I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ubufakazi Ngokubhekana Nokwahlulela kukaKristu

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

`

79. Zilungise Wena Ngaphambi Kokulungisa Abanye

UChongxin    Esifundazweni SaseShanxi

Kokunye ukuhlanganyela kwathiwa: “Abaholi nezisebenzi kufanele babe nenhliziyo enothando, ukubekezela, ukuqonda, futhi kufanele baphathe abantu ngendlela efanele. Kufanele baziphathe ngokuvumelana nezimiso zeqiniso futhi baphathe abantu ngobulungisa” (“Izinkinga eziyi-12 Onke Amabandla Adinga Ukuzixazulula Masinyane” kwethi Imiqulu Ekhethiwe Yamalungiselelo Omsebenzi WeBandla LikaNkulunkulu USomandla). Esikhathini esedlule, angizange nginake kangako ukuxoxa ngeziqephu ezimayelana nendlela abaholi nezisebenzi okufanele baziphathe ngayo ngendlela enobuntu, basebenze ngokuvumelana nezimiso zeqiniso, futhi baphathe abantu ngobulungisa ngenxa yokuthi njalo ngangikholelwa ekuthini nginobuntu kakhulu. Ngangingafani nabantu abaningi abambaxambili, abangeqotho basezweni. Futhi, kusukela ngaba umholi, ngangingazange ngivimbe imibono yabanye noma ngikhiphe abanye inyumbazane engxoxweni. Ngenxa yalokho, ngangizidumisa njengothembekile, olungile nonobulungisa. Noma nini lapho ngizwa ngabaholi bamanga kanye nezisebenzi ezicwasa noma ezidlala ngabantu nezikhuthaza ukuba nezintandokazi ngesikhathi zicindezela futhi zikhipha abanye inyumbazane, ngangiye njalo ngibachizele. Ngangicabanga ukuthi abaholi nezisebenzi ezinjalo azinabo ngempela ubuntu futhi, ngenxa yalokho, azifanele ukusebenza njengabaholi noma izisebenzi. Ngemuva kokuhlangenwe nakho kwakamuva okwadalula imvelo yami yangempela futhi kwangivumela ukuba ngithole ukuzazi mina ngabona ukuthi angethembekile futhi angiyena umuntu olungile engangicabanga ukuthi nginguye. Kunalokho, ngathola ukuthi ngangiphatha abantu ngokusekelwe emizwelweni nasekukhetheni. Ekufuneni ukuhlomula kwami siqu, nganginamaqhinga, ubuqili, ubugovu kanye nenzondo njengawo wonke umuntu. Kwaba kuphela ngokwahlulelwa nokusolwa izwi likaNkulunkulu lapho ngabona khona ukuthi indlela eyinzuzo kakhulu, nendlela elunge nenobulungisa kakhulu yokuphatha abantu ukwenza ngokuvumelana nezimiso zeqiniso. Ngaphezu kwalokho, ngabona ukubaluleka okukhulu, njengomholi, kokuphatha abantu ngobulungisa.

NgoJune ka-2013 ngaya kwesinye isifundazwe ukuyokwenza umsebenzi othile webandla. Kulesi sifunda, omunye wabaholi ababili kwakungudade owayesuka edolobheni engazalelwa kulo, “udade A.” Esikhathini esedlule, sasike sasebenza ndawonye emisebenzini eyahlukene futhi saba nobudlelwane obuhle kakhulu. Njengoba ungacabanga, ngajabula kakhulu ngokuphinde ngimbone kude kangaka nasekhaya futhi ngemva kwesikhathi eside kangaka. Omunye umholi, “udade B,” wayesanda kukhethwa njengomholi webandla futhi wayethula kakhulu kanti esangulukile engqondweni. Wayesanda kukhushulelwa esikhundleni njengoba thina baholi sasizovaleleka ukuze kwenziwe ukukhuliswa okungokomoya. Kwenzeka-ke, odade ababili kanye nami sagcina senza ukuvalelwa kwethu emndenini owawusamukele owodwa. Ngenxa yesikhathi sethu esedlule, udade A kanye nami ngokwemvelo sasisondelene kakhulu kusukela ekuqaleni. Yena kanye nami sinobuntu obufanayo—sobabili sikhuluma kakhulu—ngakho ngokwemvelo ngangimthanda kakhulu futhi ngazimisela kakhulu ukubambisana naye lapho sihlangana nanoma yiziphi izinkinga. Kamuva, ngaqala ukubona ukuthi lobu budlelwane obusondelene esasinabo babungawulungele umsebenzi wethu futhi babungeke busihlomulise sobabili, ngakho ngamabomu ngaqala ukuzibamba, ngavukela inyama yami. Ngaleso sikhathi, ngangikhathazeke kakhulu ngenxa yokuthi odade ababili bebangasebenzi kahle ndawonye; bobabili babenobandlululo lwabo. Noma nini lapho udade B ezizwa ecindezelekile, ngangiqiniseka ukuthi ngikhuluma naye futhi ngimnike isikhuthazo nesiqondiso. Futhi ngamabomu ngangichitha isikhathi esincane nodade A ngenxa yokwesabela ukuthi udade B uzozizwa ekhishwe inyumbazane noma engajabuli. Noma nini lapho ngiqaphela ukuthi udade A uveze isimo sokuzithwala nokuzazisa kwakhe, ngaphandle kokungabaza ngangibhekana naye futhi ngimlungise ngaphandle kokungabaza nokuncane. Ngangingamsekeli noma ngimvikele ngenxa nje yokuthi thina sobabili sasingabangane abasondelene. … Ngacabanga ukuthi, ngokwenza kanjalo, ngiphatha odadewethu ngobulungisa nangokuvumelana nenhloso kaNkulunkulu. Ngangingaziqondi, kodwa uNkulunkulu wabona ingaphakathi lami. Ezinsukwini ezalandela, waveza imvelo yami yangempela yobusathane, waphonsa ubumnyama bami obungaphakathi ekukhanyeni kokwahlulela.

Ekuqaleni komhlangano ovalelekile wethu, ukuze siqiniseke ukuthi siqeda umsebenzi wethu ngokushesha futhi sigxile ekukhuleni ngokomoya, sehlukaniselana umsebenzi ngokulinganayo phakathi kwethu sobathathu: Udade A wayezoba nomthwalo wokuhlela nokuphatha zonke izindaba zangaphandle, ngesikhathi udade B kanye nami sizoba nomthwalo wokunakekela noma yiziphi izindaba ezivela ngaphakathi emabandleni. Komunye umsebenzi, ngenza imisebenzi yami ngokunganaki, ngadebesela ukuba ngedlulisele imininingwane yomsebenzi kudadewethu futhi ngashiyela kuye ukuba azibonele yena. Ngemva kokuqeda umsebenzi, ngaphinde futhi ngadebesela ukuyobheka nokuyohlola umsebenzi wakhe futhi, ngenxa yalokho, kwaba nezinkinga ezithile ngomsebenzi. Ngemva kwalokho, umholi wethu wasibhalela incwadi eveza amaphutha nezinhloso zethu. Ngaphatheka kabi kakhulu, futhi ngacabanga: Ngemva nje kokufika lapha, sengenze iphutha elingaka; ngingumuntu ongenalusizo lwalutho futhi ngizenze isiwula ngokuphelele! Yini umholi azoyicabanga manje ngami? Ingabe umholi uzothi ngintula iqiniso futhi angifaneleki ukwenza umsebenzi? Lapho ngicabanga ngakho konke lokhu, ngokushesha ngazizwa ngifikelwa yinzondo enkulu ngodadewethu. Ngacasulwa ukuthi wayengenze ngazikhohlisa. Kulesi simo esisha, ngadebesela ukufunda emaphutheni ami futhi angizange ngihlole amaphutha ami ukuze ngilungise amaphutha ami. Ngaphezu kwalokho, ngangingafuni ukuthwala icala futhi, ukuze ngilondoloze isikhundla sami negama lami, ngenza okuphambene nonembeza wami omuhle futhi ngenza into enyanyekayo—ngabeka lonke icala kudadewethu. Angizange ngikholwe ukuthi ngangenze izinto ezimbi kangaka—ngangiluhlobo luni lomuntu? Ngalesi sikhathi, ngezwa ukusola koMoya oNgcwele nokulahlwa okwakubekwe kunembeza wami. Nokho, inhliziyo yami yayiba lukhuni ngesikhathi ngicabanga ngendlela udadewethu ayonakalise ngayo idumela nesikhundla sami. Angizange nje kuphela ngehluleke ukuzithoba kudadewethu, kodwa ngokusithekile ngamedelela futhi ngafuna imigomo yami ekuhlanganyeleni izwi likaNkulunkulu. Uma ngangingambhaceki ngecala ngokuqondile udadewethu, ngangifuna indlela yokuphuma ecaleni futhi ngizikhipha ecaleni ngokwenza ukuba wonke umuntu acabange ukuthi inkinga yayibe umphumela wokwenza kabi kukadadewethu. Ngaze ngamahlulela udade ngimhleba: ngingabaza ukuthi uMoya oNgcwele wawusebenza yini kuye nokuthi wayekwazi yini ukwenza lo msebenzi. Ekugcineni, ngakuthola lokho okwakuza: UNkulunkulu wangiqondisa futhi ngaba namalonda. Nokho, angizange ngilungise izindlela zami, ngaqina ekumelaneni noNkulunkulu nasekwedeleleni udadewethu. Angizange ngenze iqiniso futhi ngaba umuntu omubi, ongakwazi ngokuphelele ukuphatha udadewethu ngobulungisa. Ngawubheka ngeso elibi wonke umsebenzi wakhe— kimi kwakubonakala sengathi ngeke enze kahle. Kwase kukade ngalahlekelwa umoya enganginawo ekuqaleni wokusekela ngothando futhi ngangimphatha ngonya, ngokwendlela yebhizinisi. Ngangazi ukuthi kwakunokuthile okungalungile ngesimo sami sengqondo, kodwa imvelo yami yobusathane yangenza ngangakwazi ukubhekana namaqiniso nokuba ngamukele icala ngamaphutha ami. Kunalokho, ngasebenzisa isikhundla sami ukuze ngisebenzise kabi futhi ngiqondise abaphansi kunami, ngiphila ngomthetho wokuthi “Lokho okushiwo ngumphathi kuyenzeka”; lokhu, isisho esinobuthi nakanjani obaphuma emlonyeni kadrako omkhulu obomvu. Indlela engaphatha ngayo udade yayingehlukile kunaleyo yonya lobundlovu kayiphikiswa bukadrako omkhulu obomvu. Ezenzweni zami, umuntu wayengabona isimo sobubi obesabekayo sikaSathane sivezwa ngokugcwele. Ekuqaleni, udade akazange asabele ngendlela ephambene. Naphezu kokuqondiswa, wazama ukubona inhloso kaNkulunkulu futhi wangena ngendlela ebheka phambili. Nokho, angizange ngiyeke: Noma nini lapho kukhona okungikhumbuza ngaleso “sehlakalo” emsebenzini wethu wamanje, njalo ngangimkhumbuza ngalokho ukuze ngimeluleke. Kancane kancane, udade walahlekelwa ukubheka phabili emsebenzini wakhe. Wangabaza ukuzenzela noma yini futhi wayengasabambisani ngokugcwele. Ngesikhathi ngibona indlela ayenza ngayo, ngathukuthela kakhulu. Khona-ke, lapho kuba sobala ukuthi labo dade ababili babenenkinga yokusebenza ndawonye, ngadideka ngokuphelele. Ngacabanga: Ngize lapha ukuze ngizosekela labo dade ababili emsebenzini wabo, kodwa kuso sonke lesi sikhathi angikwazanga ukuxazulula izinkinga zabo—ingabe lokhu akungenzi ngibe umuntu ongenalusizo ngokuphelele? Ngaqhubeka nokubhekana nabo bobabili futhi ngaba nomuzwa wokuthi nginomthwalo omkhulu, kodwa konke akuzange kusebenze ngokuphelele. Kungakhathaleki ukuthi ngangikhuluma nabo bobabili kangakanani, ngabonakala ngingakwazi ukulungisa izinto. Angikwazanga ukuxazulula izinkinga zabo, futhi, okubi nakakhulu, bobabili babenokungibandlulula futhi bakhononda ngendlela enganginokwenzelela ngayo. Ngibhekene nalesi simo, ngadideka ngokuphelele. Ngangisebenzise wonke amakhono ami futhi kungekho okunye engingakwenza. Ngaphezu kwalokho, ngase ngikhathele yibo bobabili futhi ngicabanga ukuthi kwakuyinkinga yabo, ngenxa yokuthi babengazimisele ukwenza iqiniso nokuthi benze izinguquko ezinhle.

Ngizizwa ngingenathemba ngokuphelele, ngathandaza kuNkulunkulu, ngifuna isiqondiso. Phakathi nomthandazo, ngakhumbula isiqephu ekuhlanganyeleni komfowethu esithi, “Esikhathini esedlule kwakunezaga ezimbili, ‘Zilungise wena ngaphambi kokulungisa abanye’ nesithi ‘Kungenzeka kanjani ngomuntu osephutheni ukuba alungise abanye?’ Khuluma ngokuhlangenwe nakho kwakho. Ngokukhuluma ngokuhlangenwe nakho kwakho, usiza abanye futhi uzilungisa wena. Usiza abanye ngokuzilungisa wena, futhi, ekwenzeni kanjalo, ungase futhi ulungise nabanye. Lena yindlela engcono kakhulu yokwenza umsebenzi wakho. … Lapho uba qotho ngokwengeziwe, kuba yilapho uba nomuzwa owengeziwe wokulunga futhi ukhulume kahle nangobulungisa, abantu bayokuthanda ngokwengeziwe, bathande ukukulalela uma ukhuluma futhi baqinise amazwi akho. Njengoba usho, kanjalo bayokwenza. Uyodinga kuphela ukusho izwi elilodwa, futhi bayokwenza ngokuvumelana nezifiso zakho. Kungakhathaleki ukuthi uthini, akekho oyokhononda, ngisho noma ukhuluma ngokhahlo. … Uma ulondoloza ubuqotho, uma uphatha bonke abantu ngobulungisa futhi njalo usiza abantu ngenhliziyo enothando, ekugcineni uyokwazi ukuletha abantu eqinisweni. Uyokwazi ngokuphelele ukungenisa abantu kokoqobo kwezwi likaNkulunkulu nasensindisweni Yakhe” (“Indlela Abaholi Nezisebenzi Okufanele Bahole Futhi Basebenze Ngayo” kwethi Ukuhlanganyela Nokushumayela Ngokungena Ekuphileni I). Khona-ke ngacabanga ngesiqephu esilandelayo sezwi likaNkulunkulu: “Ngaphandle kukaNkulunkulu, ubudlelwane obuphakathi kwabantu bumane buwubudlelwane benyama. Abubuhle, kodwa bunezifiso zenyama—buwubudlelwane uNkulunkulu abenyanyayo, abuzondayo. … awunabo nhlobo ubuhlobo obuhle noNkulunkulu. Uzama ukukhohlisa uNkulunkulu umboze ububi bakho. Ngisho noma ungaxoxa ngokunye ukuqonda kodwa uthwele ububi enhliziyweni yakho, konke okwenzayo kuhle kuphela emazingeni omuntu. UNkulunkulu ngeke akudumise—wenza ngokuvumelana nenyama, hhayi ngokuvumelana nomthwalo kaNkulunkulu. Uma ukwazi ukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu futhi ube nobuhlobo obuhle nabo bonke labo abathanda uNkulunkulu, yilapho kuphela uyofaneleka khona ukusetshenziswa uNkulunkulu. Ngale ndlela, akunandaba ukuthi uzwana kanjani nabanye, ngeke kube ngokwefilosofi yempilo, kodwa kuyoba ukuphila phambi kukaNkulunkulu, ukucabanga ngomthwalo waKhe” (“Kubaluleke Kakhulu Ukwakha Ubuhlobo Obuhle NoNkulunkulu” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngezwi likaNkulunkulu nangokuhlanganyela komuntu, ngabona masinyane ukuthi uma ufuna ukuphumelela emsebenzini wakho njengomholi noma isisebenzi, kufanele okokuqala ube olungile, ukwazi ukuphatha abanye ngokulinganayo, futhi ube nobudlelwane obuhle noNkulunkulu. Ekukhulumeni nabanye, kufanele wabelane okuhlangenwe nakho kwakho ngaphandle kwezinhloso zobugovu ukuze usize abanye. Ukwenza kanjalo kufeza inhloso kaNkulunkulu futhi kuzokwenza abanye bakuvumele. Ngokuqondiswa uMoya oNgcwele, inhliziyo yami yazotha ngase ngizindla ngesimo sami sengqondo enganginaso ngodade ababili: Ekuqaleni ngakwazi ukumsekela ngothando udade owayesanda kukhushulelwa esikhundleni, kodwa kwakungenxa kuphela yokuthi isimo sethu sasingakuthinti ngokuqondile ukuhlomula kwami siqu. Lapho udade enza iphutha elilimaza idumela nesikhundla sami, imvelo yami engokoqobo yayiziveza obala. “Njengesalukazi esenyanyekayo” sentshumayelo yama-75, esiphethe induku noma ummese, sicindezela konke okuma endleleni yaso. Ngaphandle, kungabonakala ukuthi ngangimane ngilungisa izindaba zomsebenzi nodade, kodwa eqinisweni ngangiveza ukukhungatheka kwami. Ngenxa yalokho, ngakhuluma ngendlela yokwedelela necasulayo eyenza udade waba nomuzwa wokuthi ngangimbukela phansi futhi ngimedelela. Lapho ngibona indlela ephambene udade ayithatha ekwamukeleni iseluleko, angizange nje kuphela ngingamzweli, ngamedelela futhi ngamenyanya. Lapho ngikhushulelwa esikhundleni okokuqala ukuze ngifeze umsebenzi wami, kwakunezinto eziningi engingazange ngiziqonde masinyane. Ngokulawulwa yidumela nesikhundla sami, nganginqikaza kakhulu ukwenza futhi indlela engangenza ngayo yathinteka. Kwaba kubi kakhulu kangangokuthi ngangivame ukufihla ukuze ngiyokhala ngasese; ngafinyelela kwelinye iqophelo lapho uMoya oNgcwele uyeka khona ukusebenza ngaphakathi kwami. Nokho, umholi wami nezisebenzi engangikanye nazo abazange bangidelele, basebenza ngokungakhathali bengisekela futhi bengikhuthaza kwaze kwaba yilapho ekugcineni ngikhululeka esimweni sami esinzima futhi ngazizwa ngizalwa kabusha. Nokho, lapho udadewethu ebhekana nohlobo olufanayo lwesimo, ngakhohlwa yisimo sami esedlule. Angizange nje kuphela ngehluleke ukwabelana ngokuhlangenwe nakho kwami ukuze ngisekele udadewethu, futhi ngambheca ngecala, ngimshaya ngesikhathi esewile futhi ngijabulela ukumbona ehlelwa ngokubi. Kusukela lapho ngabona ububi bemvelo yobuntu bami kanye nokuthi okuthiwa “ukwesekela” ukwami dadewethu esikhathini esedlule konke kwakuwukuzenzisa kanye nenkohliso. Ngenxa yokuthi nganginobandlululo enhliziyweni yami, kungakhathaleki ukuthi ngangimphatha ngemfudumalo engakanani, noma ukuthi umthwalo wami wawumkhulu kangakanani, angizange ngenze ngenhliziyo enothando lweqiniso futhi angizange ngimphathe ngobulungisa. Ngimphathe ngale ndlela, ngangingalindela kanjani ukuba udade angethembe? Mayelana nodade engangisondelene naye, nakuba ngangimbekele izindinganiso eziqinile, kwakulokhu kunengxenye yozwelo ebuhlotsheni bethu. Ngangidlala isiqephu yokuba udadewabo omkhulu. Ngezinye izikhathi ngangimthethisa njengomzali ethethisa ingane yakhe: Ngangikhathazeka lapho eveza ukukhohlakala kwakhe, kodwa lokhu kukhathazeka kwakuba khona ngenxa yokuxhumana ngokomzwelo. Ngangenza ngokuvumelana nenyama yami futhi ngiveza inkohlakalo yami, hhayi ngokuba nomuzwa womthwalo kuNkulunkulu. Lapho ngenza ngokwengeziwe ngale ndlela kudadewethu, ukunamathelana ngokomzwelo kwenyama yethu kwajula kakhulu. Lokhu kwakungamsizi noma kungamhlomulisi ngalutho udadewethu. Kusukela lapho ngabona imbangela yokwehluleka kwami ukwenza umsebenzi ngempumelelo: Ngangingenabo ubudlelwane obuhle noNkulunkulu. Naphezu kokuba ngangikhuluma ngezwi likaNkulunkulu lapho ngisiza odade ukuthi baxazulule izinkinga zabo, ngangilokhu ngifukamele ubandlululo lwami futhi ngisebenzela ukuvikela okuthandwa yinyama yami kunokuba ngiqondise inhliziyo yami kuNkulunkulu nokuba ngisebenzele ukufeza izifiso zikaNkulunkulu. Ngaphandle, kwakubonakala sengathi ngangenza umthwalo wami, kodwa eqinisweni ngangikhohlisa uNkulunkulu futhi ngifihla imvelo yami embi ngokushaqisayo. UNkulunkulu akabamukeli labo abangenayo inhloso enhle, ngakho ngehluleka ukuphumelela futhi ngaze ngangakhiqiza. Ngokuzindla, ngabona ukuthi angiyena umuntu onobuntu, olungile noma onobulungisa. Empeleni, nginobugovu, ubuqili nehlongandlebe elibi. Ngalesi sikhathi, ngacabanga ngokunye ukuhlanganyela nomfowethu, “Ezincwadini zakamuva, uPawulu wayeshesha ukwehlisa uPetru. Ngelinye ilanga, waze wasola uPetru phambi kwesixuku. Wayefuna kugcine izwi lakhe. Lokhu yinto eyaziwayo ukuthi yake yenzeka. … Manje, uPetru wambheka kanjani uPawulu? Wathi, ‘Umfowethu uPawulu uthole isambulo sikaNkulunkulu, lalelani ubufakazi bevangeli lakhe ngoNkulunkulu. Uthole isambulo sikaNkulunkulu.’ UPetru akazange nje kuphela adelele uPawulu, waze wambiza nangokuthi umfowabo. Ingabe indlela uPetru aphatha ngayo uPawulu yayilungile futhi inobulungisa? Wamphatha ngobulungisa. Ukuncoma kwakhe uPawulu kwakulungile futhi kunobulungisa. Kungani uPetru akhuluma ngamandla kaPawulu? UPetru wayeyindoda eyayithuthukise isimo sokuphila kwayo, wayejwayelene noNkulunkulu futhi ephatha abantu ngobulungisa, uPawulu, ngokuphambene, wayezithwele futhi ezazisa, ewundlovu kayiphikiswa” (“Uhlobo Olunjani Lomuntu Oluyopheleliswa UNkulunkulu” kwethi Ukuhlanganyela Nokushumayela Ngokungena Ekuphileni VII). Lapho ngiqhathanisa izenzo zami nezikaPetru kanye noPawulu, kwabonakala sengathi ngangimubi kakhulu kunoPawulu ngazo zonke izindlela. Njengomholi obhekene nokusingatha izinkinga ezaziphakame emsebenzini wethu, angizange nje kuphela ngehluleke ukuwuthatha ngenkuthalo umthwalo wezinkinga, ngihole ngokwenza iqiniso, ngifune iqiniso ngodadewethu, ngixazulule izinkinga ezazikhona futhi ngivikele okufunwa ngumndeni kaNkulunkulu, kodwa futhi ngadelela futhi ngazwisa ubuhlungu udadewethu ekufuneni kwami umhlomulo womuntu siqu. Eqinisweni angizange ngisho nakancane ngithuthukise isimo sami. Ngibheka udadewethu: Kusukela ekuqaleni kuye ekugcineni wayelokhu enokwamukela okunokuthula, akazange nakanye azame ukuphakamisa inkinga nami. Ukuziphatha kwakhe kwaba yisahlulelo kimi—ukubonakalisa ububi bami obufana nobegundwane. Izenzo zami zezingezona ezomuntu—kwakungekho buntu kulokho engangikwenzile. Empeleni, ukuziphatha kwami kwakungamfanele umholi.

Ngicabanga ngakho konke lokhu, ngazizwa ngidangele kakhulu. Ngaphambili, ngangicabanga njalo ukuthi nginobuntu obukhulu futhi ngiphatha abantu ngobulungisa obukhulu. Ngemva kokwenza lezi zinto eziyichilo, ngaba nokwesaba ngokwengeziwe. Uma umuntu kwakufanele enze isithombe somphefumulo wami omubi, empeleni sasiyofana nesilwane esibi, esinamazinyo abukhali esinegazi eliconsa emlonyeni waso. Ngelinye ilanga ngafunda isiqephu esilandelayo kwethi “Indlela Yokubhala Intshumayelo Enhle” kwethi Ukuhlanganyela Nokushumayela Ngokungena Ekuphileni IX: “Labo abangalithandi iqiniso abanabo ubuntu, labo abazonda iqiniso babi.” Ngazizwa ngihlabeka enhliziyweni, njengokungathi lo mugqa wawuyisahlulelo sikaNkulunkulu kimi. UKristu noMoya oNgcwele babusa phezu komndeni kaNkulunkulu ngobulungisa nokungakhethi: Bangakubekezelela kanjani ukuba khona kwanoma yini enganamatheli eqinisweni? Zonke izenzo zobusathane zokungabi nobulungisa kufanele zibhekane nesahlulelo sikaNkulunkulu esilungile. Lapho ngicabanga ngobubi nokungabi nobuntu kwami, unembeza wami waba nokuzisola okukhulu. Ngiphila ebumnyameni nasebuhlungwini ngingenandlela yokuphuma, ngangingaqinisekile ngendlela yokubhekana nodadewethu. Engamane ngakwenza kwaba ukuya phambi kukaNkulunkulu ukuze ngifune isiqondiso Sakhe ngomthandazo: “Nkulunkulu othandekayo, ngididekile futhi nginosizi olukhulu, ngilahlekile. Angiyazi indlela yokubhekana nodadewethu, futhi ikakhulu angazi nendlela yokufeza imisebenzi yami. Nginxusa Wena ukuba ungikhanyisele ngale ngxenye yeqiniso.” Ngemva kokuqeda umthandazo wami, ngavula esama-42 sezimiso eziyi-162, “Isimiso Sokuphatha Abantu Ngokungakhethi” ngase ngifunda izwi likaNkulunkulu elilandelayo, “Lidingani izwi likaNkulunkulu njengesimiso sokuphatha abanye? Thanda okuthandwa nguNkulunkulu, zonda okuzondwa nguNkulunkulu. Okungukuthi, abantu abathandwa nguNkulunkulu abafuna ngempela iqiniso futhi abenza intando kaNkulunkulu, ngabantu okufanele ubathande. Labo abangenzi intando kaNkulunkulu, abazonda uNkulunkulu, abangalaleli uNkulunkulu, futhi abenyanywa nguNkulunkulu, ngabantu okufanele sibenyanye futhi sibalahle. Yilokho okudingwa yizwi likaNkulunkulu” (“Ukuzazi Kudinga Ukwazi Imicabango Nemibono Yakho Egxilile” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe). “Mayelana nezimo zabantu, abanye benqaba njalo, abanye bahlubuka, abanye bakhuluma amazwi okukhononda, baziphatha kabi, benza izenzo eziphambene nebandla noma benza izinto ezalimaza umndeni kaNkulunkulu. Iziphetho zabo ziyonqunywa ngokubhekiswa emvelweni yabo kanye nobubanzi obuphelele bokuziphatha kwabo. … Ukuziphatha kwawo wonke umuntu kwehlukile, ngakho umuntu ngamunye kufanele abukwe ngokuphelele ngokwemvelo yesiqu nokuziphatha kwakhe” (“Uhlobo Lwabantu Abayojeziswa” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe). “lobu buhlobo abakhiwe enyameni, kodwa esisekelweni sothando lukaNkulunkulu. Zicishe zingabi bikho izingxoxo ezisekelwe enyameni, kodwa omoyeni kunokuzwana kanye nothando, induduzo, nokunakekelana. Konke lokhu kwenziwa esisekelweni senhliziyo eyanelisa uNkulunkulu. Lobu buhlobo abulondolozwa ngokuncika kuyifilosofi yempilo yabantu, kodwa bakhiwa ngokwemvelo ngomthwalo kaNkulunkulu. Abuyidingi imizamo yabantu—benziwa ngemiyalo yezwi likaNkulunkulu. … Ubuhlobo obuhle phakathi kwabantu bakhiwe ngesisekelo sokunikela ngenhliziyo yabo kuNkulunkulu; abufinyelelwanga ngemizamo yabantu” (“Kubaluleke Kakhulu Ukwakha Ubuhlobo Obuhle NoNkulunkulu” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Ekuhlanganyeleni komuntu, kuthi, “Kufanele siphathe abafowethu nodadewethu njengamalungu omndeni kaNkulunkulu. Kufanele sibonise ukwamukela, ukubekezela nothando. Akufanele sikhohlise futhi sibe nokubandlulula, kodwa siphathe wonke umuntu ngokulinganayo nangobulungisa” (“Izimfanelo Bonke Labo Abakhonza UNkulunkulu Okufanele Babe Nazo Nendlela Yokukhonza UNkulunkulu Ngokuvumelana Nenhloso Yakhe” kwethi Ukuhlanganyela Nokushumayela Ngokungena Ekuphileni II). Ngezwi likaNkulunkulu nangokukhuluma nomuntu ngabona ukuthi indlela engokoqobo yokuphatha abanye ngobulungisa ukuthi uthande lokho uNkulunkulu akuthandayo futhi uzonde lokho uNkulunkulu akuzondayo. Labo abafuna iqiniso, nabathanda iqiniso kanye nabenza intando kaNkulunkulu bangabafowethu nodadewethu futhi yibo okufanele ngibathande. Ngisho noma benokukhohlakala, benokumelana noma benze okubi emndenini kaNkulunkulu, umuntu kufanele aqhubeke nokubaphatha kahle. Kufanele balinganiswe ngokwemvelo yabo, ulwazi oluphelele ngezenzo zabo kanye nesimo abenze okuthile bengaphansi kwaso. Akufanele bahlulelwe ngokusekelwe esehlakalweni esisodwa. Lesi yisimiso okufanele siphathe ngayo abanye ngobulungisa. Ngaphezu kwalokho, odadewethu nabafowethu kufanele baphathwe ngokulinganayo ngaphandle kokubandlululwa. Kungakhathaleki ukuthi siyamthanda noma cha udadewethu noma umfowethu, kufanele senze ngokuvumelana nalesi simiso. Kungale ndlela kuphela sizokwenza ngokuvumelana neqiniso nangentando kaNkulunkulu. Ngalokhu okuhlangenwe nakho, ngabona ukuthi ukuphatha abantu ngobulungisa akulula njengoba ngangicabanga. Esikhathini esedlule, ngangicabanga ukuthi ukungaphathi kahle kusho ukuba oqinile nobonisa isimo somqondo esinesihluku kwabanye. Ngangicabanga ukuthi ukuphatha abantu ngenhliziyo efudumele nenothando yikho okwakha ukungakhethi. Namuhla, ngezwi likaNkulunkulu, ngibonile ukuthi ngokuhlola kuphela izimo ngokuvumelana neqiniso nangokuphatha abantu ngokusekelwe ezimisweni zeqiniso singaphatha abantu ngobulungisa nangokuvumelana nalokho abayikho ngokoqobo. Akunandaba ukuthi siba nesimo sengqondo esiqinile noma esifudumele, kuphela uma senza ngokuvumelana neqiniso, siyobe silandela inhloso kaNkulunkulu. Ngaphandle kwalokho siyothola ukuzondwa uNkulunkulu futhi izenzo zethu ngeke zibe namhlomulo wamuntu. Ngale ndlela, ngabona ukuthi ngangingabaphathi ngobulungisa abanye ngesikhathi ngenza zonke lezo “zenzo ezinhle” ngokuvumelana nobuntu bemvelo yami. Kunalokho, ngenza ngokuvumelana nemibono yami, engikuthandayo nangamafilosofi ezwe. Ngangimane ngivikela isikhundla sami phakathi kwabantu kanye nokulwela isithunzi sami. Ngabona futhi ukuthi ukuze ngiphathe abantu ngobulungisa, umuntu kufanele okokuqala abe nobudlelwane obuhle noNkulunkulu. Ngale ndlela, kungakhathaleki ukuthi umuntu usekela ngothando umfowabo noma udadewabo, noma uyabeluleka, isenzo somuntu kubo sizoba nothando lukaNkulunkulu njengesisekelo. Inhliziyo yomuntu iba ngeqondiswe kuNkulunkulu futhi iqale umsebenzi wokwenza iqiniso, ukulandela inhloso kaNkulunkulu kanye nokufeza izifiso sikaNkulunkulu. Inhliziyo ifuna ukwamukela ukuhlolwa uNkulunkulu. Lapho uthando lwenhliziyo lungasetshenziswa ekulondolozeni ubudlelwane phakathi kwabantu, alunakuzenzisa, ubuhle obungamanga, inhloso noma imizwelo yenyama. Uthando olunjalo lubonakala ngokuxhumana kwangempela okungokomoya, ukuvumelana kothando. Kungokuphatha abantu ngale ndlela kuphela lapho sivumelana khona nesimiso seqiniso futhi sihlomulise bonke abantu.

Kamuva, ngafunda okulandelayo kokunye ukuhlanganyela, “Ukuphatha abanye ngobulungisa kuyisimiso wonke umholi okufanele abe naso. Lapho ukhaphela lesi simiso, lokhu kufakazela ukuthi awunabuntu. … Unezinhloso ezimbi futhi unesimilo esiphansi—lokhu kubonisa umsuka wenkinga. Angizimisele ngokusebenzisa abantu abanjalo” (“Ukuhlanganyela Nokushumayela Ngezwi LikaNkulunkulu ‘Kufanele Ucabangele Izenzo Zakho’ (II)” kwethi Ukuhlanganyela Nokushumayela Ngokungena Ekuphileni VII). “Ukunquma kanjani ukuthi umholi uyafaneleka yini? Okokuqala, ingabe ukhuluma ngendlela enobulungisa? Okwesibili, ingabe uphatha abantu ngobulungisa? Lezi zindinganiso ezimbili zibaluleke ngempela. Uma ehlangabezana nalezi zindinganiso ezimbili, ngokuqinisekile ungumuntu oqotho novumelana nenhloso kaNkulunkulu. Uma futhi eliqonda iqiniso futhi azi indlela yokwenza iqiniso, ungaqiniseka ukuthi uzophumelela emsebenzini wakhe” (“Ukufingqwa Ngokuba Umuntu Oqotho: Izinkinga Eziyishumi Wonke Umuntu Okufanele Azixazulule Ukuze Abe Qotho Nokubaluleka Kokuba Qotho” kwethi Ukuhlanganyela Nokushumayela Ngokungena Ekuphileni V). Ngokufunda kwami lezi ziqephu ngaqonda ukuthi ukuphatha abanye ngobulungisa kuyisimiso wonke umholi okufanele asigcine. Yilabo kuphela abanobuntu nabathanda iqiniso abazoba nezinhloso ezinhle, bagcine uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, bathande abantu abakhethiweyo bakaNkulunkulu futhi baphathe abantu ngokungakhethi nangobulungisa. Yilolu hlobo kuphela lomuntu ozokwazi ukusebenza ngobulungisa, avumelane neqiniso ezenzweni zakhe zonke, futhi athole ukuhlonishwa abanye. Lolu hlobo lomuntu ngokwemvelo luyaphumelela emsebenzini walo. Kanti abaholi abangenabo ubuntu nabanezinhloso ezimbi, bavame ukwenza njengesikhulu sasenkantolo esikugwaza ufulathele: Abakhathazeki nhlobo ngokuvikela okomndeni kaNkulunkulu noma ngokuphatha abantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo ngenhliziyo enothando. Okuwukuphela abakwenzayo ukuletha inhlekelele emndenini kaNkulunkulu. Njengalaba benzi bobubi, laba bagqugquzeli bolaka lwabantu, abaholi bamanga nabaphikukristu bengahluleki nje kuphela ekwenzeni umsebenzi ongokoqobo, futhi baphatha abafowabo nodadewabo njengezisebenzi eziphansi ezifanele ukuthukwa nokuxhashazwa. Ngokuphazima kweso, bayacindezela, bayale, futhi baze bakhiphe inyumbazane, futhi baxoshe abafowabo nodadewabo. Bakhuthaza ngezindlela eziphansi ukuthopha abakhohlisi abaphansi ngesikhathi becindezela iziphiwo zangempela. Bavusa isiyaluyalu ebandleni lonke. Ngaphansi kobunzima balawa mandla obumnyama, abafowethu nodadewethu babhekana nokuhlupheka nokuphelelwa yithemba. Akukhona nje kuphela ukuthi abakutholi ukukhuliswa nokondliwa, izimpilo zabo ziba nosizi kakhulu futhi izinhliziyo zabo zilimale ngokujulile. Lapho ngicabanga ngokwengeziwe, ngethuka kakhulu ngokwengeziwe. Ngabona ukuthi uma abaholi bengabaphathi abanye ngobulungisa, umonakalo uba mkhulu kakhulu. Uma ilungu elivamile labantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo lingakwazi ukuphatha abanye ngobulungisa, kungabangela ukuchema nokuhlukaniswa. Kuzothinta izimo zabantu abambalwa kuphela kanye nokungena eqinisweni. Ngokuphambene, uma abaholi bengakwazi ukuphatha abantu ngobulungisa, kuyalimaza futhi konakalise abantu, kuphazamise ngokuqondile umsebenzi womndeni kaNkulunkulu futhi kulimaze okufunwa ngumndeni kaNkulunkulu. Ekuhlanganyeleni kuthiwa, “Ukuze uphile ngokuvumelana neqhaza lakho lokuba umholi noma isisebenzi sabantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo, kufanele unake ukubaluleka kokuxazulula izinkinga ezingokoqobo zabakhethiweyo bakaNkulunkulu ngokuvumelana neqiniso lezwi likaNkulunkulu. Kufanele ukwazi ukuxazulula zonke izinhlobo zezinkinga zangempela ibandla elibhekana nazo, uphathe abantu ngobulungisa, futhi ugweme ukucindezela nokubusa phezu kwabantu abakhethiweyo. Uma umuntu efuna ngempela iqiniso, izenzo zakhe ngokuqinisekile zizothola ukwamukelwa nokusekelwa abakhethiweyo bakaNkulunkulu. Uma umuntu enakho ngempela ukuba ngokoqobo kweqiniso, ngeke adalule ukuzithwala kwakhe ngawo wonke amathuba noma amukele ukuziphakamisa. Eqinisweni ngeke akhulume amazwi anobudlabha, abuse phezu kwabanye, acindezele, avimbele, noma abeke icala abanye. Kunalokho, uzosiza abakhethiweyo bakaNkulunkulu ngenhliziyo ezothile nenothando. Uzokweluleka, akhuthaze futhi aqondise abanye ekuqondeni kwabo nasekwenzeni iqiniso. Ngomusa wothando, uzokhuluma iqiniso ukuze axazulule izinkinga futhi athole imiphumela. Yilokhu okushiwo ukuba umholi noma isisebenzi esihle. Kulezi zinsuku, kunabaholi nezisebenzi ezithile okubonakala sengathi abanakho nokuncane ukuba ngokoqobo kweqiniso. Kodwa bajabulela ukuzithwala kwabo, bakhulume okungenangqondo futhi abanayo indawo kaNkulunkulu noma yabantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo ezinhliziyweni zabo. Abasebenzeli abakhethiweyo bakaNkulunkulu noma bafeze imisebenzi yabo ukuze babuyisele uthando lukaNkulunkulu. Banyathela emanzini ayingozi futhi sebebeke kakade unyawo endleleni yomphikukristu. Uma bengaguquli izindlela zabo, bazolahlelwa ngaphandle futhi babhujiswe uNkulunkulu.” “Yilabo kuphela abathanda uNkulunkulu ngokweqiniso abazophatha abakhethiweyo bakaNkulunkulu ngenhliziyo enothando. Lokhu kuyiqiniso. Labo abangathandi abakhethiweyo bakaNkulunkulu futhi abangakwazi ukubaphatha ngobulungisa nangokuvumelana nezimiso zeqiniso empeleni abamthandi uNkulunkulu. Yilabo kuphela abathanda uNkulunkulu ngeqiniso abangathanda abanye njengoba bezithanda bona. Labo abangenaluthando ngoNkulunkulu eqinisweni abakwazi ukuthanda abanye. Labo abathanda abakhethiweyo bakaNkulunkulu eqinisweni bayakwazi ukuthanda uNkulunkulu—akungabazeki” (“Kufanele Uthole Ukungena Eqinisweni Elingokoqobo Lezwi LikaNkulunkulu Ukuze Uthole Ukupheleliswa UNkulunkulu” kwethi Ukushumayela Nokuhlanganyela KoMfowethu). Ngibona la mazwi, inhliziyo yami yazizwa isoliwe. Ngabona ukuthi kakade ngase ngisendaweni eyingozi, ngihamba endleleni yomphikukristu. Ngabona futhi ukuthi ngangingakwazi ukuphatha abafowethu nodadewethu ngobulungisa nangenhliziyo enothando. Lokhu kwakungekhona ukubonakaliswa okukodwa kokukhohlakala, kodwa kunalokho kuwuphawu lwemvelo yami embi nekhohlisayo. Ekuqaleni, inkinga yami yayiwukuthi ngangingamthandi uNkulunkulu enhliziyweni yami. Kuyo yonke iminyaka yami yokukholwa, ngangilokhu ngingakafinyeleli nakancane eqinisweni elingokoqobo futhi kusadingeka ngihambe endleleni yokupheleliswa uNkulunkulu. Yilabo kuphela abathanda uNkulunkulu abangacabangela inhloso Yakhe futhi bazi ukuthi yini ayikhathalelayo nemkhathaza kakhulu. Yilabo kuphela abathanda uNkulunkulu abakhathazwa yilokho akhathazeka ngakho futhi bacabange imicabango Yakhe, bazame ngamandla abo onke ukuletha abakhethiweyo bakaNkulunkulu endleleni efanele yokholo. Ngabathandiweyo bakaNkulunkulu kuphela abangalandela isibonelo sikaKristu ekukhuliseni inhliziyo enesihawu nedabukelayo, ekubekezeleleni abanye ngenhliziyo enokubekezela nothando. Yilabo kuphela abathanda uNkulunkulu abangenza umsebenzi uNkulunkulu abaphathise wona; bazizwa bekhathazekile ngaphandle uma besebenzele umndeni kaNkulunkulu futhi abakwazi ukubhekana noNkulunkulu kuze kube yilapho sebexazulule izinkinga zabakhethiweyo bakaNkulunkulu. Njengoba benjalo, bayakwazi lokho abafowabo nodadewabo abakuntulayo kanye nalokho abakudingayo. Bayezwelana nokuhlupheka kwabafowabo nodadewabo futhi benza konke abangakwenza ukuze balungise zonke izinto. Mina, ngangingenalo uthando lukaNkulunkulu enhliziyweni yami, ngakho, ngangingakwazi ukuthanda abafowethu nodadewethu. Okuwukuphela kwento engangiyithanda kwakuwukuhlonipha kwami siqu. Okuwukuphela engangikhathazeka ngakho kwakuyidumela nesikhundla sami. Ngenxa yalokho, angibaphathanga kahle abafowethu nodadewethu. Lapho engikuthandayo kusengozini, ngangize ngifike ekuthini ngiyale, ngicindezele, ngijezise futhi ngifune ukuphindisela kwabanye ukuze ngikhiphele kubo intuthuthelo yami. Ngabona ukuthi ngangingumenzi wobubi ogxilile. Esikhathini esedlule, umfowethu waxoxa ngokuhlanganyela ukuthi lapho isikhundla somuntu njengomholi noma isisebenzi siphakama ngokwengeziwe, kuba yilapho umuntu kudingeka ngokwengeziwe khona ukuba azimisele ukuba umuntu othobeke kakhulu. Lapho umsebenzi womuntu uba mkhulu khona ngokwengeziwe, kuba yilapho kudingeka khona ukuba umuntu azinikele khona ngokwengeziwe njengesisebenzi sabakhethiweyo bakaNkulunkulu. Nokho, angizange nje kuphela ngingazinikeli njengesisebenzi, kodwa, njengelungu leqembu likadrako omkhulu obomvu, ngamukela futhi ngavumela labo ababesebenzela okuthandwa yimi nababenemibono enjengeyami ngesikhathi ngicindezela futhi ngikhipha inyumbazane noma ubani engangicabanga ukuthi uyingozi. Njengesilwane esikhulu esesabekayo, ngangehla ngenyuka ngisiphula noma yini engavumelani nami. Ngicabanga ngesimo sami ngaleso sikhathi, ngazizwa nginamahloni kakhulu. Kungaleso sikhathi-ke lapho ngaqaphela khona ukuthi imvelo yami yayiyimbi kangakanani. Ukube ngaqhubeka ngifeza imithwalo yami ngalesi simo sobusathane, ekugcineni ngabe ngagcina ngidaluliwe futhi ngakhishelwa ngaphandle ngenxa yakho konke ukwenza kwami ububi.

Ngibonga uNkulunkulu ngesipho Sakhe somusa. Ukuba kwakungesona isambulo sikaNkulunkulu, ngangingeke ngizihlole izenzo zami futhi mhlawumbe ngabe ngenza izenzo ezengeziwe ezimbi. Ngabona futhi uthando nozwelo olukhulu lukaNkulunkulu. UNkulunkulu akazange angijezise ngalokho engakwenza—lokhu kubonisa ukuthi uNkulunkulu usalokhu engisindisa. Ngethembisa ukufuna iqiniso ngentshisekelo, ngicabange ngeziphambeko zami ezedlule futhi ngenze umzamo omusha wokuqonda imvelo yami ukuze ngisiphule lezo zici ezingahambisani noNkulunkulu. Ngokukhanyiselwa nokuqondiswa uMoya oNgcwele nokugqugquzelwa ukuzisola kunembeza wami, ekugcineni ngangibeke eceleni ukuqhosha kwami, futhi ngakhululeka emaketangeni ethonya lobumnyama bukaSathane. Odadewethu kanye nami sazivula ngobumsulwa, savezelana izici zobusathane, futhi saba ngokuqondana okujulile. Ngazizwa sengathi ngangiphume ngokushesha ebumnyameni ngase ngingena ekukhanyeni. Ngangizwe injabulo etholakala ngokwenza iqiniso nangokuphoxa uSathane. Ngazizwa ngikhululeke ngokwengeziwe, inhliziyo yami ilula, futhi angibange ngisazizwa nginonembeza onecala. Ekukhulumeni nodadewethu, akekho owayezizwa eselokhu enokucindezeleka. Sonke sazithoba ngaphandle kokwesaba. Masinyane ngacula iculo lokuhlangenwe nakho ekuphileni: “Khona Lapha, Khona Lapha, Sihlangana Ndawonye”: “Khona lapha, khona lapha, sihlangana ndawonye; ukuhlangana kwabantu abathanda uNkulunkulu. Ngaphandle kokucwasa, sisondelana ngokuseduze, injabulo nobumnandi bugcwalisa izinhliziyo zethu. Izolo sishiye ukuzisola nokuba nomuzwa wecala; namuhla siyaqondana, siphila othandweni lukaNkulunkulu. … Khona lapha, khona lapha, sihlangana ndawonye; kodwa masinyane sizohlukana. Sithwale umsebenzi kanye nentando kaNkulunkulu, sizokwehlukana ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu. Ngesikhathi sihlangana, siyahleka futhi sikhulume ngenjabulo; lapho sihamba, siyakhuthazana. Uthando lukaNkulunkulu, ngumthombo wethu wokuba abathembekile kuze kube sekugcineni. Ngekusasa elihle, sizokwenza konke okusemandleni ethu.” Njengoba ngangicula iculo, ngafikelwa yizinyembezi. Ngokukhohliswa imvelo eyonakele kaSathane engaphakathi kwami, ngafikelwa ukuzisola okukhulu. Ukuthi namuhla odadewethu kanye nami sasikwazi ukuqondana ebukhoneni bothando lukaNkulunkulu kanye nokuthandana njengomndeni kuwubufakazi bokusebenza kukaNkulunkulu ngaphakathi kithi. Ukwahlulela nokusola Kwakhe kwasinqoba futhi kwasisindisa ekukhohlakaleni okukhulu kwethu. Lapho ngibona ingxenye ethi, “kodwa maduze sizohlukana. Sithwaliswe umyalo nentando kaNkulunkulu, sizohlukana ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu,” inhliziyo yami yaba lusizi futhi angibange ngisakwazi ukuqhubeka nokucula. Ngazizwa ngizisola ngisho nangokujulile ngokukhohlakaliswa uSathane, futhi, ngenhloso embi, ngithuka futhi ngigwema udadewethu, ngibangela ukulimala okungelapheki. Futhi ngangiphazamise umsebenzi womndeni kaNkulunkulu…. Ngethemba kuphela ukuthi lokhu kuhlaselwa ukuzisola okwangifikela enhliziyweni yami, nalolo sizi kwakuzoguquka kube ngamandla nokuzimisela ukulungisa amaphutha esikhathi esedlule ngokufeza imisebenzi yami. Lapho sengilungise isimo sami, ngabona ukuthi kuningi engingakufunda kudadewethu. Unobuntu obukhulu futhi uthatha umthwalo wayo yonke imisebenzi yakhe. Lokhu kungamandla akhe, yizinto amuhle ngazo ukwedlula mina. Ngacabanga ngesiqephu esivela ekuhlanganyeleni: Lapho abantu behlangene, bangaguqula ukungcola kube yigolide. Ngathembisa ukwenza isiqalo esisha nodadewethu, ngithathela emandleni abo futhi ngavala ubuthakathaka babo. Ngizongena eqinisweni kanye nabo, futhi ngithwale umthwalo womsebenzi wethu ukugcwalisa umsebenzi kaNkulunkulu. Ngikholwa ukuthi uma siba nenhliziyo oyodwa nomqondo owodwa futhi sihlanganise imizamo yethu, akukho ngisho nezithiyo ezinzima nezinhlupheko eziyosivimba futhi siyothola isibusiso sikaNkulunkulu kuwo wonke umsebenzi esiwenzayo.

Ngalokhu okuhlangenwe nakho, angizange nje kuphela ngiqonde ngempela ubuntu nemvelo yami, futhi ngabona indlela ukuziphatha kwami okwabonisa ngayo ukuthi ngangihamba endleleni engafanele. Ngabona ukubaluleka okukhulu ngabaholi ukuba besabe uNkulunkulu futhi bagweme okubi, bafune iqiniso futhi ngaqaphela umsebenzi kaNkulunkulu, baphile ngobuntu, futhi baphathe abantu ngobulungisa. Lezi zenzo zinquma indlela umuntu ayithathayo ekusebenzeleni uNkulunkulu. Kusukela manje kuqhubeke, ngethembisa ukufuna kuphela iqiniso nokuziphatha ngokuvumelana neqiniso nesimiso ukuze ngizohambisana masinyane noNkulunkulu.

Okwedlule:Uthando LukaNkulunkulu Kuphela Olungolweqiniso

Okulandelayo:Ukuzazi Wena Ngempela Kuphela Ngokuqonda Iqiniso

Ungase Uthande Nalezi