Amazwi kaNkulunkulu Avelele ngeVangeli Lombuso (Okukhethwayo)

Okuqukethwe

UKristu Wenza Umsebenzi Wokwahlulela Ngeqiniso

Umsebenzi wezinsuku zokugcina ukwahlukanisa konke ngokohlobo lwabo, ukuze kuphothulwe uhlelo lukaNkulunkulu lokuphatha, ngoba isikhathi sesisondele futhi usuku lukaNkulunkulu selufikile. UNkulunkulu uletha bonke asebengene embusweni Wakhe, okusho ukuthi, bonke labo abethembeke Kuye kwaze kwaba sekugcineni, kuze kufinyelelwe eminyakeni kaNkulunkulu uqobo. Nokho, ngaphambi kokufika kweminyaka kaNkulunkulu uqobo, umsebenzi uNkulunkulu afuna ukuwenza akusikho ukugxilisa umqondo ekuqapheni umsebenzi womuntu noma ukubuza ngempilo yabantu, kodwa ukwehlulela abahlubuke Kuye, ngoba uNkulunkulu uyohlanza labo abafika phambi kwesihlalo Sakhe sobukhosi. Bonke labo abalandele ezinyathelweni zikaNkulunkulu kuze kube yilolu suku yibo abafike phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu, ngakho bonke abamukela umsebenzi kaNkulunkulu wokugcina bayilabo abazocwengisiswa uNkulunkulu. Ngamanye amazwi, bonke labo abamukela umsebenzi kaNkulunkulu wokugcina yibo abayokwahlulelwa uNkulunkulu.

Njengoba kuke kwashiwo ngaphambilini, ukwahlulela kuyoqala endlini kaNkulunkulu. Lokhu "kwahlulela" kusho ukwahlulela okwenziwa uNkulunkulu namuhla kulabo abeza phambi kwesihlalo Sakhe sobukhosi ngezinsuku zokugcina. Kungenzeka ukuthi kukhona labo abakholelwa kulezo zimangaliso becabanga ukuthi uma sekufika izinsuku zokugcina, uNkulunkulu uyobeka itafula elikhulu ezulwini, ayondlala indwangu emhlophe kulo, bese uNkulunkulu ahlale esihlalweni sakhe sobukhosi esikhulu futhi bonke abantu bayoguqa phansi ngamadolo. UNkulunkulu uyodalula izono zomuntu nomuntu ukuze athathe isinqumo sokuthi ngabe uyokhuphukela emazulwini noma uyothunyelwa phansi ukuze ashe emlilweni ovuthayo nesibabule. Ngisho noma umuntu angacabangani, amandla omsebenzi kaNkulunkulu angeshintshwe. Indlela umuntu acabanga ngayo iyize kepha yilokho okwakhiwe imicabango yomuntu nje futhi okuphuma emqondweni womuntu, kwadidiyelwa futhi kwahlanganiswa izicucu eziphuma kulokho okuboniwe nokuzwiwe umuntu. Ngakho ngithi, ngisho zingaba wubuhlakani obungakanani izithombe ezakhekile, aziyilutho nje ngaphandle kwemidwebo futhi azinakuthatha indawo yohlelo lomsebenzi kaNkulunkulu. Phezu kwakho konke, bonke abantu bangcoliswe nguSathane, ngakho angakwazi kanjani ukuqonda imicabango kaNkulunkulu? Umuntu uqonda ukuthi umsebenzi wokwahlulela owenziwa nguNkulunkulu muhle kakhulu. Umuntu ukholwa wukuthi njengoba kunguNkulunkulu uqobo owenza umsebenzi wokwahlulela, kusho ukuthi mkhulu kakhulu futhi akanakuqondwa ngabantu; kumele kuzwakale emazulwini futhi kushukunyezwe umhlaba, kungenjalo kungaba kanjani uumsebenzi kaNkulunkulu? Umuntu ukholwa ngukuthi lokhu kungumsebenzi wokwahlulela, okusho ukuthi uNkulunkulu kumele ungasiphoqi futhi unemilingo njengoba esebenza, futhi labo abahlulelwayo bakhihla esikaNandi futhi baguqe ngamadolo becela intethelelo. Kufanele ukuthi kuhle okubonwa lapho futhi kuvusa imizwa…. Wonke umuntu uyawuqonda umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi ungomangalisayo nongelibaleke. Ngabe uyazi, nokho, ukuthi emuva kokuba uNkulunkulu eseqede umsebenzi wokwahlulela phakathi kwabantu, usaqhubeka nokulala? Ngabe uyazi, ngesikhathi oyokholelwa ngaso ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela sewuqale ngokusemthethweni, kuyoba yisikhathi lapho uNkulunkulu eyoguqula izulu nomhlaba ngaso? Ngaleso sikhathi, mhlawumbe uyobe nje usanda kuqonda incanzelo yokuphila, kodwa umsebenzi ongenazwelo wokujezisa kukaNkulunkulu uyokuthumela, usagcwele ubuthongo, esihogweni. Yilapho-ke oyothuka sewuqonda ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela sewuphothuliwe.

Masingasichithi isikhathi esibalulekile, singasakhulumi ngalezi zihloko eziyisidina nezinyanyisayo. Kunalokho masikhulume kabanzi ngohlelo lokwahlulela. Uma sibheka igama elithi "ukwahlulela," ucabanga amazwi akhulunywa nguJehova kuzo zonke izindawo futhi amazwi okukhalima ashiwo nguJesu kubaFarisi. Yize la mazwi ebuhlungu, akasikho ukwahlulela abantu okwenziwa uNkulunkulu; lawa ngamazwi akhulunywa nguNkulunkulu ezindaweni ezahlukene, okusho ukuthi, izindawo ezahlukene, futhi awafani namazwi akhulunywa nguKristu njengoba Ahlulela abantu ezinsukwini zokugcina. Ezinsukwni zokugcina, uKristu usebenzisa amaqiniso anhlobonhlobo ukuze afundise abantu, adalule ubukhona bomuntu, futhi adlulise amazwi kanye nezenzo zakhe. Lawa mazwi aqukethe amaqiniso anhlobonhlobo, anjengomsebenzi wabantu, indlela umuntu okumele ahloniphe uNkulunkulu ngayo, indlela umuntu okumele athembeke kuNkulunkulu ngayo, indlela umuntu okumele aphile ngayo ubuntu obujwayelekile, kanye nobuhlakani kanye nesimo sikaNkulunkulu, njalo njalo. Wonke la mazwi agxile ebuntwini uqobo kanye nesimo sakhe esigcwele inkohlakalo. Ikakhulukazi, lawo mazwi adalula ukuhlubuka komuntu kuNkulunkulu okukhulunywa ngakho okuphathelene nokuthi umuntu ubopheleke kuSathane futhi uyisitha sikaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu enza umsebenzi wokwahlulela, Akasuli isimo somuntu semvelo ngamazwana ambalwa kuphela, kodwa uqhubeka nesambulo, imisebenzi, kanye nokuhlubuka kwesikhathi eside. Le ndlela yokwambula, imisebenzi, kanye nokuhlubuka akukwazi ukushintshwa ngamagama avamile kodwa ngeqiniso lokuthi umuntu ukuqukethe kukonke. Yileyo ndlela yokusebenza kuphela okuthiwa ingukwahlulela, umuntu angalandelwa ngalokho kwahlulela kuphela, avulwe umqondo ngokugcwele aze athobela uNkulunkulu, futhi athole ulwazi oluyiqiniso ngoNkulunkulu. Umsebenzi wokwahlulela wenza umuntu aqonde ubuso bukaNkulunkulu beqiniso kanye neqiniso ngokuhlubuka kwabantu kuNkulunkulu. Umsebenzi wokwahlulela wenza umuntu aqonde intando nenjongo kaNkulunkulu kabanzi, kanye nezimfihlakalo ezingeqondwe ngumuntu. Kuphinde kwenze umuntu abone futhi azi ngenkohlakalo yakhe kanye nomsuka wenkohlakalo yakhe, futhi aphinde akwazi ukubona ububi bomuntu. Le miphumela idalwa umsebenzi wokwahlulela, ngoba umphumela walo msebenzi kungumsebenzi wokudalula iqiniso, indlela, kanye nempilo kaNkulunkulu kubo bonke abakholelwa Kuye. Lo msebenzi ngumsebenzi wokwahlulela owenziwa nguNkulunkulu. Uma ungawagqizi qakala la maqiniso ngokubaluleka kwawo futhi uhlala ucabanga ukuwabalekela noma indlela entsha yokuwabalekela, ngithi kuwe-ke uyisoni esidabukisayo. Uma ukholelwa kuNkulunkulu, ube ungalifuni iqiniso noma intando kaNkulunkulu, noma ungayithandi indlela ekusondeza kuNkulunkulu, ngakho ngithi kuwe ungumuntu ozama ukubalekela iqiniso. Ungunopopi futhi ungumkhohlisi obalekela isihlalo sobukhosi esimhlophe, futhi intando kaNkulunkulu ayizukumuyekela umuntu ohlubula abaleke emehlweni Akhe. Abantu abanjalo bayothola isejeziso esiqine kakhulu. Labo abeza phambi kukaNkulunkulu bayokwahlulelwa futhi abangcwelisiwe bayophila embusweni kaNkulunkulu ingunaphakade. Nakanjani, lokhu kuyokwenzeka esikhathini esizayo.

Umsebenzi wokwahlulela ngokaNkulunkulu, ngakho ngokwemvelo wenziwa nguNkulunkulu siqu; ungenziwe umuntu esikhundleni Sakhe. Ngoba ukwahlulela kungukunqoba umuntu ngeqiniso, kungephikiswe ukuthi uNkulunkulu usavela njengomfanekiso wobuntu wokwenza umsebenzi phakathi kwabantu. Okusho ukuthi, ezinsukwini zokugcina, uKristu uyosebenzisa iqiniso ukuze afundise abantu basemhlabeni futhi enze bonke abantu bazi ngamaqiniso. Lo ngumsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela. Abantu abaninigi bagcwele ubumuncu emilonyeni yabo mayelana nesimo sobuntu sikaNkulunkulu, ngoba umuntu ubhekana nobunzima bokukholwa ukuthi uNkulunkulu uyokwenza umsebenzi wokwahlulela njengomuntu. Kodwa kumele ngikwazise ukuthi ngokuvamile umsebenzi kaNkulunkulu wedlula okulindelwe ngabantu futhi akulula ukuthi imiqondo yabantu iyamukele. Ngoba abantu bangamacimbi nje emhlabeni, kube uNkulunkulu Ungophakeme ogcwalisa umhlaba; umqondo wabantu uwumgodi wamanzi angalungile akhipha amacimbi kuphela, kube isigaba ngasinye somsebenzi siqondiswa imicabango kaNkulunkulu okuyisithelo sobuhlakani bukaNkulunkulu. Umuntu uhlala efisa ukulwisana noNkulunkulu; ngakho ngithi kusobala ukuthi ubani olahlekelwayo ekugcineni. Nonke nginixwayisa ukuthi ningazitsheli ukuthi nibaluleke ngaphezu kwegolide. Uma abanye abantu bekwazi ukwamukela ukwahlulela kukaNkulunkulu, pho kungani wena wehluleka? Wena uphakeme kangakanani ngaphezu kwabanye? Uma abanye abantu bekwazi ukugebisa amakhanda abo phezu kweqiniso, kungani wena ungenzi njalo? Indlela uNkulunkulu asebenza ngayo ayinqandeki. Akazukuwuphinda umsebenzi wokahlulela futhi ngenxa "yomsebenzi wakho," futhi uzozisola kakhulu ngokulahlekelwa yithuba elihle kangaka. Uma ungawakholwa amazwi Ami, vele ulindele isihlalo sobukhosi esimhlophe esikhulu esibhakabhakeni ukuze "akwahlulele"! Kumele wazi ukuthi bonke abantu bakwa-Israyeli bahlubuka futhi bamuphika uJesu, kube empeleni ukuhlenga abantu kukaJesu kusaqhubeka nokusabalala emhlabeni jikelele. Akusikho ukuthi uNkulunkulu kade akugcwalisa lokhu? Uma usalindele ukuthi uJesu akuyise ezulwini, ngithi kuwe unguntamo-lukhuni. [a] uJesu uzokwazisa umuntu ongakholwa ngokweqiniso onjengawe ongaligcini iqiniso futhi ofuna izibusiso kuphela. Kwelinye icala, Akazukuba namusa kuwe uyokuphosa echibini lomlilo ukuze ushe iminyaka eyizinkulungwane.

Ngabe manje sewuyaliqonda iqiniso ukuthi liyini? Uma manje sewuqonda, ngiyakunxusa ukuthi uthobele ukwahlulelwa, kungenjalo awusoze waba nethuba lokunconywa nguNkulunkulu noma lokuthathwa uNkulunkulu akuyise embusweni Wakhe. Labo abamukela ukwahlulela kuphela kodwa abangakaze bacolisiswe, okusho, labo ababaleka umsebenzi wokwahlulela, bayohlala bezondwa futhi bechithwa nguNkulunkulu. Izono zabo ziningi kakhulu, futhi zibucayi, kunalezo zabaFarisi, ngoba bayamuhlubuka uNkulunkulu futhi bahlubuke kuNkulunkulu. Abantu abanjalo abangafanelekile ngisho ukwenza umsebenzi bayothola isijeziso esibucayi kakhulu, nesingunaphakade. UNkulunkulu akasoze ayekela omuhlubule owake wathi wethembekile kuye kepha bamuphendukela njengotshwala esiswini. Abantu abanjalo bayojeziswa ngokomoya, ngokomphefumulo, nangokwenyama. Ngabe lokhu akudaluli ukulunga kwesimo sikaNkulunkulu? Ngabe lokhu akusiyo injongo yokwahlulela kukaNkulunkulu kanye nesambulo sabantu? UNkulunkulu uyobeka bonke labo abenza imisebenzi engcolile ngesikhathi sokwahlulela endaweni lapho imimoya emibi ihlala khona ukuze imizimba yabo yenyama ichithwe ngokwentando yemimoya. Imizimba yabo iyokhipha iphunga lesidumbu, futhi nesijeziso esibafanele sinjalo. UNkulunkulu ubhala phansi encwadini isono ngasinye salabo bakhohlisi abashaya sengathi bayakholwa, abaphostoli bamanga kanye nabasebenzi bamanga, kuthi uma isikhathi sesifanele, Abalahlela phandle phakathi kwemimoya engcolile ukuze imizimba yabo ingcoliswe imimoya bethanda futhi, ngenxa yalokho abasoze bathola imizimba emisha futhi abasoze babona ukukhanya. Labo bakhohlisi abenza umsebenzi ngesikhathi esisodwa kodwa abehluleka ukuhlala bethembekile kuze kube sekupheleni bayobalwa uNkulunkulu phakathi kwabantu abakhohlakele ukuze bahambe emiyalelweni yabantu abakhohlakele, babe yingxenye yezixuku ezingahlelekile. Ekugcineni, uNkulunkulu uyoqeda nya ngabo. UNkulunkulu uchitha futhi akabazisi labo abangakaze bethembeke kuKristu noma bazinikele ngemizamo ethile, futhi uyoqeda nya ngabo bonke ngokuhamba kweminyaka. Bayoshabalala nya emhlabeni, bancane kakhulu abathola indlela engena embusweni kaNkulunkulu. Labo abangakaze bathembeke kuNkulunkulu kodwa abaphoqeleka ukuthi bagxile kuNkulunkulu bayobalwa phakathi kwalabo abasiza abantu Bakhe. Bambalwa kakhulu abantu abangasinda, kuyilapho iningi labo liyobhubha nalabo abangafanelekile ukwenza umsebenzi. Ekugcineni, uNkulunkulu uyofikisa umbuso Wakhe kulabo abamqondomunye noNkulunkulu, abantu namadodana kaNkulunkulu kanjalo nalabo abahlelelwe uNkulunkulu ukuthi babe ngabefundisi. Sinjalo isithelo sikaNkulunkulu asiveza ngomsebenzi Wakhe. Kulabo abangakwazi ukungena kwelinye lalezi zigaba ezimiswe nguNkulunkulu, bayobalwa phakathi kwabantu abangakholwa. Futhi ungazicabangela nje ukuthi umphumela wabo uyoba yini. Sengisho konke obukumele ngikusho kuwe; sewuyozithathela isinqumo ngokwakho. Okumele ukuqonde yilokhu: Umsebenzi kaNkulunkulu awukaze ulinde lokho okungahambisani nesivinini sikaNkulunkulu, futhi isimo sikaNkulunkulu sokulunga asibi namusa kumuntu.

Imibhalo yaphansi:

a. Ucezu lokhuni olufile: isisho sesiShayina, esisho ukuthi “isimo esingathembisi.”