Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ubufakazi NgoKristu Wezinsuku Zokugcina

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

XI. Umuntu Kufanele Aqonde Ngokucacile Iphuzu Leqiniso Mayelana Nobudlelwane Phakathi kukaNkulunkulu neBhayibheli

5. Yini ngempela inkolo yeqiniso kuNkulunkulu? Kufanele umuntu akholwe kanjani kuNkulunkulu ukuze athole ukutuswa Kwakhe?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

“Ukukholwa kuNkulunkulu” kusho ukukholelwa ukuthi ukhona uNkulunkulu; le yiyona ndlela elula yokuqonda ukukholwa kuNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, ukukholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona akufani nokukholelwa kuNkulunkulu ngeqiniso; kunalokho, kuwukholo olulula olukhomba ukuqina ngokwenkolo. Ukukholwa kweqiniso kuNkulunkulu kusho ukubona amazwi nemisebenzi kaNkulunkulu ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu ubusa phezu kwazo zonke izinto. Ngakho-ke uzokhululeka esimweni senkohlakalo, ugcwalise okufiswa nguNkulunkulu, ufinyelele ekumazini uNkulunkulu. Kungale ndlela kuphela lapho kungathiwa ukholelwa kuNkulunkulu.

Kucashunwe “Isandulelo” sethi Izwi Livela Lisenyameni

Inkolelo yangempela kuNkulunkulu ayibandakanyi ukukholwa Kuye ukuze usindiswe futhi ingasaphathwa eyokuba umuntu olungile. Futhi ayikho mayelana nokukholwa kuNkulunkulu ukuze uthandwe abantu. Empeleni abantu akufanele babheke ukukholwa kwabo kuNkulunkulu njengenkolelo yokuthi uNkulunkulu ukhona, akukho okungaphezu kwalokho; akukhona ukuthi kufanele umane ukholwe ukuthi uNkulunkulu uyiqiniso, indlela, ukuphila, nanokuthi akukho okungaphezulu. Futhi akukhona ukuthi umane wazi uNkulunkulu, ingasaphathwa eyokuthi umane ukholwe ukuthi uNkulunkulu unguMbusi wazo zonke izinto, ukuthi uNkulunkulu unguSomandla, ukuthi uNkulunkulu wadala zonke izinto emhlabeni, ukuthi uNkulunkulu uhlukile futhi mkhulu kakhulu. Akukhona ukuthi umane ukholwe yileli qiniso; kunalokho intando kaNkulunkulu ithi sonke isiqu sakho nenhliziyo yakho kufanele kunikezwe uNkulunkulu futhi kuthobele uNkulunkulu, okungukuthi, kufanele ulandele uNkulunkulu, uvume ukuba uNkulunkulu akusebenzise, uzimisele ukumenzela umsebenzi, nokuthi kufanele wenze noma yini ngenxa kaNkulunkulu.

Kucashunwe “Ukufuna Iqiniso Kuphela Okuwukukholwa Ngeqiniso KuNkulunkulu” encwadini ethi Umlando Wezinkulumo ZikaKristu

Namuhla, kuyini ukukholwa kuNkulunkulu kwangempela? Kungukwamukela izwi likaNkulunkulu njengeqiniso lokuphila kwakho nokwazi uNkulunkulu ezwini Lakhe ukuze uzuze uthando Lwakhe lweqiniso. Ukuze kucace: Ukukholwa kuNkulunkulu kungesizathu sokuba umlalele uNkulunkulu, uthande uNkulunkulu, bese wenza umsebenzi okumele wenziwe isidalwa sikaNkulunkulu. Lena yinhloso yokukholwa kuNkulunkulu. Kumele uthole ulwazi lokuthanda uNkulunkulu, nokuthi uNkulunkulu ufanelwe ukudunyiswa, ukuthi, e zidalweni Zakhe, umsebenzi wensindiso uwenza kanjani futhi ubaphelelisa kanjani—lokhu ngokuncane okumele ube nakho ekukholweni kwakho kuNkulunkulu. Ukukholwa kuNkulunkulu kakhulu kungukuguquka empilweni yenyama uye empilweni yokuthanda uNkulunkulu, usuke empilweni yendalo uye empilweni yokuba ngokaNkulunkulu, kungukuphuma ngaphansi kwesandla sikaSathane uphile ngaphansi kokunakekelwa nokuvikelwa uNkulunkulu, kungukwazi ukulalela uNkulunkulu ungathobeli inyama, kungukuvumela uNkulunkulu azuze inhliziyo yakho yonke, ukuvumela uNkulunkulu akuphelelise, uzikhulule esimweni esikhohlakele sikaSathane. Ukukholwa kuNkulunkulu kwenzelwe kakhulu ukuthi amandla nenkanzimulo kaNkulunkulu kubonakale phezu kwenu, ukuze nenze intando kaNkulunkulu, nifeze icebo likaNkulunkulu, nikwazi ukuba ngofakazi bakaNkulunkulu phambi kukaSathane. Ukukholwa kuNkulunkulu akumele kwenziwe ngenxa yezimpawu nezimangaliso, futhi akumele kube ngenxa yenyama yomuntu. Kumele kube okokufuna ukwazi uNkulunkulu, nokulalela uNkulunkulu, njengoPetru, umlalele kwaze kwaba sekufeni. Yilokhu okusemqoka ukuze kuzuzwe. Ukudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu kulungele ukuba wazi futhi wenelise uNkulunkulu. Ukudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu kukunika ulwazi olukhulu ngoNkulunkulu, okuzothi ngemva kwalokho ukwazi ukulalela uNkulunkulu. Kuphela uma wazi uNkulunkulu lapho ungakwazi ukumthanda, kanti ukuze uthole lokhu okuhlosiwe yiyona nhloso kuphela okumele umuntu afune ukufinyelela kuyo ekukholweni kwakhe kuNkulunkulu. Uma, ekukholweni kwakho kuNkulunkulu, uhlala uzama ukubona izimpawu nezimangaliso, lokho kusho ukuthi ukubona kwakho kanjalo ukukholwa kuNkulunkulu akulungile. Ukukholwa kuNkulunkulu kungukwamukela izwi likaNkulunkulu njengeqiniso lokuphila. Ukusebenzisa kuphela amazwi kaNkulunkulu aphuma emlonyeni Wakhe bese uwenza ngokwakho, lokho ngukuthola inhloso kaNkulunkulu. Ekukholweni kuNkulunkulu, abantu kumele bafune ukupheleliswa uNkulunkulu, bakwazi ukuthobela uNkulunkulu, balalele uNkulunkulu ngokuphelele. Uma ungalalela uNkulunkulu ngaphandle kokukhaononda, wazi okufiswa uNkulunkulu, ufane noPetru, ube nendlela kaPetru uNkulunkulu akhulume ngayo, kulapho uzobe usukholwa kuNkulunkulu ngempumelelo, futhi kuzobe kusho ukuthi usuzuziwe nguNkulunkulu.

Kucashunwe “Konke Kuyafezeka Ngezwi LikaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Njengoba ukholwa kuNkulunkulu, ufanele ukudla uphuze ezwini Lakhe, uphile ngaphakathi kwalo, ubuye uliphile. Yilokhu okungukukholwa kuNkulunkulu! Uma uthi uyakholwa kuNkulunkulu kodwa ungakwazi ukukhuluma noma yimaphi amazwi Akhe noma uwenze, awuthathwa njengomuntu okholwa kuNkulunkulu. Lokhu ukufuna “isinkwa sokuqeda indlala.” Ukusho ubufakazi obuncane, izinto ezingenamsebenzi, nezinto zangaphandle, ezingenakho ngisho nokuncane okweqiniso akwenzi ukholwe kuNkulunkulu. Kanjalo, awukayibambi indlela efanele yokukholwa kuNkulunkulu. Kungani ufanele ukudla nokuphuza kakhudlwana emazwini kaNkulunkulu? Ngabe kuthathwa njengokholo uma ungadli ungaphuzi emazwini Akhe ufune nje ukukhuphukela ezulwini? Yisiphi isinyathelo sokuqala salowo okholwa kuNkulunkulu? UNkulunkulu umphelelisa ngayiphi indlela umuntu? Ungapheleliswa ngaphandle kokudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu? Ungathathwa njengomuntu wombuso ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu njengeqiniso lakho? Yini ngempela ukukholwa kuNkulunkulu? Abakholwa kuNkulunkulu kufanele babe nokuziphatha kahle ngaphandle, okungenani, kanti okubaluleke kakhulu ukuba nezwi likaNkulunkulu. Noma ngabe kunjani, ngeke ukwazi ukufulathela izwi Lakhe. Ukwazi kwakho uNkulunkulu nokugcwalisa intando Yakhe konke kufezeka ngezwi Lakhe. Zonke izizwe, amahlelo, izinkolo ezehlukene, nezindawo eziklanyiwe konke kuyonqotshwa ngezwi esikhathini esizayo. UNkulunkulu uzokhuluma ngqo, futhi bonke abantu bazobamba izwi likaNkulunkulu ezandleni zabo; abantu bazopheleliswa ngalokhu. Izwi likaNkulunkulu lisabalale yonke indawo: Abantu bakhuluma ngezwi likaNkulunkulu benze ngokwezwi likaNkulunkulu, nalokho abakugcine kubona kulokhu kuyizwi likaNkulunkulu. Ngaphakathi nangaphandle, bacwiliswe ezwini likaNkulunkulu, ngakho baphelelisiwe. Labo abagcina intando kaNkulunkulu bakwazi nokufakaza Ngaye yilabo abanezwi likaNkulunkulu njengeqiniso.

Kucashunwe “INkathi Yombuso YiNkathi Yezwi” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Manje, bonke abantu sebebonile ukuthi umuntu okhonza uNkulunkulu akufanele nje agcine ngokwazi indlela yokuhlupheka ngenxa Yakhe, kodwa kufanele futhi aqonde ukuthi inhloso yokukholwa kuNkulunkulu ukumthanda. Injongo kaNkulunkulu yokusebenzisa wena, ayikhona nje ukukucwenga noma ukukuhluphekisa, kodwa iwukuthi wazi izenzo Zakhe, wazi ukubaluleka kwangempela kokuphila komuntu, futhi okubaluleke nakakhulu ukuthi wazi ukuthi ukukhonza uNkulunkulu akuwona umsebenzi olula. Ukuzwa umsebenzi kaNkulunkulu akuhlangene nokujabulela umusa, kodwa kuhlobene nokuhlupheka ngenxa yothando Ngaye. Njengoba ujabulela umusa kaNkulunkulu, kumele ujabulele ukusola Kwakhe—kumele uhlangabezane nazo zonke lezi zinto. Ungahlangabezana nokukhanya kukaNkulunkulu kuwe, ungaphinde ubone futhi ukusebenzelana nesahlulelo Sakhe. Ngaleyo ndlela, uhlangabezana nazo zonke izinhlangothi. UNkulunkulu wenze umsebenzi wokwahlulela kuwe, futhi wenze nomsebenzi wokujezisa kuwe. Izwi likaNkulunkulu lisebenzile kuwe, kodwa uphinde wakukhanyisela, wakukhanyisa. Uma ufuna ukubaleka, isandla sikaNkulunkulu sisakudonsa. Wonke lomsebenzi owokukwazisa ukuthi yonke into ngomuntu isemseni kaNkulunkulu. Ungacabanga ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu kusho ukuhlupheka, noma ukwenzela Yena izinto eziningi, noma ukuze kube nokuthula enyameni yakho, noma ukuze zonke izinto zikuhambele kahle, ukuze yonke into ibe ntofontofo—kodwa akukho kulokhu okumele kube yisizathu sabantu sokukholwa kuNkulunkulu. Uma kuyilokho okukholwayo, okusho ukuthi umbono wakho uyiphutha futhi awunakupheleliswa. Izenzo zikaNkulunkulu, Isimo sikaNkulunkulu sokulunga, ukuhlakanipha Kwakhe, amazwi Akhe, ukumangalisa kanye nokungaqondakali Kwakhe yizo zonke izinto abantu okumele bazame ukuziqonda. Sebenzisa lokhu kuqonda ukuze ususe zonke izicelo zomuntu namathemba omuntu siqu nemibono enhliziyweni yakho. Ukususa lokhu kuphela okuzokwenza uhlangabezane nezimo ezifunwa uNkulunkulu. Kungale ndlela kuphela lapho ungaba khona nokuphila futhi wanelise uNkulunkulu. Ukukholwa kuNkulunkulu kungenxa yokumanelisa nokuphila ngokwesimo asifunayo, ukuze izenzo Zakhe nenkazimulo kubonakale kuleli qembu elingafanelekile. Lowo umbono ofanele wokukholwa kuNkulunkulu, nomgomo okumele ube nawo. Kumele ube nombono omuhle wokukholwa kuNkulunkulu ufune ukuthola amazwi kaNkulunkulu. Udinga ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, futhi ukwazi ukuphila ngeqiniso, futhi ikakhulukazi ukwazi ukubona izenzo zikaNkulunkulu zangempela, ukubona izenzo Zakhe ezimangalisayo kuwo wonke umhlaba, ngisho nomsebenzi Wakhe awenza enyameni. Kohlangabezane nakho uqobo, ungancoma indlela uNkulunkulu enza ngayo umsebenzi Wakhe kubantu, nokuthi iyini intando Yakhe kubantu. Konke lokhu ukususa isimo esonakele sobusathane. Susa konke ukungcola nokungalungi ngaphakathi kuwe, ukuhlubula izinhloso zakho ezimbi, futhi ungakwazi ukudlondlobalisa ukholo lweqiniso ngoNkulunkulu. Ukuba nokholo lweqiniso kuphela ungathanda ngeqiniso uNkulunkulu. Ungakwazi ukumthanda ngobuqotho kuphela uNkulunkulu ngaphezu kwesisekelo zokukholwa Kuye. Ungakwazi ukuthanda uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa Kuye? Uma uzokholwa kuNkulunkulu, ngeke uzisanganise ikhanda ngakho. Abanye abantu bagcwala umdlandla ngokushesha uma bebona ukuthi ukholo kuNkulunkulu luzobalethela izibusiso, kodwa baphelelwe umdlandla ngokushesha uma bebona ukuthi kumele behlelwe ukucwengwa. Ingabe lokho kuwukukholwa kuNkulunkulu? Ekugcineni, kufanele uthole ukulalela okugcwele nokuphelele phambi kukaNkulunkulu ekukholweni kwakho. Ukholwa kuNkulunkulu kodwa usenezinto ozifuna Kuye, unemibono eminingi yenkolo ongafuni ukuyibeka phansi, izinto ozithandayo ongafuni ukuzidedela, noma usafuna izibusiso zenyama futhi ufuna uNkulunkulu ahlenge inyama yakho, asindise umphefumulo wakho—yizo zonke izinto ezivezwa abantu abanombono ophambene. Nakuba abantu abanezinkolelo zezenkolo bekholwa kuNkulunkulu, abafuni ukuguqula isimo, abaluphishekeli ulwazi lukaNkulunkulu, futhi bamane balandela izifiso zenyama yabo. Abaningi phakathi kwenu banezinkolo ezingaphansi kwesigaba esithile sokukholwa. Lokho akulona ukholo lwangempela kuNkulunkulu. Ukuze bakholwe kuNkulunkulu kumele abantu babe nenhliziyo yokuhlupheka ngenxa Yakhe futhi nokuzimisela ukuzidela. Ngaphandle kokuba bahlangabezane nalezi zimo ezimbili akubalwa njengokholo kuNkulunkulu, futhi angeke bakwazi ukuzuza isimo esiguqukile. Abantu abafuna iqiniso ngobuqotho kuphela, abafuna ukwazi uNkulunkulu, futhi bafune ukuphila yilabo abakholwa ngempela kuNkulunkulu.

Kucashunwe “Labo Abapheleliswayo Kumele Bacwengwe Kuqala” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ekukholweni kwakhe kuNkulunkulu, uPetru wayefuna ukwanelisa uNkulunkulu kukho konke, wayelalela konke okuvela kuNkulunkulu. Engakhonondi ngisho nakancane, wakwazi ukwamukela ukusolwa nokwahlulelwa, kanye nokucwengwa, usizi kanye nokuntula ekuphileni kwakhe, akukho okwaqeda uthando lwakhe lukaNkulunkulu. Ingabe lolu akulona uthando lwakhe olukhulu lukaNkulunkulu? Ingabe lokhu akukhona ukugcwaliseka komsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu? Noma kusekusolweni, ekwahlulelweni, noma osizini, uhlale ukwazi ukulalela kuze kube sekufeni, futhi yilokhu okufanele kufezwe isidalwa sikaNkulunkulu, lobu ubumsulwa bothando lukaNkulunkulu. Uma umuntu engafeza okungaka, kusho ukuthi uyisidalwa sangempela sikaNkulunkulu, futhi akukho okungcono okwanelisa isifiso soMdali. Zicabange ukwazi ukusebenzela uNkulunkulu, kodwa awumlaleli uNkulunkulu, awukwazi ukumthanda ngempela uNkulunkulu. Ngale ndlela, ngeke ugcine nje ungawufezanga umsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu, kodwa uyohlulelwa nawuNkulunkulu, ngoba ungumuntu ongenalo iqiniso, ongakwazi ukulalela uNkulunkulu, uyihlongandlebe. Unendaba kuphela nokusebenzela uNkulunkulu, awunandaba nokuphila ngeqiniso, noma ukuzazi. Awumqondi futhi awumazi uMdali, awumlaleli futhi awumthandi uMdali. Ungumuntu ngokwemvelo ongezwani nokulalela uNkulunkulu, ngakho abantu abanjalo abathandwa uMdali.

Kucashunwe “Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule:Ayikho indlela yokuphila okungunaphakade ngaphakathi eBhayibhelini; uma umuntu ebambelela eBhayibhelini futhi alikhonze, lapho-ke ngeke akuthole ukuphila okungunaphakade.

Okulandelayo:Empeleni kufanele umuntu alibuke futhi alisebenzise kanjani iBhayibheli ngendlela ehambisana nentando kaNkulunkulu? Yini ukubaluleka kokuqala kweBhayibheli?

Okuqukethwe Okuhlobene