Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ubufakazi NgoKristu Wezinsuku Zokugcina

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

23. Uyini umehluko phakathi kukakolweni nokhula?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Njengoba ngishilo, uSathane uthumele labo abangenzela umsebenzi ukuze baphazamise ukuphatha Kwami; laba benzi bomsebenzi bawukhula, nokho ukolo awubhekisile emadodaneni angamazibulo, kodwa kunalokho kuwo wonke amadodana nabantu abangewona amadodana angamazibulo. Ukolo uyohlala ungukolo, ukhula luyohlala luwukhula; lokhu kusho ukuthi imvelo yalabo abangabakaSathane ayikwazi neze ukuguquka. Ngakho, ngamafuphi, bahlala benguSathane. Ukolo usho amadodana nabantu, ngoba ngaphambi kokudalwa komhlaba ngenezela kulaba bantu imfaneleko Yami. Ngoba ngishilo ngaphambili imvelo yomuntu ayiguquki, ukolo uyohlala ungukolo.

from “Chapter 113” of Utterances of Christ in the Beginning in The Word Appears in the Flesh

Noma bangalingwa kanjani, ukukhanya kwalabo abanoNkulunkulu ezinhliziyweni zabo kuhlala kungaguqukile; kodwa labo abangenaye uNkulunkulu enhliziyweni yabo, uma umsebenzi kaNkulunkulu ungenalusizo enyameni yabo, baguqula indlela ababheka uNkulunkulu ngayo, futhi baze basuke kuNkulunkulu. Banjalo abangeke bame kuze kube sekupheleni, abafuna izibusiso zikaNkulunkulu kuphela futhi abangalangazeleli ukuzikhandlela uNkulunkulu futhi nokuzinikela Kuye. Laba bantu ababi bayoxoshwa bonke uma umsebenzi kaNkulunkulu sewufika ekugcineni, futhi abafanelwe ukudatshukelwa. Labo abangenabo ubuntu bayehluleka ukuthanda uNkulunkulu ngokweqiniso. Uma isimo siphephile futhi sivikelekile, noma uma bengathola inzuzo, bamlalela ngokuphelele uNkulunkulu, kodwa lapho lokho abakulangazelelayo kuba sengcupheni noma kugcina sekuchithiwe, bajika ngas0 leso sikhathi. Ngisho esikhathini sobusuku obubodwa, bangase baphenduke besuka ekubeni abantu abamoyizelayo, "abenenhliziyo enhle" babe ngabantu ababi nababulali abesabekayo, baphendukele okubasizile izolo kube yisitha sabo esikhulu, ngaphandle kwesizathu. Uma lawo madimoni engakhishwa, amadimoni angabulala ngokuphazima kweso, ngeke abe yimbangela yokuqhubeka kwezinhlupheko? … Labo abalandela uNkulunkulu ngokweqiniso bakwazi ukubekezela lapho umsebenzi wabo uvivinywa, kanti labo abangamlandeli ngokweqiniso uNkulunkulu abakwazi ukumela ukuvivinywa uNkulunkulu. Bayoxoshwa kungekudala, kanti abanqobi bayohlala embusweni. Ukuthi ngabe umuntu ufuna uNkulunkulu ngokweqiniso kunqunywa ukuvivinywa komsebenzi wakhe, okuwukuthi, kwenzeka ngokuvivinywa uNkulunkulu, futhi akuhlangene nhlobo nezinqumo umuntu azithathela zona. UNkulunkulu akamchithi noma kanjani nje umuntu; konke akwenzayo kwenza umuntu akholwe ngokweqiniso. Akenzi lutho olungabonakali kumuntu, noma umsebenzi ongeke umenze umuntu akholwe. Ukuthi ukukholwa komuntu kuyiqiniso noma cha kufakazelwa ngamaqiniso, kungenqunywe umuntu. Ukuthi "ukolweni ungenziwe ukhula, futhi ukhula lungenziwe ukolweni" akungatshazwa. Bonke labo abamthanda ngokweqiniso uNkulunkulu bazohlala embusweni, futhi uNkulunkulu akazukuphatha muntu kabi uma emthanda ngempela uNkulunkulu.

kwesithi “Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Noma ubani ovuma ngomlomo ukuthi uNkulunkulu ukhona kodwa angakwenzi okushiwo iqiniso okuwukuthi alalele uNkulunkulu, ekugcineni uyoqothulwa futhi abhujiswe, futhi noma ubani omvuma ngomlomo uNkulunkulu obonakalayo, adle bese ephuza eqinisweni elivezwe uNkulunkulu obonakalayo kodwa ngemva kwalokho ambheke njengoNkulunkulu oyinqaba ongabonakali bonke bayobhujiswa esikhathini esizayo. Akekho kulaba bantu ongahlala kuze kube isikhathi sokuphumula ngemva kokuphothulwa komsebenzi kaNkulunkulu; akekho ongafana nalaba bantu abahlala kuze kube isikhathi sokuphumula. Abantu abanobudemoni yilabo abangalenzi iqiniso; ubuntu babo yilobo obuphikisana futhi obungathembeki kuNkulunkulu, futhi abanazo nezinhloso ezincane zokulalela uNkulunkulu. Bonke abantu abanjalo bayobhujiswa. Kungakhathaliseki ukuthi uneqiniso noma uphika uNkulunkulu, okwenzayo kungenxa yesiqu sakho, hhayi ngenxa yendlela obukeka ngayo noma izinto ovame ukuzikhuluma noma indlela ovame ukuziphatha ngayo. Ubuntu bawo wonke umuntu yibona obunqumayo ukuthi lowo muntu uyobhujiswa; lokhu kunqunywa ngenxa yobuntu obembulwa ukuziphatha kwabo nendlela abalifuna ngayo iqiniso. Phakathi kwabantu abenza umsebenzi ofanayo nesilinganiso esifanayo somsebenzi, labo abanobuntu obuhle futhi abaneqiniso bangabantu abangahlala, kodwa labo abanobuntu obuhle futhi abaneqiniso bangabantu abangasala, kodwa labo abanobuntu obukhohlakele futhi abangamlaleli uNkulunkulu obonakalayo yibo okufanele babhujiswe. Noma yimuphi umsebenzi kaNkulunkulu noma amazwi aqondiswe endaweni isintu esiya kuyo, abhekana nesintu ngendlela efanele ingqikithi yomuntu ngamunye; ngeke kube nengozi, futhi ngokuqinisekile ngeke kube khona ngisho nephutha elincane. Kulapho umuntu esebenza kuphela, lapho aphazanyiswa khona imizwa yomuntu. Umsebenzi owenziwa uNkulunkulu muhle kakhulu; nakanjani ngeke asukele noma yisiphi isidalwa ngokungeyikho. Manje baningi abantu abangakwazi ukubona ikusasa lesintu nalapho siphokophele khona futhi abangawakholwa amazwi engiwakhulumayo; bonke labo abangawakholwa, kanye nalabo abangaphili ngeqiniso, bangamademoni!

Labo abafunayo nalabo abangafuni manje bayizinhlobo ezimbili ezingafani zabantu, futhi bayizinhlobo ezimbili zabantu eziphokophele ezindaweni ezimbili ezingafani. Labo abafuna ulwazi lweqiniso futhi benze okushiwo iqiniso bangabantu uNkulunkulu ayobasindisa. Labo abangayazi indlela yeqiniso bangamademoni nezitha; bayinzalo yengelosi embi enkulu futhi bayobhujiswa.

kwesithi “UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Manje usuyazi ngeqiniso ukuthi kungani ukholwa Kimi? Ingabe uyayazi injongo nokubalukeka komsebenzi Wami? Ingabe uyawazi ngempela umsebenzi wakho? Ingabe uyabazi ubufakazi Bami? Uma umane ukholwa nje Kimi, kodwa inkazimulo Yami kanye nobufakazi Bami bungabonakali kuwe, kade ngakulahlela kude. Kulabo abazi konke, bangameva nakakhulu esweni Lami, kanti endlini Yami, bangamatshe esikhubekiso. Bawukhula okumele lusiphulwe emsebenzini Wami, abanamsebenzi nomncane futhi abasho lutho; kade nganengeka ngabo. Kulabo abangenabo ubufakazi, intukuthelo Yami iphezu kwabo njalo, kanti futhi nentonga Yami ayiduki kubo. Kade ngabanikela ezandleni zomubi, futhi abanazo nhlobo izibusiso Zami. Ngalolo suku, isijeziso sabo siyoba buhlungu kakhulu kunesabesifazane abayiziwula. Manje ngenza umsebenzi okumele wenziwe Yimi kuphela; mina ngiyobopha wonke ukolo ngezinyanda, ngiwuhlanganise nalolo khula. Lokhu ngumsebenzi Wami manje. Lolu khula luyohlungwa ngesikhathi sokuhlunga Kwami, bese kuthi izinhlamvu zikakolweni ziqoqelwe enqolobaneni, bese kuthi lolo khula oluhlungiwe luphoswe emlilweni ukuze lushe lube umlotha. Umsebenzi Wami manje ukubopha abantu babe izinyanda, okungukuthi, ngibanqobe ngokupheleleyo. Mina ngiyobe sengiqala ukuhlunga ukuze ngiveze isiphetho sabantu bonke. Ngakho kufanele wazi ukuthi kumele Mina ungigculise kanjani manje kanye nokuthi kufanele ungene kanjani emgqeni okholweni lakho Kimi. Engikufunayo ukwethembeka nokulalela kwakho manje, uthando kanye obufakazi bakho. Nanoma ngabe awazi okwamanje ukuthi buyini ubufakazi noma luyini uthando, kumele ulethe Kimi konke okwakho, bese unikela Kimi okuyiyona ngcebo onayo: ukwethembeka nokulalela kwakho. Kumele wazi, ubufakazi bokwehlula Kwami uSathane kuncike ekuthembekeni nasekulaleleni komuntu, njengobufakazi bokunqoba Kwami umuntu ngokupheleleyo. Umsebenzi wokukholwa kwakho Kimi ukufakaza Ngami, ukuthembeka Kimi hhayi komunye, kanye nokulalela kuze kube sekugcineni.

kwesithi “Yini Oyaziyo Ngokukholwa?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule:Kuyini ukulandela umuntu?

Okulandelayo:Uyini umehluko phakathi kwenceku enhle nenceku embi?

Okuqukethwe Okuhlobene