Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Imibuzo Eyikhulu Nezimpendulo Ukuhlola Indlela Yeqiniso

Okuqukethwe

Ingabe Ukholelwa KuNkulunkulu Ngeqiniso?

Mhlawumbe uhambo lwakho lokholo kuNkulunkulu seluthathe unyaka owodwa noma emibili, futhi ekuphileni kwakho kule minyaka ubulokhu ubekezelela ubunzima obukhulu; noma mhlawumbe awukaze ubhekane nobunzima, kunalokho ubulokhu uboniswa umusa. Kungenzeka nokuthi awukaze udlule ebunzimeni noma uboniswe umusa, kodwa esikhundleni salokho bewuphila impilo evamile. Kungakhathaliseki ukuthi udlule kuphi, usengumlandeli kaNkulunkulu, ngakho ake sixoxe ngendaba yokulandela uNkulunkulu. Nokho-ke, kumele ngikhumbuze bonke abafunda la mazwi ukuthi izwi likaNkulunkulu liqondiswe kubo bonke labo abazisa uNkulunkulu nabo bonke abamlandelayo, hhayi kubantu abaningi, kuhlanganise nalabo abangamazi uNkulunkulu. Uma ukholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nabantu abaningi, nabo bonke abantu emhlabeni, lokho kusho ukuthi izwi likaNkulunkulu ngeke lisebenze kuwe. Ngakho, kufanele ugcine wonke la mazwi enhliziyweni yakho, futhi uqikelele ukuthi awuzikhiphi kulokho akushoyo ngaso sonke isikhathi. Noma kunjalo-ke, ake sikhulume ngalokho okwenzeka ngaphakathi endlini yethu.

Nonke manje kufanele niqonde incazelo yeqiniso yokukholelwa kuNkulunkulu. Incazelo yokukholelwa kuNkulunkulu engikhulume ngayo phambilini ihlobene nokuvunyelwa kwakho ukuba ungene. Akunjalo namuhla. Namuhla ngingathanda ukuhlaziya umsuka wokholo lwakho kuNkulunkulu. Empeleni, lokhu kuwumhlahlandlela okususa ezintweni ezingezinhle; uma ngingenzi kanjalo, lokho kungasho ukuthi awusobe walazi iqiniso ngawe futhi uyohlale uqhosha ngokuzinikela kanye nangokwethembeka kwakho. Ngamanye amazwi, uma ngingakumbi ukujula kobubi ezinhliziyweni zenu, lokho kuzosho ukuthi ngamunye wenu uzozibeka umqhele ekhanda lakhe, azinike yonke inkazimulo. Ukuzidla nokuzibona kwenu nilungile yikho okunenza nilimaze onembeza benu, nihlubuke futhi nimelane noKristu, nembule ububi benu, futhi ngalokho niziveza obala izinhloso zenu, enikukholelwayo, nezifiso ezinobugovu kanye namehlo enu agcwele umhawu. Kodwa nisaqhubeka nithi nizonikela ngempilo yenu emsebenzini kaKristu, futhi niwandaphinda njalo amaqiniso akhulunywa uKristu kudala. Lolu “ukholo” lwenu. Lolu “ukholo lwenu olungangcolile.” Sonke lesi sikhathi, ngiye ngahambisa umuntu ngemithetho eqinile. Uma ubuqotho bakho buhambisana nezinhloso futhi buya ngezimo, kungono ukuthi ngingabi nabo ubuqotho benu bokuzisholo, ngoba ngiyabazonda labo abangikhohlisa ngezinhloso zabo futhi bangiluthe ngezimo zabo. Ngifisa sengathi umuntu angaba qotho Kimi kuphela, hhayi komunye umuntu, futhi enze zonke izinto ngenxa yami abonise ubuqiniso baleli gama elilodwa elithi: ukholo. Ngiyayenyanya indlela enisebenzisa ngayo amazwi amtoti ukuze ningenze ngijabule. Ngoba ngihlale nginiphatha ngobuqotho obuphelele futhi ngifisa ukuthi nani nibe nokholo lweqiniso kimi. Lapho kukhulunywa ngokholo, abaningi bangase bacabange ukuthi balandela uNkulunkulu ngenxa yokuthi banokholo, uma kungenjalo bebengeke bakwazi ukubekezelela ukuhlupheka okufana nalokhu. Nakhu enginibuza khona: Kungani ningazange nimhloniphe uNkulunkulu uma nikholwa ukuthi ukhona? Kungani ningamesabi uNkulunkulu ezinhliziyweni zenu uma nikholwa ukuthi ukhona? Niyakwemukela ukuthi uKristu unguNkulunkulu osenyameni, pho kungani nibambelela kulowo muzwa, ningamgqizi-qakala? Kungani nimahlulela esidlangalaleni? Kungani nihlale nibheka izinyathelo Zakhe? Kungani ningawamukeli amalungiselelo Akhe? Kungani ningenzi izinto ngokuvumelana nezwi Lakhe? Kungani nimphoqa futhi nimuphamba ngeminikelo Yakhe? Kungani nikhuluma esikhundleni sikaKristu? Kungani nahlulela uma umsebenzi nezwi Lakhe kungekona okufanele? Yini enenza nibe nesibindi sokumhlambalaza ekusithekeni? Ingabe lokhu nokunye kuyizinto eziyingxenye yokholo lwakho?

Zonke izinto enizikhulumayo kanye nokuziphatha kwenu kwembula izimpawu zokungakholelwa kuKristu enihamba nazo ngaphakathi. Izisusa nemigomo yenu ngezinto enizenzayo kugcwele ukuntula ukholo; ngisho namehlo kanye nomoya eniwuphefumulayo kugcwele lezo zimpawu. Ngamanye amazwi, ngamunye wenu, ngaso sonke isikhathi osukwini, uba nezimpawu zokuntula ukholo. Lokhu kusho ukuthi, ngaso sonke isikhathi, usengozini yokukhaphela uKristu, ngoba igazi elihamba emzimbeni wakho ligcwele ukuntula ukholo ngokuba khona kukaNkulunkulu osenyameni. Ngakho, ngithi imilobo eniyishiya endleleni yokukholelwa kuNkulunkulu ayinalutho olutheni. Nohambo lwenu endleleni yokukholelwa kuNkulunkulu alunasisekelo, kunalokho nimane nilawulwa ngokuthile. Nihlale nimathinta-nyawo ezwini likaKristu futhi anikwazi ukulenza ngaleso sikhathi. Lesi isizathu esenza ningabi nalo ukholo kuKristu, futhi imibono enihlale ninayo ngaye ingesinye sezizathu ezinenza ningakholelwa kuKristu. Nihlale ninokungabaza ngomsebenzi kaKristu, nivumela izwi likaKristu ukuba liwele ezindlebeni ezingezwa, ninombono nganoma yimuphi umsebenzi owenziwa uKristu, aniwuqondi ngokuphelele, nikuthola kunzima ukuyeka izinkolelo eninazo kungakhathaliseki ukuthi yini enichazelwa yona, njalo njalo; zonke lezi izimpawu zokuntula ukholo ezinqwabelene ezinhliziyweni zenu. Nakuba nilandela umsebenzi kaKristu futhi ningalokothi nisalele emumva, kunokuhlubuka okuningi ezinhliziyweni zenu. Lokhu kuhlubuka kuwukungcola kokukholelwa kwenu kuNkulunkulu. Mhlawumbe awuvumelani nalokho, kodwa futhi uyahluleka ukubona izinhloso zakho ngalo, uma kunjalo kuzofanele ube phakathi kwabaqothulwayo. Ngoba uNkulunkulu uphelelisa labo abakholelwa Kuye ngobuqotho, hhayi labo abamngabazayo, nalabo abamlandelayo kodwa bengakholelwa ukuthi unguNkulunkulu.

Abanye abantu abajatshuliswa iqiniso, abajatshuliswa nakakhulu ukwahlulelwa. Kunalokho, bajatshuliswa ukuba namandla nengcebo; abantu abanjalo bathathwa njengezinothongana. Bafuna ngokukhethekile amaqembu anamagalelo emhlabeni nabefundisi nothisha abavela emakolishi okufundela ubufundisi. Ngaphandle kokwamukela indlela yeqiniso, banokungabaza futhi abakwazi ukuzinikela ngokugcwele. Bakhuluma ngokunikelela uNkulunkulu, kodwa amehlo abo agxile kubefundisi kanye nothisha abaphakeme, bamshaya indiva uKristu. Izinhliziyo zabo zigcwele udumo, ingcebo nokukhazimula. Abakukholelwa nhlobo ukuthi umuntukazana angakwazi ukunqoba abantu abaningi, futhi nakuba engagqamile kangako kodwa angakwazi ukuphelelisa abantu. Abakukholelwa nhlobo ukuthi laba bantu abengelutho abaphakathi kothuli nezindunduma bangabantu abakhethwe uNkulunkulu. Bakholelwa ukuthi uma abantu abanjalo bezosindiswa uNkulunkulu, lokho kuyosho ukuthi amazulu nomhlaba kuyophenduphenduka bese bonke abantu befa insini. Bakholwa ukuthi uma uNkulunkulu ekhethe ukuba kupheleliswe abantu abangelutho kanjalo, lokho kuyosho ukuthi izicukuthwane ziyoba nguNkulunkulu uqobo. Imibono yabo ingcoliswe ukuntula ukholo; yiqiniso, kubuqamama ukuntula ukholo kubo, bayizilwane zasendle eziyiziphukuphuku. Ngoba okuwukuphela kwezinto abazazisayo isikhundla, ukuhlonishwa kanye namandla; into abayifuna kakhulu amaqembu amakhulu. Ababahloniphi nhlobo labo abaholwa uKristu; bamane bangamaphixiphixi nje ajikele uKristu, iqiniso kanye nokuphila.

Into oyazisayo akukona ukuthobeka kukaKristu, kodwa abelusi bamanga abavelele. Awukuthandi ukuba nothando noma ukuhlakanipha kukaKristu, kodwa uthanda izifebe ezigcwele ezweni elikhohlakele. Uyabuhleka ubuhlungu bukaKristu ongenayo indawo yokufihla ikhanda Lakhe, kodwa uyazazisa lezo zidumbu zabantu ezidla imali ziphile emanyaleni. Awuzimisele ngokuhlupheka kanye noKristu, kodwa uya ngenjabulo kulabo abangenanhliziyo abaphika uKristu ngoba bekunika okwenyama, izincwadi, negunya lokulawula. Ngisho namanje inhliziyo yakho isaphendukela kubo, idumela labo, ukuma kwabo ezinhliziyweni zabo bonke oSathane, ithonya labo negunya labo, kodwa wena usaqhubeka uphika futhi wenqaba ukwamukela umsebenzi kaKristu. Yilesi sizathu esingenza ngithi aninalo ukholo lokwazisa uKristu. Isizathu esenza ukuthi nimlandele kuze kube manje ukuthi naphoqwa. Inhliziyo yakho iyohlale inezithombe eziningi; ngeke ukwazi ukukhohlwa wonke amazwi nezenzo zabo, ngisho namazwi nezandla zabo okunethonya. Enhliziyweni yakho, bayohlale bephakeme futhi bengamaqhawe amakhulu. Kodwa akunjalo ngoKristu. Akabalulekile enhliziyweni yakho futhi awusiboni isidingo sokuthi abaluleke. Ngoba uyinqaba kakhulu, unethonya elincane kakhulu, futhi ukude kakhulu nabaphakeme.

Kunoma ikuphi, ngithi bonke labo abangalihloniphi iqiniso abanalo ukholo futhi bangamaphixiphixi eqinisweni. Abantu abanjalo akufanele bamukelwe uKristu. Ingabe manje usubonile ukuthi uluntula kangakanani ukholo? Umkhaphele kangakanani uKristu? Ngenxa yalokho ngiyaninxusa: Njengoba nikhethe indlela yeqiniso, kufanele nizinikele ngenhliziyo yenu yonke; ningabi mathinta-nyawo noma nibe nenhliziyo ehlukene phakathi. Kufanele niqonde ukuthi uNkulunkulu akuyena uNkulunkulu womhlaba noma womuntu oyedwa, kodwa owabo bonke labo abamkhonzayo, nalabo abazinikele futhi abathembekile Kuye.

Okwamanje, nisaluntula kakhulu ukholo. Zama ukuzihlolisisa ngaphakathi futhi nakanjani uzoyithola impendulo. Lapho uthola impendulo okuyiyona, uyobe usuvuma ukuthi awulona ikholwa likaNkulunkulu, kodwa ungumkhohlisi, ukhuluma ukungcola, ukhaphela uNkulunkulu futhi awukho qotho Kuye. Ngemva kwalokho uyobona ukuthi uKristu akayena umuntu, kodwa unguNkulunkulu. Lapho kufika lolu suku, uyoba nenhlonipho, ukwesaba, kanye nokuthanda ngempela uKristu. Okwamanje, ukholo lusengamaphesenti angama-30 enhliziyweni yakho, bese amanye amaphesenti angama-70 kube ngawokungabaza onakho. Yonke into eseyenziwe nesikhulunywe uKristu ingakwenza ube nezinkolelo nemibono Ngaye. Lezi zinkolelo nemibono kuyisisekelo sokungakholelwa ngokuphelele kwakho Kuye. Akufanele wesabe kuphela uNkulunkulu ongabonakali osezulwini, kodwa kufanele wesabe noKristu. Ngabe nalokhu akukhona ukuntula kwakho ukholo? Ulangazelela kuphela uNkulunkulu owenza umsebenzi esikhathini esedlule kodwa hhayi uKristu. Lokhu kuyohlale “kungukholo” olusezinhliziyweni zenu olungakholelwa kuKristu. Anginibukeli phansi, ngoba kunokuntula ukholo okuningi kini, abaningi kini bangcolile futhi kumele basishulwe. Lokhu kungcola kuwuphawu lokuthi aninalo nhlobo ukholo; kuwuphawu lokumshaya indiva uKristu futhi luniveza njengabakhapheli bakaKristu. Lezi zinto ziyisembozo esifihla ulwazi lwenu ngoKristu, nomngcele wokuzuzwa uKristu, isithiyo esinenza ningafaneleki kuKristu, ubufakazi bokuthi uKristu akanamukeli. Manje isikhathi sokuhlola zonke izinhlangothi ekuphileni kwakho! Ukwenza kanjalo kuyokuzuzisa ngazo zonke izindlela ongazicabanga!