha le ndlela yokufunda ulwazi futhi bayisebenzisele izifiso zabo, ukufeza izifiso zabo, imiqondo yabo. Akukhathalisekile ukuthi izwakala kahle kanjani—bafuna ukufeza amaphupho abo, ukungayiphileli ize le mpilo, noma bafuna ukuba nomsebenzi okhethekile wokuziphilisa—bagcina le miqondo enokuqhosha kanye nabakulangazelelayo kodwa, empeleni, ingabe konke kungokwani? Ingabe nike nakucabanga lokhu ngaphambili? Ingabe kungani uSathane efuna ukwenza lokhu? Yini inhloso kaSathane, ngokugxilisa lezi zinto kumuntu? Izinhliziyo zenu kufanele zicaciseleke ngalo mbuzo.

Manje asikhulume ngokuthi uSathane ulusebenzisa kanjani ulwazi ukonakalisa umuntu? Kulokhu esesikhulume ngakho kuze kube manje, seniqalile ukubona izinjongo zikasathane ezimbi? (Kancane.) Kungani uSathane esebenzisa ulwazi ukonakalisa umuntu? Yini afuna ukuyenza kumuntu esebenzisa ulwazi? Ingabe uhola umuntu ukuba alandele muphi umgwaqo? (Ukumelana noNkulunkulu.) Impela okokumelana noNkulunkulu. Lona umphumela owubonayo kubantu abathola ulwazi—ukumelana noNkulunkulu. Ngakho ingabe iziphi izinjongo zikaSathane ezimbi? Anicaciselekile, akunjalo? Ngesikhathi sokufunda komuntu ulwazi, uSathane usebenzisa noma iyiphi indlela, noma ngabe ukuchaza izindaba, ebanika nje ucezu olulodwa lolwazi, noma ebavumela ukuba benelise izifiso zabo noma benelise amaphupho abo. Yimuphi umgwaqo uSathane afuna ukukuholela kuwo? Abantu bacabanga ukuthi akukho lutho olungalungile ngokufunda ulwazi, ukuthi kuyindlela efanele. Ukukubeka ngokuthambile, ukuba nokufiswa yinhliziyo okuphakeme noma ukuba nokulangazelela ukuba nentshisekelo, futhi lokhu kufanele kube yindlela elungile empilweni. Uma abantu bengafeza okufiswa yizinhliziyo zabo, noma benze umsebenzi abawukhethile wokuziphilisa empilweni yabo—ingabe akujabulisi yini kakhulu ukuphila ngaleyo ndlela? Ukungagcini ngokuhlonipha okhokho ngaleyo ndlela kodwa uma kwenzeka babeke induku ebandla emlandweni—ingabe akuyona into enhle leyo? Lena yinto enhle emehlweni abantu basezweni, futhi kubona kufanele kube okufanele nokuhle. Ingabe uSathane, nokho, nezinjongo zakhe ezimbi, ufaka nje abantu kulolu hlobo lwendlela bese futhi enquma ukuthi useqedile? Cha bo. Eqinisweni, akukhathaliseki ukuthi okufiswa yinhliziyo yomuntu kuphakeme kangakanani, akukhathaliseki ukuthi zinamaqiniso kangakanani izifiso zomuntu noma zifaneleke kangakanani, konke umuntu afisa ukukufeza, konke lokho umuntu akufunayo kuxhumene ngokungena kuhlukaniswa namagama amabili. Lawa magama amabili abaluleke kakhulu empilweni yawo wonke umuntu, futhi lezi izinto uSathane ahlose ukuzifaka zigxile kubantu. Ingabe imaphi la magama amabili? “Udumo” kanye “nenzuzo”. USathane usebenzisa indlela enobuqili kakhulu, indlela ehambisana mathupha nokucabanga kwabantu; akuyona noma iyiphi nje indlela ehluke kakhulu kokujwayelekile. Phakathi kokungaqondi, abantu baze bayemukele indlela kaSathane yokuphila, imigomo yakhe yokuphila, bazimisele izinjongo zempilo kanye nendlela yabo empilweni, futhi ngokwenzenjalo baze babe nemiqondo abayiphokophele empilweni. Akukhathaliseki ukuthi lemiqondo ephokophelwe empilweni izwakala isezingeni eliphezulu kangakanani, iyizaba nje ezixhumene ngokungena kwehlukaniswa nodumo kanye nenzuzo. Noma imuphi umuntu ovelele noma onedumela, bonke abantu eqinisweni, noma yini abayilandelayo empilweni ihlobene nalamagama kuphela: “udumo” kanye “nenzuzo.” Abantu bacabanga ukuthi uma sebenodumo nenzuzo, bangayisebenzisela ukujabulela isikhundla esiphakeme kanye nengcebo enkulu, kanye nokuthokozela impilo. Uma sebenodumo nenzuzo, bangayisebenzisela ukuhamba befuna ukuzithokozisa kanye nokujabulisa inyama okungena mahloni. Abantu bayavuma, nakuba bengazi, ukuthatha imizimba yabo, imiqondo, konke abanakho, ikusasa labo kanye nalokho abakudalelwe bese bekunika sikaSathane ukuze bathole udumo nenzuzo abayifisayo. Abantu empeleni bakwenza lokhu ngaphandle ngisho kokuzindela okuncane, bengenalo ulwazi nhlobo mayelana nesidingo sokubuyiselwa konke. Ingabe abantu basengakwazi ukuba nanoma ikuphi ukuzithiba uqobo lwabo uma becasha kuSathane futhi baze bathembeke kuye ngale ndlela? Abasoze. Sebelawulwa nguSathane ngokuphelele nya. Sebecwile ngokuphelele obhukwini futhi abakwazi ukuzikhipha. Uma umuntu esebishe odakeni lodumo nenzuzo, ababe besafuna lokho okuwubukhazikhazi, lokho okulungileyo noma lezo zinto ezinhle futhi ezilungile. Lokhu yingoba amandla okuyenga udumo nenzuzo enawo phezu kwabantu makhulu kakhulu, futhi kuphenduka izinto abantu abazishisekelayo izimpilo zabo zonke futhi ngisho nephakade elingena kuphela. Akunjalo? Abanye abantu bazothi ukufunda kuwukufunda izincwadi noma ukufunda izinto ezimbalwa abangakazazi kuphela, ukuze bangadli ngokhezo oludala noma ukuze bangashiywa emuva yizwe. Ulwazi lufundelwa kuphela ukuze bazondle, ngenxa yekusasa labo noma ngenxa yezidingo eziyisisekelo. Ukhona umuntu ongabekezelela ishumi leminyaka lokufunda kanzima ngenxa yezidingo eziyisisekelo nje, ukuxazulula indaba yokudla nje? Abekho abantu abanjena. Ngakho yini lena abhekana nalezi zingqinamba noma ayihluphekela yonke leminyaka ukuyithola? Wudumo nenzuzo: Udumo nenzuzo kumlindele ngaphambili, kuyambiza, futhi ukholwa ukuthi kuphela ngokukhuthala, ubunzima nomshikashika wakhe siqu, angayilandela leyo ndlela futhi ngaleyo ndlela athole udumo nenzuzo. Kumele abhekane nalobu bunzima ngenxa yendlela yekusasa lakhe, ngenxa yokuthokoza kwakhe okuzayo kanye nempilo engcono. Luyini ngempela lolu lwazi— ningangitshela? Akuyona yini imigomo yokuphila egxiliswe uSathane kubantu, abayifundiswe uSathane ngesikhathi befunda ulwazi? Akuzona yini izimiso zempilo eziphakeme ezigxiliswe uSathane kumuntu? Thatha, isibonelo, imibono yabantu abavelele, ubuqotho balabo abanodumo noma umoya onesibindi wabantu abangamaqhawe, noma ukuhlonipha noma umusa wamaqhawe noma abangcweki ngenkemba kumanoveli ezombukiso wezokulwa. (Yebo, kunjalo.) Le mibono inethonya esizukulwaneni nesizukulwane, futhi abantu besizukulwane ngasinye benziwa ukuba bayemukele le mibono, ukuthi bayiphile le mibono futhi bayishisekele ngokungaphezi. Lena yindlela, umgudu, uSathane awusebenzisayo ukonakalisa umuntu. Ngakho emuva kokuthi uSathane eseholele abantu kule ndlela, ingabe kusengenzeka yini ukuthi bakhonze uNkulunkulu? Ingabe ulwazi nomcabango okugxiliswe uSathane kumuntu kunakho noma yikuphi okokukhonza uNkulunkulu? Ingabe kukuphethe yini noma ikuphi okweqiniso? Ingabe kunakho noma yikuphi okokwesaba uNkulunkulu nokubalekela okubi? (Cha, akunalo.) Ingathi nikhuluma ngokungaqiniseki, kodwa akunandaba. Inqobo nje uma nibona ukuthi “udumo” “nenzuzo” kungamagama amabili asemqoka uSathane awasebenzisayo ukuyengela abantu endleleni yobubi, khona-ke lokho kwanele.

Ake sibuyekeze kancane futhi: Ingabe uSathane usebenzisani ukugcina umuntu evalelekile futhi elawulwa? (Udumo nenzuzo.) Ngakho uSathane usebenzisa udumo nenzuzo ukulawula imicabango yomuntu kuze kuthi konke angakucabanga wudumo nenzuzo. Balwela udumo nenzuzo, babhekana nobunzima ngenxa yodumo nenzuzo, babekezelela ukululazeka ngenxa yodumo nenzuzo, banikela konke abanakho ngenxa yodumo nenzuzo, futhi bangenza noma isiphi isahlulelo noma isinqumo ukuthola udumo nenzuzo. Ngale ndlela uSathane ubopha umuntu ngamaketanga angabonakali. Lawa maketanga aboshelwa kubantu, futhi abanawo amandla noma isibindi sokuwalahla. Ngakho, ngokungazi, abantu bathwala la maketanga bese bedavuza kanzima beya phambili. Ngenxa yalolu dumo nenzuzo, isintu sigwema uNkulunkulu futhi siyamkhaphela Yena, futhi siya ngokukhohlakala kakhulu. Ngakho, ngale ndlela, isizukulwane emuva kwesinye siyabhubha odumweni nenzuzo kaSathane. Uma sibheka manje izenzo zikaSathane, ingabe izinjongo zakhe zikhohlakele? Mhlawumbe namhlanje anikaboni ngale kwezinjongo ezikhohlakele zikaSathane ngoba nicabanga ukuthi ayikho impilo ngaphandle kodumo nenzuzo. Nicabanga ukuthi uma abantu beshiya udumo nenzuzo ngemuva, ngeke besayibona indlela ngaphambili, ngeke besakwazi ukubona izinjongo zabo, ikusasa labo liba mnyama, liyafiphala futhi liyadangala. Kodwa, kancane, niyobona ngelinye ilanga ukuthi udumo nenzuzo amaketanga amakhulukazi uSathane awasebenzisayo ukubopha umuntu. Kuze kube wusuku lapho uyokubona lokhu, uyomelana ngokuphelele nokulawulwa uSathane, futhi uyomelana ngokuphelele namaketanga uSathane awalethayo ukukubopha. Lapho isikhathi sesifika ukuba ufise ukulahla zonke izinto uSathane azigxilise kuwena, uyobe sewuphuma uphela kuSathane futhi uyokuzonda ngempela konke lokho uSathane ayekade ekulethe kuwe. Ilapho kuphela uyoba nothando nokulangazelela kwangempela uNkulunkulu.

Sisanda kukhuluma ngokuthi uSathane usebenzisa kanjani ulwazi ukonakalisa umuntu, ngakho okulandelayo masixoxe ngokuthi uSathane uyisebenzisa kanjani isayensi ukonakalisa umuntu. Okokuqala, uSathane usebenzisa igama lesayensi ukwenelisa ilukuluku lomuntu, isifiso somuntu ukuhlola isayensi nokuphenya izimfihlakalo. Futhi egameni lesayensi, uSathane wenelisa izidingo zomuntu eziphathekayo kanye nesidingo esikhulu sabantu ukunyusa njalo izinga lempilo yabo. Ngakho-ke uSathane, ngaleli gama, usebenzisa indlela yesayensi ukonakalisa umuntu. Ingabe ukucabanga komuntu noma imiqondo yabantu uSathane ayonakalisayo esebenzisa le ndlela yesayensi? Phakathi kwabantu, izigameko, nezinto ezisezindaweni ezisizungezile esizibonayo nesihlangabezana nazo, yini enye uSathane asebenzisa isayensi ukuyonakalisa? (Imvelo.) Niqinisile. Kubonakala ongathi lokhu kunilimaze kakhulu, futhi kuniphathe kabi kakhulu. Ngaphandle kokusebenzisa konke okutholakele neziphetho zesayensi ezinhlobonhlobo ukukhohlisa umuntu, uSathane ngaphandle kwesizathu usebenzisa isayensi futhi ukudala incithakalo nokuxhaphaza indawo yokuphila umuntu ayinikwa nguNkulunkulu. Ukwenza lokhu ngeqhinga lokuthi uma umuntu enza ucwaningo lwezesayensi, indawo yokuphila yomuntu izoya ngokuya iba ngcono futhi namazinga okuphila abantu azoqhubeka ethuthuka, nokuthi ngaphezu kwalokho, intuthuko yeze sayensi yenziwa ukuhlinzeka izidingo zansuku zonke zomuntu ezikhulayo kanye nesidingo sokulokhu benyusa izinga lempilo yabo. Lokhu kuyisisekelo somcabango kaSathane wokuthuthukiswa kwesayensi. Nokho, yini isayensi eyilethele isintu? Ingabe indawo esihlala kuyo eseduze iquketheni? Akukhona yini ukuthi umoya isintu esiwuphefumulayo ungcolisiwe? Ingabe amanzi esiwaphuzayo asahlanzekile ngempela? (Cha.) Ngabe ukudla esikudlayo kungokwemvelo? Okuningi kwakho kukhuliswa ngokusebenzisa umanyolo futhi kutshalwa kusetshenziswa ukushintshwa kwezakhi zofuzo, futhi kukhona nokuguquka kwezakhi zofuzo okwenzeka ngokusebenzisa izindlela zesayensi ezihlukahlukene. Ngisho imifino nezithelo esizidlayo akusezona ezemvelo. Akuselula manje kubantu ukuthola amaqanda emvelo. Namaqanda awasanambitheki njengoba ayenjalo ngaphambili, asedlule kwinqubo yesayensi-mbumbulu kaSathane. Uma sibuka sekukonke, umkhathi sewuwonke sewonakele futhi wangcoliswa; izintaba, amachibi, amahlathi, imifula, ulwandle, kanye nakho konke okungaphezulu noma ngaphansi komhlabathi konakaliswe yizimpumelelo zalesayensi-mbumbulu. Ngamanye amazwi, sonke isimo sendawo, isimo sokuphila esanikwa isintu uNkulunkulu sesibulewe soniwa yilokhu okubizwa ngesayensi. Nakuba bebaningi abantu abakutholile abebekulindele mayelana nezinga lempilo abalifunayo, benelisa izinkanuko kanye nenyama yabo, indawo lapho umuntu ehlala khona ibhubhile futhi yonakala ngempela “izimpumelelo” ezinhlobonhlobo ezilethwe yisayensi. Manje, asisenalo ilungelo lokuphefumula umphefumulo owodwa womoya ohlanzekile. Ingabe usizi lwesintu lolu? Ingabe isekhona noma iyiphi injabulo umuntu angakhuluma ngayo yomuntu ukuthi aphile kulendawo yokuhlala? Umuntu uphila kulendawo yokuhlala futhi, kusukela ekuqaleni uqobo, lendawo yokuhlala yadalwa uNkulunkulu eyidalela umuntu. Amanzi abantu abawaphuzayo, umoya abantu abawuphefumulayo, ukudla abantu abakudlayo, izitshalo, izihlahla, kanye nezilwandle—lendawo yokuphila yonke uNkulunkulu wayinika umuntu; iyimvelo, isebenza ngokuhambisana nomthetho wemvelo owabekwa nguNkulunkulu. Uma bekungekho isayensi, abantu bebezothokoza futhi bebengajabulela yonke into isesimweni sayo esihle kakhulu sasekuqaleni nokuhambisana nendlela kaNkulunkulu nangokuhambisana nalokho uNkulunkulu abanika khona okufanele bakuthokozele.. Manje, nokho, konke lokhu sekumoshwe futhi konakaliswa nguSathane; indawo yomuntu yokuhlala yasekuqaleni ayisekho esimweni sayo esihle kakhulu sasekuqaleni. Kepha akekho okwazi ukubona ukuthi yini eyadala lolu hlobo lo mphumela noma ukuthi kwenzeka kanjani lokhu, futhi ngaphezu kwalokho ngisho abantu abaningi kakhulu baqonda futhi bemukela isayensi ngokusebenzisa imibono egxiliswe kubo nguSathane. Ingabe lokhu akunayo inzondo kakhulu futhi akudabukisi? NoSathane manje esethathe indawo lapho isintu siphila khona nendawo yabo yokuhlala futhi wabonakalisa baba kulesi simo, futhi nesintu siqhubeka sithuthuka ngale ndlela, ingabe sikhona isidingo sesandla sikaNkulunkulu ukuthi siqothule lesi sintu emhlabeni? Uma isintu siqhubeka nokuthuthuka ngale ndlela, ingabe iyiphi indlela esizoyithatha? Ngaphezu kokucinga okunomhobholo komuntu udumo nenzuzo, bayaqhubeka benza ukuhlola kwezesayensi nocwaningo olujulile, bese ngokungaphezi benelisa izidingo zabo eziphathekayo nezinkanuko; ingabe-ke imiphi imiphumela kumuntu? Okokuqala akusekho ukuzimelela phakathi kobudlelwano bezinto eziphilayo kanye nokuzizungezile futhi, okuhambisana nalokhu, imizimba yesintu yonke seyingcolisiwe futhi yalinyazwa yilolu hlobo lwe ndawo, kanye nezifo ezithathelanayo ezininginingi, nobhubhane kubhebhetheke yonke indawo. Lesi isimo umuntu angasenako ukusilawula manje, akunjalo? Manje njengoba senikuqonda lokhu, uma isintu singamlandeli uNkulunkulu, kodwa sihlale silandela uSathane ngale ndlela—siqhubeka sisebenzisa ulwazi ukuzinothisa, sisebenzisa isayensi singaphezi ukuhlola ikusasa lesintu, sisebenzisa lolu hlobo lwendlela ukuqhubeka nokuphila—ingabe uyakwazi ukubona ukuthi isiphetho soqobo sesintu sizoba yini? (Ukonakala.) Kuzoba ukonakala: ukusondela ekonakaleni isinyathelo esisodwa ngesikhathi. Ukusondela ekonakaleni isinyathelo esisodwa ngesikhathi! Kubukeka engathi manje isayensi iwuhlobo lwelumbo eliphuzwayo uSathane alilungiselele umuntu, ukuze kuthi uma nizama ukuqondisisa izinto nikwenze kufasimbe olunenkungu; futhi noma ungazama kangakanani ngeke ukwazi ukuziqonda. USathane, nokho, usasebenzisa igama le sayensi ukulola iphango lakho nokukudonsa ngekhala, unyawo phambi kolunye, ekuyisa ngakwalasha nangasekufeni. Akunjalo? (Yebo.) Lena indlela yesibili.

Indlela yesithathu ukuthi uSathane usebenzisa kanjani isiko lendabuko ukonakalisa umuntu. Kuningi ukufana phakathi kwesiko lendabuko nenkolelo-ze, kuphela nje isiko lendabuko linezindaba, ukugudla kanye nemithombo ethile. USathane usaqamba futhi wasungula izinganekwane noma izindaba ezincwadini zomlando, eshiya abantu nemicabango ejulile ngabantu abavelele bamasiko endabuko noma benkolelo-ze. Thatha ezaseShayina Abangafiyo Abayisishagalombili Bewela Ulwandle, Uhambo oluya eNtshonalanga, Inkosi yamakhosi uJade, uNezha unqoba iNkosi uDrako, Ukumiswa koNkulunkulu, njengesibonelo. Ingabe lezi azikakheli zajula emiqondweni yabantu? Ngisho noma abanye benu bengayazi yonke imininingwane, niyazazi izindaba ezivamile, futhi ilokhu okuqukethwe okuvamile okunamathela enhliziyweni yakho kuphinde kunamathele emqondweni wakho, futhi awukwazi ukukukhohlwa. Lezi izinto uSathane azihlelela umuntu kudala kakhulu, esesabalalise ezikhathini ezihlukene imibono noma izinganekwane ezinhlobonhlobo. Lezi zinto zilimaza futhi zithunaza ngqo imiphefumulo yabantu futhi zithakathe abantu ngamakhubalo ziphindelela. Okungukuthi uma usuzemukele lezi zinto ezivela esikweni lendabuko, ezindabeni noma kwinkolelo-ze, uma lezi zinto sezakhele emqondweni wakho, uma sezinamathele enhliziyweni yakho, khona-ke kufana nokuthi uthakathiwe—uyahileleka futhi uthonywe yilawa masiko, yile mibono kanye nezindaba zendabuko. Zithonya impilo yakho, ukubuka kwakho impilo futhi zithonya kanye nokuhlulela kwakho izinto. Ngisho nakakhulu zithonya ukushisekela kwakho indlela yangempela yokuphila: Lokhu ukuloywa ngempela. Uyazama kodwa awukwazi ukuzivuthulula; uyazigawula kodwa azigawuleki; uyazishaya kodwa awukwazi ukuzishaya. Ukwedlula lokho, emuva kokuthi umuntu esefakwe ngaphansi kwalolu hlobo lokuloywa, bengazi baqala ukukhuleka kuSathane, begcina umfanekiso kaSathane ezinhliziyweni zabo. Ngamanye amazwi, babeka uSathane njengesithixo sabo, into yabo abangakhuleka kuyo futhi bayihloniphe, kuze kufike lapho beyithatha njengoNkulunkulu. Bengazi, lezi zinto zisezinhliziyweni zabantu zilawula amazwi nezenzo zabo. Ngaphezu kwalokho, uqale uthathe lezi zindaba nezinganekwane njengamanga, bese ngokungazi ukwemukela ukuba khona kwalezi zindaba, uzenza imifanekiso yangempela, bese uziphendula izinto ezikhona ngempela. Ngokungazi, unganakile wemukela le mibono nokubakhona kwalezi zinto. Unganakile wemukela futhi amadimoni, uSathane nezithixo ekhaya lakho uqobo nasenhliziyweni yakho qobo—lokhu ukuloywa impela. Ingabe nizwa ngokufana? (Yebo.) Ingabe bakhona phakathi kwenu abake bashisa impepho futhi bakhuleka kuBuddha? (Yebo.) Ngakho kwabe kuyini isizathu sokushisa impepho nokukhuleka kuBuddha? (Sasithandazela ukuthula.) Uma senicabanga ngakho manje, ingabe kunayo ingqondo ukuthandazela ukuthula kuSathane? Ingabe uSathane uletha ukuthula? (Cha.) Naningenalwazi ngaleso sikhathi? Lolo hlobo lwe ndlela alunayo ingqondo, alunalo ulwazi futhi lunobungane, akunjalo? USathane uzindla kuphela ukuthi angakonakalisa kanjani futhi ngeke akunike ukuthula; angakunika kuphela ikhefu lesikhashana. Kodwa kufanele wenze isifungo futhi uma usiphula isithembiso sakho noma usiphula isifungo osenzile kuye, uyobe sewubona ukuthi uzokuhlupha kanjani. Ngokukwenza ukuthi wenze isifungo, ufuna ukukulawula. Ngesikhathi nithandazela ukuthula, ingabe nakuthola ukuthula? (Cha.) Anizange nithole ukuthula, kodwa kunalokho waletha amashwa, izidumo ezingapheli—ulwandlekazi olungenawo umkhawu ngempela lomunyu. Ukuthula akukho endaweni lapho uSathane ekhona, kanti lokhu kuyiqiniso. Lokhu umphumela wenkolelo-ze yasemandulo kanye nesiko lendabuko esintwini.

Udaba lokugcina yindlela uSathane asebenzisa ngayo izinkambiso eziphathelene nabantu ukonakalisa umuntu. Lezi zinkambiso zibandakanya izinto eziningi. Abanye abantu bathi: “Ingabe zimayelana nezingubo esizigqokayo? Ingabe zimayelana nezimfashini zakamuva, izimonyo, ukulungisa izinwele kanye nokudla kwezichizi okusezingeni eliphezulu?” Ingabe zimayelana nalezi zinto? Lezi ziyingxenye yezinkambiso, kodwa asifisi ukukhuluma ngalezi lapha. Sifisa kuphela ukukhuluma ngemibono elethwa izinkambiso eziphathelene nabantu kubantu, indlela ezenza abantu ukuthi baziphathe ngayo emhlabeni, izinjongo zempilo kanye nesimo sengqondo ezisakhayo kubantu. Lezi zibaluleke kakhulu; zingalawula futhi zithonye isimo somqondo womuntu. Enye emuva kwenye, zonke lezi zinkambiso ziphethe ithonya elibi eliqhubekayo ukuphuphisa umuntu, limenza ahlale elahlekelwa unembeza, ubuntu nomqondo, futhi lokho kwehlisa izinga lesimilo sabo ngokweqile, kuze kufike ezingeni lapho singathi iningi labantu manje abanabo nhlobo ubuqotho, abanabo ubuntu, benjalo nje abanawo no nembeza, kungasaphathwa noma ikuphi ukuqonda. Ngakho ingabe iziphi lezi zinkambiso? Awukwazi ukuzibona lezi zinkambiso ngamehlo enyama. Lapho isivunguvungu senkambiso sivunguza, mhlawumbe isibalo esincane kuphela sabantu abazoba ngabahlahli ndlela benkambiso. Kuqala bona benza lolo hlobo lwento, bemukela lolo hlobo lwecebo noma lolo hlobo lo mbono. Iningi labantu, nokho, phakathi kokungazi kwabo, bazolokhu beqhubeka bengenwa, bengenisa futhi behehwa yilolu hlobo lwenkambiso, baze bonke bengazi futhi bengenzi ngokuthanda bayemukele, baphinde bacwile kuyo futhi balawulwe yiyo. Kumuntu ongenawo umzimba nomqondo ohluzekile, ohlale engazi ukuthi liyini iqiniso, ongakwazi ukubona umahluko phakathi kwezinto ezinhle nezingezinhle, lezi zinhlobo zezinkambiso enye nenye zilandelana zenza bonke bazemukele ngokuzithandela lezi zinkambiso, ukubuka impilo, kanye nezimiso ezivela kuSathane. Bayemukela lokho uSathane abatshela khona ngokuthi bayithathe kanjani impilo kanye nendlela yokuphila uSathane “abanika” yona. Abanawo amandla, bengenalo noma ikhono, kungasaphathwa ukuqonda ukuze balwe. Ngakho yini ngempela lezi zinkambiso? Ngikhethe isibonelo esilula eningaze nisiqonde. Isibonelo, abantu kudala babephatha amabhizinisi abo nge ndlela eyayingaphambi kahle abadala noma abancane, futhi eyayidayisa izinto ngenani elifanayo kungakhathaliseki ukuthi ubani othengayo. Ingabe uphawu oluncance lukanembeza nobuntu alukhonjiswa lapha? Lapho abantu babesebenzisa lolu hlobo lwesimiso uma bephethe amabhizinisi abo, kukhombisa ukuthi babesenonembeza othile kanye nobuntu obuthile ngaleso sikhathi. Kepha ngenxa yokufuna komuntu ngempoqo amanani emali aya ngokukhula, abantu bengazi baze bayithanda imali, bathanda inzuzo futhi bathanda ukunama ngokweqile. Ngakho abantu bagcina beyibona imali ngokuthi ibaluleke kakhulu? Uma abantu beyibuka imali ngokuthi ibaluleke kakhulu, bengazi badembesela idumela labo, udumo, isithunzi kanye nobuqotho babo, akunjalo? Uma wenza ibhizinisi, ubona abanye besebenzisa izindlela ezinhlobonhlobo ukukhohlisa abantu bese beceba. Nakuba imali abayitholile iyinzuzo etholwe ngendlela embi, baya ngokuceba kakhulu. Benza ibhizinisi elifanayo nelakho, kodwa wonke umndeni wabo ujabulela impilo kakhulu kunawe, futhi uzizwa uphatheke kabi, uthi: “Kungani ngingakwazi ukwenza lokho? Kungani ngingenzi imali engangalena abayenzayo? Kufanele ngicabange indlela yokuthola imali eningi, ukwenza ibhizinisi lami lithuthuke.” Ube-ke usuzindla kabanzi ngalokhu. Ngokwendlela ejwayelekile yokwenza imali, ungaphambi abadala noma abancane nokudayisa izinto ngenani elifanayo kubo bonke, imali oyenzayo uyenza ngonembeza omuhle, kodwa ayikucebisi ngokushesha. Nokho, ngokuqhutshwa ukufuna ukuthola inzuzo, ukucabanga kwakho kuba nenguquko kancane kancane. Ngesikhathi sale nguquko, izimiso zokuziphatha kwakho ziyaqala ukushintsha. Ngesikhathi uqala ukuphamba umuntu, uba nokunqikaza kuwena, uthi “Lokhu okokugcina ngiphamba umuntu futhi ngeke ngiphinde ngikwenze. Angikwazi ukuphamba abantu. Ukuphamba abantu kuzongitholisa isijeziso futhi kulethe inhlekelele phezu kwami!” Ngesikhathi uqala ukukhohlisa umuntu, inhliziyo yakho iba namathizethize athile; lokhu umsebenzi wanembeza womuntu—ukuba namathizethize nokukusola, ukuze kungezwakali kahle uma uphamba umuntu. Kodwa emuva kokukhohlisa umuntu ngempumelelo uyabona manje ukuthi usunemali eningi kunakuqala, futhi ucabange ukuthi le ndlela ingawusizo kakhulu kuwena. Naphezu kobuhlungu obufiphele enhliziyweni yakho, uyezwa engathi ungazincoma ngenxa “yempumelelo” yakho, futhi uzizwa unokuthokoza okuncane ngokwenzile. Okokuqala ngqa, uvumelana nokuziphatha kwakho siqu futhi uyavumelana nenkohliso yakho siqu. Emuva kwalokho, uma umuntu esonakalisiwe yilokhu kuphamba, kuyafana nomuntu ongena ekugembuleni bese eba ngumgembuli. Enokungazi, uyavumelana nokuziphatha kwakhe okuphambayo futhi uyakwemukela. Enokungazi, uthatha ukuphamba njengokuziphatha okuvunyelwe umthetho kwezokuthengiselana, futhi uthatha ukuphamba njenge ndlela ewusizo kakhulu yokuziphilisa neyempilo yakhe; ucabanga ukuthi ngokwenza lokho angaceba ngokushesha. Ekuqaleni kwale nqubo abantu abakwazi ukwemukela lo kuziphatha nale ndlela yokwenza izinto, bese bekuzama lokhu kuziphatha mathupha, futhi bakuzame ngendlela yabo, bese izinhliziyo zabo ziqala ukuguquka kancane kancane. Ngakho yini le nguquko? Ukuvumelana nokungena kwale nkambiso, ukungena nokuvumelana ngaleli cebo eligxiliswe kuwe inkambiso ephathelene nabantu. Ngokunganaki, uzwa ukuthi uma ungaphambi ebhizinisini uzobe sewulahlekelwa, ukuthi uma ungaphambi uzobe sewulahlekelwe okuthile. Ungazi, lokuphamba kuba umphefumulo wakho uqobo, umgogodla wakho, futhi kuphinde kube uhlobo lokuziphatha okuwumgomo osemqoka wempilo yakho. Emuva kokuthi umuntu esekwemukele lokuziphatha nalokucabanga, ingabe inhliziyo yomuntu iba noshintsho? Inhliziyo yakho seyishintshile, ngakho ingabe ubuqotho bakho sebushintshile? Ingabe ubuntu bakho sebushintshile? Ingabe ke unembeza wakho usushintshile? (Yebo.) Ubuyena bomuntu bubonke buba noshintsho ngokwezinga, kusukela enhliziyweni yabo kuya emicabangweni yabo, nge ndlela yokuthi bayashintsha kusuka ngaphakathi. Lolu shintsho lukubeka kude nakakhulu noNkulunkulu, futhi uya uhambisana kakhulu noSathane, uya ngokuya ufana naye.

Manje lezi zinkambiso eziphathelene nabantu zilula kuwena ukuthi uziqonde. Ngikhethe isibonelo esilula nje, isibonelo esivamile ukubonakala futhi abantu abazobe besijwayelwe. Ingabe ke lezi zinkambiso eziphathelene nabantu zinethonya elikhulu kubantu? Ngabe zinomphumela olimaza ngokujulile kubantu? (Yebo.) Umphumela olimaza ngokujulile kakhulu kubantu. USathane usebenzisa enye emuva kwenye yalezi zinkambiso eziphathelene nabantu ukonakalisa ini yabantu? (Unembeza, ukuqonda, ubuntu, ukuziphatha, nendlela umuntu abuka ngayo impilo.) Ingabe zidala ukuphupha kancane kancane kwabantu? USathane usebenzisa lezi zinkambiso eziphathelene nabantu ukuyengela abantu isinyathelo esisodwa ngesikhathi esidlekeni samadimoni, ukuze abantu ababhajwe kulezi zinkambiso eziphathelene nabantu ngokungazi baseke imali kanye nezifiso zokuphathekayo, futhi baseke ukukhohlakala nendluzula. Uma lezi zinto sezingene enhliziyweni yomuntu, ingabe umuntu ube esephenduka eba yini? Umuntu uba uSathane! Lokhu kungenxa yokuncika kuphi komqondo enhliziyweni yomuntu? Ingabe yini umuntu ayisekayo? Umuntu uqala ukuthanda ukukhohlakala nendluzula. Abakuthandi ubuhle nokulunga, kungasaphathwa ukuthula. Abantu abazimisele ukuphila impilo elula yobuntu obujwayelekile, kodwa esikhundleni salokho bafisa ukujabulela isikhundla esiphakeme kanye nengcebo enkulu, ukuzitika ngezinjabulo zenyama, benza konke okusemandleni ukwenelisa inyama yabo siqu, ngaphandle kwezithiyo, kungekho zibopho zokubavimba, ngamanye amazwi benza noma yini abayifisayo. Ngakho uma umuntu esecwile kulezi zinhlobo zezinkambiso, ingabe ulwazi olufundile lungakusiza ukuba ukhululeke? Ingabe isiko lendabuko kanye nezinkolelo-ze ozaziyo zingakusiza ukuthukulula lolu taku olunzima? Ingabe izindlela zesiko zokuziphatha kanye nemikhosi yosiko leyo umuntu ayiqondayo ingamsiza ukuthi azithibe? Thatha Izimilo Ezintathu Ezaziwayo, njengesibonelo. Ingabe ingabasiza abantu ukukhipha izinyawo zabo obhukwini lwalezi zinkambiso? (Cha, ngeke ikwazi.) Ngale ndlela, umuntu uya ngokuya ekhohlakala, eqhosha, ezidla, eyinqonqela, futhi enenzondo kakhulu. Alusekho noma iluphi uthando phakathi kwabantu, alusekho uthando phakathi kwamalunga omndeni, akusekho ukuzwana phakathi kwezihlobo nabangane; ubudlelwano kwabantu sebugcwele indluzula. Wonke umuntu ngamunye ufuna ukusebenzisa izindlela zendluzula ukuphila phakathi komakhelwane babo; bathatha eyabo indlela yokuziphilisa besebenzisa indluzula; bazuza izikhundla zabo futhi bathole izinzuzo zabo ngokusebenzisa indluzula futhi benza noma yini abayithandayo besebenzisa izindlela ezinendluzula futhi ezikhohlakele. Ingabe lobu buntu abusabisi? (Yebo.) Emuva kokuzwa zonke lezi zinto engiqeda kukhuluma ngazo, ingabe awucabangi yini ukuthi kuyesabeka ukuphila kulesi simo, kulo mhlaba, naphakathi kwalolu hlobo lwesixuku, uSathane onakalisa abantu ngakho? (Yebo.) Ngakho nake nazizwa nina qobo nidabukisa? Kufanele ukuthi niyakuzwa lokho kancane manje? (Yebo.) Ngokuzwa isimo sephimbo lenu, kungathi niyacabanga ukuthi “uSathane usebenzisa izindlela eziningi kakhulu ukonakalisa umuntu. Uthatha wonke amathuba futhi ukhona yonke endawo lapho sishona khona. Ingabe umuntu usengasindiswa? Ingabe umuntu usengasindiswa? Ingabe abantu bangazisindisa ngokwabo? (Cha.) Ingabe inkosi yamakhosi uJade angasindisa umuntu? Ingabe uConfucius angasindisa umuntu? Ingabe uGuanyin Bodhisattva angasindisa umuntu? (Cha.) Ngakho ngubani ongasindisa umuntu? (UNkulunkulu.) Abanye abantu, nokho, bazozibuza le mibuzo ezinhliziyweni zabo: “uSathane usilimaza ngolaka kakhulu, ngokungalawuleki kangangokuthi asinalo ithemba lokuphila, noma ikuphi ukuzithemba empilweni. Sonke siphila phakathi kwenkohlakalo futhi wonke umuntu umelana noNkulunkulu futhi, manje futhi izinhliziyo zethu sezicwile phansi kakhulu. Manje ngesikhathi uSathane esonakalisa, ingabe ukuphi uNkulunkulu? Ingabe uNkulunkulu wenzani? Noma yini uNkulunkulu asenzela yona, asiyizwa!” Abanye abantu ngokungenakugwemeka bezwa bedumele futhi ngokungenakugwemeka bazizwa benokudangala, akunjalo? Kinina, lo muzwa ujule kakhulu ngoba konke lokhu ebengikusho bekungoko kwenza abantu ukuthi babe nokuqonda kancane, ukuthi baye bezwa kakhulu ukuthi abanalo ithemba, ukuthi baye bezwa kakhulu ukuthi bafulathelwe uNkulunkulu. Kodwa ningakhathazeki. Isihloko sengxoxo yethu namhlanje, “ukukhohlakala kukaSathane,” akuyona indikimba yethu yangempela. Ukukhuluma ngomongo wobungcwele bukaNkulunkulu, nokho, kufanele siqale sikhulume ngokuthi uSathane umonakalisa kanjani umuntu kanye nokukhohlakala kukaSathane ukwenza kucace kakhulu kubantu ukuthi uhlobo olunjani lwesimo umuntu akusona manje. Enye inhloso yokukhuluma ngalokhu ukuvumela abantu ukuthi bazi ukukhohlakala kukaSathane, kanti enye ukuvumela abantu ukuthi baqonde ngokujule kakhulu ukuthi ubungcwele bangempela buyini.

Ingabe lezi zinto engiqeda ukuzikhuluma zinemininingwane kakhulu kunalokho okwedlule? (Yebo.) Ngakho ingabe ukuqonda kwenu sekuthe ukujula manje? (Yebo.) Ngiyazi ukuthi abantu abaningi manje balindele ukuthi Mina ngisho ukuthi ubungcwele bukaNkulunkulu buyini empeleni kodwa uma Mina ngikhuluma ngobungcwele bukaNkulunkulu ngizoqale ngikhulume ngezenzo uNkulunkulu azenzayo. Kufanele nilalelisise nonke, Mina ngizobe senginibuza ukuthi buyini ubungcwele bukaNkulunkulu ngempela. Mina ngeke nginitshele ngqo, kodwa esikhundleni salokho ngizoniyeka nizame ukukuqonda, ngizoninika ithuba ukuthi nikuqonde. Ingabe nicabangani ngale ndlela? (Yinhle.) Ngakho lalelani ngokucophelela.

Noma inini lapho uSathane onakalisa umuntu noma elimaza ngendlela engalawuliwe, uNkulunkulu akami nje engenzi lutho, noma Abachilizele eceleni noma Ashaye sengathi Akaboni kulabo Yena abakhethile. Konke lokho uSathane akwenzayo kucacile futhi kuqondwa ngokusobala uNkulunkulu. Noma ngabe uSathane wenzani, noma ngabe iyiphi inkambiso ayivusayo, uNkulunkulu wazi konke lokho uSathane azama ukukwenza, futhi uNkulunkulu akabadeli labo abakhethile Yena. Esikhundleni salokho, ngaphandle kokuzidonsela amehlo, ngokufihla, buthule, uNkulunkulu wenza konke okudingekayo. Uma uNkulunkulu eqala umsebenzi kumuntu, uma esemkhethile umuntu, akamemezeli kumuntu, noma amemezele kuSathane, kungasaphathwa ukuthi azikhukhumeze. Wenza lokho okudingekayo, ngokuthula okukhulu nje, kalula kakhulu nje. Okokuqala, Ukukhethela umndeni; uhlobo luni lwesisekelo umndeni onaso, ingabe obani abazali bakho, ingabe obani okhokho bakho—konke lokhu kwanqunywa nguNkulunkulu kakade. Ngamanye amazwi, lezi akuzona izinqumo ezenziwa Nguye ngokuxhamazela, kodwa kunalokho lokhu kwabe kuwumsebenzi owaqalwa kudala. Uma uNkulunkulu esekukhethele umndeni, Yena ubese ekhetha usuku ozozalwa ngalo. Emuva kwesikhashana, uNkulunkulu uyabuka njengoba uzalwa ukhala emhlabeni, Yena uyabuka ukuzalwa kwakho, uyabuka lapho ukhuluma amagama akho okuqala, uyabuka lapho ukhubeka futhi ucathula uthatha amagxathu akho okuqala, ufunda ukuhamba. Okokuqala wena uthatha igxathu elilodwa bese uthatha elinye … manje usuyagijima, manje usuyagxuma, manje usuyakhuluma, manje usuveza imizwa yakho. Njengoba umuntu ekhula, amehlo kaSathane agqolozele wonke umuntu kubo, njengengwe ibuka inyamazane yayo. Kepha ekwenzeni umsebenzi Wakhe, uNkulunkulu akakaze ahlushwe ukukhawuliswa kwabantu, kwezehlo, noma kwezinto, kwendawo noma kwesikhathi; Yena wenza lokho okufanele Akwenze futhi Wenza lokho okumele Akwenze. Ngesikhathi ukhula, ungahlangabezana nezinto eziningi ongazithandi, ungahlangabezana nokugula kanye nokukhungatheka. Kodwa njengoba uyihamba le ndlela, impilo yakho kanye nekusasa lakho kungaphansi kokunakekela kukaNkulunkulu ngempela. UNkulunkulu ukunika isiqiniseko sangempela esithatha impilo yakho yonke, ngoba useduze kakhulu nawe, ekulondoloza futhi ekunakekela. Ungakwazi lokhu, uyakhula. Uqala ukuhlangabezana nezinto ezintsha futhi uyaqala ukwazi lo mhlaba kanye nalesi sintu. Yonke into incwaba futhi yintsha kuwe. Uyathanda ukwenza lokho okuthandayo. Uphila phakathi kobuntu bakho qobo, uphila endaweni yakho siqu futhi awunakho nokuncane ukuqonda ngobukhona bukaNkulunkulu. Kepha uNkulunkulu uyakubuka kuzo zonke izigaba njengoba ukhula, futhi uyakubuka lapho uthatha zonke izinyathelo zokuqhubekela phambili. Ngisho lapho ufunda ulwazi, noma ufunda isayensi, akaze nakanye uNkulunkulu wakushiya. Uyafana nabanye abantu kulokho, ngesikhathi usawufunda futhi uhlangabezana nomhlaba, usuzimisele imiqondo efiswa yinhliziyo yakho, unemisebenzana yakho yokuchitha isizungu, izinto ozithandayo siqu, futhi ugcine izifiso ozilangazelelayo eziphakeme. Uvame ukuzindla ngekusasa lakho siqu, uvame ukudweba umfanekiso wokuthi ikusasa lakho kufanele libukeke kanjani. Kodwa akukhathaliseki ukuthi kwenzekani endleleni, uNkulunkulu ubona konke ngokusobala. Mhlawumbe wena uqobo usukhohliwe osekudlulile empilweni yakho, kodwa kuNkulunkulu, akekho ongakuqonda kangcono ukudlula Yena. Uphila phansi kweso likaNkulunkulu, ukhula, uvuthwa. Ngalesi sikhathi, umsebenzi kaNkulunkulu obaluleke kakhulu yinto okungekho muntu oke ayiqonde, into okungekho muntu oyaziyo. UNkulunkulu ngokuqinisekile akakutsheli ngayo. Ngakho yini lento ebaluleke kakhulu? Kungashiwo ukuthi kuyisiqiniseko ukuthi uNkulunkulu uzomsindisa umuntu. Lokhu kusho ukuthi uNkulunkulu ufuna ukumsindisa lo muntu, ngakho kumele Enze lokhu, futhi lo msebenzi ubaluleke kakhulu kumuntu nakuNkulunkulu. Ingabe niyazi ukuthi kuyini? Kusengathi aninamuzwa ngalokhu, noma imuphi umqondo ngako, ngakho ngizonitshela. Kusukela esikhathini uzelwe kuze kube yimanje, uNkulunkulu usenze umsebenzi omningi kuwe, kodwa akakunikezi ukusuka nokuhlala kwakho konke akwenzile. UNkulunkulu akazange akuvumele ukuba wazi, futhi akazange akutshele. Nokho, kumuntu, yonke into ayenzayo, ibalulekile. KuNkulunkulu, kuyinto okumele ayenze. Enhliziyweni Yakhe kukhona into okudinga ukuthi ayenze ebalulekile eyedlula noma iyiphi yalezi zinto. Okungukuthi, kusukela esikhathini umuntu ezelwe kuze kube manje, uNkulunkulu kufanele aqinisekise ngokuphepha kwakhe. Emva kokuzwa la mazwi, ningezwa sengathi aniqondi ngokuphelele, nithi “Ingabe lokhu kuphepha kubaluleke kangako? Ngakho ingabe yini incazelo eqonde ngqo “yokuphepha”? Mhlawumbe niqonda ukuthi kuchaza ukuthula noma mhlawumbe niqonda ukuthi kuchaza ukungadluli neze kunoma iyiphi ingozi enkulu noma inhlekelele, ukuphila kahle, ukuphila impilo ejwayelekile. Kodwa ezinhlizyweni zenu kumele niqonde ukuthi akulula nje kanjalo. Ngakho-ke yini ngempela lento ebengikhuluma ngayo, lena uNkulunkulu ekufanele ayenze? Ingabe ukuphephe kuchaza ukuthini kuNkulunkulu? Ingabe isiqinisekiso sokuphepha kwakho? Cha. Ngakho yini leyo uNkulunkulu ayenzayo? Lokhu kuphepha kuchaza ukuthi wena ungashabadelwa uSathane. Ingabe lokhu kubalulekile? Awushwabadelwa uSathane, ngakho ingabe lokhu kumayelana nokuphepha kwakho, noma cha? Lokhu kumayelana nokuphepha kwakho siqu, futhi ayikho into engabaluleka kakhulu kunaleyo. Uma usushwabadelwe uSathane umphefumulo wakho noma inyama yakho akuseyona ekaNkulunkulu. UNkulunkulu ngeke asakusindisa. UNkulunkulu uyayifulathela imiphefumulo enjalo futhi uyabafulathela abantu abanjalo. Ngakho Ngithi into ebaluleke kakhulu uNkulunkulu ekufanele ayenze ukuqinisekisa ukuphepha kwakho, ukuqinisekisa ukuthi ngeke ushwabadelwe uSathane. Lokhu kubaluke kakhulu, akunjalo? Ngakho kungani ningakwazi ukuphendula? Kubukeka sengathi aniwuzwa umusa kaNkulunkulu omkhulu!

UNkulunkulu wenza okuningi kakhulu ngaphandle ukuqinisekisa ukuphepha kwabantu, ukuqinisekisa ukuthi ngeke bashwabadelwe nguSathane; Wenza umsebenzi omningi futhi ukulungiselela ukukhetha umuntu nokubasindisa. Okokuqala, uhlobo luni lwesimilo onaso, uzozalelwa emndenini onjani, ngobani abazali bakho, bangaki abafowenu nodadewenu, futhi yini isimo nokuma kwezomnotho nezimo zomndeni ozalelwa kuwo—konke lokhu kuhlelelwa wena ngokucophelela uNkulunkulu. Ingabe niyazi ukuthi uhlobo luni lo mndeni iningi labantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo abazalelwa kuyo, ngokuphathelene nabantu abaningi? Ingabe yimindeni evelele? Ngeke sisho ngokuqiniseka ukuthi ayikho. Ingaba khona, kodwa imbalwa. Ingabe iyimindeni enengcebo engavamile, njengosozigidigidi noma osozigidi ngokuphindiwe? Cishe ayibi neze ilolu hlobo lo mndeni. Ngakho ingabe uhlobo luni lomndeni uNkulunkulu avame ukuluhlelela laba bantu? (Imindeni ejwayelekile.) Ngakho ingabe imiphi imindeni ejwayelekile? Kukhona ikakhulu imindeni esebenzayo. Ithembela emaholweni ayo ukuphila futhi iyakwazi ukuba nezidingo ezisemqoka. Ngeke ikuvumele ukuthi ulambe noma kunjani, kodwa awukwazi ukulindela okuningi ngokwedlulele uma kuya ekufezeni izidingo zakho eziphathekayo. Bese kuba khona imindeni elimayo. Abalimi bathembela ekulimeni izitshalo ukuba nokudla, banokusanhlamvu abakudlayo futhi, noma yini engenzeka, ngeke ulambe, kodwa awukwazi ukuba nezingubo ezinhle kakhulu. Bese kuba khona imindeni eminye enamabhizinisi amancane, kanye neminye lapho abazali bengabantu bengqondo futhi nalaba bangabalwa njengemindeni ejwayelekile. Kukhona futhi abanye abazali abangabasebenzi emahhovisi noma izikhulu zikahulumeni ezisezingeni eliphansi kuphela, abangeke babalwe njengemindeni eqavile ngokunjalo. Abantu abaningi bazalelwa emindenini ejwayelekile, futhi konke lokhu kuhlelwa nguNkulunkulu. Okungukuthi, okokuqala lesi simo ophila kusona akuwona umndeni onengcebo enkulu lowo owucabangayo, kodwa kunalokho lona umndeni uNkulunkulu akunqumele wona, futhi iningi labantu liphila ngaphansi kwemigomo yalolu hlobo lo mndeni; ngeke sikhulume ngabahlukile lapha. Kuthiwani mayelana nesikhundla senhlalo? Isimo somnotho seningi labazali silingene futhi abanaso isikhundla senhlalo esiphakeme—kubo kulungile nje ukuba nomsebenzi. Ingabe kukhona noma ibaphi abangababusi? Ingabe kukhona noma ibaphi abangomongameli? (Cha.) Okudlula lokho bangabantu abafana nabaphathi bamabhizinisi amancane noma obasi abasezingeni eliphansi. Isikhundla sabo emphakathini siphakathi nendawo, futhi baphila ezimweni zomnotho ezilingene. Enye imbangela isimo senhlalo yomndeni. Okokuqala, abekho abazali ngokucacile abangafaka izingane zabo umqondo wokuhamba indlela yokubhula nokubhulelwa ngokusazokwenzeka; laba nabo bambalwa kakhulu. Iningi labazali bajwayelekile impela. UNkulunkulu uhlelela abantu lolu hlobo lwesimo ngesikhathi esifanayo lapho ebakhetha, futhi kuwusizo kakhulu emsebenzini Wakhe wokusindisa abantu. Emehlweni, kubukeka engathi uNkulunkulu akamenzelanga lutho oluyindumezulu umuntu; Wenza yonke into ngasese, ngokuthobeka futhi buthule nje. Kodwa eqinisweni, konke lokho uNkulunkulu akwenzayo ukwenza ukubeka isisekelo sensindiso yakho, ukulungiselela indlela engaphambili futhi nokulungiselela zonke izimo ezidingekayo ekusindisweni kwakho. Masinyane ngesikhathi esibekiwe somuntu ngamunye, uNkulunkulu uyababuyisa phambi Kwakhe—uma isikhathi sesifikile ukuthi uzwe izwi likaNkulunkulu, ingaleso sikhathi lapho uza phambi Kwakhe. Ngesikhathi lokhu kwenzeka, abanye abantu sebe ngabazali uqobo lwabo, kanti abanye bayingane yomuntu othile nje. Ngamanye amazwi, abanye abantu sebeshadile futhi baba nezingane kanti abanye abakagani, abakayiqali imindeni yabo siqu. Kodwa akukhathaliseki izimo zabantu, uNkulunkulu usezibekile kakade izikhathi lapho uyokhethwa khona futhi lapho ivangeli namazwi Akhe ayokufica. UNkulunkulu usebeke izimo, usenqumile umuntu othile noma isimo esithile okuyodluliselwa ngaso ivangeli kuwe, ukuze uzwe amazwi kaNkulunkulu. UNkulunkulu uselukungiselele kakade zonke izimo ezidingekayo ukuze, ungazi, uze phambi Kwakhe futhi ubuyiselwe emndenini kaNkulunkulu. Nawe futhi ungazi uyamlandela uNkulunkulu futhi uyangene emsebenzini Wakhe wesinyathelo ngesinyathelo, ungena endleleni yomsebenzi kaNkulunkulu akulungiselele wona isinyathelo ngesinyathelo. Yiziphi izinhlobo zezindlela uNkulunkulu azisebenzisayo lapho enzela umuntu izinto kulesi sikhathi? Okokuqala, okuncane kunakho konke ukunika umuntu ukuvikeleka akuthokozelayo. Ngaleya kwalokho, uNkulunkulu uhlela abantu, izigameko nezinto ezininginingi ezehlukene ukuze umuntu abone ubukhona Bakhe nezenzo Zakhe ngaphakathi kukho. Isibonelo, kukhona abanye abantu abakholelwa kuNkulunkulu ngoba othile emndenini wabo egula, Lapho abanye bebashumayeza ivangeli, babe sebeqala ukukholwa kuNkulunkulu, futhi lolu kholo kuNkulunkulu luvele ngenxa yesimo. Ngakho ubani ohlele lesi simo? (UNkulunkulu.) Ngenxa yalokhu kugula, kukhona imindeni lapho bonke bengamakholwa, abancane nabadala, kanti kukhona eminye lapho ukholo luyinto yomuntu ngamunye. Ngokusobalala, umuntu othile emndenini wakho uba nokugula, kepha eqinisweni kuyisimo uNkulunkulu akunika sona ukuze uze phambi kukaNkulunkulu—lona umusa kaNkulunkulu. Ngoba impilo emindenini yabanye abantu inzima futhi abatholi ukuthula, ithuba elingalindelekile liyavela lapho umuntu othile ezodlulisa ivangeli futhi athi “Kholwa eNkosini uJesu futhi uzoba nokuthula.” Ngokungazi, uqala ukukholwa kuNkulunkulu esesimweni esijwayeleke kakhulu, ngakho akulona yini uhlobo lwesimo lolu? Futhi ukungabi nokuthula komndeni wakhe, akuwona yini umusa awunikwa nguNkulunkulu? Kukhona-ke abanye abaqala ukukholwa kuNkulunkulu ngenxa yezinye izizathu. Kukhona izizathu ezehlukene nezindlela ezehlukene zokukholwa, kodwa akukhathaleki ukuthi isiphi isizathu esikwenza ukholwe kuYena, konke kuhleliwe futhi kwaqondiswa nguNkulunkulu. Ekuqaleni, uNkulunkulu usebenzisa izindlela ezehlukene zokukhetha wena nokukuletha emndenini Wakhe. Lokhu kuwumusa uNkulunkulu awunika wonke umuntu.

Esigabeni samanje somsebenzi kaNkulunkulu kulezi zinsuku zokugcina, akasaniki nje umusa nezibusiso kumuntu njengoba ayenza phambilini, noma ancenge abantu ukuthi baqhubeke. Ngalesi sigaba somsebenzi, ingabe yini umuntu ayibonile kuzo zonke izingxenye zomsebenzi kaNkulunkulu asebedlule kuzona? Ubone uthando lukaNkulunkulu nokwahlulela nokujezisa kukaNkulunkulu. Ngalesi sikhathi, uNkulunkulu ngaphezu kwalokho uyahlinzeka, eseke, akhanyisele, futhi aqondise umuntu ukuze kancane kancane baqale ukwazi izinjongo Zakhe, bazi amazwi Awakhulumayo kanye neqiniso Alinika umuntu. Lapho umuntu ebuthakathaka, lapho edangele, lapho bengazi ukuthi bashone kuphi, uNkulunkulu usebenzisa amazwi Akhe ukubaduduza, ukubeluleka, nokubakhuthaza, ukuze umuntu onesiqu esincane athole amandla kancane kancane, aphakame abe nomoya omuhle owakhayo futhi azimisele ukubambisana noNkulunkulu. Kodwa uma umuntu engalaleli uNkulunkulu, noma emelana Naye, noma uma eveza ukukhohlakala, uNkulunkulu ngeke amkhombise umusa ekumjeziseni nokumqondisa. Ebuwuleni, ukungabi nolwazi, ubuthakathaka nokungavuthwa komuntu, nokho, uNkulunkulu ukhombisa ukubekezelelana nesineke. Ngale ndlela, ngawo wonke umsebenzi uNkulunkulu awenzela umuntu, kancane kancane umuntu uyavuthwa, uyakhula, aqale ukwazi izinjongo zikaNkulunkulu, ukwazi iqiniso elithile, ukwazi ukuthi iziphi izinto ezinhle, futhi iziphi izinto ezingezinhle, ukwazi ukuthi yini inkohlakalo nokuthi yini ubumnyama. UNkulunkulu akamjezisi futhi amqondise umuntu njalo, noma akhombise ukubekezelelana nesineke njalo. Kunalokho, Uhlinzekela umuntu ngamunye ngezindlela ezihlukene, ezigabeni zabo ezihlukene kanye nangeziqu nezinga labo elihlukene. Wenzela umuntu izinto eziningi futhi ngenani elikhulu; umuntu akaqondi luthi ngalezi zindleko noma lezi zinto uNkulunkulu azenzayo, kepha konke Akwenzayo kwenziwa kumuntu ngamunye. Uthando lukaNkulunkulu olwangempela: Ngomusa kaNkulunkulu umuntu ugwema inhlekelele emuva kwenye, kulapho ebuthakathakeni bomuntu uNkulunkulu ukhombisa ukubekezelelana ngokuphindelela. Ukwahlulela nokusola kukaNkulunkulu kuvumela abantu ukuthi kancane kancane babone ukukhohlakala kwesintu kanye nengqikithi yobusathane. Lokho uNkulunkulu akuhlinzekayo, ukukhanyisela Kwakhe umuntu nokuqondisa Kwakhe konke kuvumela isintu ukuthi sazi kabanzi ingqikithi yeqiniso, futhi sikhule ekwazini ukuthi yini abantu abayidingayo, iyiphi indlela ekufanele bayithathe, ukuthi yini abayiphilelayo, ukubaluleka nenjongo yezimpilo zabo, nokuthi bayihambe kanjani indlela engaphambili. Zonke lezi zinto uNkulunkulu azenzayo azinakuhlukaniswa nenhloso Yakhe eyodwa yasekuqaleni. Ingabe yini, ke, le nhloso? Kungani uNkulunkulu esebenzisa lezi zindlela ukwenza umsebenzi Wakhe kumuntu? Ingabe imuphi umphumela Afuna ukuwuthola? Ngamanye amazwi, ingabe yini Afuna ukuyibona kumuntu nokuyithola kubo? Lokho uNkulunkulu afuna ukukubona ukuthi inhliziyo yomuntu ingavuseleleka. Lezi zindlela azisebenzisayo ukusebenza kumuntu ezokuphaphamisa inhliziyo yomuntu njalonjalo, ukuphaphamisa umoya womuntu, ukwenza umuntu azi ukuthi bavelaphi, ubani obaholayo, obasekayo, obahlinzekayo, futhi ovumele umuntu ukuthi aphile kuze kube manje; ezokwenza umuntu ukuthi azi ukuthi ubani uMdali, ekufanele bakhuleke kuye, indlela enjani ekufanele bayihambe, nokuthi ingayiphi indlela umuntu ekufanele eze phambi kukaNkulunkulu ngayo; zisetshenziswa ukuvuselela inhliziyo yomuntu kancane kancane, ukuze umuntu azi inhliziyo kaNkulunkulu, aqonde inhliziyo kaNkulunkulu, futhi aqonde ukunakekela nokucabanga okukhulu okusemuva komsebenzi wokusindisa umuntu. Uma inhliziyo yomuntu seyivuselelwe, abasafuni ukuphila impilo yesimo esiphuphile, esikhohlakele, kodwa esikhundleni salokho bafisa ukufuna iqiniso ukwenelisa uNkulunkulu. Uma inhliziyo yomuntu seyiphapheme, ilapho bekwazi ukuphuma baphele kuSathane, bengeke besalinyazwa uSathane, bengeke besalawulwa noma bakhohliswe nguye. Esikhundleni salokho, umuntu angabambisana emsebenzini kaNkulunkulu kanye nasemazwini Akhe ngendlela enhle ukwenelisa inhliziyo kaNkulunkulu, ngalokho athole ukwesaba uNkulunkulu nokubalekela okubi. Lena inhloso yasekuqaleni yomsebenzi kaNkulunkulu.

Ukukhuluma ngokukhohlakala kukaSathane khona manje kwenze wonke umuntu ezwe engathi abantu baphila ngokudabukisa kakhulu nokuthi impilo yomuntu ikhungethwe amashwa. Kodwa nizizwa kanjani manje njengoba sengikhulume ngobungcwele bukaNkulunkulu nomsebenzi Awenza kumuntu? (Sijabule kakhulu.) Siyabona manje ukuthi konke uNkulunkulu akwenzayo, konke uNkulunkulu akwenzisisela umuntu akunasisihla. Yonke into eyenziwa uNkulunkulu ayinakho ukuphambeka, okuchaza ukuthi ayinaphutha, ayidingi muntu ukuthi ayilungise, anike iseluleko noma enze noma iluphi ushintsho. Konke lokho uNkulunkulu akwenzela umuntu ngamunye akungabazeki; Uhola wonke umuntu ngesandla, ukunakekela ngazo zonke izikhathi futhi akakaze asuke eceleni kwakho. Lapho abantu bekhula kulolu hlobo lwesimo futhi bekhula nalolu hlobo lwesizinda, singasho ukuthi abantu eqinisweni bakhulela entendeni yesandla sikaNkulunkulu? (Yebo.) Manje-ke nisawuzwa umuzwa wokulahlekelwa? Ingabe kukhona osazizwa edangele? Ingabe ukhona ozwa ukuthi uNkulunkulu ufulathele isintu? (Cha.) Ngakho yini-ke ngempela uNkulunkulu Ayenzile? (Ugcina isintu.) Ukucabanga nokunakekela okukhulu okungemuva kwakho konke uNkulunkulu akwenzayo akungabazeki. Okungaphezu kwalokho, ngesikhathi uNkulunkulu enza lo msebenzi, akakaze abeke nanoma imuphi umbandela noma imfuneko kunoma ubani kinina ukuthi azi inani akukhokhela lona, ukuze ngaleyo ndlela uzwe unokumbonga okukhulu. Ingabe uNkulunkulu wake wayenza into enjalo ngaphambili? (Cha.) Kukho konke ukuphila kwenu okude, empeleni umuntu ngamunye uke wahlangabezana nezimo eziningi eziyingozi futhi wabhekana nezilingo eziningi. Lokhu yingoba uSathane ulapho eceleni kwakho, amehlo akhe ekugqolozele njalo. Uyathanda lapho isidumo sikuvelela, lapho izinhlekelele zikwehlela, lapho kungekho into ekuhambela kahle, futhi uyathanda uma ubhajwe enethini likaSathane. Mayelana noNkulunkulu, yakuvikela njalo, ekugcina kwelinye ishwa emuva kwelinye nakwenye inhlekelele emuva kwenye. Ingakho Ngithi konke umuntu anakho—ukuthula nentokozo, izibusiso kanye nokuphepha kwakhe siqu—eqinisweni konke kulawulwa nguNkulunkulu, futhi yahola futhi anqume isiphetho somuntu ngamunye. Kepha ingabe uNkulunkulu unomqondo ozikhukhumezayo ngesikhundla Sakhe, njengoba abanye abantu besho? Enitshela ukuthi “Ngimkhulu kunakho konke, Yimi oniphethe, nimele ukungincenga Mina nicele umusa futhi ukungalaleli kuzojeziswa ngokufa.” Ingabe uNkulunkulu wake wasongela isintu ngale ndlela? (Cha.) Yena wake washo yini ukuthi “Isintu sikhohlakele ngakho akusho lutho ukuthi Mina ngibaphatha kanjani, noma iyiphi impatho engahlelekile izobe ilungile; Mina angidingi ukuthi ngibalungiselele izinto kahle kakhulu.” Ingabe uNkulunkulu ucabanga ngale ndlela? Ingabe uNkulunkulu wenze ngale ndlela? (Cha.) Kunalokho, impatho kaNkulunkulu yomuntu ngamunye iqotho futhi iyaqikelela; iqikelela kakhulu ngisho kunalokho oyikho kuwe uqobo. Akunjalo? UNkulunkulu akakhulumi okuyize, futhi akami phezulu aziphakamise noma enze ukwenza ngokukhohlisa abantu. Esikhundleni salokho, ngokuthembeka futhi buthule Wenza izinto lezo Yena okudingeka ukuthi Azenze. Lezi zinto ziletha izibusiso, ukuthula kanye nenjabulo kumuntu. Zingenisa umuntu ngokuthula nangentokozo phambi kwamehlo kaNkulunkulu nasemndenini Wakhe; bese e phila phambi kukaNkulunkulu aphinde amukele insindiso kaNkulunkulu ngokuqonda nokucabanga okufanele. Ngakho ingabe uNkulunkulu wake waba busobubili nomuntu emsebenzini Wakhe? Ingabe Yena wake waba nokubonisa umusa okungamanga, ekhohlisa umuntu ngokuntela okungatheni, bese emfulathela umuntu? (Cha.) Ingabe uNkulunkulu wake washo into eyodwa wabe esenza enye? Ingabe uNkulunkulu wake wenza izithembiso eziyize futhi waziqhayisa, ekutshela ukuthi Yena angakwenzela lokhu noma asize ukukwenzela lokho, wabese enyamalala? (Cha.) Akukho nkohliso kuNkulunkulu, awekho amacebo. UNkulunkulu uthembekile futhi konke akwenzayo kuyiqiniso. Uye Lowo kuphela abantu abangathembela Kuye futhi unguNkulunkulu abantu abangaphathisa izimpilo zabo nakho konke okwabo kuyo. Njengoba kungekho nkohliso kuNkulunkulu, besingasho ukuthi uNkulunkulu nguye oqotho kakhulu? (Yebo.) Impela singasho, akunjalo? Nakuba, mayelana naleli lizwi manje, uma silisebenzisa mayelana noNkulunkulu lintekenteke kakhulu, liwubuntu kakhulu, akukho esingakwenza ngoba lena imingcele yolimi lwesintu. Kunokungazwakali kahle lapha ukubiza uNkulunkulu ngokuthi uqotho, kodwa sizosebenzisa leli gama okwamanje. UNkulunkulu uthembekile futhi uqotho. Ngakho sichaza ukuthini ngokukhuluma ngalezi zingxenye? Ingabe sichaza umehluko phakathi kukaNkulunkulu nomuntu kanye nomehluko phakathi kukaNkulunkulu noSathane? Singakusho lokhu. Lokhu kungenxa yokuthi umuntu ngeke akwazi ukubona izwibela nelilodwa lesimo esikhohlakele sikaSathane kuNkulunkulu. Ngisho entshweni, akunjalo? Ngingawuthola u-Amen ngalokhu? (Amen!) Asiboni lutho kokukhohlakala kukaSathane okwembulwa kuNkulunkulu. Konke lokho uNkulunkulu akwenzayo nakwembulayo kunosizo futhi kuwusizo ngokupheleleyo kumuntu, futhi kwenziwa ngokuphelele ukuhlinzeka umuntu, kugcwele ukuphila futhi kunika umuntu indlela azoyilandela kanye nomgudu okumele awuthathe. UNkulunkulu akakhohlakele, futhi, ngaphezu kwalokho, uma sibheka konke uNkulunkulu akwenzayo, singasho ukuthi uNkulunkulu ungcwele? (Yebo.) Njengoba uNkulunkulu engenakukhohlakala kwesintu futhi enganalutho olufana nesimo esonakele sesintu noma ingqikithi kaSathane, kusukela kulo mbono singathi uNkulunkulu ungcwele. UNkulunkulu akavezi kukhohlakala, futhi ukuvezwa kwengqikithi Yakhe siqu emsebenzini Wakhe yiso sonke isiqiniseko esisidingayo ukuthi uNkulunkulu Uqobo Lwakhe ungcwele. Ingabe niyakubona lokhu ? Manje, ukwazi ingqikithi kaNkulunkulu engcwele, okwamanje masibheke kulezi zingxenye ezimbili: 1) Asikho isimo esonakele kuNkulunkulu; 2) ingqikithi yomsebenzi kaNkulunkulu kumuntu ivumela umuntu kuthi abone ingqikithi kaNkulunkulu siqu futhi le ngqikithi inhle ngokugcwele. Ngoba izinto izinhlobo zonke zomsebenzi kaNkulunkulu eziziletha kumuntu zonke yizinto ezinhle. e. Okokuqala, uNkulunkulu ufuna umuntu ukuthi athembeke—akukuhle yini lokhu? UNkulunkulu unika umuntu ukuhlakanipha—akukuhle yini lokhu? UNkulunkulu wenza umuntu akwazi ukuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi—akukuhle yini lokhu? Uvumela umuntu ukuthi aqonde incazelo nokubaluleka kwempilo yomuntu—akukuhle yini lokhu? Uvumela umuntu ukuthi abone engqikithini yabantu, izigameko, nezinto ngokuhambisana neqiniso—akukuhle yini lokhu? (Yebo, kuhle.) Omunye umphumela wakho konke lokhu ukuthi umuntu akasakhohliswa uSathane, ngeke esaqhubeka ukulinyazwa uSathane noma ukulawulwa nguye. Ngamanye amazwi, zivumela abantu ukuthi bazikhulule ngokuphelele enkohlakalweni kaSathane futhi ngalokho kancane kancane bahambe indlela yokwesaba uNkulunkulu nokubalekela ububi. Kakade, ingabe senihambe kangakanani kule ndlela manje? Kunzima ukusho, akunjalo? Kepha okungenani ingabe ninakho ukuqonda kokuqala ukuthi uSathane umonakalisa kanjani umuntu, ukuthi iziphi izinto ezimbi, nokuthi iziphi izinto ezingezinhle? (Yebo, kunjalo.) Ngalokuqonda kokuqala, okungenani senihamba endleleni efanele, seniqalile ukwazi iqiniso, ukubona ukukhanya kwempilo, ngakho ukukholwa kuNkulunkulu sekukukhulu.

Sizoqeda manje ukukhuluma ngobungcwele bukaNkulunkulu, ngakho ubani phakathi kwenu, kukho konke lokho enikuzwile nakuthola, ongasho ukuthi buyini ubungcwele bukaNkulunkulu? Ingabe ubungcwele bukaNkulunkulu Mina engikhuluma ngabo buchaza ukuthini? Ake ucabange umzuzwana. Ingabe ukuba neqiniso kukaNkulunkulu ubungcwele Bakhe Ingabe ukwethembeka kukaNkulunkulu ubungcwele Bakhe? Ingabe ukuzidela kukaNkulunkulu ubungcwele Bakhe? (Yebo.) Ingabe ukuthobeka kukaNkulunkulu ubungcwele Bakhe? Ingabe ukuthanda kukaNkulunkulu umuntu ubungcwele Bakhe?UNkulunkulu unikela iqiniso nokuphila ngokukhululekile kumuntu—ngabe lokhu kuwubungcwele Bakhe? (Yebo.) Konke lokhu uNkulunkulu akuvezayo kuyingqayizivele; akukho phakathi kwesintu esonakalisiwe, futhi akunakubonwa lapho. Akubonakali ngisho nezwibela lakho ngesikhathi sokonakaliswa komuntu uSathane, hhayi futhi esimweni esikhohlakele sikaSathane hhayi futhi engqikithini noma emvelweni kaSathane. Konke lokho uNkulunkulu anakho nayikho kuyingqayizivele futhi uNkulunkulu Uqobo Lwakhe kuphela onalolu hlobo lwe ngqikithi, uNkulunkulu Uqobo Lwakhe kuphela onalolu hlobo lwengqikithi. Sesikhulume ngalokhu kwaze kwaba lapha, kukhona noma ubani kinina oke wabona noma ubani ongcwele kangaka esintwini? (Cha.) Ngakho ingabe ukhona ongcwele kangaka phakathi kwabantu abadumile, abantu abavelele kanye nezithixo enizikhonzayo esintwini? (Cha.) Ngakho, manje sithi ubungcwele bukaNkulunkulu buyingqayizivele, ngabe uthwala lokhu ngokwegama nangokweqiniso? (Yebo.) Uyakwenza. Ngaphezu kwalokho kukhona futhi icala lakho lo qobo. Ingabe kukhona umahluko phakathi kobungcwele Mina engikhuluma ngakho manje kanye nobungcwele ebenibucabanga futhi nibubona ngeso lengqondo ngaphambilini? (Yebo.) Ngakho-ke ingabe mukhulu kangakanani lo mahluko? (Kakhulu kakhulu!) Ingabe abantu basuke besho ukuthini uma bekhuluma ngobungcwele? (Ukuziphatha okuthile okubonakala ngaphandle.) Ukuziphatha, noma njengendlela yokuchaza okuthile, bathi kungcwele. Buyinto ebukeka ihlanzekile futhi iyinhle nje, into ebukeka noma ezwakala ilungile kubantu, akukho lutho okunesigqi sangempela sobungcwele. Lokhu kuyithiyori. Ngaphandle kwalokhu, ichazani ingxenye yokoqobo “yobungcwele” abantu ababucabangayo?? Ingabe ikakhulu ilokho abakucabangayo noma abanquma ukuthi kuyikho? Isibonelo, abanye abalandeli benkolo kaBhuda bashona ngesikhathi besakwenza, badlule emhlabeni besahleli lapho belele. Abanye abantu bathi sebebe ngcwele futhi bandizoselwa ezulwini. Lokhu futhi kuwuhlobo lokucabanga ngeso lengqondo. Bese kubakhona abanye abacabanga ukuthi okusangelosi encane okuntweza emoyeni kusuka ezulwini kungcwele. Kukhona futhi abacabanga ukuthi ukungashadi nhlobo, ukudla nokugqoka kabi kanye nokuhlupheka impilo yakho yonke kungcwele. Empeleni, umqondo wabantu ngegama “ngcwele” bewulokhu uwuhlobo lo mcabango nombono oyize futhi ngokusemqoka ongengasigqi sangempela kuwo, futhi ngaphezu kwalokho awuhlanganise luthi nengqikithi yobungcwele. Ingqikithi yobungcwele uthando lweqiniso, kodwa ngaphezu kwalokhu buyingqikithi yeqiniso, ukulunga kanye nokukhanya. Igama “ngcwele” lifanelekela kuphela uma lisetshenziswa kuNkulunkulu; ayikho into endalweni efanelekela ukubizwa ngokuthi ingcwele. Umuntu kufanele akuqonde lokho. Kusuka manje, sisebenzisa kuphela igama elithi “ngcwele” kuNkulunkulu. Kufanele lokhu? (Yebo, kufanele.)

Masibuyele emuva sikhulume ngokuthi uSathane usebenzisa ziphi izindlela ukonakalisa umuntu. Siqeda nje ukukhuluma ngezindlela ezininginingi uNkulunkulu asebenza ngazo kumuntu, futhi yilowo nalowo wenu eningazizwela ngokwenu, ngakho ngeke ngingene kakhulu emininingwaneni. Kodwa ezinhliziyweni zenu mhlawumbe nibona lufifi ngezindlela uSathane azisebenzisayo ukonakalisa umuntu, noma okungenani kushoda ngemininingwane. Kuyasiza yini kini ukuthi ngikhulume ngalokhu futhi? (Yebo.) Nifuna ukukuqonda? Ingabe niyafuna ukukuqonda? Mhlawumbe abanye benu bazobuza: Kungani sikhuluma ngoSathane futhi? Ngesikhathi nje sikhuluma ngoSathane siyathukuthela, futhi lapho sizwa igama lakhe sizizwa singakhululekile futhi.” Kungakhathaleki ukuthi kunenza ningakhululeki kangakanani, kufanele nibhekane namaqiniso, futhi lezi zinto kufanele zikhulunywe ngokusobala futhi zicaciswe ukuze nibe nokuqonda; ngaphandle kwalokho ngeke nikwazi ukugqashula ethonyeni likaSathane.

Ngaphambilini sesikhulume ngezindlela ezinhlanu uSathane onakalisa umuntu ngazo. Kulezi zindlela ezinhlanu kunezinto azisebenzisayo. Izindlela uSathane onakalisa ngazo umuntu ziwuhlobo nje lwesembozo; ezinganakekile kakhulu amasu acashe ngemuva kwalesi sisitho futhi ufuna ukusebenzisa lawa masu ukufeza izinjongo zakhe. Ingabe imaphi lamasu? Ngifinqeleni wona. (Uyaphamba, uyayenga futhi uyasonga.) Lapho nibala amaningi, ilapho nisondela khona. Kubukeka ongathi nilinyazwe kakhulu nguye futhi ninemizwa enzima ngalesi sihloko. (Futhi usebenzisa amazwi amtoti, uyathonya, futhi angene ahlale ngenkani.) Ungena ahlale ngenkani—lokhu kuletha ukucabanga okujulile. Abantu bayesaba ukungenwa uSathane ngenkani, angithi? Ingabe akhona amanye? (Ulimaza abantu ngendluzula, usebenzisa ukusongela neziyengo futhi, futhi uqamba amanga.) Amanga isigqi sezenzo zakhe futhi uqamba amanga ukuze akukhohlise. Ingabe yini imvelo yokuqamba amanga? Ukuqamba amanga akufani yini nokukhohlisa? Injongo yokuqamba amanga ukukukhohlisa. Akhona amanye? Khulumani. Ngitsheleni wonke lawo eniwaziyo. (Uyayenga, alimaze, aphuphuthekise futhi akhohlise.) Iningi lenu lizwa ngokufana ngale nkohliso, akunjalo? (Usebenzisa ukuzincengela ngokuthopha, ulawula umuntu, ambambe umuntu, uyamsabisa njalo umuntu futhi uvimba umuntu ukuthi akholelwe kuNkulunkulu.) Sengiyazi kahle ukuthi niqonde ukuthini futhi wonke mahle. Nonke niyazi okuthile ngalokhu, ngakho masiwabeke ngamafushane.

Kunezindlela eziyisithupha ezisemqoka uSathane azisebenzisayo ukonakalisa umuntu.

Eyokuqala ukulawula nengcindezelo. Okungukuthi, uSathane angenza konke okusemandleni ukulawula inhliziyo yakho. Kuchaza ukuthini ukuthi “ingcindezelo”? Kuchaza ukusebenzisa amasu okwesabisa nendluzula ukukwenza umlalele, ekwenza ucabange ngemiphumela uma ungalaleli. Uyesaba futhi awulokothi ukuphika inkani, ngakho uyamthobela.

Eyesibili ukukhohlisa nokuphamba. Ingabe kuhlanganiseni “ukukhohlisa nokuphamba”? USathane uqamba izindaba namanga athile, akuyenge ukuthi uzikholwe. Akakutsheli neze ukuthi umuntu wadalwa uNkulunkulu, kodwa futhi engasho ngokuqondile ukuthi awuzange wenziwe uNkulunkulu. Akalisebenzisi igama “Nkulunkulu” nakanye, kodwa kunalokho usebenzisa okunye esikhundleni salo, esebenzisa le nto ukukukhohlisa ukuze empeleni ungazi sampela ngokubakhona kukaNkulunkulu. Lokhu kukukhohlisa kubandakanya izingxenye eziningi, hhayi lena nje kuphela.

Eyesithathu ukufunza ngemfundiso ethile ngokuphoqa. Ukufunza ngemfundiso ethile ngokuphoqa kwani? Ingabe ukufunza ngemfundiso ethile ngokuphoqa kwenziwa ngokuzikhethela komuntu ngokwakhe? Ingabe kwenziwa ngemvume yomuntu? (Cha.) Akukhathaliseki noma awukuvumanga. Ekungazini kwakho kungena kuwe kugxilisa kuwe ukucabanga kukaSathane, imigomo yakhe yokuphila kanye nengqikithi yakhe.

Okwesine ukusongela nokuyenga. Okungukuthi, uSathane usebenzisa izindlela ezininginingi ukuze umemukele, umlandele, umsebenzele; uzama ukufeza izinjongo zakhe ngayo yonke indlela engenziwa. Kwesinye isikhathi ukwenzela umusa omncane kodwa elokhu ekuyenga ukuthi wenze isono. Uma ungamlandeli, uzokuhlupha futhi akujezise futhi uzosebenzisa izindlela ezinhlobonhlobo ukukuhlasela nokukucupha.

Eyesihlanu inkohliso kanye nokukhubazeka. “Inkohliso nokukhubazeka” ukuthi uSathane wenza izisho nemibono ethile ezwakala kamnandi ehambisana nemibono yabantu ukwenza kube sengathi ucabangela inyama yabantu noma ucabanga ngezimpilo nekusasa labo, lapho empeleni okokukhohlisa wena nje. Ubese ekuthwebula ukuze ungazi ukuthi yini elungile futhi yini engalungile, khona ngokungazi uyakhohliseka bese ulawulwe nguye.

Eyesithupha ukubhujiswa komzimba nomqondo. Yini uSathane ayibhubhisayo yomuntu? (Umqondo wabo, nobubona sebubonke.) USathane ubulala umqondo wakho, akwenze ungabi namandla okulwa, okusho ukuthi kancane kancane inhliziyo yakho iphendukela kuSathane noma ungafuni. Ugxilisa lezi zinto kuwe zonke izinsuku, zonke ezinsuku usebenzisa le mibono namasiko ukukuthonya nokukufundisa, eqothula intando yakho kancane kancane, ekwenza ukuthi ungabe usafuna ukuba umuntu olungile, ekwenza ungabe usafisa ukumela lokho okubiza ngokuthi ukulunga. Ngokungazi, awusenawo amandla okubhukuda uphambane nebuya, kodwa kunalokho uhambisana nalo. “Ukubhubhisa” kusho ukuthi uSathane uhlupha abantu kangangokuba baze babe yizithunzana nje zababeyikho, bengaseyibo abantu. Kulapho uSathane egalela khona, ebabamba futhi ebashwabadela.

Ngayinye yalezi zindlela uSathane azisebenzisayo ukonakalisa umuntu ingamenza umuntu angabinamandla okulwa; noma iyiphi yazo ingababulala abantu. Ngamanye amazwi, noma yini uSathane ayenzayo nanoma iyiphi indlela ayisebenzisayo ingakwenza ukuthi uphuphe, ingakuletha ngaphansi kolawulo lukaSathane futhi ingakubishisa obishini lwenkohlakalo. Lezi yizindlela uSathane azisebenzisayo ukonakalisa umuntu.

Singasho ukuthi uSathane ukhohlakele, kodwa ukuze sikuqinisekise kusamele sibheke ukuthi ingabe yimiphi imiphumela yokonakalisa umuntu kukaSathane nokuthi iziphi izimo nezingqikithi okuziletha kumuntu. Nonke niyakwazi okunye kwalokhu, ngakho khulumani ngakho. Uma uSathane esonakalise umuntu, ingabe iziphi izimo ezinobusathane umuntu azikhombisayo nazivezayo? (Uyaqhosha futhi uyazidla, unobugovu futhi uyanyanyisa, unobugwegwe nokukhohlisa, unomshoshaphansi futhi unenzondo, futhi akanabo ubuntu.) Sekukonke, singathi akanabo ubuntu, akunjalo? Dedela abanye abafowethu nodadewethu bakhulume. (Uma umuntu esonakalisiwe uSathane, ngokuvamile kakhulu uyaqhosha futhi uyazikhukhumeza, uzibona elungile, ebalulekile, eziqhenya, enomhawu futhi ezicabangela yena. Lezi yilezo ezinzima kakhulu.) (Emuva kokuthi umuntu esonakaliswe uSathane, akavinjwa lutho ekufuneni ukuzuza izinto eziphathekayo nomcebo. Ube eseba nobutha noNkulunkulu, alwe noNkulunkulu, angamlaleli uNkulunkulu futhi ulahlekelwa unembeza nomqondo umuntu okufanele abenawo.) Lokho enikushilo konke kuyafana impela nomehluko ongatheni kuphela, futhi abanye benu bazihlupha kakhulu ngemininingwane engatheni. Ukubeka kafushane, ukuthi “bayaqhosha” kube igama elivame ukushiwo kakhulu—bayaqhosha, banenkohliso, banenzondo futhi banobugovu. Kodwa nonke aninakanga into efanayo. Abantu abangenawo unembeza, asebelahlekelwe umqondo futhi abangenabo ubuntu—kusekhona okuthile nakho okubalulekile okungekho noyedwa phakathi kwenu okushilo. Lokho ukukhaphela. Umphumela wokugcina walezi zimo ezibakhona kumuntu uma esonakaliswe uSathane ukukhaphela kwabo uNkulunkulu. Akukhathaliseki ukuthi uNkulunkulu uthini kumuntu noma imuphi umsebenzi awenzayo kubo, abakunaki lokho abakwaziyo ukuthi kuyiqiniso. Okungukuthi abasamvumi uNkulunkulu futhi bayamkhaphela; lokhu kuwumphumela wokonakalisa umuntu kukaSathane. Kuyefana nowazo zonke izimo ezonakalisiwe zomuntu. Phakathi kwezindlela uSathane onakalisa ngazo umuntu—ulwazi umuntu alufundayo, isayensi abayaziyo, izinkolelo-ze, amasiko endabuko kanye nezinkambiso eziphathelene nabantu abaziqondayo—ingabe ikhona noma eyiphi umuntu angayisebenzisa ukubona ukuthi yini elungile nokuthi yini engalunganga? Ingabe kukhona noma yini engasiza umuntu ukuthi azi ukuthi yini engcwele nokuthi yini embi? Ikhona imigomo? (Cha.) Ayikho imigomo noma isisekelo esingasiza umuntu. Ngisho noma abantu belazi igama “ngcwele,” akekho owaziyo ngempela ukuthi yini engcwele. Ngakho ingabe lezi zinto uSathane aziletha kumuntu zingakwazi ukubavumela ukuba bazi iqiniso? Ingabe zingakwazi ukuvumela umuntu ukuthi aphile ngobuntu obukhulayo? Ingabe zingabavumela abantu ukuthi baphile izimpilo lapho bekhula ekwazini ukukhonza kuNkulunkulu? (Cha.) Kusobala ukuthi ngeke zimvumele umuntu ukuthi akhonze uNkulunkulu noma aqonde iqiniso, futhi ngeke zimvumele umuntu ukuthi azi ukuthi buyini ubungcwele nobubi. Kunalokho, umuntu uya ephupha kakhulu, uya eqhelelana noNkulunkulu. Lesi isizathu esingemuva kokuthi sithi uSathane mubi. Sesizicwiyile izici eziningi impela zikaSathane ezikhohlakele, nike nabona uSathane eba nanoma iyiphi ingxenye yobungcwele noma ezicini zakhe noma ekuqondeni kwenu kwengqikithi yakhe? (Cha.) Kunjalo impela. Ngakho-ke ingabe nike nabona noma iyiphi ingqikithi kaSathane enanoma ikuphi ukufana noNkulunkulu? (Cha.) Ingabe kukhona noma ikuphi ukubonakaliswa kukaSathane okunanoma ikuphi ukufana noNkulunkulu? (Cha.) Ngakho manje ngifuna ukunibuza, nisebenzisa amagama enu siqu, ingabe yini empeleni ubungcwele bukaNkulunkulu? Okokuqala nje, ingabe ubungcwele bukaNkulunkulu bushiwo mayelana nani? Ingabe bushiwo mayelana nobuyena bukaNkulunkulu? Noma ingabe bushiwo mayelana nengxenye ethile yesimo Sakhe? (Bushiwo mayelana nobuyena bukaNkulunkulu.) Kumele sithole isikhundla esicacile esihlokweni sethu esisikhethile. Bushiwo mayelana nobuyena bukaNkulunkulu. Okokuqala nje sisebenzise ukukhohlakala kukaSathane njengesiqhathaniso sengqikithi kaNkulunkulu, ngakho uke wakubona okwengqikithi kaSathane kuNkulunkulu? Uthini ngengqikithi yesintu? (UNkulunkulu akaqhoshi, akanabo ubugovu, futhi akakhapheli, futhi kule ngxenye ingqikithi engcwele kaNkulunkulu ibonakala yembulwa.) Bakhona abanye abanganezezela? (UNkulunkulu akanalo nezwibela lesimo esikhohlakele sikaSathane. Lokho uSathane anakho okungekuhle konke, kanti lokho uNkulunkulu anakho kuhle kuphela. Siyabona ukuthi kusukela lapho sasibancane kakhulu kuze kube manje, ikakhulukazi ngezikhathi lapho sasilahlekelwe indlela yethu, uNkulunkulu ubehlala eseduze kwethu, esibhekile futhi esigcina siphephile. Akukho nkohliso kuNkulunkulu, akukho ukuphamba. Ukhuluma ngokucacile nangokusobala, futhi lokhu nakho kuyingqikithi yangempela kaNkulunkulu.) Kuhle kakhulu! (Asiboni lutho lwesimo esikhohlakele sikaSathane kuNkulunkulu, akukho ukuba mbaxambili, akukho ukuzigabisa, azikho izithembiso eziyize futhi ayikho inkohliso. UNkulunkulu uyena Yedwa umuntu angakholelwa Kuye futhi umsebenzi kaNkulunkulu uthembekile futhi uqotho. Emsebenzini kaNkulunkulu siyambona uNkulunkulu etshela abantu ukuthi bathembeke, ukuthi babe nokuhlakanipha, ukuthi bakwazi ukuhlukanisa kubantu, izigameko, nezinto ezahlukahlukene. Kulokhu singabona ubungcwele bukaNkulunkulu.) Ingabe seniqedile? Ingabe nenelisekile ngalokho enikushilo? Kungakanani ukuqonda uNkulunkulu okusezinhliyweni zenu ngempela? Futhi ingabe nibuqonda kangakanani ubungcwele bukaNkulunkulu? Ngiyazi ukuthi yilowo nalowo kini unalo izinga elithile lokuqonda okuzwakalayo, ngoba wonke umuntu ngamunye uyezwa umsebenzi kaNkulunkulu phezu kwabo futhi, ngamazinga ahlukahlukene, bathola izinto eziningi kuNkulunkulu; bathola umusa nezibusiso, bayakhanyiselwa futhi bayakhanyiswa, futhi bathola ukwahlulela nesijeziso sikaNkulunkulu ukuze umuntu abenokuqonda okulula ngobuyena bukaNkulunkulu.

Nakuba “ubungcwele bukaNkulunkulu” esikhuluma ngabo namhlanje kungabonakala kungajwayelekile kubantu abaningi, akukhathaliseki ukuthi kubukeka kanjani sesisiqalile lesi sihloko, futhi nizoba nokuqonda okujulile lapho nihamba indlela ngaphambili. Kubiza ukuthi niqale ukuzwa futhi niqonde nisusela kulokho enidlule kukhona nina siqu. Manje ukuqonda kwenu ingqikithi kaNkulunkulu ngokuzwakalayo kusadinga isikhathi eside ukuthi nikufunde, nikuqinisekise, nikuzwe futhi nizizwele khona, kuze kuthi ngelinye ilanga nazi ubungcwele bukaNkulunkulu kusukela ekujuleni kwenhliziyo yenu ukuthi kuwubuyena obungenasici bukaNkulunkulu, uthando oluzidelayo lukaNkulunkulu, ukuthi lokhu uNkulunkulu akunika umuntu kunokuzidela, futhi niyoqala ukwazi ukuthi ubungcwele bukaNkulunkulu abunasici futhi abunakusolwa. Le ngqikithi kaNkulunkulu ayiwona nje amagama awasebenzisayo ukuveza ubunjalo Bakhe, kodwa esikhundleni salokho uNkulunkulu usebenzisa ubuyena ukubhekana nomuntu ngamunye buthule nangobuqotho. Ngamanye amazwi, ubuyena bukaNkulunkulu abulona ize, bungekhona futhi okuwumbono noma okuyimfundiso futhi ngokuqinisekile abulona uhlobo lo lwazi. Abuyona inhlobo yemfundo yomuntu, kodwa esikhundleni salokho buyisambulo sangempela sezenzo zikaNkulunkulu siqu futhi bungubuyena obuveziwe kwalokho uNkulunkulu anakho nayikho. Umuntu kufanele ayazi futhi ayiqonde le ngqikithi, ngoba konke uNkulunkulu akwenzayo nezwi ngalinye Alishoyo libaluleke kakhulu futhi linencazelo enzima kuwo wonke umuntu. Uma usuqala ukuqonda ubungcwele bukaNkulunkulu, ilapho ungakwazi ngempela ukukholelwa kuNkulunkulu; uma usuqala ukuqonda ubungcwele bukaNkulunkulu, ilapho ungaqonda ngempela incazelo yeqiniso yamagama “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele.” Ngeke usacabanga ukuthi ungakhetha ukuhamba eminye imigwaqo, futhi ngeke usafuna ukukhapheza konke lokho uNkulunkulu akuhlelele khona. Ngoba ubuyena bukaNkulunkulu bungcwele, lokhu kusho ukuthi ngoNkulunkulu kuphela ungakwazi ukuhamba indlela ekhanyayo, elungile empilweni, ngoNkulunkulu kuphela ungakwazi ukwazi incazelo yempilo, ngoNkulunkulu kuphela ungaphila ubuntu bangempela, ube neqiniso, wazi iqiniso, futhi ngoNkulunkulu kuphela ungakwazi ukuthola ukuphila eqinisweni. UNkulunkulu Uqobo Lwakhe kuphela ongakusiza ukubalekela ububi futhi akuhlenge ekulinyazweni nokulawulwa uSathane. Ngaphandle kukaNkulunkulu, akekho umuntu futhi ayikho into engakusindisa olwandle lokuhlupheka ukuze ungabe usahlupheka: Lokhu kunqunywa ubuyena bukaNkulunkulu. UNkulunkulu kuphela okusindisa ngokuzidela okukhulu, uNkulunkulu kuphela ekugcineni ophethe ikusasa lakho, okudalelwe kanye nempilo yakho, futhi Ukuhlelela zonke izinto. Lokhu yinto okungekho okudaliwe noma okungadalwanga okungayenza. Ngoba akukho okudaliwe noma okungadalwanga okunobuyena bukaNkulunkulu obunjenga lobu, akukho umuntu noma into enamandla okukusindisa noma okukuhola. Lokhu ukubaluleka kobuyena bukaNkulunkulu kumuntu. Mhlawumbe niyezwa ukuthi lawa mazwi impela angasiza kancane ngokomthetho. Kodwa uma ufuna iqiniso, uma uthanda iqiniso, kulokho ozodlula kukhona emuva kwalokhu, la mazwi ngeke kuphela ashintshe okudalelwe, kodwa ikakhulukazi azokungenisa endleleni elungile yokuphila. Niyakuqonda lokhu, akunjalo? Ngakho ingabe ninakho manje ukushisekela okuthile ukubona ingqikithi kaNkulunkulu? (Yebo.) Kuhle ukuba nentshisekelo. Sizophetha lapha ukukhuluma ngesihloko sethu namhlanje ngokwazi ubungcwele bukaNkulunkulu.

Ngithanda ukukhuluma nani ngokuthile enikwenzile okungimangazile Mina ekuqaleni komhlangano wethu namhlanje. Abanye benu mhlawumbe beninomuzwa wokubonga ngaleso sikhathi, noma benizwa ninokubonga, ngakho benifuna ukukhombisa emzimbeni lokho ebeninakho emiqondweni. Lokhu akusoleki, futhi akukhona okulungile noma okungalungile. Kodwa ngithanda ukuthi niqonde okuthile. Ingabe yini lokhu? Okokuqala ngingathanda ukunibuza ngalokhu enikwenzile manje nje. Bekuwukuwa ngobuso noma ukuguqa nikhuleka? Kukhona Ongangitshela? (Sikholwa ukuthi bekuwukuwa ngobuso.) Nikholwa ukuthi bekuwukuwa ngobuso, ngakho-ke kuchaza ukuthini ukuwa ngobuso? (Ukukhuleka.) Ngakho kuyini ukuguqa ngamadolo ukukhuleka-ke? Angihlanganyelanga ngalokhu nani ngaphambili, kodwa namuhla ngizwa kudingekile ukuba ngihlanganyele nani ngalesi sihloko. Ingabe niwa ngobuso emihlanganweni yenu ejwayelekile? (Cha.) Ingabe niwa ngobuso uma nisho imithandazo yenu? (Yebo.) Ingabe niwa ngobuso njalo uma nithandaza, uma isimo sivuma? (Yebo.) Lokho kuhle kakhulu. Kodwa engithanda ukuthi nikuqonde namhlanje ukuthi uNkulunkulu wamukela kuphela ukuguqa kwezinhlobo ezimbili zabantu. Asidingi ukuthathisa eBhayibhelini noma ezenzweni zanoma ibaphi abantu abaqavile bakamoya, futhi ngizonitshela okuthile okuyiqiniso khona manje. Okokuqala ukuwa ngobuso nokuguqa ukhuleka akuyona into efanayo. Kungani uNkulunkulu amukela ukukhothama kwalabo abawa ngobuso? Ingoba uNkulunkulu ubiza umuntu Kuye futhi Amyale lo muntu ukuthi emukele ubizo lukaNkulunkulu, ngakho-ke uwa ngobuso kuNkulunkulu. Lolu uhlobo lokuqala lomuntu. Olwesibili ukuguqa ukhuleka komuntu owesaba uNkulunkulu futhi ebalekela ububi. Kukhona lezi zinhlobo kuphela zabantu. Ingabe wena ukuluphi uhlobo? Ingabe uyakwazi ukusho? Lokhu iqiniso lempela, nakuba linganilimaza emoyeni kancane. Ayikho into engashiwo ngokukhothama kwabantu ngesikhathi somthandazo—lokhu kufanele futhi kunjengoba kufanele kube yikho, ngoba lapho abantu bethandaza ikaningi kuwukukhulekela okuthile, bevula izinhliziyo zabo kuNkulunkulu futhi babhekana Naye ubuso nobuso. Ukuxhumana nokushintshisana, inhliziyo nenhliziyo noNkulunkulu. Uma nikwenza njengokugcwalisa umthetho nje, khona-ke lokhu akuyikho okufanele. Angiqondile ukunisola ngalokho enikwenzile namhlanje. Niyazi nje ukuthi ngifisa ukwenza kucace kinina ukuze niqonde lesi simiso, akunjalo? (Siyazi.) Ukuze ningaqhubeki ukukwenza lokhu. Ingabe abantu banalo ke ithuba lokuwa ngobuso futhi baguqe phambi kobuso bukaNkulunkulu? Liyohlale likhona ithuba. Noma nini usuku luyofika, kodwa akukabi isikhathi. Niyabona? Ingabe lokhu kunenza nizizwe ninokudabuka? (Cha.) Kuhle lokho. Mhlawumbe lawa mazwi azonikhuthaza noma anigqugquzele ukuze nazi ezinhliziyweni zenu isimo esibucayi esikhona njengamanje phakathi kukaNkulunkulu nomuntu nokuthi uhlobo luni lobudlelwane obukhona manje phakathi kwabo. Nakuba sikhulumile sabelana kakhulu kamuva nje, ukuqonda komuntu ngoNkulunkulu kusekude kakhulu kokwanele. Iseyinde indlela umuntu azoyihamba kulo mgwaqo wokufuna ukuqonda uNkulunkulu. Akuyona inhloso Yami ukukwenza ukuthi wenze lokhu ngokuphuthuma, noma uxhamazela ukukhombisa lezi zinhlobo zezifiso noma imizwa. Lokhu enikwenzile namhlanje kungase kuveze futhi kukhombise imizwa yenu yangempela, futhi ngikuzwile lokho. Ngakho ngesikhathi nikwenza, Mina bengifisa nje ukuthi ngisukume futhi ngininike izilokotho Zami ezinhle ngoba nginifisela nonke ukuthi kube kuhle kini. Ngakho ngezwi Lami ngalinye nesinyathelo ngasinye ngenza konke okusemandleni Ami ukunisiza, ukunihola, ukuze nibe nokuqonda okufanele nombono ofanele ngezinto zonke. Niyakuzwa lokhu, akunjalo? (Yebo.) Kuhle kakhulu lokho. Nakuba abantu benokuqonda okuthile izimo ezinhlobonhlobo zikaNkulunkulu, izingxenye zalokho uNkulunkulu anakho nayikho nomsebenzi uNkulunkulu awenzayo, iningi lalokhu kuqonda akudluli ekufundweni kwamagama ekhasini, noma ukuwaqonda ngokomthetho, noma ukuwacabanga nje. Lokho abantu abakuswele kakhulu ukuqonda nombono wangempela ovela kulokho abadlule kukho ngokoqobo. Nakuba uNkulunkulu esebenzisa izindlela ezinhlobonhlobo ukuphaphamisa izinhliziyo zabantu, iseyinde indlela ezohanjwa ngaphambi kokuthi izinhliziyo zabantu ziphaphame ekugcineni. Angifuni ukubona noma ubani ezizwa sengathi uNkulunkulu ubashiye ophathe, ukuthi uNkulunkulu ubalahlile noma ubafulathele. Ngithanda kuphela ukubona bonke abantu besendleleni yokufuna iqiniso nokufuna ukuqonda uNkulunkulu, bemasha ngesibindi beqhubeka ngenhliziyo enganqikazi, engenakho ukungabaza, engathwele imithwalo. Akukhathalisekile ukuthi imaphi amaphutha owenzile, akukhathalisekile ukuthi usuduke kangakanani noma ukuthi wone kangakanani, ungazivumeli lezi ukuba zibe imithwalo noma impahla eyeqile ozoyithwala ekuphokopheleni ukuqonda uNkulunkulu: Qhubeka umashe uye phambili. Noma nini lapho kwenzeka, inhliziyo kaNkulunkulu ewukusindiswa komuntu ayiguquki neze: Lokhu ingxenye eyigugu kakhulu yobuyena bukaNkulunkulu. Ingabe nizizwa ningconywana manje? (Yebo.) Ngithemba ukuthi nizothatha indlela efanele ezintweni zonke nasemazwini engiwakhulumile. Masiyiphethe lapha-ke lengxoxo. Nisale kahle nonke! (Uhambe kahle!)

UMasingana 11, 2014

Okwedlule:UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele V

Okulandelayo:UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VII