I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Imibuzo Eyikhulu Nezimpendulo Ukuhlola Indlela Yeqiniso

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Ingabe Uyazi? UNkulunkulu Wenze Into Enkulu Phakathi Kwabantu

Inkathi endala seyidlulile, futhi inkathi entsha seyifikile. Unyaka nonyaka, usuku nosuku, uNkulunkulu usenze umsebenzi omkhulu. Wafika emhlabeni bese wajika wawushiya. Umjikelezo onjalo sewuqhubekile ezizukulwaneni eziningi. Kulolu suku, uNkulunkulu uyaqhubeka nokwenza umsebenzi okufanele awenze njengakuqala, umsebenzi ekusafuneka awuqedele, ngoba kuze kube namuhlanje, akakangeni ekuphumuleni. Kusukela esikhathini sokudala kuze kube yinamuhla, uNkulunkulu usenze umsebenzi omningi, kodwa bewazi ukuthi umsebenzi uNkulunkulu awenzayo namuhla mningi kunakuqala futhi isilinganiso sawo sikhulu kakhulu? Yingakho ngithi uNkulunkulu wenze into enkulu phakathi kwabantu. Wonke umsebenzi kaNkulunkulu ubaluleke kakhulu, noma kumuntu noma kuNkulunkulu, ngoba yonke into ngomsebenzi Wakhe iphathelene nomuntu.

Njengoba umsebenzi kaNkulunkulu ungenakubonwa noma uwuzwe, kungasaphathwa ukuthi ubonwe ngumhlaba, ungaba kanjani into enkulu ke? Into enjani ongayibheka uthi inkulu? Ngokuqinisekile akekho ongaphikisa ukuthi wonke umsebenzi kaNkulunkulu kungathiwa mkhulu, kodwa ngisho ngani ukuthi umsebenzi uNkulunkulu Awenzayo manje unjalo? Uma ngithi uNkulunkulu wenze into enkulu, lokhu kuphathelene nezimfihlo eziningi umuntu angakaziqondi. Asikhulume ngazo njengamanje.

UJesu wazalelwa esitebeleni ngesikhathi esasingakwazi ukumela ubukhona Bakhe, kodwa umhlaba awuzange nakalokhu ukwazi ukuma endleleni Yakhe, futhi waphila phakathi kwabo iminyaka engamashumi amathathu nantathu ngaphansi kokunakekelwa nguNkulunkulu. Kuleyo minyaka eminingi yempilo, wazizwela umunyu wasezweni futhi wayizwa impilo yosizi emhlabeni. Wathatha ijoka elinzima lokubethelwa ukuze ahlenge sonke isintu. Wahlenga zonke izoni ezazikade ziphila ngaphansi kwamandla kaSathane, futhi ekugcineni, umzimba Wakhe owawuvukile wabuyela endaweni Yakhe yokuphumula. Manje umsebenzi omusha kaNkulunkulu sewuqalile, futhi yisiqalo senkathi entsha. UNkulunkulu uletha endlini Yakhe labo abahlengiwe ukuqala umsebenzi Wakhe omusha wensindiso. Ngale sikhathi, umsebenzi wensindiso wenzisiswa kakhulu kunangaphambilini. Ngeke wenziwe uMoya Oyingcwele esebenza kumuntu ukumvumela ukuthi ashintshe eyedwa, futhi ngeke wenziwe ngomzimba kaJesu uvela phakathi kwabantu, futhi nakancane ngeke wenziwe ngenye indlela. Kunalokho, umsebenzi uzokwenziwa futhi uqondiswe Nguye uNkulunkulu ethathe isimo somuntu uqobo Lwakhe. Lokhu kwenziwa ukuholela umuntu emsebenzini omusha. Akuyona into enhle kakhulu leyo? UNkulunkulu akawenzi lo msebenzi ngengxenye yabantu noma ngeziprofetho, kodwa ngoNkulunkulu uqobo Lwakhe. Abanye bangathi akuyona into enkulu lena futhi ngeke ilethele umuntu injabulo enkulu. Noma kunjalo, ngizothi kuwe umsebenzi kaNkulunkulu akumane kuyilokhu nje, kodwa kuyinto enkulu kakhulu futhi nokunye okuningi.

Ngale sikhathi, uNkulunkulu ufika ukuzokwenza umsebenzi hhayi esemzimbeni kamoya kodwa esemzimbeni ojwayelekile. Akuve nje kuphela kuwumzimba kaNkulunkulu wesiwombe sesibili sokuthatha Kwakhe umzimba womuntu, kodwa umzimba uNkulunkulu abuya ekuwo. Kuyinyama ejwayelekile kakhulu. Kuye, awuboni into ehlukile kunabanye, kodwa ungathola Kuye amaqiniso ongakaze uwezwe ngaphambilini. Le nyama engabalulekile iwukuhlanganiswa kwawo wonke amazwi eqiniso avela kuNkulunkulu, lokho okwenza umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina kanye nokuvezwa kwaso sonke isimo sikaNkulunkulu ukuze umuntu agcine esazi. Awuzange ube nesifiso esikhulu sokubona uNkulunkulu ezuluwini? Awuzange ufise kakhulu ukubona isiphetho sesintu? Uzokutshela zonke lezi zimfihlo ezingakaze zidalulwe, futhi uzokutshela namaqiniso ongawaqondi. Uyisango lokungena embusweni, nomqondisi wakho ukungena enkathini entsha. Umzimba ojwayelekile kanjalo uqukethe izimanga ezingenakwaziwa. Imisebenzi Yakhe ingabonakala ingaqondakali kuwe, kodwa umgomo wawo wonke umsebenzi Awenzayo, wenele ukuthi ubone ukuthi akayona nje inyama njengoba umuntu ekholelwa. Ngoba umele intando kaNkulunkulu kanye nokunakekela okwakhonjiswa uNkulunkulu mayelana nesintu ezinsukwini zokugcina. Nakuba ungawezwa amazwi Awakhulumayo okungathi ashukumisa amazulu nomhlaba noma ubone amehlo Akhe njengamalangabi alangukayo, futhi nakuba ungakuzwa ukuqondisa kwentonga yensimbi Yakhe, ungezwa emazwini Akhe isankahlu sikaNkulunkulu futhi wazi ukuthi uNkulunkulu Ukhombisa ububele esintwini; ungasibona isimo esilungile sikaNkulunkulu, futhi Ngaphezu kwalokho, ubone ukukhathazeka nokunakekela uNkulunkulu anakho ngesintu. Umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina ukuvumela umuntu ukubona uNkulunkulu osezulwini aphile phakathi kwabantu emhlabeni, futhi nokwenza umuntu ukuthi azi, alalele, ahloniphe, futhi athande uNkulunkulu. Yingakho Ebuyele enyameni okwesibili. Nakuba lokho umuntu akubonayo uNkulunkulu ofana nomuntu, uNkulunkulu onekhala kanye namehlo amabili, uNkulunkulu ongamangalisi, ekugcineni uNkulunkulu Uzokukhombisa ukuthi ngaphandle kokuba khona kwalo muntu, izulu nomhlaba kungabhekana noshintsho olumangalisayo; ngaphandle kokuba khona kwalo muntu, izulu lingafiphala, umhlaba ungaphenduka isiphithiphithi, futhi sonke isintu singaphila ngendlala nezifo ezibhubhisayo. Uzokukhombisa ukuthi ngaphandle kwensindiso kaNkulunkulu othathe isimo sesintu ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu ngabe kade abhubhisa sonke isintu esihogweni; ngaphandle kokuba khona kwale nyama, ubuyohlala njalo uyinkosi yezoni nezidumbu ingunaphakade. Kufanele wazi ukuthi ngaphandle kokuba khona kwale nyama, sonke isintu besizobhekana nenhlekelele engena kugwemeka futhi sithole kunzima ukuphunyuka esijezisweni sikaNkulunkulu esinzima kakhulu ezinsukwini zokugcina. Ngaphandle kokuzalwa kwale nyama ejwayelekile, nonke benizoba sesimweni lapho ukuphila nokufa kungasafiki akukhathaleki ukuthi ukufuna kanjani; ngaphandle kokuba khona kwale nyama, ngalolu suku ubungeke ukwazi ukwemukela iqiniso futhi uze ngaphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Kunalokho, ubuyojeziswa nguNkulunkulu ngenxa yezono zakho ezibanga usizi. Ayakwazi lokho? Ukuba ubengabuyelanga uNkulunkulu enyameni, akekho obezoba nethuba lokusindiswa; futhi ukuba beyingezanga le nyama, uNkulunkulu ngabe kade ayiqeda inkathi endala. Kanjalo, usengakudikila ukuthatha kukaNkulunkulu isimo sesintu okwesibili? Njengoba ungathola ukuzuza kakhulu kulo muntu ojwayelekile, kungani ungamamukeli Yena kalula?

Umsebenzi kaNkulunkulu yilokhu ongeke wakuqonda. Uma ungaqondi noma isinqumo sakho silungile futhi ungazi noma umsebenzi kaNkulunkulu ungaphumelela, kungani ungazami inhlanhla yakho futhi ubone noma lomuntu ojwayelekile uwusizo olukhulu kuwena, futhi nokuthi uNkulunkulu wenze umsebenzi omkhulu. Kepha, kufanele ngikutshele ukuthi ngesikhathi sikaNowa, abantu babekade bedla futhi bephuza, beshada futhi benikela emshadweni ngendlela yokuthi kwaze kwafika lapho kwakungasabekezeleki kuNkulunkulu ukuba akubone, ngakho wathumela uzamcolo omkhulu ukubhubhisa isintu futhi kwasala umndeni kaNowa waba yisishagalombili kuphela kanye nazo zonke izinhlobo zezinyoni nezilwane. Ezinsukwini zokugcina, kepha, labo abayogcinwa nguNkulunkulu yilabo abakade bethembekile Kuye kuze kube sekugcineni. Nakuba zozimbili kwakuyizikhathi, zenkohlakalo enkulu engabekezeleki ukuba ayibone uNkulunkulu, futhi isintu ezinkathi zombili sasikhohlakele ngendlela yokuthi saphika uNkulunkulu njengeNkosi, bonke abantu esikhathini sikaNowa babhubhiswa nguNkulunkulu. Isintu ezinkathini zombili samdabukisa kakhulu uNkulunkulu, kepha uNkulunkulu uselokhu enesineke nabantu ezinsukwini zokugcina kuze kube manje. Kungani kunjalo? Awukaze ukucabange lokhu? Uma ungazi ngempela, ake Ngikutshele. Isizathu uNkulunkulu ekwazi ukubaphatha ngomusa abantu ezinsukwini zokugcina akukona ukuthi bakhohlakele kancane kunabantu ngesikhathi sikaNowa noma ukuthi bakhombise ukuphenduka kuNkulunkulu, kungasaphathwa ukuthi uNkulunkulu ngeke akubekezelele ukubhubhisa abantu ezinsukwini zokugcina lapho ubuchwepheshe sebuthuthuke kakhulu. Kunalokho, ukuthi uNkulunkulu unomsebenzi Adinga ukuwenza eqoqweni labantu ezinsukwini zokugcina futhi lokhu kuzokwenziwa nguNkulunkulu othathe umzimba womuntu uqobo Lwakhe. Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu uzokhetha ingxenye yaleli qoqo njengalabo abakhethelwa insindiso, isithelo sohlelo Lwakhe lokuphatha, futhi ahambe nalabo bantu ukuya enkathini elandelayo. Ngakho, akukhathaleki ukuthi yini, le ntengo enkulu kangaka ekhokhwe uNkulunkulu ibimane ingamalungiselelo omsebenzi wokuthatha Kwakhe isimo sesintu ezinsukwini zokugcina. Konke onakho namhlanje yingenxa yale nyama. Yingoba uNkulunkulu uyaphila enyameni yingakho unethuba lokuphila. Yonke lenhlanhla itholakale ngenxa yalo muntu ojwayelekile. Hhayi lokhu kuphela, kodwa ekugcineni zonke izizwe zizoyikhonza le ndoda ejwayelekile, ziphinde zibonge futhi zilalele lo muntukazana. Ngoba Nguye olethe iqiniso, ukuphila kanye nendlela yokusindisa isintu sonke, nokudambisa ukungqubuzana phakathi kukaNkulunkulu nomuntu, osondeza uNkulunkulu nomuntu ndawonye kakhulu, futhi oxhumanisa imicabango phakathi kukaNkulunkulu nomuntu. Nguye futhi oselethe udumo olukhulu nakakhulu kuNkulunkulu. Indoda ejwayelekile enjalo, ayikufanele ukuthenjwa nokuthandwa nguwe? Osenyameni ojwayelekile onjalo akakufanele ukubizwa ngoKristu? Umuntu ojwayelekile onjalo angaba ukuvezwa kukaNkulunkulu phakathi kwabantu? Umuntu onjalo osiza isintu ukuthi siphephe esigemegemeni akakufanele ukuthandwa nokugonwa nguwe? Uma ukhahlela amaqiniso aphuma emlonyeni Wakhe futhi unyanya ukuba khona Kwakhe phakathi kwenu, kuyoba yini isiphetho sakho?

Wonke umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina wenziwa ngalo muntu ojwayelekile. Uzothela konke phezu kwakho, futhi, ngaphezu kwalokho, Anganquma yonke into ngawe. Umuntu onjalo angaba njengoba ukholelwa: umuntu ojwayeleke ngendlela yokuthi ungaze umkhohlwe? Iqiniso Lakhe alenele ukukukholisa? Ukubona izenzo Zakhe akwenele ukukukholisa ngokuphelele? Noma ukuthi indlela akuholela kuyo, ayifanelekile ukuthi uyilandele? Yini le ekwenza uzizwe Umzonda, uphinde Umlahle futhi Umbalekele? Nguye oveza iqiniso, Nguye onika iqiniso futhi Nguye owenza ukuthi ube nendlela ozoyihamba. Kungenzeka ukuthi namanje awuziboni izimpawu zomsebenzi kaNkulunkulu kula maqiniso? Ngaphandle komsebenzi kaJesu, isintu ngabe asizange sehle esiphambanweni, kodwa ngaphandle kokuthatha isimo sesintu namuhlanje, labo abehla esiphambanweni bebengeke bamukeleke kuNkulunkulu noma bangene enkathini entsha. Ngaphandle kokufika kwalo muntu ojwayelekile, ubungeke ube nethuba noma ufaneleke ukubona ubuso bangempela bukaNkulunkulu, ngoba nonke niyilabo ebekufanele ukuthi babhubhiswa kudala. Ngenxa yokuza kwesibili kukaNkulunkulu esesimweni sesintu, uNkulunkulu usekuxolele futhi wakukhombisa umusa. Noma kunjalo, amazwi ekufanele ngikushiye nawo ekugcineni kuseyilawa: Lo muntu ojwayelekile, onguNkulunkulu ethathe isimo sesintu, ubaluleke ngokusemqoka kuwe. Yinto enkulu uNkulunkulu Aseyenzile phakathi kwabantu.

Okwedlule:UKristu Wenza Umsebenzi Wokwahlulela Ngeqiniso

Okulandelayo:Ukunqenqeza Kwemidumo Eyisikhombisa – Okuyisiprofetho Sokuthi Ivangeli Lombuso Lizosabalala Ligcwale Umhlaba Wonke